ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [1796]   Maggārammaṇo  dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  maggārammaṇā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
hetupaccayena paccayo .pe.
   [1797]   Maggārammaṇo   dhammo  maggādhipatissa  dhammassa
hetupaccayena   paccayo   maggārammaṇā   hetū   sampayuttakānaṃ
maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1798]  Maggārammaṇo  dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa
ca  dhammassa  hetupaccayena paccayo .pe. iminā kāraṇena sattarasa
pañhā kātabbā.
   [1799]   Maggahetuko   dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
paccavekkhanti   cetopariyañāṇena   maggahetukacittasamaṅgissa   cittaṃ
jānanti  maggahetukā  khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussati-
ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo
   [1800]   Maggahetuko   dhammo   maggādhipatissa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1801] Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
Garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1802]  Maggādhipati  dhammo  maggādhipatissa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti.
   [1803]   Maggādhipati   dhammo   maggārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
paccavekkhanti  cetopariyañāṇena  maggādhipaticittasamaṅgissa cittaṃ jānanti
maggādhipatī   khandhā   cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1804]  Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1805]  Maggahetuko  ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā
maggaṃ  paccavekkhanti  cetopariyañāṇena maggahetukamaggādhipaticittasamaṅgissa
cittaṃ jānanti maggahetukā ca maggādhipatī ca khandhā cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1806]  Maggahetuko  ca  maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā
Maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1807] Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca
maggādhipatissa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo ariyā maggā
vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1808]   Maggārammaṇo  dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo  .  sahajātādhipati:  maggārammaṇādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1809]   Maggārammaṇo   dhammo  maggādhipatissa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo  .  sahajātādhipati:  maggārammaṇādhipati
sampayuttakānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1810]  Maggārammaṇo  dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa
ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: maggārammaṇādhipati
sampayuttakānaṃ    maggārammaṇānañca   maggādhipatīnañca   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1811] Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  maggahetukādhipati  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1812] Maggahetuko dhammo maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo . ārammaṇādhipati: ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti.
   [1813] Maggahetuko dhammo maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ariyā
maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti . sahajātādhipati:
maggahetukādhipati  sampayuttakānaṃ  maggādhipatīnaṃ  khandhānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1814]   Maggahetuko   dhammo   maggārammaṇassa   ca
maggādhipatissa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ariyā  maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1815]  Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  . sahajātādhipati: maggahetukādhipati
sampayuttakānaṃ    maggahetukānañca    maggādhipatīnañca   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1816] Maggādhipati dhammo maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ariyā
maggā  vuṭṭhahitvā  .pe.  paccavekkhanti  .  sahajātādhipati:
maggādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1817]   Maggādhipati   dhammo   maggārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā .pe. paccavekkhanti .
Sahajātādhipati:  maggādhipati  adhipati  sampayuttakānaṃ  maggārammaṇānaṃ
khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1818] Maggādhipati dhammo maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  maggādhipati  adhipati  sampayuttakānaṃ
maggahetukānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1819]  Maggādhipati  dhammo  maggārammaṇassa  ca maggādhipatissa
ca   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ariyā maggā vuṭṭhahitvā .pe.
Sahajātādhipati:  maggādhipati  adhipati  sampayuttakānaṃ  maggārammaṇānañca
maggādhipatīnañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1820]  Maggādhipati  dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  maggādhipati
adhipati  sampayuttakānaṃ  maggahetukānañca  maggādhipatīnañca  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1821]  Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  maggārammaṇā
ca  maggādhipati  ca  adhipati  sampayuttakānaṃ  maggārammaṇānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1822]  Maggārammaṇo  ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa
Dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  maggārammaṇā
ca  maggādhipati  ca  adhipati  sampayuttakānaṃ  maggādhipatīnaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1823]  Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
ca  maggādhipatissa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo .
Sahajātādhipati:   maggārammaṇā   ca   maggādhipati  ca  adhipati
sampayuttakānaṃ    maggārammaṇānañca   maggādhipatīnañca   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1824]  Maggahetuko  ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  ariyā
maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1825]  Maggahetuko  ca  maggādhipati ca dhammā maggahetukassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  maggahetukā
ca  maggādhipati  ca  adhipati  sampayuttakānaṃ  maggahetukānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1826]  Maggahetuko  ca  maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  .pe.  sahajātādhipati:
maggahetukā  ca  maggādhipati  ca  adhipati  sampayuttakānaṃ maggādhipatīnaṃ
khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1827]  Maggahetuko  ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
ca  maggādhipatissa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo .
Ārammaṇādhipati: ariyā maggā .pe. Paccavekkhanti.
   [1828] Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa ca
maggādhipatissa  ca  dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati:
maggahetukā   ca   maggādhipati   ca   adhipati   sampayuttakānaṃ
maggahetukānañca maggādhipatīnañca khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1829]   Maggārammaṇo  dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  maggārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ  maggārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo   āvajjanā  maggārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo.
   [1830]   Maggārammaṇo   dhammo  maggādhipatissa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  maggārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  maggādhipatīnaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo
āvajjanā maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1831]   Maggārammaṇo   dhammo   maggārammaṇassa   ca
maggādhipatissa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purimā purimā
maggārammaṇā   khandhā   pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  maggārammaṇānañca
maggādhipatīnañca   khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā
Maggārammaṇānañca   maggādhipatīnañca   khandhānaṃ   anantarapaccayena
paccayo.
   [1832]   Maggādhipati   dhammo   maggādhipatissa   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā purimā maggādhipatī khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ maggādhipatīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1833]   Maggādhipati   dhammo   maggārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā purimā maggādhipatī khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1834]   Maggādhipati   dhammo   maggārammaṇassa   ca
maggādhipatissa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purimā purimā
maggādhipatī   khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   maggārammaṇānañca
maggādhipatīnañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1835]  Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā maggārammaṇā ca
maggādhipatī  ca  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ maggārammaṇānaṃ khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   [1836]  Maggārammaṇo  ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā maggārammaṇā ca
maggādhipatī  ca  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  maggādhipatīnaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   [1837]   Maggārammaṇo   ca   maggādhipati  ca  dhammā
maggārammaṇassa  ca  maggādhipatissa  ca  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  maggārammaṇā  ca  maggādhipatī  ca khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  maggārammaṇānañca  maggādhipatīnañca  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   [1838]   Maggārammaṇo  dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
samanantarapaccayena   paccayo   anantarasadisaṃ  .  sahajātapaccayena
paccayo   aññamaññapaccayena   paccayo  nissayapaccayena  paccayo
tīsupi sattarasa pañhā kātabbā.
   [1839]   Maggārammaṇo  dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   paccavekkhaṇā   paccavekkhaṇāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1840]   Maggārammaṇo   dhammo  maggādhipatissa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   paccavekkhaṇā   paccavekkhaṇāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1841]  Maggārammaṇo  dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo     .     pakatūpanissayo:    paccavekkhaṇā
Paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1842]  Maggahetuko  dhammo maggahetukassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo  maggo  dutiyassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  saṅkhittaṃ . tatiyo maggo
catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1843]   Maggahetuko   dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   .   ārammaṇūpanissayo:   ariyā
maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1844]   Maggahetuko   dhammo   maggādhipatissa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo  maggo  dutiyassa maggassa
tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1845]  Maggahetuko  dhammo  maggārammaṇassa ca maggādhipatissa
ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  ārammaṇūpanissayo:
ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1846]  Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo
maggo dutiyassa maggassa .pe. Upanissayapaccayena paccayo.
   [1847]   Maggādhipati   dhammo   maggādhipatissa   dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
Pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo  maggo  dutiyassa maggassa
tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo
paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1848]   Maggādhipati   dhammo   maggārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paccavekkhaṇā  paccavekkhaṇāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1849]   Maggādhipati   dhammo   maggahetukassa   dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo  maggo
.pe. Catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1850]  Maggādhipati  dhammo  maggārammaṇassa  ca maggādhipatissa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .    pakatūpanissayo:
paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1851]  Maggādhipati  dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo
maggo .pe. Catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1852]  Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paccavekkhaṇā  paccavekkhaṇāya
Upanissayapaccayena paccayo.
   [1853]  Maggārammaṇo  ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paccavekkhaṇā  paccavekkhaṇāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1854]  Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
ca   maggādhipatissa   ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .    pakatūpanissayo:
paccavekkhaṇā paccavekkhaṇāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1855]  Maggahetuko  ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  ārammaṇūpanissayo:  ariyā
maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1856]  Maggahetuko  ca  maggādhipati ca dhammā maggahetukassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo
maggo  dutiyassa  maggassa  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1857] Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:  paṭhamo  maggo  dutiyassa
maggassa  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa  upanissayapaccayena
Paccayo.
   [1858] Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca
maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Ārammaṇūpanissayo:
ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1859] Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa ca
maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo . pakatūpanissayo:
paṭhamo  maggo  dutiyassa  maggassa  tatiyo maggo catutthassa maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1860]   Maggārammaṇo  dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  maggārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  maggārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena
paccayo.
   [1861]   Maggārammaṇo   dhammo  maggādhipatissa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  . anantarasadisaṃ nava pañhā kātabbā .
Āvajjanā na kātabbā.
   [1862]   Maggārammaṇo  dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena   paccayo  sahajātapaccayena  paccayo  nānākhaṇikā
natthi  sattarasa  pañhā  kātabbā  .  maggārammaṇo  dhammo
maggārammaṇassa  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo   jhānapaccayena   paccayo   maggapaccayena   paccayo
sampayuttapaccayena  paccayo  atthipaccayena  paccayo  .  ime satta
Paccayā sattarasapañhā hetusadisā . natthipaccayena paccayo vigatapaccayena
paccayo  anantarasadisā  .  avigatapaccayena  paccayo  sattarasa
pañhā.
   [1863]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe nava adhipatiyā ekavīsa
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  sattarasa  aññamaññe
sattarasa  nissaye  sattarasa  upanissaye  ekavīsa  āsevane  nava
kamme  sattarasa  āhāre  indriye  jhāne  magge  sampayutte
sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  nava  vigate  nava  avigate
sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
             Anulomaṃ
   [1864]   Maggārammaṇo  dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1865]   Maggārammaṇo   dhammo  maggādhipatissa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1866]  Maggārammaṇo  dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa
ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1867]   Maggahetuko   dhammo   maggahetukassa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1868]   Maggahetuko   dhammo  maggārammaṇassa  dhammassa
Ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1869]  Maggahetuko  dhammo maggādhipatissa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1870]  Maggahetuko  dhammo  maggārammaṇassa ca maggādhipatissa
ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   upanissayapaccayena
paccayo.
   [1871]  Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1872]   Maggādhipati   dhammo   maggādhipatissa   dhammassa
sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1873]   Maggādhipati   dhammo   maggārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo    sahajātapaccayena    paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [1874]   Maggādhipati   dhammo   maggahetukassa   dhammassa
sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1875]  Maggādhipati dhammo maggārammaṇassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1876]  Maggādhipati  dhammo maggahetukassa ca maggādhipatissa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1877]  Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1878]  Maggārammaṇo  ca maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1879]  Maggārammaṇo ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
ca  maggādhipatissa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena paccayo upanissaya-
paccayena paccayo.
   [1880]  Maggahetuko  ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1881]  Maggahetuko  ca  maggādhipati ca dhammā maggahetukassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1882]  Maggahetuko  ca  maggādhipati ca dhammā maggādhipatissa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1883] Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggārammaṇassa ca
maggādhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1884] Maggahetuko ca maggādhipati ca dhammā maggahetukassa ca
maggādhipatissa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  upanissaya-
paccayena paccayo.
   [1885]  Nahetuyā  ekavīsa naārammaṇe sattarasa naārammaṇe
gahite   pakatārammaṇampi   upanissayārammaṇampi   dve   chijjanti
Naadhipatiyā  ekavīsa  naanantare  nasamanantare nasahajāte naaññamaññe
nanissaye  naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme
navipāke  naāhāre  naindriye  najhāne  namagge  nasampayutte
navippayutte  noatthiyā  nonatthiyā novigate noavigate ekavīsa .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1886]  Hetupaccayā  naārammaṇe  sattarasa ... naadhipatiyā
naanantare  nasamanantare  naupanissaye  napurejāte  napacchājāte
naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge
navippayutte nonatthiyā novigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1887] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā ekavīsa anantare
nava  samanantare  nava sahajāte sattarasa aññamaññe sattarasa nissaye
sattarasa upanissaye ekavīsa āsevane nava kamme sattarasa āhāre
sattarasa indriye jhāne magge sampayutte sattarasa atthiyā sattarasa
natthiyā nava vigate nava avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Pañhāvāro niṭṭhito.
          Maggārammaṇattikaṃ soḷasamaṃ
             niṭṭhitaṃ
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 515-531. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10090              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10090              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1796&items=92              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1796              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]