ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [56] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya
kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe  paticca
eko  khandho  dve  khandhe  paticca dve khandha . kusalam dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  kusale  khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  .  kusalam  dhammam  paticca  kusalo  ca
abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  kusalam ekam khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe paticca
@Footnote: 1 paticcavarassa uddeso.
Eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca dve
khandha cittasamutthananca rupam.
   {56.1} Akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya
akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha.
   {56.2} Akusalam dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya
akusale khandhe paticca cittasamutthanam rupam . Akusalam dhammam paticca akusalo
ca abyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya akusalam ekam khandham paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam.
   {56.3}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam khandham paticca tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko khandho
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca      cittasamutthanam      rupam      katattarupam
Upadarupam.
   {56.4}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati hetupaccaya kusale khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca
abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya akusale khandhe ca mahabhute
ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [57] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati arammanapaccaya
kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha.
   {57.1} Akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati arammanapaccaya
akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha.
   {57.2}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
arammanapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve
khandha  patisandhikkhane vipakabyakatam ekam khandham paticca tayo khandha
tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha vatthum
paticca khandha.
   [58] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccaya
kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe    paticca    dve    khandha    .    kusalam
Dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  kusale
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  kusalam dhammam paticca kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  adhipatipaccaya  kusalam ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe
paticca  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   {58.1} Akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccaya
akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho
dve khandhe paticca dve khandha. Akusalam dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya akusale khandhe paticca cittasamutthanam rupam .
Akusalam  dhammam  paticca  akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti
adhipatipaccaya akusalam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam tayo khandhe paticca eko khandho cittasamutthananca rupam dve khandhe
paticca dve khandha cittasamutthananca rupam.
   {58.2}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
adhipatipaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca  rupam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta
tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  paticca
Dve  mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam upadarupam .
Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya  kusale  khandhe  ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  akusale  khandhe  ca  mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [59]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccaya  samanantarapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha. Anantarampi samanantarampi arammanapaccayasadisam.
   [60]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajatapaccaya  kusalam  ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe
paticca  eko  khandho  dve khandhe paticca dve khandha . kusalam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya kusale
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  kusalam  dhammam  paticca  kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  sahajatapaccaya kusalam ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe
paticca  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   {60.1}  Akusalam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjati
sahajatapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo
khandhe    paticca    eko   khandho   dve   khandhe
Paticca  dve  khandha  .  akusalam  dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  sahajatapaccaya  akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  .  akusalam  dhammam  paticca  akusalo ca abyakato ca dhamma
uppajjanti  sahajatapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko khandho
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha
cittasamutthananca rupam.
   {60.2}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
sahajatapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam  mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam
mahabhutam  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta mahabhute paticca
upadarupam   aharasamutthanam   ekam  mahabhutam  paticca  tayo
Mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam dve mahabhute
paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca  upadarupam utusamutthanam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca
ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta mahabhute
paticca  upadarupam  asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam dve mahabhute
paticca dve mahabhuta mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   {60.4}  Kusalanca abyakatanca dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  sahajatapaccaya  kusale  khandhe  ca  mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca
abyakato  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  akusale  khandhe  ca
mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [61]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo
khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha. Akusalam
dhammam   paticca   akusalo  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya
akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe paticca
eko  khandho  dve  khandhe  paticca  dve  khandha . abyakatam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya
vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
Tayo  khandhe  paticca  eko  khandho  dve  khandhe paticca dve
khandha  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  vatthu  ca  tayo  khandhe  paticca  eko khandho vatthu ca
dve  khandhe  paticca  dve  khandha vatthu ca khandhe paticca vatthu
vatthum  paticca  khandha  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta
tayo  mahabhute  paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve
mahabhuta  .  bahiram  .  aharasamutthanam  .  utusamutthanam .
Asannasattanam  ekam  mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta.
   [62]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  .  nissayapaccayam
sahajatapaccayasadisam.
   [63]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
upanissayapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  .  upanissayapaccayam
arammanapaccayasadisam.
   [64]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
purejatapaccaya  kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe
paticca  eko  khandho  dve  khandhe  paticca  dve khandha vatthum
purejatapaccaya  .  akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati
purejatapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha tayo
Khandhe  paticca  eko  khandho  dve  khandhe paticca dve khandha
vatthum  purejatapaccaya  .  abyakatam  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  purejatapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha vatthum purejatapaccaya.
   [65] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati asevanapaccaya
kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho
dve khandhe paticca dve khandha . akusalam dhammam paticca akusalo dhammo
uppajjati asevanapaccaya akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo
khandhe  paticca  eko khandho dve khandhe paticca dve khandha .
Abyakatam  dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjati asevanapaccaya
kiriyabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca
eko khandho dve khandhe paticca dve khandha.
   [66] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati kammapaccaya
kusalam ekam khandham paticca tini . akusalam dhammam paticca tini. Abyakatam
dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjati kammapaccaya vipakabyakatam
kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca   patisandhikkhane  ekam mahabhutam
paticca   tayo  mahabhuta   mahabhute  paticca   cittasamutthanam
rupam     katattarupam     upadarupam      asannasattanam
Ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca
katattarupam  upadarupam  .  kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca
abyakato  dhammo uppajjati kammapaccaya kusale khandhe ca mahabhute
ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  kammapaccaya  akusale
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [67]  Abyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
vipakapaccaya  vipakabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  katatta  ca  rupam  tayo  khandhe  paticca  eko  khandho
katatta  ca  rupam  dve  khandhe  paticca dve khandha katatta ca
rupam  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
dve  mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca
cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   [68]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
aharapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  tini  . akusalam dhammam
paticca  akusalo  dhammo  uppajjati  aharapaccaya  akusalam  ekam
Khandham  paticca  tini  .  abyakatam  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  aharapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam  khandham  paticca  patisandhikkhane  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam
aharasamutthanam   ekam   mahabhutam  paticca  mahabhute  paticca
upadarupam  .  kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  . akusalanca
abyakatanca  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati aharapaccaya
akusale khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [69]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccaya kusalam ekam khandham paticca tini . akusalam dhammam paticca
tini  .  abyakatam  dhammam  paticca  .pe.  asannasattanam  ekam
mahabhutam paticca. Indriyapaccayam kammapaccayasadisam.
   [70] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati jhanapaccaya
.. Maggapaccaya. Jhanapaccayampi maggapaccayampi hetupaccayasadisam.
   [71] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccaya
kusalam ekam khandham paticca. Sampayuttapaccayam arammanapaccayasadisam.
   [72] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccaya
kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe
Paticca  eko  khandho  dve  khandhe  paticca  dve khandha vatthum
vippayuttapaccaya  .  kusalam dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
vippayuttapaccaya  .  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
khandhe  vippayuttapaccaya . kusalam dhammam paticca kusalo ca abyakato
ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  kusalam  ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca  rupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  cittasamutthanam
rupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {72.1}  Akusalam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccaya  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha tayo
khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha vatthum
vippayuttapaccaya  .  akusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo
uppajjati  vippayuttapaccaya  akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  khandhe  vippayuttapaccaya  . akusalam dhammam paticca akusalo ca
abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  akusalam ekam
khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca
eko khandho cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha
cittasamutthananca  rupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya cittasamutthanam
rupam  khandhe  vippayuttapaccaya .  abyakatam dhammam paticca abyakato
Dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo
khandhe  paticca  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam dve khandhe
paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  khandha  vatthum
vippayuttapaccaya   cittasamutthanam   rupam  khandhe  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam
dve  khandhe  paticca  dve  khandha katatta ca rupam khandha vatthum
vippayuttapaccaya   katattarupam   khandhe  vippayuttapaccaya  khandhe
paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  khandha vatthum vippayuttapaccaya
vatthu   khandhe   vippayuttapaccaya   ekam   mahabhutam   paticca
tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam  dve
mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {72.2}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  kusale  khandhe ca mahabhute ca
paticca  cittasamutthanam  rupam  khandhe  vippayuttapaccaya  .  akusalanca
abyakatanca dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati vippayuttapaccaya
akusale  khandhe  ca  mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam khandhe
vippayuttapaccaya.
   [73] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati atthipaccaya
kusalam  ekam  khandham  paticca tayo khandha . sankhittam . atthipaccayam
sahajatapaccayasadisam.
   [74] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati natthipaccaya
.. Vigatapaccaya. Natthipaccayampi vigatapaccayampi arammanapaccayasadisam.
   [75] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati avigatapaccaya
kusalam ekam khandham paticca tayo khandha. Avigatapaccayam sahajatapaccayasadisam.
    Ime tevisati paccaya sajjhayantena vittharetabba.
   [76]  Hetuya  nava arammane tini adhipatiya nava anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye
nava  upanissaye  tini  purejate  tini asevane tini kamme nava
vipake  ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava
sampayutte  tini  vippayutte  nava atthiya nava natthiya tini vigate
tini avigate nava.
   [77] Hetupaccaya arammane tini .. adhipatiya nava anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye
nava  upanissaye  tini  purejate  tini asevane tini kamme nava
vipake  ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava
Sampayutte  tini  vippayutte  nava atthiya nava natthiya tini vigate
tini avigate nava.
   [78] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatiya tini .. Anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye
tini  upanissaye  tini  purejate  tini asevane tini kamme tini
vipake  ekam  ahare  tini  indriye  tini jhane tini magge
tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
tini vigate tini avigate tini.
   [79] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya .. Anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya   purejatapaccaya   asevanapaccaya   kamme
tini  ..  ahare  tini  indriye  tini jhane tini magge tini
sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini
vigate tini avigate tini.
   [80]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .pe.  asevanapaccaya
kammapaccaya  aharapaccaya  indriyapaccaya  jhanapaccaya maggapaccaya
sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya   natthipaccaya
vigatapaccaya avigate tini.
   [81]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .pe.  purejatapaccaya
kammapaccaya vipakapaccaya ahare ekam .. indriye ekam jhane
Ekam  magge ekam sampayutte ekam vippayutte ekam atthiya ekam
natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [82]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .pe.  purejatapaccaya
kammapaccaya   vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya
jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya
atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigate ekam.
         Hetumulakaganana nitthita.
      Arammane thitena sabbattha tiniyeva panha.
   [83] Arammanapaccaya hetuya tini .. adhipatiya tini .pe.
Avigate  tini  .  adhipatipaccaya  hetuya nava .. arammane tini
.pe.  avigate  nava  .  anantarapaccaya  samanantarapaccaya hetuya
tini  .pe.  avigate  tini  . sahajatapaccaya hetuya nava .pe.
Annamannapaccaya  hetuya  tini  .  nissayapaccaya  hetuya nava .
Upanissayapaccaya hetuya tini. Purejatapaccaya hetuya tini.
   [84]  Asevanapaccaya  hetuya  tini  ..  arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini
kamme  tini  ahare  tini  indriye  tini  jhane  tini magge
tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
tini  vigate  tini  avigate  tini . asevanamulake vipakam natthi .
Kammapaccaya hetuya nava.
   [85] Vipakapaccaya hetuya ekam .. Arammane ekam adhipatiya
ekam  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
ekam  nissaye ekam upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam magge ekam sampayutte
ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam
avigate  ekam  .  vipakamulake  asevanam natthi . aharapaccaya
hetuya nava . indriyapaccaya hetuya nava . jhanapaccaya hetuya
nava . maggapaccaya hetuya nava . sampayuttapaccaya hetuya tini.
Vippayuttapaccaya  hetuya  nava  .  atthipaccaya  hetuya  nava .
Natthipaccaya hetuya tini. Vigatapaccaya hetuya tini.
   [86] Avigatapaccaya hetuya nava .. arammane tini adhipatiya
nava natthiya tini .. Avigate tini.
    Ekekam paccayam mulam katuna sajjhayamaggena ganetabbati.
           Anulomam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 24-40. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=469&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=469&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=56&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=27              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=56              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10653              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10653              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com