ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Vedanāttikaṃ
            paṭiccavāro
   [1077] Sukhāya vedanāya sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca sukhāya vedanāya
sampayutto  dhammo  uppajjati hetupaccayā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  dve  khandhe  paṭicca eko
khandho  paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1078]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  dukkhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1079]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  paṭisandhikkhaṇe  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1080]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā ... Adhipatipaccayā
...  .  Adhipatiyā  paṭisandhi  natthi  .  ...  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā  purejātapaccayā  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  dve  khandhe  paṭicca eko khandho
vatthuṃ purejātapaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [1081]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati āsevanapaccayā ... Kammapaccayā
...  vipākapaccayā  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe
sukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve
khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1082]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  vipākapaccayā  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1083]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati vipākapaccayā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  paṭisandhikkhaṇe  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
Paṭicca eko khandho.
   [1084]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati āhārapaccayā ... Indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā
dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā
dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [1085]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  dukkhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [1086]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ   ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca
dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho vatthuṃ vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe   adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ   ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  dve  khandhe  paṭicca eko khandho
vatthuṃ  vippayuttapaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  atthipaccayā  natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1087]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  .  saṅkhittaṃ .
... Avigate tīṇi . hetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Vipāke dve
avigate  tīṇi  .  ārammaṇapaccayā ... adhipatipaccayā hetuyā tīṇi
...  vipāke  dve avigate tīṇi . āsevanapaccayā hetuyā tīṇi
... kamme tīṇi āhāre tīṇi avigate tīṇi . Vipākapaccayā hetuyā
dve ... ārammaṇe tīṇi adhipatiyā dve. Saṅkhittaṃ. ... Purejāte
tīṇi kamme tīṇi jhāne dve magge dve avigate tīṇi. Jhānapaccayā
hetuyā  tīṇi  ...  vipāke  dve  avigate tīṇi . maggapaccayā
hetuyā  tīṇi  ...  vipāke  dve avigate tīṇi . avigatapaccayā
hetuyā  tīṇi  ... natthiyā tīṇi vigate tīṇi . yathā kusalattikassa
paccayagaṇanā evaṃ vitthāretabbā.
   [1088]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe paṭicca eko khandho.
   [1089]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1090]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati nahetupaccayā
ahetukaṃ  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve
khandhā  dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve  khandhe  paṭicca  eko khandho vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1091]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā . Nādhipatiparipuṇṇaṃ
paṭisandhikaṃ.
   [1092]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā āruppe
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe  paṭicca  eko  khandho  paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe paṭicca
eko khandho.
   [1093]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayutto dhammo uppajjati napurejātapaccayā
āruppe   adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe
adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ   ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca
Dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1094]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  napacchājātapaccayā  ...
Naāsevanapaccayā  ...  .  napacchājātampi  naāsevanampi  paripuṇṇaṃ
paṭisandhikaṃ.
   [1095]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  sukhāya
vedanāya  sampayutte  khandhe  paṭicca  sukhāya  vedanāya sampayuttā
cetanā.
   [1096]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  dukkhāya
vedanāya  sampayutte  khandhe  paṭicca  dukkhāya vedanāya sampayuttā
cetanā.
   [1097]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati nakammapaccayā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  paṭicca  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttā cetanā.
   [1098]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navipākapaccayā ... Najhānapaccayā
sukhasahagataṃ    kāyaviññāṇasahagataṃ    ekaṃ    khandhaṃ   paṭicca
Dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1099]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  najhānapaccayā  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1100]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati najhānapaccayā
cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1101]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  namaggapaccayā  ahetukaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe paṭicca eko khandho.
   [1102]  Dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  namaggapaccayā  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [1103]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati namaggapaccayā
ahetukaṃ  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve
Khandhā  dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1104]  Sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhāya
vedanāya  sampayutto  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā āruppe
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve
khandhe paṭicca eko khandho.
   [1105]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayutto dhammo uppajjati navippayuttapaccayā
āruppe   adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [1106]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte dve.
   [1107] Nahetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte ekaṃ
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi nakamme dve navipāke dve
najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte ekaṃ.
   [1108]   Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājāte ekaṃ ... naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ.
   [1109]   Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipākapaccayā
namaggapaccayā navippayutte ekaṃ.
   [1110] Naadhipatipaccayā nahetuyā tīṇi ... napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte dve.
   [1111] Napurejātapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā dve
napacchājāte  dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve
namagge ekaṃ navippayutte dve.
   [1112]  Napurejātapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1113]  Napacchājātapaccayā  ...  naāsevanapaccayā  ...
Nakammapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke tīṇi namagge dve
navippayutte dve.
   [1114]  Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  dve
... napurejāte ekaṃ napacchājāte dve naāsevane dve navipāke dve
namagge dve navippayutte ekaṃ.
   [1115] Nakammapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā
Napacchājāte  ekaṃ  ...  naāsevane  ekaṃ  navipāke  ekaṃ
namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1116]  Navipākapaccayā nahetuyā dve ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  dve  napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
namagge dve navippayutte dve. Navipākapaccayaṃ nakammapaccayasadisaṃ.
   [1117]  Najhānapaccayā  nahetuyā  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi namagge tīṇi.
   [1118]   Najhānapaccayā   nahetupaccayā   naadhipatipaccayā
napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā namagge tīṇi.
   [1119]  Namaggapaccayā  nahetuyā  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme
dve navipāke dve najhāne tīṇi navippayutte ekaṃ.
   [1120]   Namaggapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte ekaṃ napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme dve
navipāke dve najhāne tīṇi navippayutte ekaṃ.
   [1121] Namaggapaccayā nahetupaccayā naadhipatipaccayā napurejātapaccayā
napacchājāte  ekaṃ  ...  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ
navipāke ekaṃ navippayutte ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1122] Navippayuttapaccayā nahetuyā ekaṃ ... Naadhipatiyā dve
napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve
Navipāke dve namagge ekaṃ.
   [1123]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatiyā  ekaṃ
... napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme
ekaṃ navipāke ekaṃ namagge ekaṃ.
   [1124]   Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā namagge ekaṃ.
          Paccanīyagaṇanā niṭṭhitā.
   [1125]  Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte dve.
   [1126]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... napurejāte dve napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi
navipāke tīṇi navippayutte dve. Yathā kusalattikaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1127]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi ... anantare tīṇi
samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi
upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane  dve  kamme  tīṇi
vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne dve magge
ekaṃ  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
Tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [1128]  Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  ārammaṇe  tīṇi
...  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
dve  kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  dve  magge ekaṃ sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā
tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [1129]   Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
ārammaṇe  ekaṃ  ...  anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte
ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āsevane
ekaṃ  kamme  ekaṃ  vipāke ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā
ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1130]   Nahetupaccayā  naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  ārammaṇe ekaṃ
...  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate
ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1131] Nahetupaccayā naadhipatipaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
Navipākapaccayā   namaggapaccayā   navippayuttapaccayā   ārammaṇe
ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ
jhāne  ekaṃ  sampayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate
ekaṃ avigate ekaṃ.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1132]  Naadhipatipaccayā  hetuyā  tīṇi  .  saṅkhittaṃ .
Napurejātapaccayā  hetuyā  dve  . saṅkhittaṃ . napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā hetuyā tīṇi .pe.
   [1133]  Najhānapaccayā  ārammaṇe  tīṇi ... anantare tīṇi
samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi
upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi
atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi . namaggapaccayā
ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare tīṇi.
   [1134] Navippayuttapaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe dve
adhipatiyā  dve  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve
aññamaññe  dve  nissaye  dve upanissaye dve āsevane dve
kamme  dve  vipāke dve āhāre dve indriye dve jhāne
dve  magge  dve  sampayutte dve atthiyā dve natthiyā dve
Vigate dve avigate dve.
   [1135]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  ārammaṇe  ekaṃ
...  anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe ekaṃ
nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekaṃ vipāke ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ
atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1136]   Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā  napaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1137]   Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā
navipākapaccayā  namaggapaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ
upanissaye ekaṃ āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ sampayutte
ekaṃ atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 359-372. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=7254              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=7254              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1077&items=61              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=147              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1077              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12533              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12533              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com