ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Abhidhammapitake patthanam
            dutiyo bhago
          anulomatikapatthanam pacchimam
            --------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Vitakkattikam
            paticcavaro
   [1] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo uppajjati
hetupaccaya  savitakkasavicaram ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe
paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane
savitakkasavicaram ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve
khandha.
   {1.1} Savitakkasavicaram dhammam paticca  avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati  hetupaccaya  savitakkasavicare  khandhe  paticca  vitakko
patisandhikkhane  savitakkasavicare  khandhe  paticca vitakko . savitakka-
savicaram  dhammam paticca avitakkaavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya
savitakkasavicare  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
savitakkasavicare khandhe paticca katattarupam.
   [2] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro
Avicaro  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya  savitakkasavicaram ekam
khandham  paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca
dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  savitakkasavicaram
ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca
dve khandha katatta ca rupam.
   {2.1} Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  ca
avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya savitakkasavicare
khandhe  paticca  vitakko  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane
savitakkasavicare khandhe paticca vitakko katatta ca rupam . savitakka-
savicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  savitakkasavicaram  ekam khandham
paticca  tayo  khandha vitakko ca dve khandhe paticca dve khandha
vitakko  ca  patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandham paticca
tayo khandha vitakko ca dve khandhe paticca dve khandha vitakko ca.
   [3] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
vicaramatto  ca  avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti hetupaccaya
savitakkasavicaram  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  vitakko  ca
cittasamutthananca  rupam  dve khandhe paticca dve khandha vitakko ca
cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandham
paticca tayo khandha vitakko  ca  katatta  ca rupam dve khandhe paticca
dve khandha vitakko ca katatta ca rupam.
   [4] Avitakkavicaramattam  dhammam paticca avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati  hetupaccaya avitakkavicaramattam ekam khandham paticca tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane avitakkavicaramattam ekam
khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. Avitakkavicara-
mattam dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya vitakkam
paticca  savitakkasavicara  khandha patisandhikkhane vitakkam paticca savitakka-
savicara khandha . Avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkaavicaro dhammo
uppajjati hetupaccaya avitakkavicaramatte khandhe paticca vicaro citta-
samutthananca  rupam vitakkam  paticca  cittasamutthanam  rupam patisandhikkhane
avitakkavicaramatte khandhe paticca vicaro  katatta ca rupam patisandhikkhane
vitakkam paticca katattarupam.
   [5] Avitakkavicaramattam dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya vitakkam paticca savitakkasavicara khandha
cittasamutthananca  rupam patisandhikkhane vitakkam paticca savitakkasavicara khandha
katatta  ca  rupam . avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkavicaramatto ca
avitakkaavicaro ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya avitakkavicaramattam ekam
khandham paticca tayo khandha vicaro ca cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca
dve khandha vicaro ca cittasamutthananca rupam patisandhikkhane avitakkavicaramattam
Ekam khandham paticca tayo khandha vicaro ca katatta ca rupam dve khandhe paticca
dve khandha vicaro ca katatta ca rupam.
   [6] Avitakkaavicaram dhammam paticca avitakkaavicaro dhammo uppajjati
hetupaccaya  avitakkaavicaram  ekam khandham paticca tayo khandha citta-
samutthananca  rupam  dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam  vicaram paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane  avitakkaavicaram
ekam khandham  paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve
khandha  katatta ca rupam patisandhikkhane  vicaram paticca katattarupam khandhe
paticca vatthu vatthum paticca khandha vicaram paticca vatthu vatthum paticca vicaro
ekam  mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam.
   {6.1} Avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo uppajjati
hetupaccaya  patisandhikkhane vatthum  paticca  savitakkasavicara khandha .
Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  vicaram  paticca  avitakkavicaramatta khandha patisandhikkhane
vicaram  paticca  avitakkavicaramatta khandha patisandhikkhane vatthum paticca
avitakkavicaramatta khandha patisandhikkhane vatthum paticca vitakko.
   [7] Avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
avicaro  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya patisandhikkhane vatthum
Paticca  savitakkasavicara  khandha  mahabhute  paticca  katattarupam .
Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro
ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya vicaram paticca avitakkavicaramatta
khandha   cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  vicaram  paticca
avitakkavicaramatta  khandha  katatta  ca  rupam  patisandhikkhane  vatthum
paticca  avitakkavicaramatta  khandha  mahabhute  paticca  katattarupam
patisandhikkhane  vatthum  paticca  vitakko  mahabhute  paticca katattarupam
patisandhikkhane  vatthum  paticca  avitakkavicaramatta  khandha ca vicaro
ca . avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkavicara-
matto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya patisandhikkhane  vatthum
paticca savitakkasavicara khandha ca vitakko ca.
   [8] Avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkavicara-
matto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
patisandhikkhane  vatthum  paticca savitakkasavicara khandha ca vitakko ca
mahabhute paticca katattarupam.
   [9] Savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca dhammam paticca savitakka-
savicaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  patisandhikkhane savitakka-
savicaram ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ca
vatthunca  paticca  dve khandha . savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca
dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
Patisandhikkhane  savitakkasavicare khandhe ca vatthunca paticca vitakko .
Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca  avitakkaavicaro
dhammo uppajjati hetupaccaya savitakkasavicare khandhe ca mahabhute ca
paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane savitakkasavicare khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam.
   [10]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti hetupaccaya
patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vatthunca paticca tayo
khandha dve khandhe ca vatthunca paticca dve khandha savitakkasavicare
khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   {10.1}  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
avitakkavicaramatto   ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya  patisandhikkhane  savitakkasavicare  khandhe  ca  vatthunca
paticca  vitakko savitakkasavicare  khandhe ca  mahabhute  ca  paticca
katattarupam  .  savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya  patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vatthunca
paticca tayo khandha vitakko ca dve khandhe ca vatthunca paticca dve
khandha vitakko ca.
   [11]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  ca avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma
Uppajjanti  hetupaccaya  patisandhikkhane  savitakkasavicaram ekam khandhanca
vatthunca  paticca  tayo khandha vitakko ca dve khandhe ca vatthunca
paticca dve khandha vitakko ca savitakkasavicare khandhe ca mahabhute ca
paticca katattarupam.
   [12]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro   dhammo  uppajjati  hetupaccaya  patisandhikkhane
vitakkanca  vatthunca  paticca  savitakkasavicara  khandha . avitakka-
vicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca
vicaranca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca vicaranca paticca
dve  khandha  patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca
vicaranca paticca tayo khandha dve khandhe ca vicaranca paticca dve
khandha  patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vatthunca
paticca tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paticca dve khandha.
   {12.1}  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam paticca
avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  avitakkavicaramatte
khandhe ca  vicaranca  paticca  cittasamutthanam  rupam avitakkavicaramatte
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam vitakkanca mahabhute
ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  avitakkavicaramatte
khandhe   ca   vicaranca   paticca   katattarupam  patisandhikkhane
Avitakkavicaramatte khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam patisandhikkhane
vitakkanca mahabhute ca paticca katattarupam patisandhikkhane avitakkavicaramatte
khandhe ca vatthunca paticca vicaro.
   [13]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti hetupaccaya
patisandhikkhane  vitakkanca  vatthunca  paticca  savitakkasavicara  khandha
vitakkanca  mahabhute  ca  paticca  katattarupam . avitakkavicaramattanca
avitakkaavicaranca  dhammam paticca avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya avitakkavicaramattam ekam khandhanca
vicaranca paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ca
vicaranca  paticca  dve  khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane
avitakkavicaramattam ekam khandhanca vicaranca paticca tayo khandha katatta
ca rupam dve khandhe ca vicaranca paticca dve khandha katatta ca rupam
patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vatthunca paticca
tayo  khandha vicaro ca dve khandhe ca vatthunca paticca dve khandha
vicaro ca.
   [14]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam paticca
savitakkasavicaro   dhammo  uppajjati  hetupaccaya  savitakkasavicaram
ekam  khandhanca  vitakkanca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ca
vitakkanca  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  savitakkasavicaram
Ekam khandhanca vitakkanca paticca tayo khandha dve khandhe ca vitakkanca
paticca  dve khandha .  savitakkasavicaranca avitakkavicaramattanca dhammam
paticca  avitakkaavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya savitakkasavicare
khandhe ca vitakkanca paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane savitakka-
savicare khandhe ca vitakkanca paticca katattarupam.
   [15] Savitakkasavicaranca avitakkavicaramattanca dhammam paticca savitakka-
savicaro ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya
savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ca vitakkanca paticca dve khandha
cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandhanca
vitakkanca paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ca vitakkanca
paticca dve khandha katatta ca rupam.
   [16]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca
dhammam  paticca  savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca  vatthunca
paticca tayo  khandha  dve  khandhe  ca  vitakkanca vatthunca paticca
dve  khandha  .  savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  avitakka-
avicaranca  dhammam  paticca  avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati
hetupaccaya savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca mahabhute ca paticca
Cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  savitakkasavicare  khandhe  ca
vitakkanca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [17]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca
dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya  patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandhanca vitakkanca
vatthunca paticca  tayo  khandha tayo khandhe ca vitakkanca vatthunca paticca
eko khandho dve khandhe ca vitakkanca vatthunca paticca dve khandha
savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [18] Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya  savitakkasavicaram  ekam khandham paticca tayo
khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane .... Savitakka-
savicaram  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  savitakkasavicare  khandhe  paticca vitakko patisandhik-
khane ....
   [19]  Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  ca
avitakkavicaramatto   ca   dhamma   uppajjanti  arammanapaccaya
savitakkasavicaram  ekam  khandham  paticca tayo khandha vitakko . dve
khandhe paticca dve khandha vitakko ca patisandhikkhane ....
   [20] Avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkavicaramatto dhammo
Uppajjati  arammanapaccaya  avitakkavicaramattam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha  dve  khandhe  paticca dve khandha patisandhikkhane ....
Avitakkavicaramattam  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  vitakkam  paticca savitakkasavicara khandha patisandhikkhane
...  .  avitakkavicaramattam  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  arammanapaccaya   avitakkavicaramatte   khandhe  paticca
vicaro patisandhikkhane ....
   [21]  Avitakkavicaramattam  dhammam  paticca avitakkavicaramatto ca
avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya  avitakka-
vicaramattam ekam khandham paticca tayo khandha vicaro ca dve khandhe
paticca dve khandha vicaro ca patisandhikkhane ....
   [22]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati   arammanapaccaya  avitakkaavicaram  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  dve  khandhe paticca  dve  khandha patisandhikkhane
avitakkaavicaram ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve
khandha  patisandhikkhane  vatthum paticca khandha vatthum paticca vicaro .
Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya   patisandhikkhane  vatthum  paticca  savitakkasavicara
khandha  .  avitakkaavicaram  dhammam  paticca avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati   arammanapaccaya  vicaram  paticca  avitakkavicaramatta
Khandha  patisandhikkhane  vicaram  paticca  avitakkavicaramatta  khandha
patisandhikkhane  vatthum  paticca  avitakkavicaramatta khandha patisandhikkhane
vatthum paticca vitakko.
   [23]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  ca
avitakkaavicaro   ca   dhamma   uppajjanti   arammanapaccaya
patisandhikkhane  vatthum  paticca  avitakkavicaramatta  khandha  vicaro
ca  .  avitakkaavicaram  dhammam  paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
vicaramatto  ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya  patisandhik-
khane vatthum paticca savitakkasavicara khandha ca vitakko ca.
   [24]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  patisandhikkhane
savitakkasavicaram ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe
ca vatthunca paticca dve khandha . savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca
dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati arammanapaccaya
patisandhikkhane savitakkasavicare khandhe ca vatthunca paticca vitakko.
   [25]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma  uppajjanti
arammanapaccaya   patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandhanca
vatthunca  paticca  tayo khandha vitakko ca dve khandhe ca vatthunca
paticca dve khandha vitakko ca.
   [26] Avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca dhammam paticca savitakka-
savicaro  dhammo  uppajjati arammanapaccaya patisandhikkhane vitakkanca
vatthunca  paticca  savitakkasavicara khandha  .  avitakkavicaramattanca
avitakkaavicaranca  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto dhammo uppajjati
arammanapaccaya  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vicaranca paticca
tayo khandha dve khandhe ca vicaranca paticca dve khandha patisandhikkhane
avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vicaranca  paticca tayo khandha dve
khandhe ca vicaranca paticca dve khandha patisandhikkhane avitakkavicaramattam
ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paticca
dve khandha  .  avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca dhammam paticca
avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  patisandhikkhane
avitakkavicaramatte khandhe ca vatthunca paticca vicaro.
   [27] Avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca dhammam paticca avitakka-
vicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya
patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam khandhanca  vatthunca paticca tayo
khandha vicaro ca dve khandhe ca vatthunca paticca dve khandha vicaro ca.
   [28]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  savitakkasavicaram
Ekam khandhanca vitakkanca paticca tayo khandha dve khandhe ca vitakkanca
paticca dve khandha patisandhikkhane ... . Savitakkasavicaranca avitakka-
vicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca  savitakkasavicaro
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  patisandhikkhane  savitakkasavicaram
ekam khandhanca vitakkanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ca
vitakkanca vatthunca paticca dve khandha.
       Dve paccaya sajjhayamaggena vibhatta
       evam avasesa visati paccaya vibhajitabba.
   [29] Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  dhammo
uppajjati  vippayuttapaccaya  savitakkasavicaram  ekam khandham paticca tayo
khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam
khandham  paticca  tayo khandha vatthum vippayuttapaccaya . savitakkasavicaram
dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati vippayuttapaccaya
savitakkasavicare  khandhe  paticca  vitakko vatthum  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  ...  . savitakkasavicaram dhammam paticca avitakkaavicaro
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  savitakkasavicare  khandhe  paticca
cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya patisandhikkhane ....
   [30] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
avicaro  ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  savitakkasavicaram
ekam  khandham  paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam khandha vatthum
Vippayuttapaccaya   cittasamutthanam   rupam  khandhe  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  ...  . savitakkasavicaram dhammam paticca  avitakkavicara-
matto  ca  avitakkaavicaro  ca dhamma uppajjanti vippayuttapaccaya
savitakkasavicare  khandhe  paticca  vitakko ca  cittasamutthananca  rupam
vitakko  vatthum  vippayuttapaccaya cittasamutthanam rupam khandhe vippayutta-
paccaya patisandhikkhane ... . savitakkasavicaram dhammam paticca savitakka-
savicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca dhamma uppajjanti vippayutta-
paccaya savitakkasavicaram ekam khandham paticca tayo khandha vitakko ca
dve  khandhe  paticca dve khandha vitakko ca vatthum vippayuttapaccaya
patisandhikkhane ....
   [31] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
vicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti vippayuttapaccaya
savitakkasavicaram ekam khandham paticca tayo khandha vitakko ca cittasamutthananca
rupam dve khandhe paticca dve khandha vitakko ca cittasamutthananca rupam
khandha  ca vitakko  ca vatthum vippayuttapaccaya cittasamutthanam rupam khandhe
vippayuttapaccaya patisandhikkhane ....
   [32] Avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati  .pe.  avitakkavicaramattam  ekam  khandham paticca tayo khandha
dve khandhe ... Vatthum vippayuttapaccaya patisandhikkhane ... . Avitakka-
vicaramattam dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo uppajjati vippayutta-
paccaya vitakkam paticca savitakkasavicara khandha vatthum vippayuttapaccaya
Patisandhikkhane ... . avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkaavicaro
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  avitakkavicaramatte khandhe paticca
vicaro  ca  cittasamutthananca  rupam  vicaro vatthum  vippayuttapaccaya
cittasamutthanam  rupam  khandhe  vippayuttapaccaya  vitakkam  paticca citta-
samutthanam rupam vitakkam vippayuttapaccaya patisandhikkhane ....
   [33]  Avitakkavicaramattam  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  ca
avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  vitakkam
paticca  savitakkasavicara  khandha  cittasamutthanam  rupam  khandha  vatthum
vippayuttapaccaya   cittasamutthanam   rupam  vitakkam  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  ...  .  avitakkavicaramattam  dhammam  paticca avitakka-
vicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca dhamma uppajjanti vippayutta-
paccaya avitakkavicaramattam ekam khandham paticca tayo khandha vicaro ca
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha ca vicaro ca
cittasamutthananca  rupam  khandha  ca vicaro ca vatthum vippayuttapaccaya
cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya patisandhikkhane ....
   [34]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  vippayuttapaccaya  avitakkaavicaram  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  cittasamutthanam  rupam  dve khandhe ... khandha vatthum
vippayuttapaccaya   cittasamutthanam   rupam  khandhe  vippayuttapaccaya
Vicaram   paticca  cittasamutthanam  rupam  vicaram  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vicaram  paticca  katattarupam  vicaram  vippayuttapaccaya
khandhe paticca  vatthu vatthum  paticca  khandha khandha vatthum vippayutta-
paccaya  vatthu  khandhe  vippayuttapaccaya  vicaram  paticca  vatthu
vatthum  paticca  vicaro  vicaro vatthum vippayuttapaccaya vatthu vicaram
vippayuttapaccaya  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta mahabhute
paticca   cittasamutthanam   rupam  katattarupam  upadarupam  khandhe
vippayuttapaccaya.
   {34.1}  Avitakkaavicaram  dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo
uppajjati  vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  savitakka-
savicara  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  . avitakkaavicaram dhammam
paticca   avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya
vicaram  paticca  avitakkavicaramatta  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vicaram  paticca  avitakkavicaramatta  khandha  vatthum
vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  avitakkavicaramatta
khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  vatthum paticca vitakko
vatthum vippayuttapaccaya.
   [35] Avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
avicaro  ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  patisandhikkhane
vatthum  paticca  savitakkasavicara  khandha  mahabhute paticca katattarupam
khandha vatthum vippayuttapaccaya katattarupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {35.1}  Avitakkaavicaram dhammam  paticca  avitakkavicaramatto ca
avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya vicaram
paticca  avitakkavicaramatta  khandha  ca  cittasamutthananca rupam khandha
vatthum  vippayuttapaccaya  cittasamutthanam  rupam  vicaram  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vicaram  paticca  avitakkavicaramatta khandha ca katatta
ca rupam khandha vatthum vippayuttapaccaya katattarupam vicaram vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vatthum  paticca  avitakkavicaramatta  khandha  mahabhute
paticca  katattarupam  khandha  vatthum vippayuttapaccaya katattarupam khandhe
vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  vitakko  mahabhute
paticca  katattarupam  vitakko  vatthum  vippayuttapaccaya  katattarupam
khandhe  vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  avitakka-
vicaramatta khandha ca vicaro ca vatthum vippayuttapaccaya.
   {35.2}  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  ca
avitakkavicaramatto   ca   dhamma   uppajjanti  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vatthum  paticca  savitakkasavicara khandha ca vitakko ca
vatthum vippayuttapaccaya.
   [36] Avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
vicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca dhamma uppajjanti vippayutta-
paccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  savitakkasavicara  khandha ca
vitakko  ca  mahabhute  paticca  katattarupam  khandha  ca vitakko ca
vatthum vippayuttapaccaya katattarupam khandhe vippayuttapaccaya.
   [37]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  vippayuttapaccaya  patisandhikkhane
savitakkasavicaram  ekam  khandhanca vatthunca paticca tayo khandha vatthum
vippayuttapaccaya  .  savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam
paticca  avitakkavicaramatto dhammo ... patisandhikkhane savitakkasavicare
khandhe ca vatthunca paticca vitakko vatthum vippayuttapaccaya . Savitakka-
savicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca avitakkaavicaro dhammo
... savitakkasavicare khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam
khandhe vippayuttapaccaya patisandhikkhane ....
   [38]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro ca dhamma .pe. patisandhikkhane
savitakkasavicaram ekam khandhanca vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve
khandhe ca vatthunca paticca  dve  khandha savitakkasavicare khandhe ca
mahabhute  ca  paticca  katattarupam  khandha vatthum  vippayuttapaccaya
katattarupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {38.1} Savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca dhammam paticca avitakka-
vicaramatto  ca avitakkaavicaro ca dhamma ... Patisandhikkhane savitakka-
savicare khandhe  ca vatthunca paticca vitakko savitakkasavicare khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam vitakko vatthum vippayuttapaccaya katattarupam
khandhe vippayuttapaccaya . Savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca dhammam paticca
Savitakkasavicaro  ca avitakkavicaramatto ca dhamma ... patisandhikkhane
savitakkasavicaram ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha vitakko ca
dve khandhe ca vatthunca paticca dve khandha vitakko ca vatthum vippayuttapaccaya.
   [39] Savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca dhammam paticca savitakka-
savicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca avitakkaavicaro ca dhamma ...
Patisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam khandhanca  vatthunca paticca tayo
khandha vitakko  ca dve khandhe ca vatthunca paticca dve khandha vitakko
ca savitakkasavicare khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam khandha ca
vitakko ca vatthum vippayuttapaccaya katattarupam khandhe vippayuttapaccaya.
   [40]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  dhammo ... patisandhikkhane vitakkanca vatthunca paticca
savitakkasavicara khandha vatthum vippayuttapaccaya.
   {40.1}  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam paticca
avitakkavicaramatto  dhammo  ...  avitakkavicaramattam  ekam khandhanca
vicaranca paticca tayo khandha dve khandhe ca vatthum vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vicaranca  paticca
tayo  khandha  dve  khandhe ca vatthum vippayuttapaccaya patisandhikkhane
avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo khandha
Dve khandhe ca vatthunca vippayuttapaccaya.
   {40.2}  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam paticca
avitakkaavicaro dhammo ... avitakkavicaramatte  khandhe ca vicaranca
paticca  cittasamutthanam  rupam  khandhe  ca  vicaranca  vippayuttapaccaya
avitakkavicaramatte khandhe ca vicaranca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam khandhe vippayuttapaccaya vitakkanca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  vitakkam  vippayuttapaccaya patisandhikkhane avitakkavicaramatte khandhe
ca vicaranca paticca katattarupam khandhe  ca vicaranca vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  avitakkavicaramatte  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca
katattarupam  khandhe  vippayuttapaccaya patisandhikkhane vitakkanca mahabhute
ca  paticca katattarupam vitakkam vippayuttapaccaya patisandhikkhane avitakka-
vicaramatte khandhe ca vatthunca paticca vicaro vatthum vippayuttapaccaya.
   [41] Avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca dhammam paticca savitakka-
savicaro  ca  avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vitakkanca  vatthunca  paticca  savitakkasavicara  khandha
vitakkanca mahabhute ca paticca katattarupam khandha vatthum vippayuttapaccaya
katattarupam vitakkam vippayuttapaccaya.
   {41.1} Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma ... Avitakkavicaramattam
Ekam khandhanca  vicaranca  paticca  tayo khandha cittasamutthananca rupam
khandha  vatthum vippayuttapaccaya cittasamutthanam rupam khandhe ca vicaranca
vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca
vicaranca paticca tayo khandha katatta ca rupam khandha vatthum vippayutta-
paccaya katattarupam khandhe ca vicaranca vippayuttapaccaya patisandhikkhane
avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve
khandhe ca avitakkavicaramatte khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam
khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  katattarupam  khandhe  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam khandhanca vatthunca paticca tayo
khandha vicaro ca dve khandhe ca ... Vatthum vippayuttapaccaya.
   [42]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  dhammo uppajjati ... savitakkasavicaram ekam khandhanca
vitakkanca paticca tayo khandha dve khandhe ca vatthunca vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  vatthum  vippayuttapaccaya  . savitakkasavicaranca avitakka-
vicaramattanca  dhammam  paticca avitakkaavicaro dhammo uppajjati ...
Savitakkasavicare  khandhe ca vitakkanca paticca cittasamutthanam rupam khandhe
ca  vitakkanca  vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  khandhe ca  vitakkanca
vippayuttapaccaya.
   [43]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti ...
Savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... khandha vatthum vippayuttapaccaya
cittasamutthanam   rupam   khandhe  ca  vitakkanca  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  katattarupam khandhe ca
vitakkanca vippayuttapaccaya.
   [44]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca
dhammam  paticca  savitakkasavicaro dhammo uppajjati ... patisandhikkhane
savitakkasavicaram ekam khandhanca vitakkanca vatthunca paticca  tayo khandha
dve khandhe ... khandha vatthum  vippayuttapaccaya . Savitakkasavicaranca
avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca avitakkaavicaro
dhammo uppajjati ... savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca mahabhute ca
paticca  cittasamutthanam  rupam  khandhe ca  vitakkanca  vippayuttapaccaya
patisandhikkhane khandhe ca vitakkanca vippayuttapaccaya.
   [45]   Savitakkasavicaranca   avitakkavicaramattanca  avitakka-
avicaranca  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  ca avitakkaavicaro ca
dhamma  uppajjanti  vippayuttapaccaya  patisandhikkhane  savitakkasavicaram
ekam  khandhanca  vitakkanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve
khandhe  ca savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca mahabhute ca paticca
Katattarupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  katattarupam  khandhe  ca
vitakkanca vippayuttapaccaya.
   [46]  Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro dhammo
uppajjati  atthipaccaya  .  sankhittam  .  natthipaccaya  vigatapaccaya
avigatapaccaya.
   [47]  Hetuya  sattattimsa  arammane  ekavisa  adhipatiya
tevisa  anantare  ekavisa  samanantare  ekavisa sahajate sattattimsa
annamanne  atthavisa  nissaye  sattattimsa  upanissaye  ekavisa
purejate  ekadasa  asevane ekadasa kamme sattattimsa vipake
sattattimsa  ahare  indriye  jhane  magge sattattimsa sampayutte
ekavisa   vippayutte  sattattimsa  atthiya  sattattimsa  natthiya
ekavisa vigate ekavisa avigate sattattimsa.
       Hetupaccaya arammane ekavisa. Sankhittam .
       Yatha kusalattike ganana evam ganetabbam.
            Anulomam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 1-24. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1&items=47              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12713              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12713              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]