ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [401]  Akusalam  dhammam  samsattho  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  samsattho
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyakatam dhammam samsattho
abyakato  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam vipakabyakatam
kiriyabyakatam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  tayo  khandhe
samsattho  eko  khandho  dve  khandhe  samsattha  dve  khandha
ahetukapatisandhikkhane  vipakabyakatam ekam khandham samsattha tayo khandha
tayo  khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve
khandha.
   [402] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya
...  napurejatapaccaya  aruppe  kusalam  ekam  khandham  samsattha
tayo khandha .pe. Dve khandhe samsattha dve khandha.
   [403]  Akusalam  dhammam  .pe.  abyakatam dhammam .pe. kusalam
dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati  napacchajatapaccaya ...
Tini. ... Naasevanapaccaya ... Tini.
   [404]  Kusalam  dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati
nakammapaccaya kusale khandhe samsattha kusala cetana . akusalam dhammam
samsattho  akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  akusale khandhe
samsattha  akusala  cetana  .  abyakatam dhammam samsattho abyakato
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  kiriyabyakate  khandhe  samsattha
Kiriyabyakata cetana.
   [405] Kusalam dhammam samsattho .pe. akusalam dhammam samsattho .pe.
Abyakatam   dhammam   samsattho   abyakato   dhammo  uppajjati
navipakapaccaya  kiriyabyakatam  ekam  khandham samsattha tayo khandha .
Samsatthavare  paccaniyavibhange  nakamme ca navipake ca patisandhi natthi
avasesesu sabbattha atthi.
   [406]  Abyakatam  dhammam samsattho abyakato dhammo uppajjati
najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  samsattha  tayo
khandha .pe. Dve khandhe samsattha dve khandha.
   [407]  Abyakatam  dhammam samsattho abyakato dhammo uppajjati
namaggapaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham
samsattha  tayo  khandha  .pe.  dve khandhe samsattha dve khandha
ahetukapatisandhikkhane.
   [408]  Kusalam  dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccaya  aruppe  kusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo
khandha .pe. dve khandhe samsattha dve khandha. Akusalam dhammam samsattho
akusalo  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  aruppe  akusalam
ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  .pe. dve khandhe samsattha
dve  khandha  .  abyakatam  dhammam  samsattho  abyakato  dhammo
uppajjati    navippayuttapaccaya    aruppe    vipakabyakatam
Kiriyabyakatam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  .pe.  dve
khandhe samsattha dve khandha. Navippayutte patisandhi natthi.
   [409]  Nahetuya  dve  naadhipatiya  tini  napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake
tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [410] Nahetupaccaya naadhipatiya dve ... napurejate dve
napacchajate  dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve
najhane ekam namagge ekam navippayutte dve.
   [411]  Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  napurejate  dve
... napacchajate dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve
najhane ekam namagge ekam navippayutte dve.
   [412] Nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejatapaccaya napacchajate
dve ... naasevane dve nakamme ekam navipake dve najhane
ekam namagge ekam navippayutte dve.
   [413]   Nahetupaccaya   naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakamme  ekam ... navipake
dve namagge ekam navippayutte dve.
   [414]   Nahetupaccaya   naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya naasevanapaccaya nakammapaccaya navipake ekam ...
Namagge ekam navippayutte ekam.
   [415] Nahetupaccaya naadhipatipaccaya nakammapaccaya navipakapaccaya
namaggapaccaya navippayutte ekam.
   [416]  Naadhipatipaccaya nahetuya dve ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [417]  Naadhipatipaccaya  nahetupaccaya napurejate dve ...
Napacchajate dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve najhane
ekam namagge ekam navippayutte dve.
   [418] Napurejatapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [419]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  dve
... napacchajate dve naasevane dve nakamme ekam navipake dve
namagge ekam navippayutte dve. Sankhittam.
   [420] Napacchajatapaccaya ... naasevanapaccaya nahetuya dve
...  naadhipatiya  tini  napurejate tini napacchajate tini nakamme
tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [421]  Naasevanapaccaya nahetupaccaya naadhipatiya dve ...
Napurejate dve napacchajate dve nakamme ekam navipake dve najhane
ekam namagge ekam navippayutte dve. Sankhittam.
   [422] Nakammapaccaya nahetuya ekam ... Naadhipatiya tini napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  navipake  tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [423]   Nakammapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  ekam
... napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam navipake ekam
namagge ekam navippayutte ekam. Sankhittam.
   [424]  Navipakapaccaya  nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [425]   Navipakapaccaya   nahetupaccaya   naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya nakamme ekam
... Namagge ekam navippayutte dve.
   [426] Najhanapaccaya nahetuya ekam naadhipatiya ekam napacchajate
ekam naasevane ekam namagge ekam.
   [427] Najhanapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya namagge ekam.
   [428]  Namaggapaccaya  nahetuya ekam ... naadhipatiya ekam
napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam
navipake ekam najhane ekam navippayutte ekam. Sankhittam.
   [429] Navippayuttapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
Napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini navipake tini namagge ekam.
   [430]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naadhipatiya  dve
... napurejate dve napacchajate dve naasevane dve nakamme ekam
navipake dve namagge ekam.
   [431]   Navippayuttapaccaya   nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya
navipakapaccaya namagge ekam.
           Paccaniyam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 136-141. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2688&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2688&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=401&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=38              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=401              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11213              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11213              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com