ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Vippayuttamūlakaṃ
   [962] Vippayuttapaccayā nahetuyā pañca ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca nasahajāte
tīṇi  naaññamaññe  pañca  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  pañca
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca nakamme
pañca  navipāke  pañca  naāhāre  pañca naindriye pañca najhāne
pañca  namagge  pañca  nasampayutte  pañca  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [963] Vippayuttaatthiavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe
pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
nasahajāte  pañca  naaññamaññe  pañca  nanissaye  tīṇi  naupanissaye
pañca  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca
nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre pañca naindriye pañca
najhāne  pañca  namagge  pañca  nasampayutte  pañca  nonatthiyā
pañca novigate pañca.
   [964]   Vippayuttanissayaatthiavigatanti   nahetuyā   pañca
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca
nasamanantare  pañca  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe pañca naupanissaye
pañca  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca
nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre  pañca  naindriye
Pañca   najhāne  pañca  namagge  pañca  nasampayutte  pañca
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [965]  Vippayuttaadhipatinissayaatthiavigatanti  nahetuyā  cattāri
...  naārammaṇe  cattāri naanantare cattāri nasamanantare cattāri
nasahajāte   ekaṃ   naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  cattāri  naāsevane  cattāri
nakamme  cattāri  navipāke  cattāri naāhāre cattāri naindriye
cattāri   najhāne   cattāri  namagge  cattāri  nasampayutte
cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [966]   Vippayuttanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi namagge tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [967]   Vippayuttapacchājātaatthiavigatanti   nahetuyā   tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi   nasahajāte   tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi
Namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [968]  Vippayuttanissayapurejātaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [969]  Vippayuttaārammaṇanissayapurejātaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [970] Vippayuttaārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [971]   Vippayuttanissayapurejātaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā
Ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [972]   Vippayuttasahajātanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi vovigate tīṇi.
   [973]   Vippayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [974]   Vippayuttasahajātanissayavipākaatthiavigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare   ekaṃ   naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
Napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [975]  Vippayuttaārammaṇanissayaatthiavigatanti  .  saṅkhittaṃ .
... Nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [976]  Vippayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
          Vippayuttamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 326-330. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=6597              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=6597              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=962&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=122              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=962              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com