ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            hetumūlakaṃ
   [752]  Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta   napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane
satta  nakamme  satta  navipāke  satta naāhāre satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [753]   Hetusahajātanissayaatthiavigatanti  naārammaṇe  satta
... naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe
tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta
naāsevane  satta  nakamme  satta navipāke satta naāhāre satta
naindriye  satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [754]   Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti   naārammaṇe
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [755] Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  tīṇi  ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [756]   Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   naārammaṇe
tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [757]   Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti   naārammaṇe
ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [758] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
Ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [759] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [760] Hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [761] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
Najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [762]  Hetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  naārammaṇe
cattāri  ...  naadhipatiyā  cattāri naanantare cattāri nasamanantare
cattāri  naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  napurejāte
cattāri  napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri
navipāke  cattāri  naāhāre cattāri najhāne cattāri nasampayutte
dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [763] Hetusahajātaaññamaññenissayaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe dve ... Naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve
naupanissaye  dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve nasampayutte
ekaṃ navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [764] Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe   dve   ...   naadhipatiyā   dve  naanantare
dve  nasamanantare  dve  naupanissaye  dve  napurejāte  dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve
naāhāre  dve  najhāne dve navippayutte dve nonatthiyā dve
novigate dve.
   [765] Hetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
Naārammaṇe dve ... naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare
dve  naaññamaññe  dve  naupanissaye  dve  napurejāte  dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve
naāhāre  dve  najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve
novigate dve.
   [766] Hetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [767] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [768] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne
Ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [769] Hetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [770] Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne
ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [771] Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  cattāri  ... naanantare cattāri nasamanantare cattāri
naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  napurejāte  cattāri
napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke
cattāri  naāhāre  cattāri  najhāne  cattāri  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [772] Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare
Dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve
navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [773] Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naaññamaññe  dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte
dve  naāsevane  dve  nakamme  dve  navipāke  dve
naāhāre  dve  najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve
novigate dve.
   [774] Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne
ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā  ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [775] Hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [776] Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe   ekaṃ   ...   naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 251-258. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5024              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5024              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=752&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=103              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=752              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12387              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12387              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com