ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
            dutiyo bhāgo
          anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            --------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Vitakkattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati
hetupaccayā  savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve
khandhā.
   {1.1} Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca  avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati  hetupaccayā  savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca  vitakko
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca vitakko . savitakka-
savicāraṃ  dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā
savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāre khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [2] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro
Avicāro  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā  savitakkasavicāraṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca
dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca
dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ.
   {2.1} Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  ca
avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā savitakkasavicāre
khandhe  paṭicca  vitakko  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko kaṭattā ca rūpaṃ . savitakka-
savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā
vitakko  ca  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca.
   [3] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
vicāramatto  ca  avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā
savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  vitakko  ca
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā vitakko  ca  kaṭattā  ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca
dve khandhā vitakko ca kaṭattā ca rūpaṃ.
   [4] Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati  hetupaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. Avitakkavicāra-
mattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā vitakkaṃ
paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakka-
savicārā khandhā . Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo
uppajjati hetupaccayā avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro citta-
samuṭṭhānañca  rūpaṃ vitakkaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro  kaṭattā ca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [5] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā
kaṭattā  ca  rūpaṃ . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca
avitakkaavicāro ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca
dve khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ
Ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca
dve khandhā vicāro ca kaṭattā ca rūpaṃ.
   [6] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati
hetupaccayā  avitakkaavicāraṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta-
samuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  vicāraṃ paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe  avitakkaavicāraṃ
ekaṃ khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve
khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe  vicāraṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe
paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā vicāraṃ paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca vicāro
ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {6.1} Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati
hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paṭicca  savitakkasavicārā khandhā .
Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe
vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca
avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko.
   [7] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
avicāro  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
Paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ .
Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro
ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā
khandhā   cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vicāraṃ  paṭicca
avitakkavicāramattā  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca  avitakkavicāramattā  khandhā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vitakko  mahābhūte  paṭicca kaṭattārūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā  khandhā ca vicāro
ca . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāra-
matto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca.
   [8] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāra-
matto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca
mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [9] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe savitakka-
savicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca
vatthuñca  paṭicca  dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
Paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko .
Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro
dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [10]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā savitakkasavicāre
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   {10.1}  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkavicāramatto   ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāre  khandhe  ca  vatthuñca
paṭicca  vitakko savitakkasavicāre  khandhe ca  mahābhūte  ca  paṭicca
kaṭattārūpaṃ  .  savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve
khandhā vitakko ca.
   [11]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca  paṭicca  tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca
paṭicca dve khandhā vitakko ca savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [12]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro   dhammo  uppajjati  hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe
vitakkañca  vatthuñca  paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā . avitakka-
vicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca
vicārañca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca vicārañca paṭicca
dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca
vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā.
   {12.1}  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ paṭicca
avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  avitakkavicāramatte
khandhe ca  vicārañca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ avitakkavicāramatte
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkañca mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramatte
khandhe   ca   vicārañca   paṭicca   kaṭattārūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
Avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte
khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro.
   [13]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vitakkañca  vatthuñca  paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā
vitakkañca  mahābhūte  ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ . avitakkavicāramattañca
avitakkaavicārañca  dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca
vicārañca paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ca
vicārañca  paṭicca  dve  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā
ca rūpaṃ dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paṭicca
tayo  khandhā vicāro ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā
vicāro ca.
   [14]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ paṭicca
savitakkasavicāro   dhammo  uppajjati  hetupaccayā  savitakkasavicāraṃ
ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ca
vitakkañca  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ
Ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca
paṭicca  dve khandhā .  savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ
paṭicca  avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāre
khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakka-
savicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [15] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā
savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ca vitakkañca paṭicca dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca
vitakkañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ca vitakkañca
paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ.
   [16]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  vatthuñca
paṭicca tayo  khandhā  dve  khandhe  ca  vitakkañca vatthuñca paṭicca
dve  khandhā  .  savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  avitakka-
avicārañca  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati
hetupaccayā savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāre  khandhe  ca
vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [17]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca vitakkañca
vatthuñca paṭicca  tayo  khandhā tayo khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca
eko khandho dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā
savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [18] Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe .... Savitakka-
savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca vitakko paṭisandhik-
khaṇe ....
   [19]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  ca
avitakkavicāramatto   ca   dhammā   uppajjanti  ārammaṇapaccayā
savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā vitakko . dve
khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca paṭisandhikkhaṇe ....
   [20] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
Uppajjati  ārammaṇapaccayā  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe ....
Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  vitakkaṃ  paṭicca savitakkasavicārā khandhā paṭisandhikkhaṇe
...  .  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā   avitakkavicāramatte   khandhe  paṭicca
vicāro paṭisandhikkhaṇe ....
   [21]  Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca avitakkavicāramatto ca
avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā  avitakka-
vicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca dve khandhe
paṭicca dve khandhā vicāro ca paṭisandhikkhaṇe ....
   [22]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā  avitakkaavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe paṭicca  dve  khandhā paṭisandhikkhaṇe
avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ paṭicca khandhā vatthuṃ paṭicca vicāro .
Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā   paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  savitakkasavicārā
khandhā  .  avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā  vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā
Khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca vitakko.
   [23]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  ca
avitakkaavicāro   ca   dhammā   uppajjanti   ārammaṇapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā  khandhā  vicāro
ca  .  avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
vicāramatto  ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā  paṭisandhik-
khaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca.
   [24]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe
ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā
paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko.
   [25]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā  uppajjanti
ārammaṇapaccayā   paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paṭicca  tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca
paṭicca dve khandhā vitakko ca.
   [26] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro  dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkañca
vatthuñca  paṭicca  savitakkasavicārā khandhā  .  avitakkavicāramattañca
avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vicārañca paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vicārañca  paṭicca tayo khandhā dve
khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca
dve khandhā  .  avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca
avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro.
   [27] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakka-
vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo
khandhā vicāro ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vicāro ca.
   [28]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  savitakkasavicāraṃ
Ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca
paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . Savitakkasavicārañca avitakka-
vicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ
ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca
vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā.
       Dve paccayā sajjhāyamaggena vibhattā
       evaṃ avasesā vīsati paccayā vibhajitabbā.
   [29] Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  dhammo
uppajjati  vippayuttapaccayā  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . savitakkasavicāraṃ
dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati vippayuttapaccayā
savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca  vitakko vatthuṃ  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  ...  . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ....
   [30] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
avicāro  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  savitakkasavicāraṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ
Vippayuttapaccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  ...  . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca  avitakkavicāra-
matto  ca  avitakkaavicāro  ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca  vitakko ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
vitakko  vatthuṃ  vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayutta-
paccayā paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca dhammā uppajjanti vippayutta-
paccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca
dve  khandhe  paṭicca dve khandhā vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe ....
   [31] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
khandhā  ca vitakko  ca vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe
vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ....
   [32] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati  .pe.  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... Vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ... . Avitakka-
vicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayutta-
paccayā vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
Paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  avitakkavicāramatte khandhe paṭicca
vicāro  ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vicāro vatthuṃ  vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  vitakkaṃ  paṭicca citta-
samuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ....
   [33]  Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  ca
avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  vitakkaṃ
paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  vitakkaṃ  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  ...  .  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca avitakka-
vicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca dhammā uppajjanti vippayutta-
paccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā ca vicāro ca
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  ca vicāro ca vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ....
   [34]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  vippayuttapaccayā  avitakkaavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  dve khandhe ... khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
Vicāraṃ   paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicāraṃ  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vicāraṃ  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  vicāraṃ  vippayuttapaccayā
khandhe paṭicca  vatthu vatthuṃ  paṭicca  khandhā khandhā vatthuṃ vippayutta-
paccayā  vatthu  khandhe  vippayuttapaccayā  vicāraṃ  paṭicca  vatthu
vatthuṃ  paṭicca  vicāro  vicāro vatthuṃ vippayuttapaccayā vatthu vicāraṃ
vippayuttapaccayā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā mahābhūte
paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  khandhe
vippayuttapaccayā.
   {34.1}  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo
uppajjati  vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  savitakka-
savicārā  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ
paṭicca   avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā
vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā
khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ paṭicca vitakko
vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [35] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
avicāro  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā  mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {35.1}  Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto ca
avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā vicāraṃ
paṭicca  avitakkavicāramattā  khandhā  ca  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā
vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicāraṃ  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā khandhā ca kaṭattā
ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ vicāraṃ vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā  khandhā  mahābhūte
paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhā  vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe
vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  vitakko  mahābhūte
paṭicca  kaṭattārūpaṃ  vitakko  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  kaṭattārūpaṃ
khandhe  vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  avitakka-
vicāramattā khandhā ca vicāro ca vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   {35.2}  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  ca
avitakkavicāramatto   ca   dhammā   uppajjanti  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca
vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [36] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
vicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca dhammā uppajjanti vippayutta-
paccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā ca
vitakko  ca  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhā  ca vitakko ca
vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   [37]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā  .  savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ
paṭicca  avitakkavicāramatto dhammo ... paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre
khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā . Savitakka-
savicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca avitakkaavicāro dhammo
... savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ....
   [38]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro ca dhammā .pe. paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve
khandhe ca vatthuñca paṭicca  dve  khandhā savitakkasavicāre khandhe ca
mahābhūte  ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhā vatthuṃ  vippayuttapaccayā
kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {38.1} Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakka-
vicāramatto  ca avitakkaavicāro ca dhammā ... Paṭisandhikkhaṇe savitakka-
savicāre khandhe  ca vatthuñca paṭicca vitakko savitakkasavicāre khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ
khandhe vippayuttapaccayā . Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca
Savitakkasavicāro  ca avitakkavicāramatto ca dhammā ... paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca
dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [39] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca avitakkaavicāro ca dhammā ...
Paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo
khandhā vitakko  ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko
ca savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā ca
vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   [40]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo ... paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca
savitakkasavicārā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   {40.1}  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ paṭicca
avitakkavicāramatto  dhammo  ...  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ khandhañca
vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuṃ vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vicārañca  paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe ca vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo khandhā
Dve khandhe ca vatthuñca vippayuttapaccayā.
   {40.2}  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ paṭicca
avitakkaavicāro dhammo ... avitakkavicāramatte  khandhe ca vicārañca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  ca  vicārañca  vippayuttapaccayā
avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  vitakkaṃ  vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe
ca vicārañca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe  ca vicārañca vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramatte  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca
kaṭattārūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkañca mahābhūte
ca  paṭicca kaṭattārūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakka-
vicāramatte khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [41] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro  ca  avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vitakkañca  vatthuñca  paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā
vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
kaṭattārūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā.
   {41.1} Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā ... Avitakkavicāramattaṃ
Ekaṃ khandhañca  vicārañca  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
khandhā  vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe ca vicārañca
vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca
vicārañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayutta-
paccayā kaṭattārūpaṃ khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve
khandhe ca avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ
khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  kaṭattārūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo
khandhā vicāro ca dve khandhe ca ... Vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [42]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo uppajjati ... savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca
vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  . savitakkasavicārañca avitakka-
vicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ...
Savitakkasavicāre  khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe
ca  vitakkañca  vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  khandhe ca  vitakkañca
vippayuttapaccayā.
   [43]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti ...
Savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   khandhe  ca  vitakkañca  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  kaṭattārūpaṃ khandhe ca
vitakkañca vippayuttapaccayā.
   [44]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro dhammo uppajjati ... paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca  tayo khandhā
dve khandhe ... khandhā vatthuṃ  vippayuttapaccayā . Savitakkasavicārañca
avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca avitakkaavicāro
dhammo uppajjati ... savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe ca  vitakkañca  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā.
   [45]   Savitakkasavicārañca   avitakkavicāramattañca  avitakka-
avicārañca  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  ca avitakkaavicāro ca
dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ
ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve
khandhe  ca savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca
Kaṭattārūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  kaṭattārūpaṃ  khandhe  ca
vitakkañca vippayuttapaccayā.
   [46]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro dhammo
uppajjati  atthipaccayā  .  saṅkhittaṃ  .  natthipaccayā  vigatapaccayā
avigatapaccayā.
   [47]  Hetuyā  sattattiṃsa  ārammaṇe  ekavīsa  adhipatiyā
tevīsa  anantare  ekavīsa  samanantare  ekavīsa sahajāte sattattiṃsa
aññamaññe  aṭṭhavīsa  nissaye  sattattiṃsa  upanissaye  ekavīsa
purejāte  ekādasa  āsevane ekādasa kamme sattattiṃsa vipāke
sattattiṃsa  āhāre  indriye  jhāne  magge sattattiṃsa sampayutte
ekavīsa   vippayutte  sattattiṃsa  atthiyā  sattattiṃsa  natthiyā
ekavīsa vigate ekavīsa avigate sattattiṃsa.
       Hetupaccayā ārammaṇe ekavīsa. Saṅkhittaṃ .
       Yathā kusalattike gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 1-24. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1&items=47              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12713              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12713              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]