ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1419]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
@Footnote: 1 ito param khemacarittherena dhammatilokacariyena pathamavare sodhitam.
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe paticca
dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  anupadinnupadaniyam  ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam
rupam upadarupam.
   [1420] Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo    uppajjati    hetupaccaya    anupadinnaanupadaniyam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo
uppajjati   hetupaccaya  anupadinnaanupadaniye  khandhe  paticca
cittasamutthanam   rupam  .  anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paticca
anupadinnupadaniyo  ca  anupadinnaanupadaniyo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha
cittasamutthananca rupam.
   [1421]   Anupadinnaanupadaniyanca   anupadinnupadaniyanca
dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
anupadinnaanupadaniye   khandhe   ca   mahabhute  ca  paticca
cittasamutthanam rupam.
   [1422]  Upadinnupadaniyanca  anupadinnupadaniyanca  dhammam
Paticca   anupadinnupadaniyo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya
upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1423]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca ... patisandhikkhane ... . anupadinnupadaniyam dhammam paticca.
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paticca  .  arammanapaccaya  tini
panha.
   [1424]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam ekam mahabhutam paticca ...
Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam . Anupadinnaanupadaniyam
dhammam  paticca  tini  . anupadinnupadaniyanca anupadinnaanupadaniyanca
dhammam   paticca   anupadinnupadaniyo   dhammo   uppajjati
adhipatipaccaya  anupadinnaanupadaniye  khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [1425]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati anantarapaccaya ... Samanantarapaccaya ... Sahajatapaccaya
upadinnupadaniyam   ekam  khandham  paticca  ...  patisandhikkhane
ekam  mahabhutam  paticca ... mahabhute paticca katattarupam upadarupam
asannasattanam ekam mahabhutam paticca ... mahabhute paticca katattarupam
Upadarupam   .  upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  tini  .
Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati
sahajatapaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  .pe.  ekam mahabhutam paticca ... mahabhute
paticca cittasamutthanam rupam upadarupam bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam mahabhutam paticca ... . anupadinnupadaniyam dhammam
paticca  tini  .  anupadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca
dhammam   paticca   anupadinnupadaniyo   .  upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca dhammam paticca anupadinnupadaniyo.
   [1426]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  annamannapaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca ... patisandhikkhane upadinnupadaniyam ekam khandham paticca tayo
khandha  vatthu  ca  khandhe  paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam
mahabhutam paticca ... dve mahabhute paticca dve mahabhuta asannasattanam
ekam mahabhutam ... . anupadinnupadaniyam dhammam paticca bahiram ...
Aharam ... Utusamutthanam .... Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca.
   [1427] Upadinnupadaniyam dhammam paticca ... Nissayapaccaya. Nava
panha. ... Upanissayapaccaya.
   [1428]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati purejatapaccaya. Tini panha.
   [1429]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  asevanapaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca  .  anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo    uppajjati   asevanapaccaya   anupadinnaanupadaniyam
ekam khandham paticca.
   [1430]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati kammapaccaya. Hetupaccayasadisa nava panha.
   [1431]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  vipakapaccaya  tini  .  anupadinnupadaniyam dhammam
paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  vipakapaccaya  ekam
mahabhutam  paticca  ...  mahabhuta  paticca  cittasamutthanam  rupam
upadarupam . anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo   uppajjati  vipakapaccaya  vipakam  anupadinnaanupadaniyam
ekam khandham paticca tayo khandha. Nava panha.
   [1432]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   aharapaccaya   .pe.   indriyapaccaya
jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya
atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
        Yatha kusalattikassa paticcavaro sajjhayamaggena
        vittharito evam vittharetabbam.
   [1433] Hetuya nava arammane tini adhipatiya panca anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye
nava  upanissaye  tini  purejate tini asevane dve kamme nava
vipake  nava  ahare nava indriye nava jhane nava magge nava
sampayutte  tini  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  tini
vigate tini avigate nava . hetupaccaya arammane tini ... Avigate
nava.
        Yatha kusalattike paticcaganana sajjhayamaggena
        ganita evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1434]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  paticca  dve khandha
ahetukapatisandhikkhane  upadinnupadaniyam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve khandha katatta ca
rupam  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  katattarupam  upadarupam
asannasattanam ekam mahabhutam paticca ...  mahabhute paticca katattarupam
upadarupam.
   {1434.1}  Upadinnupadaniyam dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati  nahetupaccaya  ahetuke  upadinnupadaniye
Khandhe   paticca   cittasamutthanam   rupam  .  upadinnupadaniyam
dhammam  paticca  upadinnupadaniyo  ca anupadinnupadaniyo ca dhamma
uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [1435]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  anupadinnupadaniyam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe
paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  anupadinnupadaniyam
ekam  mahabhutam  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  upadarupam
bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam paticca
mahabhute  paticca  upadarupam  vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe
paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1436]  Upadinnupadaniyanca  anupadinnupadaniyanca  dhammam
paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetuke
upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1437]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo    uppajjati    naarammanapaccaya    patisandhikkhane
upadinnupadaniye  khandhe  paticca  katattarupam  khandhe paticca vatthu
ekam mahabhutam paticca asannasattanam ekam mahabhutam paticca.
   {1437.1}  Upadinnupadaniyam dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya upadinnupadaniye khandhe paticca
cittasamutthanam   rupam   .   anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca
anupadinnupadaniyo    dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya
anupadinnupadaniye  khandhe  paticca cittasamutthanam rupam ekam mahabhutam
paticca bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam paticca.
   {1437.2} Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo uppajjati naarammanapaccaya anupadinnaanupadaniye khandhe paticca
cittasamutthanam  rupam  anupadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca
dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati naarammanapaccaya
anupadinnaanupadaniye  khandhe  ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam   .   upadinnupadaniyanca   anupadinnupadaniyanca   dhammam
paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya
upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1438]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  .  patisandhi  paripunnam  .  tini
panha  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca . eka panha .
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnaanupadaniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  anupadinnaanupadaniye  khandhe  paticca
anupadinnaanupadaniya    adhipati    .   upadinnupadaniyanca
Anupadinnupadaniyanca  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [1439]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naanantarapaccaya  .pe.  ...  nasamanantarapaccaya
naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejatapaccaya napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya   .   anupadinnaanupadaniyam   dhammam   paticca
anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  naasevanapaccaya  vipakam
anupadinnaanupadaniyam ekam khandham paticca tayo khandha. Sankhittam.
   [1440]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  anupadinnupadaniye  khandhe paticca
anupadinnupadaniya cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
ekam mahabhutam paticca.
   [1441] Anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  kusale  anupadinnaanupadaniye
khandhe paticca anupadinnaanupadaniya cetana.
   [1442]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  asannasattanam  ekam  mahabhutam
paticca  mahabhute  paticca katattarupam upadarupam . upadinnupadaniyam
dhammam  paticca anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati navipakapaccaya .
Eka panha . anupadinnupadaniyam dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo
dhammo   uppajjati  navipakapaccaya  kusalam  anupadinnaanupadaniyam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  .  tini  panha .
Anupadinnupadaniyanca   anupadinnaanupadaniyanca   dhammam   paticca
anupadinnupadaniyo   dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  kusale
anupadinnaanupadaniye khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1443]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naaharapaccaya  asannasattanam  ekam  mahabhutam
paticca  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naaharapaccaya  bahiram  ... utusamutthanam ekam
mahabhutam paticca. Sankhittam.
   [1444]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naindriyapaccaya  asannasattanam  mahabhute  paticca
rupajivitindriyam.
   [1445]  Anupadinnupadaniyam  dhammam paticca anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati naindriyapaccaya bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ekam mahabhutam paticca.
   [1446]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  .  sankhittam . asannasattanam ekam mahabhutam
Paticca  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo
dhammo uppajjati najhanapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
ekam mahabhutam paticca.
   [1447]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  namaggapaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam
khandham paticca tayo khandha. Panca panha.
   [1448]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati nasampayuttapaccaya. Naarammanapaccayasadisam.
   [1449]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  aruppe  upadinnupadaniyam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  asannasattanam  ekam  mahabhutam
paticca  .  anupadinnupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  aruppe  anupadinnupadaniyam
ekam  khandham paticca tayo khandha bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  paticca  .  anupadinnaanupadaniyam
dhammam paticca anupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati navippayuttapaccaya
aruppe   anupadinnaanupadaniyam   ekam   khandham   paticca
tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1450]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nonatthipaccaya  ...  novigatapaccaya  .  yatha
Kusalattike paccaniyavaro vittharito evam vittharetabbo.
   [1451]  Nahetuya  panca  naarammane  cha  naadhipatiya  cha
naanantare  cha  nasamanantare  cha  naannamanne  cha  naupanissaye cha
napurejate  satta napacchajate nava naasevane nava nakamme dve
navipake  cha  naahare  dve  naindriye  dve  najhane dve
namagge  panca  nasampayutte  cha  navippayutte  tini  nonatthiya cha
novigate  cha  . nahetupaccaya naarammane cattari . sankhittam .
... Novigate cattari. Yatha kusalattike ganana evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1452] Hetupaccaya naarammane cha. Sankhittam. ... Novigate
cha. Yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana evam ganetabba.
           Anulomapaccaniyam.
   [1453] Nahetupaccaya arammane dve. Sankhittam. ... Avigate
panca. Yatha kusalattike paccaniyanulomaganana evam ganetabba.
           Paccaniyanulomam.
            Paticcavaro.
            Sahajatavaro
   [1454]  Upadinnupadaniyam  dhammam sahajato upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati hetupaccaya. Paticcavaropi sahajatavaropi sadiso.
           Sahajatavaro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 476-487. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=9598&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=9598&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1419&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=172              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1454              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com