ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1456]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā paṭisandhikkhaṇe
upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā
dve  khandhā  vatthuṃ paccayā khandhā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ
.pe.   kāyāyatanaṃ   paccayā   kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
upādinnupādāniyā khandhā.
   {1456.1} Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā
khandhā.
   {1456.2} Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo
dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vatthuṃ paccayā anupādinnaanupādāniyā
Khandhā.
   {1456.3} Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā.
   {1456.4}  Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā anupādinna-
anupādāniyo  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā anupādinnaanupādāniyaṃ
ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe paccayā dve khandhā.
   [1457]  Upādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca  dhammaṃ
paccayā  anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā
anupādinnaanupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā tayo khandhā
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā . Upādinnupādāniyañca
anupādinnupādāniyañca   dhammaṃ   paccayā   anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  anupādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca vatthuñca paccayā
dve khandhā.
   [1458]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  vatthuṃ  paccayā anupādinnupādāniyā
khandhā  .  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā anupādinnaanupādāniyo
dhammo    uppajjati    adhipatipaccayā    vatthuṃ    paccayā
anupādinnaanupādāniyā  khandhā  .  anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā
anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati adhipatipaccayā . ekā pañhā.
Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā  .  tisso  pañhā .
Upādinnupādāniyañca   anupādinnaanupādāniyañca   dhammaṃ   paccayā
...  adhipatipaccayā  . anupādinnupādāniyañca anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ  paccayā  ...  adhipatipaccayā  .  upādinnupādāniyañca
anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paccayā  anupādinnupādāniyo  dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1459]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā upādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati   anantarapaccayā   .   catuvīsati  paccayā
vitthāretabbā. ... Avigatapaccayā.
   [1460]  Hetuyā  ekādasa  ārammaṇe satta adhipatiyā nava
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  ekādasa aññamaññe
satta nissaye ekādasa upanissaye satta purejāte satta āsevane
cha  kamme ekādasa vipāke ekādasa āhāre ekādasa indriye
ekādasa  jhāne  ekādasa  magge  ekādasa  sampayutte  satta
vippayutte  ekādasa  atthiyā ekādasa natthiyā satta vigate satta
avigate ekādasa.
   [1461] Hetupaccayā ārammaṇe satta. Saṅkhittaṃ. ... Avigate
ekādasa. Yathā kusalattike gaṇanā evaṃ gaṇetabbā.
            Anulomaṃ.
   [1462]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paccayā ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
... cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ paccayā ahetukā upādinnupādāniyā khandhā.
   {1462.1} Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetuke upādinnupādāniye khandhe
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ paccayā ahetukā anupādinnupādāniyā
khandhā vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {1462.2} Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā upādinnupādāniyo ca
anupādinnupādāniyo  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukaṃ
upa  dinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   {1462.3} Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ ... ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. rūpaṃ
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   {1462.4}    Upādinnupādāniyañca   anupādinnupādāniyañca
dhammaṃ  paccayā  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati nahetupaccayā
ahetuke upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ   ahetukaṃ   anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe  ca  vatthuñca paccayā dve
khandhā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe ca vatthuñca paccayā
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1463]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā . saṅkhittaṃ . ... Naadhipatipaccayā
upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā.
   {1463.1} Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  upādinnupādāniye khandhe paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā khandhā.
   {1463.2} Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo
dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā vatthuṃ paccayā anupādinnaanupādāniyā
adhipati.
   {1463.3}  Anupādinnupādāniyaṃ  paccayā  anupādinnupādāniyo
ca  anupādinnupādāniyo  ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā
upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  .pe.  anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā . ekā pañhā .
Anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā  anupādinnaanupādāniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  anupādinnaanupādāniye  khandhe  paccayā
anupādinnaanupādāniyā adhipati.
   [1464]  Upādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca  dhammaṃ
Paccayā  anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā
anupādinnaanupādāniye  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  anupādinna-
anupādāniyā  adhipati  .  upādinnupādāniyañca anupādinnupādāniyañca
dhammaṃ  paccayā  anupādinnupādāniyo  dhammo uppajjati naadhipatipaccayā
upādinnupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo khandhā
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1465]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā upādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati   naanantarapaccayā   ...  nasamanantarapaccayā
naaññamaññapaccayā     naupanissayapaccayā     napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā.
   [1466]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  vatthuṃ  paccayā anupādinnupādāniyā
cetanā  .  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo
dhammo   uppajjati   nakammapaccayā   vatthuṃ   paccayā  kusalā
anupādinnaanupādāniyā    cetanā    .   anupādinnupādāniyaṃ
dhammaṃ   paccayā   anupādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati
nakammapaccayā    anupādinnupādāniye    khandhe    paccayā
anupādinnupādāniyā  cetanā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  .  anupādinnaanupādāniyaṃ
Dhammaṃ  paccayā  anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati nakammapaccayā
kusale  anupādinnaanupādāniye  khandhe paccayā anupādinnaanupādāniyā
cetanā  .  upādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca  dhammaṃ
paccayā  anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā
kusale  anupādinnaanupādāniye  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā
anupādinnaanupādāniyā  kusalā  cetanā  .  upādinnupādāniyañca
anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paccayā  anupādinnupādāniyo  dhammo
uppajjati  nakammapaccayā  anupādinnupādāniye  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā anupādinnupādāniyā cetanā.
   [1467]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paccayā  .  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā  anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā
khandhā  .  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā anupādinnaanupādāniyo
dhammo   uppajjati   navipākapaccayā   vatthuṃ  paccayā  kusalā
anupādinnaanupādāniyā    khandhā    .    anapādinnupādāniyaṃ
paccayā  ... ekā pañhā . anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā
tīṇi   .   upādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca  dhammaṃ
paccayā  anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati navipākapaccayā .
Saṅkhittaṃ  .  anupādinnupādāniyañca  anupādinnaanupādāniyañca  dhammaṃ
Paccayā  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  navipākapaccayā .
Saṅkhittaṃ   .  upādinnupādāniyañca  anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ
paccayā  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  navipākapaccayā
anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo khandhā
dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.
   [1468]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati naāhārapaccayā ... naindriyapaccayā najhānapaccayā
namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā
novigatapaccayā.
   [1469]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  cha naadhipatiyā aṭṭha
naanantare  cha  nasamanantare  cha  naaññamaññe  cha  naupanissaye cha
napurejāte  satta  napacchājāte  ekādasa  naāsevane  ekādasa
nakamme  cha  navipāke  dasa  naāhāre  dve  naindriye  dve
najhāne  dve  namagge  pañca  nasampayutte  cha  navippayutte tīṇi
nonatthiyā cha novigate cha. Vitthārena gaṇetabbaṃ.
     Hetupaccayā naārammaṇe cha. Saṅkhittaṃ.
     ... Novigate cha. Vitthārena gaṇetabbaṃ.
        Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
        Saṅkhittaṃ. ... Avigate pañca.
           Paccayavāro.
            Nissayavāro
   [1470]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  nissāya upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ nissāya
tayo  khandhā  tayo  khandhe  nissāya . saṅkhittaṃ . paccayavāropi
nissayavāropi sadiso.
           Nissayavāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 489-497. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=9854              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=9854              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1456&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=174              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1470              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]