ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1419]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
@Footnote: 1 ito paraṃ khemacārittherena dhammatilokācariyena paṭhamavāre sodhitaṃ.
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe paṭicca
dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1420] Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo    uppajjati    hetupaccayā    anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo
uppajjati   hetupaccayā  anupādinnaanupādāniye  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  .  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anupādinnupādāniyo  ca  anupādinnaanupādāniyo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1421]   Anupādinnaanupādāniyañca   anupādinnupādāniyañca
dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
anupādinnaanupādāniye   khandhe   ca   mahābhūte  ca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1422]  Upādinnupādāniyañca  anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ
Paṭicca   anupādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā
upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1423]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca ... paṭisandhikkhaṇe ... . anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca.
Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  .  ārammaṇapaccayā  tīṇi
pañhā.
   [1424]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ...
Mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ . Anupādinnaanupādāniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  tīṇi  . anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ   paṭicca   anupādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati
adhipatipaccayā  anupādinnaanupādāniye  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1425]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati anantarapaccayā ... Samanantarapaccayā ... Sahajātapaccayā
upādinnupādāniyaṃ   ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  ...  paṭisandhikkhaṇe
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca ... mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
Upādārūpaṃ   .  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  tīṇi  .
Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati
sahajātapaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... . anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ
paṭicca  tīṇi  .  anupādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ   paṭicca   anupādinnupādāniyo   .  upādinnupādāniyañca
anupādinnupādāniyañca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo.
   [1426]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca ... paṭisandhikkhaṇe upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  vatthu  ca  khandhe  paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca ... dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā asaññasattānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ ... . anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca bāhiraṃ ...
Āhāraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ .... Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca.
   [1427] Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nissayapaccayā. Nava
pañhā. ... Upanissayapaccayā.
   [1428]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati purejātapaccayā. Tīṇi pañhā.
   [1429]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  āsevanapaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  .  anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo    uppajjati   āsevanapaccayā   anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca.
   [1430]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati kammapaccayā. Hetupaccayasadisā nava pañhā.
   [1431]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  vipākapaccayā  tīṇi  .  anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ
paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  vipākapaccayā  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  ...  mahābhūtā  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
upādārūpaṃ . anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo   uppajjati  vipākapaccayā  vipākaṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Nava pañhā.
   [1432]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati   āhārapaccayā   .pe.   indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
        Yathā kusalattikassa paṭiccavāro sajjhāyamaggena
        vitthārito evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [1433] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā pañca anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte tīṇi āsevane dve kamme nava
vipāke  nava  āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate nava . hetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Avigate
nava.
        Yathā kusalattike paṭiccagaṇanā sajjhāyamaggena
        gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1434]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ...  mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {1434.1}  Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati  nahetupaccayā  ahetuke  upādinnupādāniye
Khandhe   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  .  upādinnupādāniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo  ca anupādinnupādāniyo ca dhammā
uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukaṃ  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1435]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ  vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe
paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1436]  Upādinnupādāniyañca  anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ
paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetuke
upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1437]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo    uppajjati    naārammaṇapaccayā    paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniye  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhe paṭicca vatthu
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   {1437.1}  Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā upādinnupādāniye khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .   anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anupādinnupādāniyo    dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā
anupādinnupādāniye  khandhe  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   {1437.2} Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā anupādinnaanupādāniye khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā
anupādinnaanupādāniye  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   .   upādinnupādāniyañca   anupādinnupādāniyañca   dhammaṃ
paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā
upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1438]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  .  paṭisandhi  paripuṇṇaṃ  .  tīṇi
pañhā  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca . ekā pañhā .
Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnaanupādāniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  anupādinnaanupādāniye  khandhe  paṭicca
anupādinnaanupādāniyā    adhipati    .   upādinnupādāniyañca
Anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1439]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naanantarapaccayā  .pe.  ...  nasamanantarapaccayā
naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā   .   anupādinnaanupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca
anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati  naāsevanapaccayā  vipākaṃ
anupādinnaanupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Saṅkhittaṃ.
   [1440]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  anupādinnupādāniye  khandhe paṭicca
anupādinnupādāniyā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [1441] Anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  kusale  anupādinnaanupādāniye
khandhe paṭicca anupādinnaanupādāniyā cetanā.
   [1442]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  mahābhūte  paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . upādinnupādāniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati navipākapaccayā .
Ekā pañhā . anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo
dhammo   uppajjati  navipākapaccayā  kusalaṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  .  tīṇi  pañhā .
Anupādinnupādāniyañca   anupādinnaanupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca
anupādinnupādāniyo   dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  kusale
anupādinnaanupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1443]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naāhārapaccayā  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naāhārapaccayā  bāhiraṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca. Saṅkhittaṃ.
   [1444]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naindriyapaccayā  asaññasattānaṃ  mahābhūte  paṭicca
rūpajīvitindriyaṃ.
   [1445]  Anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [1446]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  .  saṅkhittaṃ . asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
Paṭicca  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo
dhammo uppajjati najhānapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [1447]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  namaggapaccayā  ahetukaṃ  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Pañca pañhā.
   [1448]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā. Naārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [1449]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  āruppe  upādinnupādāniyaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  āruppe  anupādinnupādāniyaṃ
ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  .  anupādinnaanupādāniyaṃ
dhammaṃ paṭicca anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati navippayuttapaccayā
āruppe   anupādinnaanupādāniyaṃ   ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca
tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1450]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nonatthipaccayā  ...  novigatapaccayā  .  yathā
Kusalattike paccanīyavāro vitthārito evaṃ vitthāretabbo.
   [1451]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  cha  naadhipatiyā  cha
naanantare  cha  nasamanantare  cha  naaññamaññe  cha  naupanissaye cha
napurejāte  satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme dve
navipāke  cha  naāhāre  dve  naindriye  dve  najhāne dve
namagge  pañca  nasampayutte  cha  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā cha
novigate  cha  . nahetupaccayā naārammaṇe cattāri . saṅkhittaṃ .
... Novigate cattāri. Yathā kusalattike gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1452] Hetupaccayā naārammaṇe cha. Saṅkhittaṃ. ... Novigate
cha. Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbā.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1453] Nahetupaccayā ārammaṇe dve. Saṅkhittaṃ. ... Avigate
pañca. Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā evaṃ gaṇetabbā.
           Paccanīyānulomaṃ.
            Paṭiccavāro.
            Sahajātavāro
   [1454]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ sahajāto upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati hetupaccayā. Paṭiccavāropi sahajātavāropi sadiso.
           Sahajātavāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 476-487. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=9598              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=9598              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1419&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=172              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1454              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]