ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [457]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejāte  dve  āsevane dve kamme dve
vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve natthiyā
dve vigate dve avigate dve.
   [458]  Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  ārammaṇe  dve .
Saṅkhittaṃ. ... Avigate dve (sabbattha dve).
   [459] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā ārammaṇe
dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ
sampayutte  dve  vippayutte  ekaṃ  atthiyā  dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
   [460]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  ārammaṇe ekaṃ
...  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
Ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate
ekaṃ avigate ekaṃ (sabbattha ekaṃ).
   [461]   Nahetupaccayā   naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipākapaccayā
namaggapaccayā navippayuttapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ  atthiyā  ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ .
Navipākaṃ namaggaṃ navippayuttaṃ nakammapaccayasadisaṃ.
   [462]  Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi .
Saṅkhittaṃ  .  ...  avigate  tīṇi  . naadhipatipaccayā nahetupaccayā
ārammaṇe dve . saṅkhittaṃ . ... avigate dve . naadhipatimūlakaṃ
nahetumhi ṭhitena nahetumūlakasadisaṃ kātabbaṃ.
   [463] Napurejātapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi.
Saṅkhittaṃ . ... āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ. Sabbāni
padāni  vitthāretabbāni . imāni alikkhitesu padesu tīṇi pañhā .
Napurejātamūlake nahetuyā ṭhitena āsevane ca magge ca eko pañho
kātabbo  .  avasesāni  nahetupaccayasadisāni  . napacchājātapaccayā
paripuṇṇaṃ naadhipatipaccayasadisaṃ.
   [464]  Nakammapaccayā  hetuyā  tīṇi  ...  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [465] Nakammapaccayā nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare
ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ aññamaññe ekaṃ nissaye
ekaṃ  upanissaye  ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ vippayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [466] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā
ārammaṇe  ekaṃ  ...  anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ . avasesāni padāni
etena upāyena vitthāretabbāni. Saṅkhittaṃ.
   [467] Navipākapaccayā hetuyā tīṇi . saṅkhittaṃ . paripuṇṇaṃ.
...  Avigate  tīṇi  . navipākapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve
Sahajāte  dve  aññamaññe  dve  nissaye dve upanissaye dve
āsevane ekaṃ kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne
dve  magge  ekaṃ  sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve
vigate  dve  avigate  dve  .  navipākamūlakaṃ imaṃ nānākaraṇaṃ .
Avasesāni yathā nahetumūlakaṃ.
   [468]  Najhānapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre
ekaṃ  indriye  ekaṃ  sampayutte  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [469]   Najhānapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ
...  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke  ekaṃ  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ sampayutte ekaṃ
vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [470]  Namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye  ekaṃ  purejāte  ekaṃ  āsevane ekaṃ kamme ekaṃ
vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
Ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [471]   Namaggapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ
kamme  ekaṃ  vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne
ekaṃ  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā
ekaṃ  vigate ekaṃ avigate ekaṃ . namaggapaccayā nahetupaccayā .
Saṅkhittaṃ.
   [472]  Navippayuttapaccayā  hetuyā tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  tīṇi  vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi
magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate tīṇi.
   [473]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve aññamaññe
dve  nissaye dve upanissaye dve āsevane ekaṃ kamme dve
āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte
dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve.
   [474] Navippayuttapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejāta-
paccayā  napacchājātapaccayā naāsevanapaccayamūlakampi nahetumūlakasadisaṃ .
Nakammapaccayā   navipākapaccayā   namaggapaccayā   imāni   tīṇi
mūlāni ekasadisāni . ... ārammaṇe ekaṃ anantare ekaṃ samanantare
ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye
ekaṃ  āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 146-151. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2891              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2891              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=457&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=40              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=457              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11234              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11234              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com