ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Maggamūlakaṃ
   [958]  Maggapaccayā  nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte satta
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  satta  naupanissaye  satta napurejāte
satta  napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke
satta  naāhāre  satta naindriye satta najhāne satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [959]   Maggasahajātanissayaatthiavigatanti   nahetuyā   satta
Saṅkhittaṃ. ... Novigate satta.
   {959.1} Maggasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.2} Maggasahajātaaññamaññanissayasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.3}   Maggasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.4}  Maggasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
.pe. Novigate ekaṃ.
   {959.5} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.6} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.7} Maggasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.8} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.9}  Maggasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā satta
.pe. Novigate satta.
   {959.10} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.11} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.12} Maggasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.13} Maggasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.14} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
atthiavigatanti      nahetuyā      ekaṃ     .pe.
Novigate ekaṃ.
   {959.15} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.16} Maggasahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.17} Maggasahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti    nahetuyā    ekaṃ    .pe.
Novigate ekaṃ.
   {959.18}   Maggasahajātanissayajhānaatthiavigatanti   nahetuyā
satta .pe. Novigate satta.
   {959.19} Maggasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.20} Maggasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.21} Maggasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.22} Maggasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.23} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.24} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.25} Maggasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.26} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhāna-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.27} Maggasahajātanissayaindriyajhānaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {959.28} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhāna-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.29} Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.30} Maggasahajātanissayaindriyajhānavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.31} Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.32} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.33} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.34} Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.35} Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhāna-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.36} Maggaadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā satta .pe. Novigate satta.
   {959.37} Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.38} Maggaadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti nahetuyā tīṇi .pe. Novigate tīṇi.
   {959.39} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.40} Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.41} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuyā ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.42} Maggahetusahajātanissayaindriyaatthiavigatanti
naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri.
   {959.43} Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriya-
atthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {959.44}    Maggahetusahajātaaññamaññanissaya    indriya-
sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {959.45} Maggahetusahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti
naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {959.46} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.47} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.48} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.49} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.50} Maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.51} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti
naārammaṇe cattāri .pe. Novigate cattāri.
   {959.52} Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe
Dve .pe. Novigate dve.
   {959.53} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naārammaṇe dve .pe. Novigate dve.
   {959.54} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriya-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
   {959.55} Maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti  naārammaṇe  ekaṃ  .pe.  novigate
ekaṃ.
   {959.56} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ .pe. Novigate ekaṃ.
           Maggamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 320-325. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=6460              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=6460              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=958&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=120              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=958              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]