ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Atthimulakam
   [977] Atthipaccaya nahetuya terasa ... naarammane terasa
naadhipatiya  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
satta  naannamanne  satta  nanissaye  satta  naupanissaye  terasa
napurejate  nava  napacchajate  terasa naasevane terasa nakamme
terasa navipake terasa naahare terasa naindriye terasa najhane
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  panca
nonatthiya terasa novigate terasa.
   [978] Atthiavigatanti nahetuya terasa ... naarammane terasa
naadhipatiya  terasa  naanantare terasa nasamanantare terasa nasahajate
satta  naannamanne  satta  nanissaye  satta  naupanissaye  terasa
napurejate  nava  napacchajate  terasa naasevane terasa nakamme
terasa navipake terasa naahare terasa naindriye terasa najhane
terasa  namagge  terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  panca
nonatthiya terasa novigate terasa.
   [979]  Atthinissayaavigatanti nahetuya terasa ... naarammane
terasa  naadhipatiya  terasa  naanantare  terasa  nasamanantare terasa
nasahajate  tini  naannamanne  satta naupanissaye terasa napurejate
nava napacchajate terasa naasevane terasa nakamme terasa navipake
terasa  naahare terasa naindriye terasa najhane terasa namagge
terasa  nasampayutte  satta  navippayutte  tini  nonatthiya  terasa
novigate terasa.
   [980]  Atthiadhipatiavigatanti  nahetuya  attha ... Naarammane
satta  naanantare  attha  nasamanantare  attha  nasahajate  ekam
naannamanne  cattari  nanissaye ekam naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  attha  naasevane  attha  nakamme  attha
navipake  attha  naahare  attha  naindriye attha najhane attha
namagge  attha  nasampayutte cattari navippayutte cattari nonatthiya
Attha novigate attha.
   [981]  Atthiadhipatinissayaavigatanti  nahetuya  attha  ...
Naarammane  satta  naanantare  attha  nasamanantare attha nasahajate
ekam  naannamanne  cattari  naupanissaye  satta  napurejate satta
napacchajate  attha naasevane attha nakamme attha navipake attha
naahare  attha  naindriye  attha  najhane  attha namagge attha
nasampayutte   cattari   navippayutte  tini  nonatthiya  attha
novigate attha.
   [982]  Atthiaharaavigatanti nahetuya satta ... naarammane
satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajate  ekam  naannamanne  tini  nanissaye  ekam  naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naindriye  satta  najhane satta
namagge  satta  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
satta novigate satta.
   [983]  Atthiindriyaavigatanti  hetuya satta ... naarammane
satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajate  ekam  naannamanne  tini  nanissaye  ekam  naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naahare  satta  najhane satta
Namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte tini nonatthiya satta
novigate satta.
   [984]   Atthinissayaindriyaavigatanti   nahetuya   satta
...  naarammane  satta  naadhipatiya  satta  naanantare  satta
nasamanantare  satta  nasahajate  ekam  naannamanne tini naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake  satta  naahare  satta  najhane satta
namagge  satta  nasampayutte  tini  navippayutte  tini  nonatthiya
satta novigate satta.
   [985] Atthivippayuttaavigatanti nahetuya panca ... naarammane
panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca  nasamanantare  panca
nasahajate   panca   naannamanne   panca   nanissaye   tini
naupanissaye   panca   napurejate  tini  napacchajate  panca
naasevane  panca  nakamme  panca  navipake  panca  naahare
panca   naindriye   panca  najhane  panca  namagge  panca
nasampayutte panca nonatthiya panca novigate panca.
   [986]   Atthinissayavippayuttaavigatanti   nahetuya   panca
...  naarammane  panca  naadhipatiya  panca  naanantare  panca
nasamanantare   panca   nasahajate   tini   naannamanne  panca
naupanissaye   panca   napurejate  tini  napacchajate  panca
Naasevane  panca  nakamme  panca  navipake  panca  naahare
panca   naindriye   panca  najhane  panca  namagge  panca
nasampayutte panca nonatthiya panca novigate panca.
   [987]  Atthiadhipatinissayavippayuttaavigatanti  nahetuya  cattari
...  naarammane  tini  naanantare  cattari  nasamanantare cattari
nasahajate   ekam   naannamanne  cattari  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  cattari  naasevane  cattari
nakamme  cattari  navipake  cattari naahare cattari naindriye
cattari  najhane  cattari  namagge  cattari  nasampayutta  cattari
nonatthiya cattari novigate cattari.
   [988]   Atthinissayaindriyavippayuttaavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  ekam  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  naahare  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [989]   Atthipacchajatavippayuttaavigatanti   nahetuya   tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini   nasahajate   tini  naannamanne  tini  nanissaye  tini
naupanissaye  tini  napurejate  tini  naasevane tini nakamme tini
Navipake  tini  naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini
namagge tini nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [990]  Atthipurejataavigatanti nahetuya tini ... naarammane
tini  naadhipatiya  tini  naanantare  tini nasamanantare tini nasahajate
tini   naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [991]  Atthinissayapurejatavippayuttaavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  nasahajate  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [992]   Atthiarammanapurejataavigatanti   nahetuya   tini
... naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate tini
naannamanne  tini  nanissaye  tini  naupanissaye  tini  napacchajate
tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake tini naahare tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [993]  Atthiarammananissayapurejatavippayuttaavigatanti  nahetuya
tini ... naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini nasahajate
tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [994]  Atthiarammanaadhipatiupanissayapurejataavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye  ekam napacchajate ekam naasevane
ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [995] Atthiarammanaadhipatinissayaupanissayapurejatavippayuttaavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam
nasahajate  ekam  naannamanne ekam napacchajate ekam naasevane
ekam nakamme ekam navipake ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [996]   Atthinissayapurejataindriyavippayuttaavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
Nasamanantare  ekam  nasahajate  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam  napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake
ekam  naahare  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [997]    Atthisahajatanissayaavigatanti   nahetuya   nava
... naarammane nava naadhipatiya nava naanantare nava nasamanantare nava
naannamanne  panca  naupanissaye  nava napurejate nava napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme nava navipake nava naahare nava
naindriye  nava  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  panca
navippayutte tini nonatthiya nava novigate nava.
   [998]   Atthisahajataannamannanissayaavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [999]   Atthisahajataannamannanissayasampayuttaavigatanti  nahetuya
tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini  naanantare
tini nasamanantare tini naupanissaye tini napurejate tini napacchajate
tini   naasevane   tini   nakamme   tini  navipake  tini
Naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [1000]  Atthisahajatanissayavippayuttaavigatanti  nahetuya  tini
...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare
tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
naahare  tini  naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini
nasampayutte tini nonatthiya tini novigate tini.
   [1001]  Atthisahajataannamannanissayavippayuttaavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate  ekam naasevane ekam nakamme ekam navipake ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1002]   Atthisahajatanissayavipakaavigatanti  nahetuya  ekam
... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare ekam nasamanantare
ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam
napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1003]  Atthisahajataannamannanissayavipakaavigatanti nahetuya ekam
...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam nakamme ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1004] Atthisahajataannamannanissayavipakasampayuttaavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam navippayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1005]  Atthisahajatanissayavipakavippayuttaavigatanti nahetuya ekam
...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam nakamme ekam naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [1006] Atthisahajataannamannanissayavipakavippayuttaavigatanti nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam  naanantare
Ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam
nonatthiya ekam novigate ekam.
           Atthimulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 330-340. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=6689&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=6689&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=977&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=123              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=977              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com