ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Sampayuttamūlakaṃ
   [1217]  Sampayuttapaccayā  hetuyā  tīṇi ... adhipatiyā tīṇi
sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  kamme  tīṇi
vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne tīṇi magge
tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1218]  Sampayuttasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti  tīṇi .
Sampayuttasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     tīṇi    .
Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
        Pañhāvārassa anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1219]  Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena
paccayo  ...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  kammapaccayena
paccayo.
   [1220] Sukhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena
paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1221]  Sukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1222] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo dukkhāya vedanāya
sampayuttassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... sahajātapaccayena
paccayo  ...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  kammapaccayena
paccayo.
   [1223] Dukkhāya vedanāya sampayutto dhammo sukhāya vedanāya
sampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena
paccayo.
   [1224]  Dukkhāya  vedanāya  sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1225] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto dhammo adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
...  sahajātapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ...
Kammapaccayena paccayo.
   [1226]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  dhammo sukhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1227]  Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto dhammo dukkhāya
vedanāya  sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo.
   [1228]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  nasahajāte  nava  naaññamaññe
nava  nanissaye  nava naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme  nava  navipāke  nava  naāhāre
nava  naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā nava novigate
nava noavigate nava.
   [1229]  Nahetupaccayā  naārammaṇe  nava  .  saṅkhittaṃ .
Noavigate  nava  .  nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā nava
... naupanissaye aṭṭha. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava. Nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā   .   saṅkhittaṃ   .   naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā navipākapaccayā
naāhārapaccayā. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate aṭṭha.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   Yathā  kusalattikassa  paccanīyagaṇanā  gaṇitā  evaṃ  imampi
asammūyhantena sabbamūlakaṃ gahetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1230]  Hetupaccayā  naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
Tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne tīṇi namagge tīṇi
navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  tīṇi  novigate  tīṇi  .  hetu
hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthivigatanti  naārammaṇe  tīṇi  .
Saṅkhittaṃ . ... novigate tīṇi. Yathā kusalattikassa anulomapaccanīyagaṇanā
sajjhāyamaggena   gaṇitā   evaṃ   immapi   gaṇetabbaṃ  .
Kammapaccayā nahetuyā aṭṭha ... Naārammaṇe aṭṭha .pe. ... Noavigate
aṭṭha.
        Anulomapaccanīyagaṇanā niṭṭhitā.
   [1231]  Nahetupaccayā  ārammaṇe nava ... adhipatiyā pañca
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane tīṇi kamme aṭṭha
vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  satta vigate satta
avigate tīṇi.
   [1232]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  adhipatiyā  tīṇi
... anantare satta . saṅkhittaṃ . ... Avigate tīṇi. Nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā
sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye
nava kamme aṭṭha vipāke tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1233]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Nanissayapaccayā  upanissaye  nava ... kamme aṭṭha . nahetupaccayā
naārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ . naupanissayapaccayā napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā
naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā      noatthipaccayā      nonatthipaccayā
novigatapaccayā noavigatapaccayā kamme aṭṭha.
          Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1234] Naārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. ... Kamme
aṭṭha avigate tīṇi.
   [1235] Noavigatapaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā cattāri
anantare  satta  samanantare  satta  upanissaye nava āsevane tīṇi
kamme aṭṭha natthiyā satta vigate satta.
   [1236]  Noavigatapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
anantare satta ... samanantare satta upanissaye nava āsevane tīṇi
kamme aṭṭha natthiyā satta vigate satta.
   [1237]  Noavigatapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā     navipākapaccayā
naāhārapaccayā   naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā
Nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  noatthipaccayā  nonatthipaccayā
novigatapaccayā kamme aṭṭha.
       Yathā kusalattikassa paccanīyānulomagaṇanā
       sajjhāyamaggena gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
           Vedanāttikaṃ dutiyaṃ
              niṭṭhitaṃ.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 404-409. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8162              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8162              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1217&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=163              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1217              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]