ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Indriyamūlakaṃ
   [935] Indriyapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajāte
ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta
navipāke satta naāhāre satta najhāne satta namagge satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [936]  Indriyaatthiavigatanti  nahetuyā  satta ... naārammaṇe
satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye  satta
napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane satta nakamme
satta  navipāke  satta  naāhāre  satta  najhāne  satta namagge
satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  satta
novigate satta.
   [937]   Indriyanissayaatthiavigatanti   nahetuyā   satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare
satta  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta
napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane satta nakamme
satta  navipāke  satta  naāhāre  satta  najhāne  satta namagge
satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  satta
Novigate satta.
   [938]   Indriyanissayavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi namagge tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [939]   Indriyanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [940]   Indriyasahajātanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  satta
...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta
nasamanantare  satta  naaññamaññe  tīṇi naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke
satta  naāhāre  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [941]   Indriyasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti   nahetuyā
Tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [942] Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi.
   [943]   Indriyasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [944]  Indriyasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
Napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [945]  Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [946] Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [947]  Indriyasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
Nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [948] Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [949]  Indriyasahajātanissayamaggaatthiavigatanti  nahetuyā  satta
naārammaṇe satta. Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta.
   {949.1} Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi . Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi. Indriyasahajātaaññamañña-
nissayamaggasampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi . saṅkhittaṃ . ...
Novigate tīṇi.
   {949.2} Indriyasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi.
   {949.3}  Indriyasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ . saṅkhittaṃ . ... novigate ekaṃ . Indriyasahajātaaññamañña-
vipākamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.4} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ. Saṅkhittaṃ. ... Novigate ekaṃ.
   {949.5} Indriyasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   ekaṃ   .   saṅkhittaṃ   .   ...   novigate
Ekaṃ.
   {949.6} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.7}   Indriyasahajātanissayajhānaatthiavigatanti   nahetuyā
satta. Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta.
   {949.8} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Novigate tīṇi.
   {949.9} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.10} Indriyasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.11} Indriyasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.12} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.13} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.14} Indriyasahajātanissayavipākajhānavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.15} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.16} Indriyasahajātanissayajhānamaggaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {949.17} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamaggaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.18} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamagga-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.19} Indriyasahajātanissayajhānamaggavippayuttaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.20} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.21} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamagga-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.22} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhānamagga-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.23} Indriyasahajātanissayavipākajhānamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.24} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
maggavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.25}  Indriyasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti  nahetuyā
satta .pe. Novigate satta.
   {949.26} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.27} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.28} Indriyasahajātanissayaāhāravippayuttaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.29} Indriyasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.30} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.31} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
sampayuttaatthiavigatanti   nahetuyā   ekaṃ   .pe.   novigate
Ekaṃ.
   {949.32} Indriyasahajātanissayavipākaāhāravippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.33} Indriyasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.34} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāraatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {949.35} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāra-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.36} Indriyaadhipatisahajātanissayaāhāravippayuttaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.37} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāraatthi-
avigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.38} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka-
āhārasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.39} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākaāhāravippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.40} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {949.41} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.42} Indriyaadhipatisahajātanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {949.43} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.44} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.45} Indriyaadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.46} Indriyahetusahajātanissayamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri.
   {949.47} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggaatthi-
avigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {949.48} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamagga-
sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {949.49} Indriyahetusahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {949.50} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.51} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.52} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipākamagga-
sampayuttaatthiavigatanti ārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.53} Indriyahetusahajātanissayavipākamaggavippayutta-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {949.54} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   [950] Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe  cattāri  ... naanantare cattāri nasamanantare cattāri
naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  napurejāte  cattāri
Napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke
cattāri  naāhāre  cattāri  najhāne  cattāri  nasampayutte dve
navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [951] Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti  naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare
dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane
dve  nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve
navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [952] Indriyahetuadhipatisahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe  dve  ...  naanantare  dve  nasamanantare  dve
naaññamaññe  dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte
dve  naāsevane  dve  nakamme dve navipāke dve naāhāre
dve najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
   [953] Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ   naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [954] Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamagga-
sampayuttaatthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ
Nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [955] Indriyahetuadhipatisahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe   ekaṃ   ...   naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Indriyamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 307-317. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=6141              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=6141              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=935&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=118              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=935              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]