ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Nissayavāro
   [380]  Kusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ nissāya tayo khandhā tayo khandhe
nissāya  eko khandho dve khandhe nissāya dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  nissāya  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale
khandhe  nissāya  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ nissāya kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe
nissāya  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe nissāya
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [381]  Akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā  .pe.
Dve khandhe nissāya dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ nissāya abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā akusale khandhe nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya akusalo ca abyākato ca dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ nissāya tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.  dve  khandhe  nissāya dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [382]  Abyākataṃ  dhammaṃ nissāya abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe nissāya eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  nissāya dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
nissāya  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe nissāya
eko  khandho  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe nissāya dve khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  nissāya  vatthu  vatthuṃ  nissāya khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  nissāya  tayo  mahābhūtā  tayo mahābhūte nissāya
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  nissāya dve mahābhūtā mahābhūte
nissāya  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ nissāya
vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā.
   {382.1}  Abyākataṃ  dhammaṃ  nissāya kusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  kusalā  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ
nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya
akusalā khandhā . abyākataṃ dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  kusalā  khandhā
mahābhūte   nissāya   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .   abyākataṃ
Dhammaṃ  nissāya  akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā  vatthuṃ  nissāya  akusalā  khandhā  mahābhūte  nissāya
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [383]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  nissāya
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā.
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya  abyākato  dhammo uppajjati
hetupaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ . kusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya kusalo ca abyākato ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
nissāya tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve
khandhā kusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {383.1} Akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  nissāya
tayo khandhā .pe. dve khandhe ca vatthuñca nissāya dve khandhā.
Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  nissāya  abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  akusale  khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  . akusalañca abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
nissāya  tayo  khandhā  .pe.  dve  khandhe ca vatthuñca nissāya
Dve  khandhā akusale khandhe ca mahābhūte ca nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [384]  Hetuyā  sattarasa ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa
anantare   satta   samanantare   satta   sahajāte   sattarasa
aññamaññe  satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejāte satta
āsevane  satta  kamme  sattarasa vipāke ekaṃ āhāre sattarasa
indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa.
         Nissayavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [385]  Akusalaṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  nissāya
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ nissāya
abyākato  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  nissāya  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  tayo  khandhe  nissāya  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  nissāya  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ .pe. dve khandhe nissāya dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  khandhe  nissāya  vatthu  vatthuṃ  nissāya khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
Nissāya  tayo  mahābhūtā  .pe.  mahābhūte  nissāya cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  nissāya  tayo  mahābhūtā
.pe.  mahābhūte  nissāya  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  cakkhāyatanaṃ
nissāya  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  nissāya  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  nissāya  ahetukā  vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  nissāya  akusalo  dhammo  uppajjati nahetupaccayā
vatthuṃ nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [386]  Akusalañca  abyākatañca dhammaṃ nissāya akusalo dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
ca vatthuñca nissāya vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [387]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte  pañca  navippapayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca novigate
pañca.
        Nissayavārassa paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [388] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  sattarasa
naāsevane  sattarasa  nakamme  satta navipāke sattarasa nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   Nissayavārassa anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [389] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri
samanantare  cattāri  sahajāte  cattāri aññamaññe cattāri nissaye
cattāri  upanissaye  cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri
kamme  cattāri  vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge tīṇi sampayutte cattāri vippayutte cattāri
atthiyā cattāri natthiyā cattāri vigate cattāri avigate cattāri.
       Nissayavāre paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
     Paccayatthaṃ nāma nissayatthaṃ nissayatthaṃ nāma paccayatthaṃ.
          Nissayavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 127-132. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2514              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2514              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=380&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=380              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11182              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11182              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]