ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

           Napurejātamūlakaṃ
   [710] Napurejātapaccayā nahetuyā terasa ... Naārammaṇe terasa
naadhipatiyā  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
terasa  napacchājāte  terasa  naāsevane  terasa  nakamme terasa
navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa
namagge  terasa  nasampayutte  ekādasa navippayutte nava noatthiyā
nava nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate nava.
   [711]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā terasa ... naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke
terasa  naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge
Terasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava
nonatthiyā terasa novigate terasa noavigate nava.
   [712]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññe  ekādasa  ...  nanissaye ekādasa naupanissaye pañca
napacchājāte  nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke
ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne ekādasa
namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte  nava
noatthiyā nava nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa noavigate nava.
   [713]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā    nanissayapaccayā    naupanissaye    pañca
...  napacchājāte  nava  naāsevane  ekādasa nakamme ekādasa
navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne
ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
noavigate nava.
   [714]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ  .  nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napacchājāte  tīṇi
...  naāsevane  pañca  nakamme pañca navipāke pañca naāhāre
Pañca  naindriye  pañca  najhāne  pañca namagge pañca nasampayutte
pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā  pañca
novigate pañca noavigate dve.
           Napacchājātamūlakaṃ
   [715] Napacchājātapaccayā nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe
paṇṇarasa  naadhipatiyā  paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare
paṇṇarasa  nasahajāte  nava  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  nava
naupanissaye  paṇṇarasa  napurejāte  terasa  naāsevane  paṇṇarasa
nakamme   paṇṇarasa   navipāke  paṇṇarasa  naāhāre  paṇṇarasa
naindriye   paṇṇarasa   najhāne   paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa
nasampayutte  ekādasa  navippayutte  nava noatthiyā nava nonatthiyā
paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [716]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  paṇṇarasa  ...  naanantare paṇṇarasa nasamanantare paṇṇarasa
nasahajāte  nava  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye nava naupanissaye
terasa  napurejāte  terasa  naāsevane  paṇṇarasa nakamme paṇṇarasa
navipāke  paṇṇarasa  naāhāre  paṇṇarasa naindriye paṇṇarasa najhāne
paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa  novigate  paṇṇarasa
noavigate nava.
   [717]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññe  nava  ...  nanissaye  nava  naupanissaye  pañca
napurejāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  nava  navipāke nava
naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā nava novigate
nava noavigate nava.
   [718]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā    nanissayapaccayā    naupanissaye    tīṇi
...  napurejāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava
naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava
noavigate nava.
   [719]  Napacchājātapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejāte tīṇi ... naāsevane
tīṇi  nakamme  ekaṃ  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā  tīṇi  novigate tīṇi noavigate
dve. Saṅkhittaṃ. Naāsevanapaccayā yathā nahetupaccayā evaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 239-242. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4793              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4793              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=710&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=97              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=710              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com