ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Nissayamūlakaṃ
   [841] Nissayapaccayā nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa
naadhipatiyā  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
Tīṇi  naaññamaññe  satta  naupanissaye  terasa  napurejāte  nava
napacchājāte  terasa  naāsevane  terasa nakamme terasa navipāke
terasa  naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  terasa
novigate terasa.
   [842]  Nissayaatthiavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe
terasa  naadhipatiyā  terasa  naanantare  terasa  nasamanantare terasa
nasahajāte   tīṇi   naaññamaññe   satta  naupanissaye  terasa
napurejāte  nava  napacchājāte  terasa naāsevane terasa nakamme
terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā terasa novigate terasa.
   [843] Nissayaadhipatiatthiavigatanti nahetuyā aṭṭha ... Naārammaṇe
satta  naanantare  aṭṭha  nasamanantare  aṭṭha  nasahajāte  ekaṃ
naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha  navipāke
aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne aṭṭha namagge
aṭṭha  nasampayutte  cattāri  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  aṭṭha
novigate aṭṭha.
   [844] Nissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta ... Naārammaṇe
Satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke
satta  naāhāre  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [845]   Nissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā   pañca
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca
nasamanantare  pañca  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe pañca naupanissaye
pañca  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca
nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre pañca naindriye pañca
najhāne  pañca  namagge  pañca  nasampayutte pañca nonatthiyā pañca
novigate pañca.
   [846]  Nissayaadhipativippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  cattāri
...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  cattāri  nasamanantare cattāri
nasahajāte   ekaṃ   naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme
cattāri  navipāke  cattāri  naāhāre cattāri naindriye cattāri
najhāne  cattāri  namagge  cattāri nasampayutte cattāri nonatthiyā
cattāri novigate cattāri.
   [847]   Nissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  Naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi namagge tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [848]  Nissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [849]  Nissayaārammaṇapurejātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [850] Nissayaārammaṇaadhipatiupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ
Nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [851]   Nissayapurejātaindriyavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [852]    Nissayasahajātaatthiavigatanti   nahetuyā   nava
... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava
naaññamaññe  pañca  naupanissaye  nava napurejāte nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke nava naāhāre nava
naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava.
   [853]   Nissayasahajātaaññamaññaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi
najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [854]   Nissayasahajātaaññamaññasampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [855]   Nissayasahajātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [856]   Nissayasahajātaaññamaññavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [857]   Nissayasahajātavipākaatthiavigatanti   nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
Ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [858]   Nissayasahajātaaññamaññavipākaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [859] Nissayasahajātaaññamaññavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [860]   Nissayasahajātavipākavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare   ekaṃ   naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
Naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [861] Nissayasahajātaaññamaññavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Nissayamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 277-284. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5559              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5559              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=841&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=110              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=841              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com