ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [544]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {544.1}  Ārammaṇūpanissayo:  dānaṃ  datvā sīlaṃ samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ  katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni
garuṃ katvā paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   {544.2} Anantarūpanissayo: purimā purimā kusalā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  kusalānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa vodānaṃ maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   {544.3} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti
abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ karoti jhānaṃ
uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ uppādeti abhiññaṃ uppādeti
samāpattiṃ  uppādeti  saddhā  ...  sīlaṃ  sutaṃ  cāgo  ...
Paññā  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa paññāya upanissayapaccayena
paccayo
   {544.4}  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  paṭhamassa  jhānassa
upanissayapaccayena  paccayo  dutiyassa  jhānassa  parikammaṃ  dutiyassa
jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  tatiyassa  jhānassa  parikammaṃ
tatiyassa  jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  catutthassa  jhānassa
parikammaṃ   catutthassa   jhānassa   upanissayapaccayena   paccayo
ākāsānañcāyatanassa     parikammaṃ     ākāsānañcāyatanassa
upanissayapaccayena    paccayo    viññānañcāyatanassa   parikammaṃ
viññāṇañcāyatanassa  upanissayapaccayena  paccayo  ākiñcaññāyatanassa
parikammaṃ    ākiñcaññāyatanassa    upanissayapaccayena   paccayo
nevasaññānāsaññāyatanassa    parikammaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.5}  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  jhānassa  upanisayapaccayena
paccayo  .pe. catutthaṃ jhānaṃ ākāsānañcāyatanassa ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa     viññāṇañcātayanaṃ     ākiñcaññāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    upanissayapaccayena
paccayo  dibbassa cakkhussa parikammaṃ dibbassa cakkhussa upanissayapaccayena
paccayo  dibbāya  sotadhātuyā  parikammaṃ  dibbāya  sotadhātuyā
upanissayapaccayena  paccayo  iddhividhañāṇassa  parikammaṃ  iddhividhañāṇassa
upanissayapaccayena    paccayo    cetopariyañāṇassa    parikammaṃ
cetopariyañāṇassa  upanissayapaccayena  paccayo pubbenivāsānussatiñāṇassa
Parikammaṃ     pubbenivāsānussatiñāṇassa     upanissayapaccayena
paccayo    yathākammūpagañāṇassa   parikammaṃ   yathākammūpagañāṇassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.6}   anāgataṃsañāṇassa   parikammaṃ   anāgataṃsañāṇassa
upanissayapaccayena  paccayo  dibbaṃ  cakkhu  dibbāya  sotadhātuyā
upanissayapaccayena   paccayo   dibbā  sotadhātu  iddhividhañāṇassa
upanissayapaccayena   paccayo   iddhividhañāṇaṃ   cetopariyañāṇassa
upanissayapaccayena  paccayo  cetopariyañāṇaṃ  pubbenivāsānussatiñāṇassa
upanissayapaccayena      paccayo      pubbenivāsānussatiñāṇaṃ
yathākammūpagañāṇassa upanissayapaccayena paccayo
yathākammūpagañāṇaṃ   anāgataṃsañāṇassa   upanissayapaccayena   paccayo
paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ  paṭhamassa  maggassa  upanissayapaccayena
paccayo  dutiyassa maggassa parikammaṃ dutiyassa maggassa upanissayapaccayena
paccayo   tatiyassa   maggassa   parikammaṃ   tatiyassa   maggassa
upanissayapaccayena paccayo
   {544.7}  catutthassa  maggassa  parikammaṃ  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamo  maggo  dutiyassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  dutiyo  maggo  tatiyassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkhā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ
samāpattiṃ  uppādenti  uppannaṃ  samāpajjanti  saṅkhāre  aniccato
dukkhato    anattato    vipassanti    maggo    sekkhānaṃ
Atthapaṭisambhidāya      dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya
paṭibhāṇapaṭisambhidāya    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [545]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .  ārammaṇūpanissayo:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati  pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi uppajjati.
   {545.1} Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ... Paññā rāgassa dosassa mohassa
mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [546]  Kusalo  dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Ārammaṇūpanissayo:  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati.
   {546.1}  Anantarūpanissayo:  kusalaṃ  vuṭṭhānassa maggo phalassa
sekkhānaṃ  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññā-
nāsaññāyatanakusalaṃ phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {546.2}  Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti
paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ...
Paññaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ
paccanubhoti saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo ... paññā kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo kusalaṃ
kammaṃ  vipākassa upanissaya paccayena paccayo arahā maggaṃ upanissāya
anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ  uppādeti  uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre
aniccato  dukkhato anattato vipassati maggo arahato atthapaṭisambhidāya
dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya     paṭibhāṇapaṭisambhidāya
ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena    paccayo   maggo
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [547]  Akusalo  dhammo  akusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {547.1}  Ārammaṇūpanissayo:  rāgaṃ  garuṃ  katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati diṭṭhiṃ garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  anantarūpanissayo:  purimā  purimā  akusalā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  akusalānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena
paccayo.
   {547.2}  Pakatūpanissayo: rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati adinnaṃ
ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ  phaṇati  samphaṃ  palapati
Sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati  ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati
paradāraṃ  gacchati  gāmaghātaṃ  karoti  nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā
voropeti  pitaraṃ  jīvitā  voropeti  arahantaṃ  jīvitā  voropeti
duṭṭhena  cittena  tathāgatassa  lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati dosaṃ
upanissāya ... mohaṃ upanissāya mānaṃ upanissāya diṭṭhiṃ upanissāya ...
Patthanaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe. saṅghaṃ bhindati rāgo ...
Doso  moho māno diṭṭhi ... patthanā rāgassa dosassa mohassa
mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [548]  Pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo
pāṇātipāto  adinnādānassa ... kāmesu micchācārassa musāvādassa
pisuṇāvācāya    pharusavācāya    samphappalāpassa    abhijjhāya
byāpādassa ... micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. Adinnādānaṃ
adinnādānassa  kāmesu  micchācārassa  musāvādassa  . saṅkhittaṃ .
Micchādiṭṭhiyā  pāṇātipātassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkaṃ
bandhitabbaṃ.
   [549] Kāmesu micchācāro ... Musāvādo pisuṇāvācā pharusavācā
samphappalāpo  abhijjhā  byāpādo ... . micchādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā
upanissayapaccayena   paccayo   micchādiṭṭhi  pāṇātipātassa  ...
Adinnādānassa  kāmesu  micchācārassa  musāvādassa  pisuṇāvācāya
pharusavācāya samphappalāpassa abhijjhāya ... Byāpādassa upanissayapaccayena
Paccayo.
   [550]   Mātughātakammaṃ  mātughātakammassa  upanissayapaccayena
paccayo  mātughātakammaṃ  pitughātakammassa  ...  arahantaghātakammassa
ruhiruppādakammassa saṅghabhedakammassa ... Niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena
paccayo  .  pitughātakammaṃ  pitughātakammassa  ...  arahantaghātakammassa
ruhiruppādakammassa   saṅghabhedakammassa   niyatamicchādiṭṭhiyā   ...
Mātughātakammassa  upanissayapaccayena  paccayo . arahantaghātakammaṃ ...
Ruhiruppādakammaṃ  ...  saṅghabhedakammaṃ  ...  . niyatamicchādiṭṭhi ...
Niyatamicchādiṭṭhiyā   upanissayapaccayena   paccayo   niyatamicchādiṭṭhi
mātughātakammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pitughātakammassa  ...
Arahantaghātakammassa  ...  ruhiruppādakammassa  ...  saṅghabhedakammassa
upanissayapaccayena paccayo. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [551]  Akusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  pakatūpanissayo:  rāgaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti dosaṃ ...
Mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ
uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti samāpattiṃ uppādeti . rāgo ...
Doso  moho  māno  diṭṭhi ... patthanā saddhāya sīlassa sutassa
Cāgassa paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   {551.1}  Pāṇaṃ hantvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti . adinnaṃ
ādiyitvā  ...  musā bhaṇitvā pisuṇaṃ bhaṇitvā pharusaṃ bhaṇitvā samphaṃ
palapitvā  sandhiṃ  chinditvā  nillopaṃ  haritvā  ekāgārikaṃ karitvā
paripanthe  ṭhatvā paradāraṃ gantvā gāmaghātaṃ karitvā ... nigamaghātaṃ
karitvā  tassa  paṭighātatthāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ
karoti  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ  uppādeti
abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  .  mātaraṃ  jīvitā
voropetvā  tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati
uposathakammaṃ  karoti  .  pitaraṃ  jīvitā voropetvā ... arahantaṃ
jīvitā voropetvā ... Duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādetvā
...  saṅghaṃ  bhinditvā  tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ
samādiyati uposathakammaṃ karoti.
   [552]  Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  anantarūpanissayo:
akusalaṃ  vuṭṭhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:
rāgaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ
dukkhaṃ paccanubhoti dosaṃ ... mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya
Attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti .
Rāgo ... doso moho māno diṭṭhi ... Patthanā kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo .
Akusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo.
   [553]   Abyākato   dhammo   abyākatassa   dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo.
   {553.1} Ārammaṇūpanissayo: arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati nibbānaṃ phalassa upanissayapaccayena
paccayo  .  anantarūpanissayo:  purimā  purimā  vipākābyākatā
kiriyābyākatā   khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vipākābyākatānaṃ
kiriyābyākatānaṃ   khandhānaṃ   upanissayapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ
āvajjanāya  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  arahato  anulomaṃ  phalasamāpattiyā
nirodhā   vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {553.2}   Pakatūpanissayo:   kāyikaṃ   sukhaṃ   kāyikassa
sukhassa   kāyikassa  dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
phalasamāpattiyā   upanissayapaccayena   paccayo   utu   kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  bhojanaṃ  kāyikassa  sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena   paccayo   senāsanaṃ   kāyikassa   sukhassa
Kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo
kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  phalasamāpattiyā  kāyikassa  sukhassa upanissayapaccayena paccayo
arahā  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya  anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ uppādeti
uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati  kāyikaṃ  dukkhaṃ ... utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya
anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ  uppādeti  uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre
aniccato dukkhato anattato vipassati.
   [554]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {554.1} Ārammaṇūpanissayo: sekhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  . anantarūpanissayo: āvajjanā
kusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {554.2} Pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti kāyikaṃ
dukkhaṃ ... Utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ karoti jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ uppādeti
Abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ
dukkhaṃ  utu  bhojanaṃ  ... senāsanaṃ saddhāya sīlassa sutassa cāgassa
paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   [555]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {555.1}  Ārammaṇūpanissayo:  cakkhuṃ  garuṃ  katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... Ghānaṃ
jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ vipākābyākate
kiriyābyākate  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ
garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati . anantarūpanissayo:
āvajjanā akusalānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {555.2}  Pakatūpanissayo:  kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati
adinnaṃ  ādiyati  musā  bhaṇati pisuṇaṃ bhaṇati pharusaṃ bhaṇati samphaṃ palapati
sandhiṃ chindati nillopaṃ harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati paradāraṃ
gacchati  gāmaghātaṃ  karoti nigamaghātaṃ karoti mātaraṃ jīvitā voropeti
pitaraṃ  jīvitā voropeti arahantaṃ jīvitā voropeti duṭṭhena cittena
tathāgatassa lohitaṃ uppādeti saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utuṃ ...
Bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati. Saṅkhittaṃ. Saṅghaṃ bhindati.
Kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... Senāsanaṃ rāgassa dosassa
mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 173-183. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3428              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3428              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=544&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=50              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=544              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11486              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11486              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com