ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Vipakattikam
            paticcavaro
   [1238]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  vipakam  ekam  khandham paticca tayo khandha .pe. dve
khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  .pe. dve khandhe paticca dve khandha .
Vipakam  dhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya
vipake   khandhe   paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
vipake  khandhe  paticca katattarupam . vipakam dhammam paticca vipako
ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve  khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane
vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  katatta  ca
rupam dve khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam.
   [1239]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
hetupaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  paticca  dve  khandha  .  vipakadhammadhammam  paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya  vipakadhammadhamme
khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Vipakadhammadhammam paticca vipakadhammadhammo
Ca   nevavipakanavipakadhammadhammo   ca   dhamma   uppajjanti
hetupaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam.
   [1240] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati    hetupaccaya    nevavipakanavipakadhammadhammam   ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe
paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  ekam mahabhutam paticca
tayo  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. Nevavipakanavipakadhammadhammam
paticca    vipako    dhammo    uppajjati    hetupaccaya
patisandhikkhane vatthum paticca vipaka khandha . Nevavipakanavipakadhammadhammam
paticca     vipako     ca    nevavipakanavipakadhammadhammo
ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya  patisandhikkhane  vatthum
paticca vipaka khandha mahabhute paticca katattarupam.
   [1241]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  patisandhikkhane  vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha . vipakanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam    paticca    nevavipakanavipakadhammadhammo    uppajjati
Hetupaccaya  vipake  khandhe  ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane vipake khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
Vipakanca   nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam  paticca  vipako
ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandhanca  vatthunca paticca tayo khandha
dve  khandhe  ca  vatthunca paticca dve khandha vipake khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam.
   [1242]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya vipakadhammadhamme
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1243]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1244]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
arammanapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha.
   [1245] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati     arammanapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  paticca dve
Khandha  . nevavipakanavipakadhammadhammam paticca vipako dhammo uppajjati
arammanapaccaya patisandhikkhane vatthum paticca vipaka khandha.
   [1246]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  patisandhikkhane  vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha.
   [1247]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya  vipakam  ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe
paticca  dve  khandha vipakam dhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  vipake  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  .  vipakam dhammam paticca vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca    dhamma    uppajjanti    adhipatipaccaya    vipakam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam vipakadhammadhammam
paticca tini.
   [1248] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati      adhipatipaccaya      nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam
Katattarupam upadarupam
   [1249]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  vipake  khandhe
ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1250]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati adhipatipaccaya vipakadhammadhamme
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1251] Vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati anantarapaccaya
... samanantarapaccaya ... arammanapaccayasadisam . sahajatapaccaya ...
Sahajatam sabbam hetupaccayasadisam.
   [1252] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  sahajatapaccaya  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam. Sahajate imam nanakaranam.
   [1253]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya  vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  dve khandhe paticca dve khandha . vipakam
dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  annamannapaccaya
patisandhikkhane   vipake  khandhe  paticca  vatthu  .  vipakam
dhammam  paticca  vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma
Uppajjanti  annamannapaccaya  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  vatthu  ca dve khandhe paticca dve khandha
vatthu ca.
   [1254]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
annamannapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha.
   [1255] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati     annamannapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paticca tayo khandha ekam mahabhutam ... bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam.
Nevavipakanavipakadhammadhammam   paticca   vipako  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya patisandhikkhane vatthum paticca vipaka khandha.
   [1256]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako   dhammo   uppajjati   annamannapaccaya   patisandhikkhane
vipakam  ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha.
   [1257] Vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati nissayapaccaya.
Sankhittam. Upanissayapaccaya purejatapaccaya.
   [1258]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
asevanapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
Dve khandhe paticca dve khandha.
   [1259] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati     asevanapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1260] Vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati kammapaccaya.
Sankhittam. Vipakapaccaya tini.
   [1261] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   vipakapaccaya   ekam   mahabhutam   paticca   tayo
mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
Nevavipakanavipakadhammadhammam   paticca   vipako  dhammo  uppajjati
vipakapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  vipaka  khandha .
Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca   dhamma   uppajjanti  vipakapaccaya  patisandhikkhane  vatthum
paticca vipaka khandha mahabhute paticca katattarupam.
   [1262]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako dhammo uppajjati vipakapaccaya .pe. Nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  vipakapaccaya .pe. vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca dhamma uppajjanti vipakapaccaya.
   [1263] Vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati ahara-
paccaya . sankhittam . ... indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya
Sampayuttapaccaya  vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya
avigatapaccaya.
   [1264]  Hetuya  terasa  arammane  panca  adhipatiya nava
anantare  panca  samanantare  panca  sahajate  terasa  annamanne
satta  nissaye  terasa  upanissaye  panca  purejate  tini
asevane  dve  kamme  terasa  vipake  nava  ahare terasa
indriye  terasa  jhane  terasa  magge  terasa sampayutte panca
vippayutte  terasa  atthiya  terasa  natthiya  panca  vigate panca
avigate terasa.
   [1265] Hetupaccaya arammane panca .pe. avigate terasa.
Yatha kusalattikassa ganana evam ganetabbam.
   [1266] Asevanapaccaya hetuya dve ... arammane dve
adhipatiya  dve  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve
annamanne  dve  nissaye  dve upanissaye dve purejate dve
kamme dve ahare dve indriye dve jhane dve magge dve
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya  dve natthiya dve
vigate dve avigate dve.
   [1267] Vipakapaccaya hetuya nava ... Arammane tini adhipatiya
panca  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava annamanne
cha  nissaye  nava  upanissaye  tini  purejate  ekam kamme nava
Ahare  nava  indriye  nava  jhane nava magge nava sampayutte
tini  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  tini  vigate  tini
avigate nava.
          Anulomaganana nitthita.
   [1268]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam vipakam ekam khandham paticca tayo khandha dve
khandhe  paticca  dve khandha ahetukapatisandhikkhane vipakam ekam khandham
paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe  paticca  eko khandho dve
khandhe paticca dve khandha. Vipakam dhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   nahetupaccaya   ahetukavipake   khandhe   paticca
cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane  vipake  khandhe  paticca
katattarupam . vipakam dhammam paticca vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam  vipakam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe
paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane
vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam.
   [1269]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
nahetupaccaya   vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1270] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   nahetupaccaya   ahetukam   nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam   khandham   paticca   tayo   khandha   cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca
dve  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ... utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca
katattarupam  upadarupam  .  nevavipakanavipakadhammadhammam paticca vipako
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paticca
vipaka  khandha  .  nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca  vipako ca
nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya
ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paticca  vipaka khandha mahabhute paticca
katattarupam.
   [1271]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako   dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane
vipakam  ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha . vipakanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam    paticca    nevavipakanavipakadhammadhammo    uppajjati
nahetupaccaya  ahetukavipake  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
Cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane vipake khandhe ca mahabhute
ca  paticca  katattarupam  .  vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam   paticca   vipako   ca   nevavipakanavipakadhammadhammo
ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane  vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vatthunca  paticca  dve  khandha  vipake  khandhe  ca mahabhute ca
paticca katattarupam.
   [1272]  Vipakam  dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naarammanapaccaya  vipake  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane vipake khandhe paticca katattarupam.
   [1273]  Vipakadhammadhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati naarammanapaccaya vipakadhammadhamme khandhe paticca cittasamutthanam
rupam.
   [1274] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati     naarammanapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhamme
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam
bahiram  ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo mahabhuta mahabhute paticca katattarupam
upadarupam.
   [1275]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati  naarammanapaccaya  vipake
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
vipake khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [1276]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca   nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati  naarammanapaccaya
vipakadhammadhamme khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1277]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya. Yatha anulomam sahajatasadisam sankhittam.
   [1278]  Vipakam  dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naanantarapaccaya  ...  nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya
mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam
bahiram  ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam
mahabhute paticca katattarupam upadarupam imam nanattam naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya.
   [1279]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya  aruppe  vipakam ekam khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakam  ekam
khandham  . sankhittam . vipakam dhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  vipake  khandhe  paticca  cittasamutthanam
Rupam  patisandhikkhane  .  sankhittam  .  vipakam dhammam paticca vipako
ca  nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya
patisandhikkhane   vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
katatta  ca  rupam  dve  khandhe  paticca dve khandha katatta ca
rupam.
   [1280]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
napurejatapaccaya  aruppe  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  dve  khandhe paticca dve khandha . vipakadhammadhammam
paticca   nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati  napurejatapaccaya
vipakadhammadhamme khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [1281]      Nevavipakanavipakadhammadhammam      paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  aruppe
nevavipakanavipakadhammadhammam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe
paticca  dve  khandha  nevavipakanavipakadhammadhamme  khandhe  paticca
cittasamutthanam rupam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta bahiram ...
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  .  nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca  vipako  dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  vipaka
khandha   .   nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca  vipako  ca
nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  napurejatapaccaya
Patisandhikkhane  vatthum  paticca  vipaka  khandha  mahabhute  paticca
katattarupam.
   [1282]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  patisandhikkhane  vipakam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vatthunca paticca dve khandha . vipakanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam    paticca    nevavipakanavipakadhammadhammo    uppajjati
napurejatapaccaya  vipake  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  vipake  khandhe ca mahabhute ca
paticca   katattarupam  .  vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca
dhammam  paticca  vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma
uppajjanti  napurejatapaccaya  patisandhikkhane  vipakam  ekam  khandhanca
vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  ca vatthunca paticca
dve khandha vipake khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [1283]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca   nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati  napurejatapaccaya
vipakadhammadhamme  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam
rupam . vipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati napacchajatapaccaya.
Sankhittam   .   ...   naasevanapaccaya  .  vipakadhammadhammam
paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati  nakammapaccaya  vipakadhammadhamme
Khandhe paticca vipakadhammadhamma cetana.
   [1284] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati    nakammapaccaya   nevavipakanavipakadhammadhamme
khandhe  paticca  nevavipakanavipakadhammadhamma  cetana  bahiram  ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
mahabhute paticca upadarupam.
   [1285]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
navipakapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  paticca  dve  khandha  .  vipakadhammadhammam  paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  navipakapaccaya  vipakadhammadhamme
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  vipakadhammadhammam  paticca
vipakadhammadhammo   ca   nevavipakanavipakadhammadhammo   ca  dhamma
uppajjanti  navipakapaccaya  vipakadhammadhammam  ekam khandham paticca tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca rupam.
   [1286] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati      navipakapaccaya     nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam
Upadarupam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca
katattarupam upadarupam.
   [1287]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati navipakapaccaya vipakadhammadhamme
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1288] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naaharanapaccaya  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   [1289] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  naindriyapaccaya  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta asannasattanam
mahabhute paticca rupajivitindriyam.
   [1290]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha.
   [1291] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  najhanapaccaya  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca .pe.
   [1292]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
namaggapaccaya ahetukam vipakam ekam khandham paticca tini.
   [1293] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   namaggapaccaya   ahetukam   nevavipakanavipakadhammadhammam
ekam khandham paticca tini.
   [1294]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
vipako  dhammo  uppajjati  namaggapaccaya ahetukapatisandhikkhane vipakam
ekam khandhanca vatthunca paticca tini.
   [1295]  Vipakam  dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  nasampayuttapaccaya  dve  .  vipakadhammadhammam  paticca
nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  nasampayuttapaccaya  dve .
Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca ekam.
   [1296]  Vipakam  dhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati
navippayuttapaccaya  aruppe  vipakam ekam khandham paticca tayo khandha
dve khandhe paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1297]  Vipakadhammadhammam  paticca  vipakadhammadhammo  uppajjati
navippayuttapaccaya  aruppe  vipakadhammadhammam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1298] Nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati   navippayuttapaccaya  aruppe  nevavipakanavipakadhammadhammam
Ekam   khandham   paticca   tayo   khandha   dve   khandhe
paticca dve khandha bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   [1299]  Vipakam  dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati nonatthipaccaya ... Novigatapaccaya ....
   [1300]  Nahetuya  dasa naarammane panca naadhipatiya terasa
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate  dvadasa  napacchajate  terasa
naasevane  terasa  nakamme dve navipake panca naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  dve  namagge  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [1301]  Nahetupaccaya naarammane tini ... naadhipatiya dasa
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini  napurejate  dasa  napacchajate dasa naasevane dasa nakamme
dve navipake dve naahare ekam naindriye ekam najhane dve
namagge  nava  nasampayutte  tini  navippayutte dve nonatthiya tini
novigate tini.
   [1302]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatiya  tini
... Naanantare tini nasamanantare tini nonatthiya tini novigate tini.
            Nahetumulakam
yatha kusalattike sajjhayamaggena ganitam evam idhapi ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [1303] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya terasa
naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne panca naupanissaye
panca  napurejate  dvadasa  napacchajate  terasa  naasevane
terasa  nakamme dve navipake panca nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [1304]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  panca
... napurejate panca napacchajate panca naasevane panca nakamme
dve navipake dve navippayutte tini.
   [1305] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya napurejate
tini  ...  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  dve
navipake dve navippayutte tini.
   [1306] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya.
Mulakam   sankhittam   .   purejatapaccaya   napacchajate  tini
... naasevane tini nakamme dve navipake dve . sankhittam .
Yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana ganita evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [1307]  Nahetupaccaya arammane panca ... anantare panca
samanantare  panca  sahajate  dasa  annamanne  satta  nissaye dasa
upanissaye panca purejate tini asevane dve kamme dasa vipake
nava  ahare dasa indriye dasa jhane dasa magge ekam sampayutte
panca  vippayutte  dasa  atthiya  dasa  natthiya panca vigate panca
avigate dasa.
   [1308]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  sahajate  tini
... annamanne dve nissaye tini kamme tini vipake tini ahare
tini  indriye  tini  jhane  tini  vippayutte  tini  atthiya tini
avigate tini.
   [1309]   Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya   naannamannapaccaya  sahajate
tini  ...  nissaye  tini  kamme tini vipake tini ahare tini
indriye  tini  jhane  tini  vippayutte tini atthiya tini avigate
tini. Sankhittam.
   Yatha kusalattike nahetumulakam ganitam evam ganetabbam. Yatha
   kusalattike paccaniyanulomam vittharitam evam imam vittharetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 410-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8269&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8269&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1238&items=72              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=164              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1238              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12646              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12646              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]