ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Adhipatimūlakaṃ
   [783]  Adhipatipaccayā  nahetuyā dasa ... naārammaṇe satta
naanantare  dasa  nasamanantare  dasa  nasahajāte  satta  naaññamaññe
aṭṭha nanissaye satta naupanissaye satta napurejāte dasa napacchājāte
dasa  naāsevane  dasa  nakamme  dasa  navipāke  dasa  naāhāre
dasa  naindriye  dasa  najhāne  dasa  namagge  dasa  nasampayutte
aṭṭha  navippayutte  satta noatthiyā satta nonatthiyā dasa novigate
dasa noavigate satta.
   [784]  Adhipatiatthiavigatanti  nahetuyā aṭṭha ... naārammaṇe
satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe
cattāri  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha  navipāke
aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne aṭṭha namagge
aṭṭha  nasampayutte  cattāri  navippayutte  cattāri nonatthiyā aṭṭha
novigate aṭṭha.
   [785]    Adhipatinissayaatthiavigatanti   nahetuyā   aṭṭha
... naārammaṇe satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  satta  napurejāte satta
napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha  navipāke
aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne aṭṭha namagge
aṭṭha  nasampayutte  cattāri  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  aṭṭha
novigate aṭṭha.
   [786]  Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  cattāri
...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  cattāri  nasamanantare cattāri
nasahajāte   ekaṃ   naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme
cattāri  navipāke  cattāri  naāhāre cattāri naindriye cattāri
najhāne  cattāri  namagge  cattāri nasampayutte cattāri nonatthiyā
cattāri novigate cattāri.
   [787] Adhipatiārammaṇaupanissayanti nahetuyā satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta
nanissaye  satta  napurejāte  satta napacchājāte satta naāsevane
satta  nakamme  satta  navipāke  satta naāhāre satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge satta nasampayutte satta navippayutte
satta  noatthiyā  satta  nonatthiyā  satta  novigate  satta
Noavigate satta.
   [788]  Adhipatiārammaṇaupanissayapurejātaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ
nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [789] Adhipatiārammaṇanissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [790]   Adhipatisahajātanissayaatthiavigatanti   nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe
tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta
naāsevane  satta  nakamme  satta navipāke satta naāhāre satta
naindriye  satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [791] Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [792]   Adhipatisahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [793]  Adhipatisahajātanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [794] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
Ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [795]  Adhipatisahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [796] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [797]  Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyaatthiavigatanti  nahetuyā
satta  ...  naārammaṇe  satta  naanantare  satta  nasamanantare
satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
Tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [798] Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne
tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [799] Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [800] Adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ  naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [801] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraindriya-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ
Naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [802] Adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [803]   Adhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  nahetuyā
satta  ...  naārammaṇe  satta naanantare satta nasamanantare satta
naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte
satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke  satta
naāhāre  satta  najhāne  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [804] Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi najhāne tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [805] Adhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi  nasampayutte  tīṇi nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [806] Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [807] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [808] Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
Ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [809]  Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggaatthiaviganti naārammaṇe
cattāri   ...   naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri
naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  napurejāte  cattāri
napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke
cattāri  naāhāre  cattāri  najhāne  cattāri  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [810] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare
dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve
navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [811] Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naaññamaññe  dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte
dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve
najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [812] Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
Ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [813] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [814] Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe   ekaṃ   ...   naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Adhipatimūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 260-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5208              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5208              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=783&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=105              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=783              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com