ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1355]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  hetupaccayena
paccayo  vipākadhammadhammā  hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena
paccayo  . vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa hetupaccayena
paccayo   vipākadhammadhammā   hetū   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
vipākadhammadhammā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1356]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
hetupaccayena    paccayo   nevavipākanavipākadhammadhammā   hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   [1357]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo  vipāke  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati
kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati.
   {1357.1}  Vipāko dhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo sekkhā phalaṃ paccavekkhanti vipāke khandhe aniccato dukkhato
anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo
uppajjati   .pe.   domanassaṃ   uppajjati   cetopariyañāṇena
vipākacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti.
   {1357.2} Vipākā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussati-
ñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  ārammaṇapaccayena
paccayo . vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo arahā phalaṃ paccavekkhati vipāke khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati cetopariyañāṇena vipākacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti . Vipākā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa  anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1358]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  sekkhā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti  vodānaṃ
Paccavekkhanti  sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti sekkhā
pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe
samudāciṇṇe  kilese  jānanti  vipākadhammadhamme  khandhe  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  cetopariyañāṇena
vipākadhammadhammacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  ākāsānañcāyatanakusalaṃ
viññāṇañcāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena
paccayo  .pe.  ākiñcaññāyatanakusalaṃ  nevasaññānāsaññāyatanakusalassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  vipākadhammadhammā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   {1358.1} Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  vipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati
assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati .pe. Domanassaṃ uppajjati
kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati ākāsānañcāyatanakusalaṃ
viññāṇañcāyatanavipākassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   .pe.
Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanavipākassa
ārammaṇapaccayena  paccayo vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
paccavekkhati   pubbe   suciṇṇāni    paccavekkhati   arahā
Pahīne  kilese  paccavekkhati  pubbe  samudāciṇṇe kilese jānāti
vipākadhammadhamme  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
cetopariyañāṇena   vipākadhammadhammacittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti
ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanakiriyassa   ārammaṇapaccayena
paccayo  .pe.  ākiñcaññāyatanakusalaṃ  nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa
ārammaṇapaccayena    paccayo    vipākadhammadhammā    khandhā
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1359]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   arahā   nibbānaṃ   paccavekkhati
nibbānaṃ āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {1359.1} Arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ
... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
cetopariyañāṇena  nevavipākanavipākadhammadhammacittasamaṅgissa  cittaṃ jānāti
ākāsānañcāyatanakiriyaṃ   viññāṇañcāyatanakiriyassa   ārammaṇapaccayena
paccayo  .pe.  ākiñcaññāyatanakiriyaṃ  nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa
ārammaṇapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
Yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {1359.2}  Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo  nibbānaṃ  phalassa  ārammaṇapaccayena
paccayo sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
.pe. domanassaṃ uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā
uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
vatthuṃ  ...  nevavipākanavipākadhammadhamme  khandhe  aniccato  dukkhato
anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo
uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko
tadārammaṇatā   uppajjati   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   {1359.3}   Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sekkhā  nibbānaṃ  paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  ārammaṇapaccayena  paccayo .
Sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  .pe.  domanassaṃ uppajjati
sotaṃ  ...  .pe.  nevavipākanavipākadhammadhamme  khandhe  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  dibbena
cakkhunā     rūpaṃ    passanti    dibbāya    sotadhātuyā
Saddaṃ  suṇanti  cetopariyañāṇena  nevavipākanavipākadhammadhammacittasamaṅgissa
cittaṃ  jānanti  nevavipākanavipākadhammadhammā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1360]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   sahajātādhipati:   vipākādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  vipāko  dhammo  vipākadhammadhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati:  sekkhā  phalaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti  vipāke  khandhe  garuṃ  katvā assādenti abhinandanti
taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe. vipāko
dhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa   adhipatipaccayena   paccayo
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  arahā  phalaṃ
garuṃ   katvā   paccavekkhati   .  sahajātadhipati:  vipākādhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo . vipāko dhammo
vipākassa  ca  nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo    sahajātādhipati:    vipākādhipati    sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1361]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ
datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ  katvā
Paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  sekkhā gotrabhuṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti  vodānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti sekkhā
maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ katvā paccavekkhanti vipākadhammadhamme
khandhe  garuṃ  katvā  assādenti  abhinandanti  taṃ  garuṃ  katvā
rāgo   uppajjati   diṭṭhi  uppajjati  .pe.  sahajātādhipati:
vipākadhammadhammādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {1361.1}   Vipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati  .  sahajātādhipati:  vipākadhammadhammādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo
sahajātādhipati:   vipākadhammadhammādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1362]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati:
arahā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati . sahajātādhipati: nevavipāka-
navipākadhammadhammādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākassa   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo .
Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  adhipatipaccayena  paccayo
ārammaṇādhipati:  sekkhā  nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  adhipatipaccayena  paccayo cakkhuṃ garuṃ
katvā assādenti abhinandanti taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati  .pe.  sotaṃ  ...  .pe.  nevavipākanavipākadhammadhamme
khandhe  garuṃ  katvā  assādenti abhinandanti taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe.
   [1363]  Vipāko  dhammo  vipākassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā purimā vipākā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vipākānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  pañcaviññāṇaṃ  vipākamanodhātuyā
anantarapaccayena  paccayo  vipākamanodhātu  vipākamanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena paccayo . vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
anantarapaccayena  paccayo  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  anantarapaccayena
paccayo     vipākamanoviññāṇadhātu     kiriyamanoviññāṇadhātuyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1364]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  vipākadhammadhammā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
vipākadhammadhammānaṃ   khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ
Gotrabhussa   anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ
maggassa  anantarapaccayena  paccayo  .  vipākadhammadhammo  vipākassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   vipākadhammadhammā  khandhā
vuṭṭhānassa  maggo  phalassa  sekkhānaṃ  anulomaṃ  phalasamāpattiyā
nirodhā   vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ  phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1365]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  nevavipākanavipākadhammadhammā
khandhā    pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  nevavipākanavipākadhammadhammo
vipākassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  pañcannaṃ
viññāṇānaṃ   anantarapaccayena  paccayo  nevavipākanavipākadhammadhammā
khandhā  vuṭṭhānassa  arahato  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā
vuṭṭhahantassa     nevasaññānāsaññāyatanakiriyaṃ     phalasamāpattiyā
anantarapaccayena    paccayo   .   nevavipākanavipākadhammadhammo
vipākadhammadhammassa    anantarapaccayena    paccayo   āvajjanā
vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1366]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo anantarasadisaṃ . vipāko dhammo vipākassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo vipāko eko khandho tiṇṇaṃ .pe. Tīṇi.
   [1367]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  sahajātapaccayena
paccayo tīṇi . nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
sahajātapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammo
eko khandho ekaṃ mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
   [1368] Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa sahajāta-
paccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena
paccayo.
   [1369]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe vipāko
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  . vipāko ca
nevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  nevavipākanavipākadhammadhammassa
sahajātapaccayena paccayo vipākā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ.
   [1370]  Vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā   nevavipākanavipākadhammadhammassa   sahajātapaccayena   paccayo
vipākadhammadhammā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [1371]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo vipāko eko khandho paṭisandhikkhaṇe ... . vipāko dhammo
Nevavipākanavipākadhammadhammassa     aññamaññapaccayena     paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vipākā  khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo .
Vipāko  dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa
aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipāko  eko  khandho
tiṇṇaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo.
   [1372]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  aññamaññapaccayena
paccayo vipākadhammadhammo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā
dvinnaṃ     khandhānaṃ     .    nevavipākanavipākadhammadhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa     aññamaññapaccayena     paccayo
nevavipākanavipākadhammadhammo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  dve
khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  .  nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa
dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  vipākānaṃ
khandhānaṃ.
   [1373]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa  dhammassa  paṭisandhikkhaṇe  vipāko  eko  khandho  ca
vatthu ca tiṇṇaṃ khandhānaṃ. Satta pañhā.
   [1374]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo  tīṇi  .  vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  tīṇi .
Nevavipākanavipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa   .pe.
Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
Nissayapaccayena   paccayo   .pe.   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
vatthu    vipākānaṃ    khandhānaṃ    paṭisandhikkhaṇe    vatthu
vipākānaṃ  khandhānaṃ  .  nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa
nissayapaccayena paccayo vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ.
   [1375]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa  dhammassa  nissayapaccayena paccayo cakkhuviññāṇasahagato eko
khandho  ca  cakkhāyatanañca  .pe.  kāyāyatanañca  vipāko  eko
khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāko eko
khandho ca vatthu ca . vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā
nevavipākanavipākadhammadhammassa   nissayapaccayena   paccayo   vipākā
khandhā ca mahābhūtā ca. Saṅkhittaṃ. Paṭisandhikkhaṇe .... Vipākadhammadhammo
ca   nevavipākanavipākadhammadhammo   ca  dhammā  vipākadhammadhammassa
nissayapaccayena  paccayo  vipākadhammadhammo  eko  khandho  ca
vatthu  ca  .  vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā   nevavipākanavipākadhammadhammassa   nissayapaccayena   paccayo
vipākadhammadhammā   khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ. Terasa pañhā.
   [1376]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  kāyikaṃ
sukhaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
Paccayo  kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo  phalasamāpatti  kāyikassa
sukhassa upanissayapaccayena paccayo.
   {1376.1}  Vipāko dhammo vipākadhammadhammassa upanissayapaccayena
paccayo  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo: kāyikaṃ
sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati .pe. saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ
dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati .pe. Saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ sukhaṃ ...
Kāyikaṃ dukkhaṃ saddhāya .pe. Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   {1376.2}   Vipāko  dhammo  nevavipākanavipākadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: arahā kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya anuppannaṃ
kiriyasamāpattiṃ  uppādeti  uppannaṃ  samāpajjati  saṅkhāre  aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  kāyikaṃ  dukkhaṃ  upanissāya  anuppannaṃ
kiriyasamāpattiṃ uppādeti uppannaṃ samāpajjati.
   [1377]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ deti .pe. mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... sutaṃ ... cāgaṃ ... paññaṃ upanissāya dānaṃ
deti .pe. mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti rāgaṃ ... Dosaṃ mohaṃ mānaṃ
diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti
Pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  .pe. saddhā .pe. patthanā
saddhāya  sīlassa  .pe.  patthanāya  upanissayapaccayena  paccayo
paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  paṭhamassa .pe. nevasaññānāsaññāyatanassa
parikammaṃ  nevasaññānāsaññāyatanassa  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  .pe.
Ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ  paṭhamassa  .pe.
Catutthassa   maggassa   parikammaṃ   catutthassa   paṭhamo   maggo
dutiyassa  dutiyo  maggo  tatiyassa  tatiyo maggo catutthassa maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkhā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ
kusalasamāpattiṃ  uppādenti  .pe.  maggo sekkhānaṃ atthapaṭisambhidāya
.pe.    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena   paccayo
pāṇātipāto  pāṇātipātassa  .pe.  micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhiyā  .pe.  byāpādassa
mātughātakammaṃ  mātughātakammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.
Niyatamicchādiṭṭhiyā   upanissayapaccayena   paccayo   niyatamicchādiṭṭhi
niyatamicchādiṭṭhiyā saṅghabhedakakammassa upanissayapaccayena paccayo .pe.
   [1378]  Vipākadhammadhammo  vipākassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ
paccanubhoti   .pe.  patthanaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti
Paritāpeti  .pe. saddhā .pe. patthanā kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo  kusalākusalaṃ
kammavipākassa  upanissayapaccayena  paccayo  maggo  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {1378.1}   Vipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  arahā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ
uppādeti  uppannaṃ samāpajjati saṅkhāre aniccato dukkhato anattato
vipassati .pe. maggo arahato atthapaṭisambhidāya dhamma nirutti paṭibhāṇa-
paṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1379]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: arahā utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya   anuppannaṃ   kiriyasamāpattiṃ   uppādeti   uppannaṃ
samāpajjati   .  nevanipākanavipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: utu ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo   .   nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
Pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo: utuṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ bhindati utu ... bhojanaṃ ... senāsanaṃ saddhāya .pe. Patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1380]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:   arahā   cakkhuṃ  aniccato  .pe.  kāyaṃ
rūpe  .pe.  phoṭṭhabbe  vatthuṃ  aniccato .pe. dibbena cakkhunā
rūpaṃ  .pe.  dibbāya sotadhātuyā saddaṃ .pe. vatthupurejātaṃ: vatthu
nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {1380.1}  Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:  sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe
vipāko  tadārammaṇatā uppajjati sotaṃ .pe. vatthuṃ aniccato .pe.
Tadārammaṇatā  uppajjati  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  purejātapaccayena
paccayo  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  .pe.  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
vatthu vipākānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {1380.2}   Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākadhammadhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:  sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ .pe. ārabbha
rāgo  uppajjati  .pe.  dosamassaṃ  uppajjati  sotaṃ .pe. vatthuṃ
aniccato  .pe.  dosamassaṃ  .pe.  dibbena  cakkhunā rūpaṃ .pe.
Dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ . vatthupurejātaṃ: vatthu vipākadhammadhammānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1381]   Vipāko   dhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo pacchājātā: vipākā khandhā purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1382]    Vipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
pacchājātapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1383]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  vipākadhammadhammā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
vipākadhammadhammānaṃ  khandhānaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ vodānassa
gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1384]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  .pe. āsevanapaccayena
paccayo.
   [1385]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  vipākā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākā  cetanā  .  vipāko  dhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa  kammapaccayena  paccayo  vipākā cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
vipākā  cetanā  kaṭattārūpānaṃ . vipāko dhammo vipākadhammadhammassa
ca  nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  kammapaccayena paccayo
vipākā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vipākā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ.
   [1386]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  kammapaccayena
paccayo  vipākadhammadhammā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ .
Vipākadhammadhammo vipākassa dhammassa kammapaccayena paccayo nānākhaṇikā:
vipākadhammadhammā   cetanā   vipākānaṃ   khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  . vipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  vipākadhammadhammā
cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  .  nānākhaṇikā: vipākadhammadhammā
cetanā   kaṭattārūpānaṃ   .  vipākadhammadhammo  vipākassa  ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa   ca   nānākhaṇikā:  vipākadhammadhammā
cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {1386.1}  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa ca nevavipāka-
navipākadhammadhammassa   ca   dhammassa   kammapaccayena   paccayo
vipākadhammadhammā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1387]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
kammapaccayena paccayo nevavipākanavipākadhammadhammā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ.
   [1388]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa vipākapaccayena
paccayo vipāko eko khandho tiṇṇaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ... .
Vipāko  dhammo  nevavipākanavipākadhammadhammassa  vipākapaccayena paccayo
vipākā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākā
khandhā   kaṭattārūpānaṃ  .  vipāko  dhammo  vipākassa  ca
nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo
vipāko  eko  khandho  tiṇṇaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vipāko  eko  khandho  tiṇṇaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ  vipākapaccayena paccayo . vipāko dhammo vipākassa dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  vipākā  āhārā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
tīṇi  .  paṭisandhipi  imesaṃ  tiṇṇannaṃ  kātabbaṃ  . vipākadhammadhammo
vipākadhammadhammassa āhārapaccayena paccayo tīṇi.
   [1389]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
Āhārapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammā
āhārā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
āhārapaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa
āhārapaccayena paccayo.
   [1390]  Vipāko  dhammo  vipākassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo   tīṇi  .  paṭisandhi  kātabbaṃ  .  vipākadhammadhammo
vipākadhammadhammassa indriyapaccayena paccayo tīṇi.
   [1391]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
indriyapaccayena     paccayo     nevavipākanavipākadhammadhammā
indriyā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
rūpajīvitindriyaṃ   kaṭattārūpānaṃ   indriyapaccayena   paccayo  .
Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa dhammassa indriyapaccayena paccayo
cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. Kāyindriyaṃ .pe.
   [1392]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa   dhammassa   indriyapaccayena   paccayo  cakkhundriyañca
cakkhuviññāṇañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   indriyapaccayena
paccayo  .pe.  kāyindriyañca  kāyaviññāṇañca  kāyaviññāṇasahagatānaṃ
khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [1393]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo  tīṇi  .  vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  jhānapaccayena
Paccayo tīṇi . nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
jhānapaccayena      paccayo      nevavipākanavipākadhammadhammā
jhānaṅgā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
jhānapaccayena paccayo.
   [1394]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  tīṇi  .  vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  maggapaccayena
paccayo tīṇi . nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
maggapaccayena      paccayo      nevavipākanavipākadhammadhammā
maggaṅgā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
maggapaccayena paccayo.
   [1395]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo  vipāko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  dve  khandhā  dvinnaṃ
paṭisandhikkhaṇe ....
   [1396]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  sampayuttapaccayena
paccayo  .  nevavipākanavipākadhammadhammo  nevavipākanavipākadhammadhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo   .pe.   dve  khandhā  dvinnaṃ
khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo.
   [1397]   Vipāko   dhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: vipākā
khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākā  khandhā
Kaṭattarūpānaṃ  .  pacchājātā:  vipākā  khandhā purejātassa imassa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1398]    Vipākadhammadhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
vipākadhammadhammā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  .  pacchājātā:
vipākadhammadhammā  khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1399]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Sahajātā:  nevavipākanavipākadhammadhammā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ .
Purejātaṃ: vatthu nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo    .    pacchājātā:    nevavipākanavipākadhammadhammā
khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena paccayo .
Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
vipākānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   .pe.   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu
vipākānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Nevavipākanavipākadhammadhammo
vipākadhammadhammassa    vippayuttapaccayena   paccayo   purejātaṃ:
vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [1400]  Vipāko  dhammo  vipākassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  vipāko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipāko
eko khandho tiṇṇannaṃ . vipāko dhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
vipākā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākā
khandhā  kaṭattārūpānaṃ  .  pacchājātā  vipākā khandhā purejātassa
imassa  kāyassa  atthipaccayena paccayo . vipāko dhammo vipākassa
ca  nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo
vipāko  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
paṭisandhikkhaṇe ....
   [1401]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo .
Vipākadhammadhammo    nevavipākanavipākadhammadhammassa    atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  . sahajātā: vipākadhammadhammā khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
vipākadhammadhammā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa atthipaccayena
paccayo. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa
ca   dhammassa   atthipaccayena   paccayo   vipākadhammadhammo
eko khandho tiṇṇaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ.
   [1402]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
Sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajāto:
neva  vipākanavipākadhammadhammo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  ekaṃ
mahābhūtaṃ ... mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ.
   {1402.1} Purejātaṃ: arahā cakkhuṃ aniccato .pe. Sotaṃ .pe. Vatthu
aniccato .pe. dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti .pe. vatthu nevavipākanavipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo   .  pacchājātā:  nevavipākanavipākadhammadhammā  khandhā
purejātassa  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo . kabaḷiṃkāro
āhāro  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo . rūpajīvitindriyaṃ
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {1402.2}  Nevavipākanavipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ vipākānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: sekkhā
vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato .pe. Assādenti taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko
tadārammaṇatā ... sotaṃ .pe. vatthuṃ ... Vipāko tadārammaṇatā ...
Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  vipākānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
   {1402.3}   Nevavipākanavipākadhammadhammo   vipākadhammadhammassa
atthipaccayena  paccayo  purejātaṃ: sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ
aniccato  .pe. assādenti .pe. domanassaṃ uppajjati sotaṃ ...
Vatthuṃ  aniccato  .pe. domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā .pe.
Vatthu vipākadhammadhammānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1403]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ .
Sahajāto:  cakkhuviññāṇasahagato  eko  khandho  ca  cakkhāyatanañca
tiṇṇannaṃ  .pe.  kāyaviññāṇasahagato  vipāko  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāko eko khandho ca
vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  .  vipāko  ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca
dhammā   nevavipākanavipākadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: vipākā khandhā
ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākā
khandhā  ca  mahābhūtā  .  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  vipākā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa
kāyassa  .  pacchājātā:  vipākā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ.
   [1404]  Vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā   vipākadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo   sahajātaṃ
purejātaṃ  . sahajāto: vipākadhammadhammo eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ  .  vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā   nevavipākanavipākadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: vipākadhammadhammā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ . pacchājātā:
vipākadhammadhammā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca purejātassa
imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: vipākadhammadhammā
khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ  .  vipāko  dhammo
natthivigataṃ anantarasadisaṃ avigataṃ atthisadisaṃ.
   [1405]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  ekādasa aññamaññe
satta  nissaye  terasa  upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  dve  kamme  nava  vipāke  tīṇi  āhāre
satta  indriye  nava  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte
tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate
satta avigate terasa.
   [1406]  Hetupaccayā  adhipatiyā  satta ... sahajāte satta
aññamaññe  pañca nissaye satta vipāke tīṇi indriye satta magge
Satta sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta.
      Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomagaṇanā
         gaṇitā evaṃ vitthāretabbā.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1407]  Vipāko  dhammo vipākassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Vipāko   dhammo  vipākadhammadhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
...   upanissayapaccayena   paccayo   .   vipāko   dhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ... Sahajātapaccayena
paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchājātapaccayena paccayo.
Vipāko  dhammo vipākassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa ca dhammassa
sahajātapaccayena paccayo.
   [1408]  Vipākadhammadhammo  vipākadhammadhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo ... sahajātapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Vipākadhammadhammo  vipākassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena paccayo ... kammapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa     ārammaṇapaccayena     paccayo
...  sahajātapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ...
Pacchājātapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. Vipākadhammadhammo
vipākassa  ca  nevavipākanavipākadhammadhammassa  ca dhammassa kammapaccayena
Paccayo. Vipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ca nevavipākanavipākadhammadhammassa
ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1409]  Nevavipākanavipākadhammadhammo nevavipākanavipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   ...   sahajātapaccayena  paccayo
... upanissayapaccayena paccayo ... purejātapaccayena paccayo ...
Pacchājātapaccayena  paccayo  ...  āhārapaccayena  paccayo  ...
Indriyapaccayena paccayo . nevavipākanavipākadhammadhammo vipākassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  ...  sahajātapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejātapaccayena  paccayo .
Nevavipākanavipākadhammadhammo vipākadhammadhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Purejātapaccayena paccayo.
   [1410]  Vipāko  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā
vipākassa dhammassa sahajātaṃ purejātaṃ. Vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo
ca     dhammā    nevavipākanavipākadhammadhammassa    sahajātaṃ
pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1411]  Vipākadhammadhammo  ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca
dhammā  vipākadhammadhammassa  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  vipākadhammadhammo
ca  nevavipākanavipākadhammadhammo  ca dhammā nevavipākanavipākadhammadhammassa
sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1412]  Nahetuyā  soḷasa  naārammaṇe  soḷasa  naadhipatiyā
Soḷasa   naanantare  soḷasa  nasamanantare  soḷasa  nasahajāte
dvādasa  naaññamaññe  dvādasa  nanissaye  dvādasa  naupanissaye
soḷasa  napurejāte  cuddasa  napacchājāte  soḷasa  naāsevane
soḷasa  nakamme  paṇṇarasa  navipāke  cuddasa  naāhāre  soḷasa
naindriye  soḷasa  najhāne  soḷasa  namagge  soḷasa  nasampayutte
dvādasa  navippayutte  dasa  noatthiyā  dasa  nonatthiyā  soḷasa
novigate soḷasa noavigate dasa.
   [1413]  Nahetupaccayānaārammaṇe  soḷasa  .  saṅkhittaṃ .
...  Novigate  dasa  . yathā kusalattike paccanīyagaṇanā vitthāritā
evaṃ vitthāretabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1414] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke cattāri naāhāre satta naindriye satta
najhāne  satta  namagge  satta  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi
nonatthiyā satta novigate satta.
   [1415]  Hetusahajātanissayaatthiavigatanti  naārammaṇe  satta .
Saṅkhittaṃ  .  ...  novigate  satta  .  yathā  kusalattike
Anulomapaccanīyagaṇanā  vitthāritā evaṃ vitthāretabbaṃ . asammohantena
eso sajjhāyamaggo.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1416] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā dasa anantare
satta  samanantare  satta  sahajāte  ekādasa  aññamaññe  satta
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane  dve kamme nava vipāke tīṇi āhāre satta indriye
nava  jhāne  satta  magge  satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca
atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1417]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  adhipatiyā satta .
Saṅkhittaṃ . ... avigate terasa. Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā
vitthāritā evaṃ vitthāretabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
           Vipākattikaṃ tatiyaṃ
              niṭṭhitaṃ.
            --------------
           Upādinnattikaṃ 1-
            paṭiccavāro
   [1418]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ
dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca
vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ . upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ
paṭicca   anupādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā
upādinnupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Upādinnupādāniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 446-476. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8991              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8991              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1355&items=64              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=171              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1418              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12689              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12689              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]