ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Pañhāvāro
   [1140]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  sukhāya  vedanāya
sampayutto  hetu  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya  sampayutto  hetu  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1141] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dukkhāya  vedanāya
sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1142] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  hetu  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
Hetupaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayutto hetu sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1143]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sukhāya  vedanāya
sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena paccavekkhati sukhāya
vedanāya  sampayuttā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā
vuṭṭhahitvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena paccavekkhati .
Ariyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  sukhāya  vedanāya
sampayutte  pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe kilese jānanti sukhāya vedanāya
sampayutte  khandhe  sukhāya  vedanāya sampayuttena cittena aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
sukhāya  vedanāya sampayutto rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe.
Sukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha  sukhāya  vedanāya
sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1144] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sukhāya  vedanāya
sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  vippaṭisārissa  domanassaṃ  uppajjati  sukhāya  vedanāya
Sampayutte  jhāne  pahīne  vippaṭisārissa  domanassaṃ  uppajjati
sukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha  dukkhāya  vedanāya
sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1145]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena
paccavekkhati  sukhāya  vedanāya  sampayuttā jhānā vuṭṭhahitvā maggā
vuṭṭhahitvā  phalā  vuṭṭhahitvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  paccavekkhati  . ariyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena
cittena  sukhāya  vedanāya  sampayutte pahīne kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese
jānanti  sukhāya  vedanāya sampayutte khandhe adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayutto  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā uppajjati
uddhaccaṃ   uppajjati  .  cetopariyañāṇena  sukhāya  vedanāya
sampayuttacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti . sukhāya vedanāya sampayuttā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
Paccayo . sukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1146] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dosaṃ  ārabbha
doso  uppajjati  moho  uppajjati  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ
mohaṃ  ārabbha  moho  uppajjati  doso  uppajjati  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ  ārabbha  doso  uppajjati  moho  uppajjati dukkhāya
vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha dukkhāya vedanāya sampayuttā
khandhā uppajjanti.
   [1147] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena dukkhāya vedanāya sampayutte pahīne
kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe
samudāciṇṇe  kilese  jānanti  dukkhāya vedanāya sampayutte khandhe
sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  .  dukkhāya  vedanāya sampayutte khandhe ārabbha sukhāya
vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1148]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  dukkhāya  vedanāya
Sampayutte  pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti dukkhāya vedanāya
sampayutte  khandhe  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  cetopariyañāṇena  dukkhāya
vedanāya  sampayuttacittasamaṅgissa  cittaṃ jānanti . dukkhāya vedanāya
sampayuttā   khandhā   cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo  .  dukkhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1149] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ
samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena
cittena   paccavekkhanti   adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttā
jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttena cittena paccavekkhanti.
   {1149.1}  Ariyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  pahīne  kilese
paccavekkhanti   vikkhambhite   kilese   paccavekkhanti   pubbe
samudāciṇṇe   kilese   jānanti   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayutte   khandhe   adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttena
Cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti
abhinandanti  taṃ  ārabbha  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayutto rāgo
uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati.
Cetopariyañāṇena   adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttacittasamaṅgissa
cittaṃ jānanti.
   {1149.2}    Ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa
ārammaṇapaccayena    paccayo    .pe.    ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa    ārammaṇapaccayena   paccayo   .
Adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttā   khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇapaccayena  paccayo  .
Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1150]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ
samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  paccavekkhanti  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  jhānā
vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā  phalā  vuṭṭhahitvā  sukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  paccavekkhanti  .  ariyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttena cittena adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte pahīne kilese
Paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe
kilese  jānanti  adukkhamasukhāya vedanāya sampayutte khandhe ārabbha
sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  sukhāya  vedanāya
sampayutto  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati .pe. adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayutte   khandhe   ārabbha  sukhāya  vedanāya
sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1151]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  vippaṭisārissa  domanassaṃ uppajjati adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayutte  jhāne  pahīne  vippaṭisārissa  domanassaṃ
uppajjati  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  ārabbha
dukkhāya vedanāya sampayuttā khandhā uppajjanti.
   [1152]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  sukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  taṃ garuṃ katvā paccavekkhati sukhāya
vedanāya  sampayuttā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā
Vuṭṭhahitvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  sukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe sukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ
katvā  sukhāya  vedanāya  sampayutto  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati  .pe.  sahajātādhipati:  sukhāya  vedanāya  sampayuttādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1153]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .
Ārammaṇādhipati:  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ
datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  taṃ  garuṃ katvā paccavekkhati sukhāya vedanāya
sampayuttā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena taṃ garuṃ katvā paccavekkhati
sukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttena  cittena  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ
katvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati .pe.
   [1154] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:
dukkhāya vedanāya sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena
Paccayo.
   [1155] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena
taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā
jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā vuṭṭhahitvā phalā vuṭṭhahitvā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ
katvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati   .pe.   sahajātādhipati:   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1156]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .
Ārammaṇādhipati:  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena
dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā sukhāya vedanāya
sampayuttena  cittena  taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  jhānā  vuṭṭhahitvā  maggā  vuṭṭhahitvā phalā
Vuṭṭhahitvā  sukhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutte  khandhe  sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā  sukhāya  vedanāya  sampayutto  rāgo  uppajjati
diṭṭhi uppajjati .pe.
   [1157]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sukhāya
vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ anulomaṃ sukhāya vedanāya sampayuttassa gotrabhussa
anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa
vodānaṃ  maggassa  maggo  phalassa  phalaṃ  phalassa  anulomaṃ  sukhāya
vedanāya  sampayuttāya  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo .
Sukhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  sukhāya vedanāya sampayuttassa
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1158]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  cuticittaṃ  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttassa
upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo   sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  anantarapaccayena  paccayo  sukhasahagataṃ
Kāyaviññāṇaṃ  vipākamanodhātuyā  anantarapaccayena  paccayo  sukhāya
vedanāya  sampayuttā  vipākamanoviññāṇadhātu  kiriyāmanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena   paccayo   sukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ
bhavaṅgaṃ  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttassa bhavaṅgassa anantarapaccayena
paccayo  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  kusalākusalaṃ  adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   vuṭṭhānassa   kiriyaṃ   vuṭṭhānassa
phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1159] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ dukkhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1160]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ    vipākamanodhātuyā   anantarapaccayena   paccayo
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1161]   Adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo
purimā  purimā  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
Paccayo   adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttaṃ   anulomaṃ
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttassa  gotrabhussa  anantarapaccayena
paccayo  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa
maggo  phalassa  phalaṃ  phalassa  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā
vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttāya  phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttā   khandhā   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1162]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya  sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  cuticittaṃ  sukhāya  vedanāya  sampayuttassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo āvajjanā sukhāya vedanāya
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  vipākamanodhātu
sukhāya    vedanāya    sampayuttāya   vipākamanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena  paccayo  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ bhavaṅgaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttassa  bhavaṅgassa  anantarapaccayena  paccayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  kusalākusalaṃ  sukhāya  vedanāya
sampayuttassa   vuṭṭhānassa  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  phalaṃ  vuṭṭhānassa
nirodhā  vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  sukhāya  vedanāya
sampayuttāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1163]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo āvajjanā
dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1164]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarapaccayasadisaṃ.
   [1165]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  sukhāya  vedanāya
sampayutto  eko  khandho  dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo
dve   khandhā   ekassa  khandhassa  sahajātapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ
khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  dve  khandhā  ekassa khandhassa
sahajātapaccayena paccayo.
   [1166] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  dukkhāya  vedanāya
sampayutto  eko  khandho  dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo
dve  khandhā  ekassa  khandhassa  sahajātapaccayena  paccayo dukkhāya
vedanāya sampayuttapaṭisandhi na labbhati.
   [1167]   Adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo
Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ khandhānaṃ
sahajātapaccayena   paccayo   dve  khandhā  ekassa  khandhassa
sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayutto  eko  khandho  dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo
dve khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1168]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  aññamaññapaccayena paccayo ... nissayapaccayena
paccayo. Aññamaññampi nissayampi sahajātapaccayasadisaṃ.
   [1169]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  sukhāya vedanāya
sampayuttaṃ   saddhaṃ  upanissāya  sukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ
uppādeti   abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ
jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti.
   {1169.1}  Sukhāya  vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ
paññaṃ  rāgaṃ  mohaṃ  mānaṃ  diṭṭhiṃ  patthanaṃ  ...  sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ   upanissāya   sukhāya   vedanāya   sampayuttena
cittena  dānaṃ  deti  .  saṅkhittaṃ  .  samāpattiṃ  uppādeti .
Saddhāpañcamakesu   mānaṃ   jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhātīti  kātabbaṃ
Avasesesu  na  kātabbaṃ  .  sukhāya vedanāya sampayuttena cittena
adinnaṃ  ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ  bhaṇati  samphaṃ
palapati  sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati ekāgārikaṃ karoti paripanthe
tiṭṭhati  paradāraṃ  gacchati  gāmaghātaṃ  karoti  nigamaghātaṃ  karoti .
Sukhāya  vedanāya  sampayuttā  saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā
rāgo  moho  māno  diṭṭhi  patthanā ... sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ
sukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa
paññāya  rāgassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā patthanāya sukhasahagatassa
kāyaviññāṇassa   sukhāya   vedanāya   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   [1170] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatūpanissayo:
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ  upanissāya  attānaṃ ātāpeti
paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti  .  sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ sīlaṃ ... Sutaṃ ... Cāgaṃ ... Paññaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti
paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ  paccanubhoti  .  sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  rāgaṃ  ...  mohaṃ  mānaṃ  diṭṭhiṃ patthanaṃ ... sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati . dukkhāya vedanāya sampayuttena
cittena  adinnaṃ  ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ bhaṇati
samphaṃ  palapati  sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati  ekāgārikaṃ  karoti
Paripanthe  tiṭṭhati  paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti
mātaraṃ  jīvitā  voropeti  pitaraṃ jīvitā voropeti arahantaṃ jīvitā
voropeti  duṭṭhena  cittena  tathāgatassa  lohitaṃ  uppādeti saṅghaṃ
bhindati . sukhāya vedanāya sampayuttā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo
paññā  rāgo  moho  māno  diṭṭhi  patthanā  ...  sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ   dosassa   .pe.   mohassa   dukkhasahagatassa
kāyaviññāṇassa   dukkhāya   vedanāya   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   [1171]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ  upanissāya  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ
karoti  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  jhānaṃ  uppādeti
vipassanaṃ   uppādeti   maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti
samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  .  sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  sīlaṃ  ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ mohaṃ mānaṃ
diṭṭhiṃ  patthanaṃ  ...  sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti.
   {1171.1}  Saṅkhittaṃ  .  samāpattiṃ  uppādeti adukkhamasukhāya
vedanāya      sampayuttena      cittena     adinnaṃ
Ādiyati  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ  bhaṇati  samphaṃ  palapati
sandhiṃ  chindati  nillopaṃ  harati  ekāgārikaṃ karoti paripanthe tiṭṭhati
paradāraṃ gacchati gāmaghātaṃ karoti nigamaghātaṃ karoti . sukhāya vedanāya
sampayuttā  saddhā  ...  sīlaṃ  sutaṃ  cāgo paññā rāgo moho
māno  diṭṭhi  patthanā  ...  sukhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa  paññāya
rāgassa   mohassa  mānassa  diṭṭhiyā  patthanāya  sukhasahagatassa
kāyaviññāṇassa  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   [1172] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  dosaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati
dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati . saṅkhittaṃ.
Saṅghaṃ  bhindati  .  mohaṃ  dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ upanissāya pāṇaṃ
hanati  dukkhāya  vedanāya  sampayuttena  cittena adinnaṃ ādiyati .
Saṅkhittaṃ  .  saṅghaṃ  bhindati  .  doso  moho  dukkhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ   dosassa   mohassa  dukkhasahagatassa  kāyaviññāṇassa
dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [1173] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatūpanissayo:
Dosaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti.
Saṅkhittaṃ  .  samāpattiṃ  uppādeti  sukhāya  vedanāya  sampayuttena
cittena  adinnaṃ  ādiyati  .  saṅkhittaṃ  .  nigamaghātaṃ  karoti .
Mohaṃ  ...  dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ  upanissāya  sukhāya vedanāya
sampayuttena cittena dānaṃ deti . saṅkhittaṃ . nigamaghātaṃ karoti .
Doso   moho   dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ  sukhāya  vedanāya
sampayuttāya  saddhāya  .pe.  sukhasahagatassa  kāyaviññāṇassa  sukhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [1174]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  dosaṃ upanissāya
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . Saṅkhittaṃ.
Nigamaghātaṃ  karoti  . mohaṃ ... dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ upanissāya
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ deti . Saṅkhittaṃ.
Nigamaghātaṃ   karoti   doso  moho  dukkhasahagataṃ  kāyaviññāṇaṃ
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  .pe.  patthanāya
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1175] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
Ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ  upanissāya  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  deti  .  diṭṭhiṃ  gaṇhāti
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ
mohaṃ  mānaṃ  diṭṭhiṃ  ... patthanaṃ upanissāya adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttena cittena dānaṃ deti . saṅkhittaṃ . samāpattiṃ uppādeti
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati .pe.
Nigamaghātaṃ   karoti   .  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā
saddhā  sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo moho māno diṭṭhi patthanā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  .  saṅkhittaṃ .
...  Patthanāya  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   [1176]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ  upanissāya  sukhāya
vedanāya  sampayuttena  cittena  dānaṃ  deti .pe. mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ sīlaṃ ... .pe.
...  Patthanaṃ upanissāya sukhāya vedanāya sampayuttena cittena dānaṃ
deti  .pe.  samāpattiṃ  uppādeti  sukhāya  vedanāya sampayuttena
Cittena  adinnaṃ  ādiyati  .pe. nigamaghātaṃ karoti . adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  saddhā  .pe.  ...  patthanā  sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ  sukhāya  vedanāya  sampayuttāya  saddhāya  .pe.
...  Patthanāya  sukhasahagatassa  kāyaviññāṇassa  sukhāya  vedanāya
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [1177]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti
pariyiṭṭhimūlakaṃ   dukkhaṃ  paccanubhoti  .  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ sīlaṃ ... . saṅkhittaṃ . ... patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati
dukkhāya vedanāya sampayuttena cittena adinnaṃ ādiyati . saṅkhittaṃ.
Saṅghaṃ  bhindati  .  adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā saddhā .pe.
...  Patthanā  dosassa  mohassa  dukkhasahagatassa  kāyaviññāṇassa
dukkhāya vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [1178]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sukhāya
vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa
Gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1179] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ dukkhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [1180]   Adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttā khandhā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   āsevanapaccayena   paccayo  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu
maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1181]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa   dhammassa   kammapaccayena   paccayo   sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  sukhāya  vedanāya sampayuttā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  sukhāya vedanāya
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1182] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nānākhaṇikā:  sukhāya
Vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  dukkhāya  vedanāya
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1183]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā:
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1184]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo  dukkhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  dukkhāya  vedanāya sampayuttā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā vipākānaṃ dukkhāya vedanāya
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1185]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā:
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1186]   Adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhāya   vedanāya   sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā cetanā vipākānaṃ
adukkhamasukhāya   vedanāya  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1187]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā:
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  sukhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1188]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā:
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  cetanā  vipākānaṃ  dukkhāya
vedanāya sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1189]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  sukhāya
vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena
paccayo  dve  khandhā  ekassa  khandhassa  vipākapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  sukhāya  vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ
khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ekassa khandhassa .pe.
   [1190] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  dukkhāya
vedanāya  sampayutto  eko  khandho dvinnaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena
Paccayo  .pe. adukkhamasukhāya vedanāya .pe. vipāko adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayutto  eko  khandho  dvinnaṃ  khandhānaṃ  .pe.
Paṭisandhikkhaṇe.
   [1191]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa  āhārapaccayena paccayo ... indriyapaccayena
paccayo jhānapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena
paccayo  atthipaccayena  paccayo  natthipaccayena paccayo vigatapaccayena
paccayo ... Avigatapaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 373-396. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=7541              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=7541              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1140&items=52              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=149              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1140              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]