ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1456]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya dve khandha patisandhikkhane
upadinnupadaniyam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya
dve  khandha  vatthum paccaya khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam
.pe.   kayayatanam   paccaya   kayavinnanam  vatthum  paccaya
upadinnupadaniya khandha.
   {1456.1} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya vatthum paccaya anupadinnupadaniya
khandha.
   {1456.2} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo uppajjati arammanapaccaya vatthum paccaya anupadinnaanupadaniya
Khandha.
   {1456.3} Anupadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   arammanapaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam
khandham paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya dve khandha.
   {1456.4}  Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paccaya anupadinna-
anupadaniyo  dhammo uppajjati arammanapaccaya anupadinnaanupadaniyam
ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe paccaya dve khandha.
   [1457]  Upadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya
anupadinnaanupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca paccaya tayo khandha
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha . Upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca   dhammam   paccaya   anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  anupadinnupadaniyam ekam khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ca vatthunca paccaya
dve khandha.
   [1458]  Upadinnupadaniyam  dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  vatthum  paccaya anupadinnupadaniya
khandha  .  upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo    uppajjati    adhipatipaccaya    vatthum    paccaya
anupadinnaanupadaniya  khandha  .  anupadinnupadaniyam dhammam paccaya
anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati adhipatipaccaya . eka panha.
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paccaya  .  tisso  panha .
Upadinnupadaniyanca   anupadinnaanupadaniyanca   dhammam   paccaya
...  adhipatipaccaya  . anupadinnupadaniyanca anupadinnaanupadaniyanca
dhammam  paccaya  ...  adhipatipaccaya  .  upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca  dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1459]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   anantarapaccaya   .   catuvisati  paccaya
vittharetabba. ... Avigatapaccaya.
   [1460]  Hetuya  ekadasa  arammane satta adhipatiya nava
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  ekadasa annamanne
satta nissaye ekadasa upanissaye satta purejate satta asevane
cha  kamme ekadasa vipake ekadasa ahare ekadasa indriye
ekadasa  jhane  ekadasa  magge  ekadasa  sampayutte  satta
vippayutte  ekadasa  atthiya ekadasa natthiya satta vigate satta
avigate ekadasa.
   [1461] Hetupaccaya arammane satta. Sankhittam. ... Avigate
ekadasa. Yatha kusalattike ganana evam ganetabba.
            Anulomam.
   [1462]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  upadinnupadaniyam  ekam
khandham paccaya ... ahetukapatisandhikkhane ... Asannasattanam ekam mahabhutam
... cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam
vatthum paccaya ahetuka upadinnupadaniya khandha.
   {1462.1} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetuke upadinnupadaniye khandhe
paccaya cittasamutthanam rupam vatthum paccaya ahetuka anupadinnupadaniya
khandha vatthum paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {1462.2} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya upadinnupadaniyo ca
anupadinnupadaniyo  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam
upa  dinnupadaniyam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam.
   {1462.3} Anupadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  anupadinnupadaniyam  ekam
khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam .pe. bahiram ...
Aharasamutthanam  ...  utusamutthanam ... ekam mahabhutam .pe. rupam
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   {1462.4}    Upadinnupadaniyanca   anupadinnupadaniyanca
dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati nahetupaccaya
ahetuke upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
Rupam   ahetukam   anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe  ca  vatthunca paccaya dve
khandha  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe ca vatthunca paccaya
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1463]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo uppajjati naarammanapaccaya . sankhittam . ... Naadhipatipaccaya
upadinnupadaniyam ekam khandham paccaya.
   {1463.1} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  upadinnupadaniye khandhe paccaya
cittasamutthanam rupam vatthum paccaya anupadinnupadaniya khandha.
   {1463.2} Upadinnupadaniyam dhammam paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya vatthum paccaya anupadinnaanupadaniya
adhipati.
   {1463.3}  Anupadinnupadaniyam  paccaya  anupadinnupadaniyo
ca  anupadinnupadaniyo  ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya
upadinnupadaniyam  ekam  khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam  .pe.  anupadinnupadaniyam dhammam paccaya . eka panha .
Anupadinnaanupadaniyam  dhammam  paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  anupadinnaanupadaniye  khandhe  paccaya
anupadinnaanupadaniya adhipati.
   [1464]  Upadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
Paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya
anupadinnaanupadaniye  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  anupadinna-
anupadaniya  adhipati  .  upadinnupadaniyanca anupadinnupadaniyanca
dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo uppajjati naadhipatipaccaya
upadinnupadaniye khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam
anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo khandha
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1465]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo   uppajjati   naanantarapaccaya   ...  nasamanantarapaccaya
naannamannapaccaya     naupanissayapaccaya     napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya naasevanapaccaya.
   [1466]  Upadinnupadaniyam  dhammam paccaya anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  vatthum  paccaya anupadinnupadaniya
cetana  .  upadinnupadaniyam  dhammam paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo   uppajjati   nakammapaccaya   vatthum   paccaya  kusala
anupadinnaanupadaniya    cetana    .   anupadinnupadaniyam
dhammam   paccaya   anupadinnupadaniyo   dhammo   uppajjati
nakammapaccaya    anupadinnupadaniye    khandhe    paccaya
anupadinnupadaniya  cetana  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  paccaya  .  anupadinnaanupadaniyam
Dhammam  paccaya  anupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati nakammapaccaya
kusale  anupadinnaanupadaniye  khandhe paccaya anupadinnaanupadaniya
cetana  .  upadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya
kusale  anupadinnaanupadaniye  khandhe  ca  vatthunca  paccaya
anupadinnaanupadaniya  kusala  cetana  .  upadinnupadaniyanca
anupadinnupadaniyanca  dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo
uppajjati  nakammapaccaya  anupadinnupadaniye  khandhe  ca  vatthunca
paccaya anupadinnupadaniya cetana.
   [1467]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  asannasattanam  ekam  mahabhutam
paccaya  .  upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya  anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  vatthum paccaya anupadinnupadaniya
khandha  .  upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya anupadinnaanupadaniyo
dhammo   uppajjati   navipakapaccaya   vatthum  paccaya  kusala
anupadinnaanupadaniya    khandha    .    anapadinnupadaniyam
paccaya  ... eka panha . anupadinnaanupadaniyam dhammam paccaya
tini   .   upadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
paccaya  anupadinnaanupadaniyo  dhammo  uppajjati navipakapaccaya .
Sankhittam  .  anupadinnupadaniyanca  anupadinnaanupadaniyanca  dhammam
Paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  navipakapaccaya .
Sankhittam   .  upadinnupadaniyanca  anupadinnupadaniyanca  dhammam
paccaya  anupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  navipakapaccaya
anupadinnupadaniyam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo khandha
dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [1468]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paccaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati naaharapaccaya ... naindriyapaccaya najhanapaccaya
namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  nonatthipaccaya
novigatapaccaya.
   [1469]  Nahetuya  panca  naarammane  cha naadhipatiya attha
naanantare  cha  nasamanantare  cha  naannamanne  cha  naupanissaye cha
napurejate  satta  napacchajate  ekadasa  naasevane  ekadasa
nakamme  cha  navipake  dasa  naahare  dve  naindriye  dve
najhane  dve  namagge  panca  nasampayutte  cha  navippayutte tini
nonatthiya cha novigate cha. Vittharena ganetabbam.
     Hetupaccaya naarammane cha. Sankhittam.
     ... Novigate cha. Vittharena ganetabbam.
        Nahetupaccaya arammane cattari.
        Sankhittam. ... Avigate panca.
           Paccayavaro.
            Nissayavaro
   [1470]  Upadinnupadaniyam  dhammam  nissaya upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya upadinnupadaniyam ekam khandham nissaya
tayo  khandha  tayo  khandhe  nissaya . sankhittam . paccayavaropi
nissayavaropi sadiso.
           Nissayavaro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 489-497. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=9854&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=9854&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1456&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=174              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1470              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]