ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [609]  Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo
kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo
tayo  khandhā  ekassa  khandhassa atthipaccayena paccayo dve khandhā
dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [610]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  kusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [611]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandhā
Ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve   khandhā   dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [612]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  atthipaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [613]  Akusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  akusalā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [614]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [615]  Abyākato  dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajāto:  vipākābyākato  kiriyābyākato  eko  khandho tiṇṇannaṃ
Khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  tayo
khandhā  ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
atthipaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākato  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā
ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo
   {615.1} khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ
atthipaccayena   paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ
atthipaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena
paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo
mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  atthipaccayena
paccayo  tayo  mahābhūtā  ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo
dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo mahābhūtā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
   {615.2} Purejātaṃ: arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassati  sotaṃ  ...  ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
Phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ
suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo
saddāyatanaṃ   .pe.   gandhāyatanaṃ   rasāyatanaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
atthipaccayena    paccayo    sotāyatanaṃ    sotaviññāṇassa
ghānāyatanaṃ    ghānaviññāṇassa    jivhāyatanaṃ   jivhāviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo   vatthu
vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {615.3}  Pacchājātā: vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā
purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Kabaḷiṃkāro āhāro
imassa  kāyassa atthipaccayena paccayo . rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [616]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  purejātaṃ:  sekkhā  vā  puthujjanā  vā cakkhuṃ aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe
sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassanti  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passanti  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ suṇanti. Vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [617]  Abyākato  dhammo  akusalassa  dhammassa atthipaccayena
Paccayo  purejātaṃ:  cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe
sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe  ... vatthuṃ assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati .
Vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [618]  Kusalo  ca  abyākato  ca dhammā kusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  kusalo
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .pe.  dve  khandhā  ca  vatthu  ca  dvinnaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [619]  Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:  kusalā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: kusalā khandhā ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  kusalā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [620]  Akusalo  ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: akusalo
Eko  khandho  ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
tayo  khandhā  ca  vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo
dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [621] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:  akusalā  khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  akusalā  khandhā  ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  akusalā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 195-200. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3883              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3883              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=609&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=62              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=609              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com