ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [487]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  sekkhā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti  vodānaṃ
paccavekkhanti  sekkhā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  kusalaṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti   cetopariyañāṇena  kusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti
ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanakusalassa   ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanakusalassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   kusalā   khandhā   iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [488]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ uppajjati pubbe
suciṇṇāni  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ
Ārabbha  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati
uddhaccaṃ  uppajjati  jhāne  parihīne  vippaṭisārissa  domanassaṃ
uppajjati.
   [489]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhati  pubbe
suciṇṇāni   paccavekkhati  kusalaṃ  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati   cetopariyañāṇena   kusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  kusalaṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  kusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā uppajjati kusalaṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati domanassaṃ uppajjati akusale
niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  ākāsānañcāyatanakusalaṃ
viññāṇañcāyatanavipākassa   ca   kiriyassa   ca  ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanavipākassa
ca  kiriyassa  ca  ārammaṇapaccayena  paccayo  kusalā  khandhā
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [490]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  rāgaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
Uppajjati  diṭṭhiṃ  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  vicikicchaṃ  ārabbha  vicikicchā  uppajjati  diṭṭhi uppajjati
uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  uddhaccaṃ  ārabbha uddhaccaṃ
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā uppajjati domanassaṃ uppajjati
domanassaṃ  ārabbha  domanassaṃ  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati vicikicchā
uppajjati uddhaccaṃ uppajjati.
   [491]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sekkhā  pahīnakilese  paccavekkhanti  vikkhambhitakilese
paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti  sekkhā vā
puthujjanā  vā  akusalaṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
cetopariyañāṇena   akusalacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  akusalā
khandhā      cetopariyañāṇassa     pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [492]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  arahā pahīnakilese paccavekkhati pubbe samudāciṇṇe kilese
jānāti akusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyañāṇena
akusalacittasamaṅgissa  cittaṃ jānāti sekkhā vā puthujjanā vā akusalaṃ
aniccato dukkhato anattato
Vipassanti  akusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati
akusalaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
diṭṭhi   uppajjati   vicikicchā   uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  akusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā
uppajjati     akusalā     khandhā     cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [493] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   arahā   phalaṃ   paccavekkhati  nibbānaṃ  paccavekkhati
nibbānaṃ  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  arahā
cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotaṃ  ...  ghānaṃ
jivhaṃ  kāyaṃ  rūpe  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa
cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanakiriyaṃ   viññāṇañcāyatanakiriyassa
ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanakiriyaṃ
nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa     ārammaṇapaccayena    paccayo
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ
sotaviññāṇassa  gandhāyatanaṃ  ghānaviññāṇassa  rasāyatanaṃ jivhāviññāṇassa
Phoṭṭhabbāyatanaṃ      kāyaviññāṇassa      ārammaṇapaccayena
paccayo   abyākatā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [494]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  sekkhā  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ   gotrabhussa   vodānassa   maggassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato
anattato vipassanti sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe
rase  phoṭṭhabbe  vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ
passanti  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇanti  cetopariyañāṇena
vipākābyākatakiriyābyākatacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  abyākatā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [495]  Abyāto  dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ
uppajjati  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe vatthuṃ ... vipākābyākate kiriyābyākate khandhe assādeti
Abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā
uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 155-160. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3064              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3064              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=487&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=43              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=487              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11291              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11291              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com