ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Atthimūlakaṃ
   [977] Atthipaccayā nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa
naadhipatiyā  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
satta  naaññamaññe  satta  nanissaye  satta  naupanissaye  terasa
napurejāte  nava  napacchājāte  terasa naāsevane terasa nakamme
terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  pañca
nonatthiyā terasa novigate terasa.
   [978] Atthiavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe terasa
naadhipatiyā  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajāte
satta  naaññamaññe  satta  nanissaye  satta  naupanissaye  terasa
napurejāte  nava  napacchājāte  terasa naāsevane terasa nakamme
terasa navipāke terasa naāhāre terasa naindriye terasa najhāne
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  pañca
nonatthiyā terasa novigate terasa.
   [979]  Atthinissayaavigatanti nahetuyā terasa ... naārammaṇe
terasa  naadhipatiyā  terasa  naanantare  terasa  nasamanantare terasa
nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  satta naupanissaye terasa napurejāte
nava napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme terasa navipāke
terasa  naāhāre terasa naindriye terasa najhāne terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  terasa
novigate terasa.
   [980]  Atthiadhipatiavigatanti  nahetuyā  aṭṭha ... Naārammaṇe
satta  naanantare  aṭṭha  nasamanantare  aṭṭha  nasahajāte  ekaṃ
naaññamaññe  cattāri  nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha
navipāke  aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye aṭṭha najhāne aṭṭha
namagge  aṭṭha  nasampayutte cattāri navippayutte cattāri nonatthiyā
Aṭṭha novigate aṭṭha.
   [981]  Atthiadhipatinissayaavigatanti  nahetuyā  aṭṭha  ...
Naārammaṇe  satta  naanantare  aṭṭha  nasamanantare aṭṭha nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  satta  napurejāte satta
napacchājāte  aṭṭha naāsevane aṭṭha nakamme aṭṭha navipāke aṭṭha
naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne  aṭṭha namagge aṭṭha
nasampayutte   cattāri   navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  aṭṭha
novigate aṭṭha.
   [982]  Atthiāhāraavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe
satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naindriye  satta  najhāne satta
namagge  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
satta novigate satta.
   [983]  Atthiindriyaavigatanti  hetuyā satta ... naārammaṇe
satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre  satta  najhāne satta
Namagge  satta  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta
novigate satta.
   [984]   Atthinissayaindriyaavigatanti   nahetuyā   satta
...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta
nasamanantare  satta  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre  satta  najhāne satta
namagge  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
satta novigate satta.
   [985] Atthivippayuttaavigatanti nahetuyā pañca ... naārammaṇe
pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
nasahajāte   pañca   naaññamaññe   pañca   nanissaye   tīṇi
naupanissaye   pañca   napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca
naāsevane  pañca  nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre
pañca   naindriye   pañca  najhāne  pañca  namagge  pañca
nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [986]   Atthinissayavippayuttaavigatanti   nahetuyā   pañca
...  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  pañca  naanantare  pañca
nasamanantare   pañca   nasahajāte   tīṇi   naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca
Naāsevane  pañca  nakamme  pañca  navipāke  pañca  naāhāre
pañca   naindriye   pañca  najhāne  pañca  namagge  pañca
nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [987]  Atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti  nahetuyā  cattāri
...  naārammaṇe  tīṇi  naanantare  cattāri  nasamanantare cattāri
nasahajāte   ekaṃ   naaññamaññe  cattāri  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  cattāri  naāsevane  cattāri
nakamme  cattāri  navipāke  cattāri naāhāre cattāri naindriye
cattāri  najhāne  cattāri  namagge  cattāri  nasampayutta  cattāri
nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [988]   Atthinissayaindriyavippayuttaavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [989]   Atthipacchājātavippayuttaavigatanti   nahetuyā   tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi   nasahajāte   tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
Navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi
namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [990]  Atthipurejātaavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe
tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte
tīṇi   naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [991]  Atthinissayapurejātavippayuttaavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [992]   Atthiārammaṇapurejātaavigatanti   nahetuyā   tīṇi
... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [993]  Atthiārammaṇanissayapurejātavippayuttaavigatanti  nahetuyā
tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [994]  Atthiārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [995] Atthiārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [996]   Atthinissayapurejātaindriyavippayuttaavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
Nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke
ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [997]    Atthisahajātanissayaavigatanti   nahetuyā   nava
... naārammaṇe nava naadhipatiyā nava naanantare nava nasamanantare nava
naaññamaññe  pañca  naupanissaye  nava napurejāte nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke nava naāhāre nava
naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā nava novigate nava.
   [998]   Atthisahajātaaññamaññanissayaavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [999]   Atthisahajātaaññamaññanissayasampayuttaavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi   naāsevane   tīṇi   nakamme   tīṇi  navipāke  tīṇi
Naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [1000]  Atthisahajātanissayavippayuttaavigatanti  nahetuyā  tīṇi
...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare
tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [1001]  Atthisahajātaaññamaññanissayavippayuttaavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1002]   Atthisahajātanissayavipākaavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1003]  Atthisahajātaaññamaññanissayavipākaavigatanti nahetuyā ekaṃ
...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1004] Atthisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1005]  Atthisahajātanissayavipākavippayuttaavigatanti nahetuyā ekaṃ
...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [1006] Atthisahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
Ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Atthimūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 330-340. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=6689              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=6689              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=977&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=123              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=977              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]