ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Vipākattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1238]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Vipākaṃ  dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā
vipāke   khandhe   paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
vipāke  khandhe  paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko
ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve  khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā  ca
rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ.
   [1239]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā  vipākadhammadhamme
khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo
Ca   nevavipākanavipākadhammadhammo   ca   dhammā   uppajjanti
hetupaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   [1240] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati    hetupaccayā    nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paṭicca    vipāko    dhammo    uppajjati    hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paṭicca     vipāko     ca    nevavipākanavipākadhammadhammo
ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1241]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ    paṭicca    nevavipākanavipākadhammadhammo    uppajjati
Hetupaccayā  vipāke  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
Vipākañca   nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca  vipāko
ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  ca  vatthuñca paṭicca dve khandhā vipāke khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1242]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhamme
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1243]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1244]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1245] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati     ārammaṇapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  paṭicca dve
Khandhā  . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā.
   [1246]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā.
   [1247]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  vipākaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  vipāke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca    dhammā    uppajjanti    adhipatipaccayā    vipākaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ vipākadhammadhammaṃ
paṭicca tīṇi.
   [1248] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati      adhipatipaccayā      nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
Kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
   [1249]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vipāke  khandhe
ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1250]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākadhammadhamme
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1251] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati anantarapaccayā
... samanantarapaccayā ... ārammaṇapaccayasadisaṃ . sahajātapaccayā ...
Sahajātaṃ sabbaṃ hetupaccayasadisaṃ.
   [1252] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ. Sahajāte imaṃ nānākaraṇaṃ.
   [1253]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
paṭisandhikkhaṇe   vipāke  khandhe  paṭicca  vatthu  .  vipākaṃ
dhammaṃ  paṭicca  vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā
Uppajjanti  aññamaññapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  vatthu  ca dve khandhe paṭicca dve khandhā
vatthu ca.
   [1254]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1255] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati     aññamaññapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paṭicca   vipāko  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā.
   [1256]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko   dhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā   paṭisandhikkhaṇe
vipākaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā.
   [1257] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nissayapaccayā.
Saṅkhittaṃ. Upanissayapaccayā purejātapaccayā.
   [1258]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
āsevanapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
Dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1259] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati     āsevanapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1260] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati kammapaccayā.
Saṅkhittaṃ. Vipākapaccayā tīṇi.
   [1261] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   vipākapaccayā   ekaṃ   mahābhūtaṃ   paṭicca   tayo
mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paṭicca   vipāko  dhammo  uppajjati
vipākapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vipākā  khandhā .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca   dhammā   uppajjanti  vipākapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1262]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā .pe. Nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  vipākapaccayā .pe. vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca dhammā uppajjanti vipākapaccayā.
   [1263] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati āhāra-
paccayā . saṅkhittaṃ . ... indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā
Sampayuttapaccayā  vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā
avigatapaccayā.
   [1264]  Hetuyā  terasa  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā nava
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  terasa  aññamaññe
satta  nissaye  terasa  upanissaye  pañca  purejāte  tīṇi
āsevane  dve  kamme  terasa  vipāke  nava  āhāre terasa
indriye  terasa  jhāne  terasa  magge  terasa sampayutte pañca
vippayutte  terasa  atthiyā  terasa  natthiyā  pañca  vigate pañca
avigate terasa.
   [1265] Hetupaccayā ārammaṇe pañca .pe. avigate terasa.
Yathā kusalattikassa gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [1266] Āsevanapaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe dve
adhipatiyā  dve  anantare  dve  samanantare dve sahajāte dve
aññamaññe  dve  nissaye  dve upanissaye dve purejāte dve
kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge dve
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā  dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
   [1267] Vipākapaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
pañca  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava aññamaññe
cha  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  ekaṃ kamme nava
Āhāre  nava  indriye  nava  jhāne nava magge nava sampayutte
tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi
avigate nava.
          Anulomagaṇanā niṭṭhitā.
   [1268]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe  paṭicca  dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe  paṭicca  eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   nahetupaccayā   ahetukavipāke   khandhe   paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipāke  khandhe  paṭicca
kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ.
   [1269]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
nahetupaccayā   vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1270] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   nahetupaccayā   ahetukaṃ   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca
dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
vipākā  khandhā  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipāko ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vipākā khandhā mahābhūte paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   [1271]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko   dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ    paṭicca    nevavipākanavipākadhammadhammo    uppajjati
nahetupaccayā  ahetukavipāke  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte
ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  .  vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ   paṭicca   vipāko   ca   nevavipākanavipākadhammadhammo
ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vatthuñca  paṭicca  dve  khandhā  vipāke  khandhe  ca mahābhūte ca
paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1272]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā  vipāke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1273]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati naārammaṇapaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [1274] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati     naārammaṇapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhamme
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [1275]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā  vipāke
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1276]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca   nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā
vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1277]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā. Yathā anulomaṃ sahajātasadisaṃ saṅkhittaṃ.
   [1278]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naanantarapaccayā  ...  nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ
mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ imaṃ nānattaṃ naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā.
   [1279]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā  āruppe  vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  . saṅkhittaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  vipāke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .  saṅkhittaṃ  .  vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko
ca  nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā
paṭisandhikkhaṇe   vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ.
   [1280]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
napurejātapaccayā  āruppe  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe paṭicca dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ
paṭicca   nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati  napurejātapaccayā
vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1281]      Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ      paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  āruppe
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  nevavipākanavipākadhammadhamme  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vipākā
khandhā   .   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipāko  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  napurejātapaccayā
Paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vipākā  khandhā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   [1282]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ    paṭicca    nevavipākanavipākadhammadhammo    uppajjati
napurejātapaccayā  vipāke  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipāke  khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca   kaṭattārūpaṃ  .  vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca
dhammaṃ  paṭicca  vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā
uppajjanti  napurejātapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vipākaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  ca vatthuñca paṭicca
dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1283]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca   nevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati  napurejātapaccayā
vipākadhammadhamme  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napacchājātapaccayā.
Saṅkhittaṃ   .   ...   naāsevanapaccayā  .  vipākadhammadhammaṃ
paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati  nakammapaccayā  vipākadhammadhamme
Khandhe paṭicca vipākadhammadhammā cetanā.
   [1284] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati    nakammapaccayā   nevavipākanavipākadhammadhamme
khandhe  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammā  cetanā  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ.
   [1285]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
navipākapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  navipākapaccayā  vipākadhammadhamme
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
vipākadhammadhammo   ca   nevavipākanavipākadhammadhammo   ca  dhammā
uppajjanti  navipākapaccayā  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1286] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati      navipākapaccayā     nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
Upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1287]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā vipākadhammadhamme
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1288] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naāhāraṇapaccayā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1289] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naindriyapaccayā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā asaññasattānaṃ
mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.
   [1290]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1291] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  najhānapaccayā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca .pe.
   [1292]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
namaggapaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi.
   [1293] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   namaggapaccayā   ahetukaṃ   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi.
   [1294]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
vipāko  dhammo  uppajjati  namaggapaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tīṇi.
   [1295]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  nasampayuttapaccayā  dve  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  nasampayuttapaccayā  dve .
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca ekaṃ.
   [1296]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā  āruppe  vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1297]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā  āruppe  vipākadhammadhammaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1298] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati   navippayuttapaccayā  āruppe  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
Ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   dve   khandhe
paṭicca dve khandhā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1299]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati nonatthipaccayā ... Novigatapaccayā ....
   [1300]  Nahetuyā  dasa naārammaṇe pañca naadhipatiyā terasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte  dvādasa  napacchājāte  terasa
naāsevane  terasa  nakamme dve navipāke pañca naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  dve  namagge  nava nasampayutte pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [1301]  Nahetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā dasa
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  dasa  napacchājāte dasa naāsevane dasa nakamme
dve navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne dve
namagge  nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte dve nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [1302]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  tīṇi
... Naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
            Nahetumūlakaṃ
yathā kusalattike sajjhāyamaggena gaṇitaṃ evaṃ idhāpi gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1303] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā terasa
naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe pañca naupanissaye
pañca  napurejāte  dvādasa  napacchājāte  terasa  naāsevane
terasa  nakamme dve navipāke pañca nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [1304]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  pañca
... napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme
dve navipāke dve navippayutte tīṇi.
   [1305] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte
tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  dve
navipāke dve navippayutte tīṇi.
   [1306] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā.
Mūlakaṃ   saṅkhittaṃ   .   purejātapaccayā   napacchājāte  tīṇi
... naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve . saṅkhittaṃ .
Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1307]  Nahetupaccayā ārammaṇe pañca ... anantare pañca
samanantare  pañca  sahajāte  dasa  aññamaññe  satta  nissaye dasa
upanissaye pañca purejāte tīṇi āsevane dve kamme dasa vipāke
nava  āhāre dasa indriye dasa jhāne dasa magge ekaṃ sampayutte
pañca  vippayutte  dasa  atthiyā  dasa  natthiyā pañca vigate pañca
avigate dasa.
   [1308]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  sahajāte  tīṇi
... aññamaññe dve nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre
tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā tīṇi
avigate tīṇi.
   [1309]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  sahajāte
tīṇi  ...  nissaye  tīṇi  kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi
indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate
tīṇi. Saṅkhittaṃ.
   Yathā kusalattike nahetumūlakaṃ gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. Yathā
   kusalattike paccanīyānulomaṃ vitthāritaṃ evaṃ imaṃ vitthāretabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 410-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8269              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8269              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1238&items=72              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=164              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1238              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12646              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12646              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]