ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [401]  Akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  saṃsaṭṭho
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
abyākato  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
saṃsaṭṭho  eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve  khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā.
   [402] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
...  napurejātapaccayā  āruppe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā
tayo khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [403]  Akusalaṃ  dhammaṃ  .pe.  abyākataṃ dhammaṃ .pe. kusalaṃ
dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati  napacchājātapaccayā ...
Tīṇi. ... Naāsevanapaccayā ... Tīṇi.
   [404]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
nakammapaccayā kusale khandhe saṃsaṭṭhā kusalā cetanā . akusalaṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  akusale khandhe
saṃsaṭṭhā  akusalā  cetanā  .  abyākataṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  kiriyābyākate  khandhe  saṃsaṭṭhā
Kiriyābyākatā cetanā.
   [405] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe. akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho .pe.
Abyākataṃ   dhammaṃ   saṃsaṭṭho   abyākato   dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā .
Saṃsaṭṭhavāre  paccanīyavibhaṅge  nakamme ca navipāke ca paṭisandhi natthi
avasesesu sabbattha atthi.
   [406]  Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati
najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā .pe. Dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [407]  Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati
namaggapaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe.  dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe.
   [408]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā  āruppe  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
akusalo  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  āruppe  akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe. dve khandhe saṃsaṭṭhā
dve  khandhā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  abyākato  dhammo
uppajjati    navippayuttapaccayā    āruppe    vipākābyākataṃ
Kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe.  dve
khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Navippayutte paṭisandhi natthi.
   [409]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [410] Nahetupaccayā naadhipatiyā dve ... napurejāte dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [411]  Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejāte  dve
... napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [412] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājāte
dve ... naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [413]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakamme  ekaṃ ... navipāke
dve namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [414]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ ...
Namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ.
   [415] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā
namaggapaccayā navippayutte ekaṃ.
   [416]  Naadhipatipaccayā nahetuyā dve ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [417]  Naadhipatipaccayā  nahetupaccayā napurejāte dve ...
Napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [418] Napurejātapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [419]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  dve
... napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ navipāke dve
namagge ekaṃ navippayutte dve. Saṅkhittaṃ.
   [420] Napacchājātapaccayā ... naāsevanapaccayā nahetuyā dve
...  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi nakamme
tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [421]  Naāsevanapaccayā nahetupaccayā naadhipatiyā dve ...
Napurejāte dve napacchājāte dve nakamme ekaṃ navipāke dve najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve. Saṅkhittaṃ.
   [422] Nakammapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [423]   Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [424]  Navipākapaccayā  nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [425]   Navipākapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā nakamme ekaṃ
... Namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [426] Najhānapaccayā nahetuyā ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ namagge ekaṃ.
   [427] Najhānapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā namagge ekaṃ.
   [428]  Namaggapaccayā  nahetuyā ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
navipāke ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [429] Navippayuttapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi navipāke tīṇi namagge ekaṃ.
   [430]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  dve
... napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme ekaṃ
navipāke dve namagge ekaṃ.
   [431]   Navippayuttapaccayā   nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā namagge ekaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 136-141. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2688              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2688              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=401&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=401              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11213              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11213              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]