ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [1796]   Maggarammano  dhammo  maggarammanassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  maggarammana  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
hetupaccayena paccayo .pe.
   [1797]   Maggarammano   dhammo  maggadhipatissa  dhammassa
hetupaccayena   paccayo   maggarammana   hetu   sampayuttakanam
maggadhipatinam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1798]  Maggarammano  dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa
ca  dhammassa  hetupaccayena paccayo .pe. imina karanena sattarasa
panha katabba.
   [1799]   Maggahetuko   dhammo  maggarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva  maggam
paccavekkhanti   cetopariyananena   maggahetukacittasamangissa   cittam
jananti  maggahetuka  khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussati-
nanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo
   [1800]   Maggahetuko   dhammo   maggadhipatissa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva  maggam
garum katva paccavekkhanti.
   [1801] Maggahetuko dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya magga vutthahitva maggam
Garum katva paccavekkhanti.
   [1802]  Maggadhipati  dhammo  maggadhipatissa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva  maggam garum katva
paccavekkhanti.
   [1803]   Maggadhipati   dhammo   maggarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva  maggam
paccavekkhanti  cetopariyananena  maggadhipaticittasamangissa cittam jananti
maggadhipati   khandha   cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1804]  Maggadhipati dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya magga vutthahitva maggam
garum katva paccavekkhanti.
   [1805]  Maggahetuko  ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva
maggam  paccavekkhanti  cetopariyananena maggahetukamaggadhipaticittasamangissa
cittam jananti maggahetuka ca maggadhipati ca khandha cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa     anagatamsananassa     avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1806]  Maggahetuko  ca  maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva
Maggam garum katva paccavekkhanti.
   [1807] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca
maggadhipatissa  ca  dhammassa  arammanapaccayena paccayo ariya magga
vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti.
   [1808]   Maggarammano  dhammo  maggarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo  .  sahajatadhipati:  maggarammanadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1809]   Maggarammano   dhammo  maggadhipatissa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo  .  sahajatadhipati:  maggarammanadhipati
sampayuttakanam maggadhipatinam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1810]  Maggarammano  dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa
ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggarammanadhipati
sampayuttakanam    maggarammanananca   maggadhipatinanca   khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1811] Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  maggahetukadhipati  sampayuttakanam khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1812] Maggahetuko dhammo maggarammanassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo . arammanadhipati: ariya magga vutthahitva maggam garum katva
paccavekkhanti.
   [1813] Maggahetuko dhammo maggadhipatissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ariya
magga  vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti . sahajatadhipati:
maggahetukadhipati  sampayuttakanam  maggadhipatinam  khandhanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1814]   Maggahetuko   dhammo   maggarammanassa   ca
maggadhipatissa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ariya  magga vutthahitva maggam
garum katva paccavekkhanti.
   [1815]  Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  . sahajatadhipati: maggahetukadhipati
sampayuttakanam    maggahetukananca    maggadhipatinanca   khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1816] Maggadhipati dhammo maggadhipatissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ariya
magga  vutthahitva  .pe.  paccavekkhanti  .  sahajatadhipati:
maggadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1817]   Maggadhipati   dhammo   maggarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  ariya  magga  vutthahitva .pe. paccavekkhanti .
Sahajatadhipati:  maggadhipati  adhipati  sampayuttakanam  maggarammananam
khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1818] Maggadhipati dhammo maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  maggadhipati  adhipati  sampayuttakanam
maggahetukanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1819]  Maggadhipati  dhammo  maggarammanassa  ca maggadhipatissa
ca   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ariya magga vutthahitva .pe.
Sahajatadhipati:  maggadhipati  adhipati  sampayuttakanam  maggarammanananca
maggadhipatinanca khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1820]  Maggadhipati  dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  maggadhipati
adhipati  sampayuttakanam  maggahetukananca  maggadhipatinanca  khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1821]  Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  maggarammana
ca  maggadhipati  ca  adhipati  sampayuttakanam  maggarammananam  khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1822]  Maggarammano  ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa
Dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  maggarammana
ca  maggadhipati  ca  adhipati  sampayuttakanam  maggadhipatinam  khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1823]  Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
ca  maggadhipatissa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo .
Sahajatadhipati:   maggarammana   ca   maggadhipati  ca  adhipati
sampayuttakanam    maggarammanananca   maggadhipatinanca   khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1824]  Maggahetuko  ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  ariya
magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti.
   [1825]  Maggahetuko  ca  maggadhipati ca dhamma maggahetukassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  maggahetuka
ca  maggadhipati  ca  adhipati  sampayuttakanam  maggahetukanam  khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1826]  Maggahetuko  ca  maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  ariya  magga  vutthahitva  .pe.  sahajatadhipati:
maggahetuka  ca  maggadhipati  ca  adhipati  sampayuttakanam maggadhipatinam
khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1827]  Maggahetuko  ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
ca  maggadhipatissa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo .
Arammanadhipati: ariya magga .pe. Paccavekkhanti.
   [1828] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa ca
maggadhipatissa  ca  dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati:
maggahetuka   ca   maggadhipati   ca   adhipati   sampayuttakanam
maggahetukananca maggadhipatinanca khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1829]   Maggarammano  dhammo  maggarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  maggarammana  khandha
pacchimanam   pacchimanam  maggarammananam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo   avajjana  maggarammananam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo.
   [1830]   Maggarammano   dhammo  maggadhipatissa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  maggarammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  maggadhipatinam  khandhanam  anantarapaccayena paccayo
avajjana maggadhipatinam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1831]   Maggarammano   dhammo   maggarammanassa   ca
maggadhipatissa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purima purima
maggarammana   khandha   pacchimanam  pacchimanam  maggarammanananca
maggadhipatinanca   khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  avajjana
Maggarammanananca   maggadhipatinanca   khandhanam   anantarapaccayena
paccayo.
   [1832]   Maggadhipati   dhammo   maggadhipatissa   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima purima maggadhipati khandha pacchimanam
pacchimanam maggadhipatinam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1833]   Maggadhipati   dhammo   maggarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima purima maggadhipati khandha pacchimanam
pacchimanam maggarammananam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1834]   Maggadhipati   dhammo   maggarammanassa   ca
maggadhipatissa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo purima purima
maggadhipati   khandha   pacchimanam   pacchimanam   maggarammanananca
maggadhipatinanca khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1835]  Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima maggarammana ca
maggadhipati  ca  khandha  pacchimanam  pacchimanam maggarammananam khandhanam
anantarapaccayena paccayo.
   [1836]  Maggarammano  ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima maggarammana ca
maggadhipati  ca  khandha  pacchimanam  pacchimanam  maggadhipatinam  khandhanam
anantarapaccayena paccayo.
   [1837]   Maggarammano   ca   maggadhipati  ca  dhamma
maggarammanassa  ca  maggadhipatissa  ca  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  maggarammana  ca  maggadhipati  ca khandha
pacchimanam  pacchimanam  maggarammanananca  maggadhipatinanca  khandhanam
anantarapaccayena paccayo.
   [1838]   Maggarammano  dhammo  maggarammanassa  dhammassa
samanantarapaccayena   paccayo   anantarasadisam  .  sahajatapaccayena
paccayo   annamannapaccayena   paccayo  nissayapaccayena  paccayo
tisupi sattarasa panha katabba.
   [1839]   Maggarammano  dhammo  maggarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   paccavekkhana   paccavekkhanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1840]   Maggarammano   dhammo  maggadhipatissa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   paccavekkhana   paccavekkhanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1841]  Maggarammano  dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo     .     pakatupanissayo:    paccavekkhana
Paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1842]  Maggahetuko  dhammo maggahetukassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:  pathamo  maggo  dutiyassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  sankhittam . tatiyo maggo
catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1843]   Maggahetuko   dhammo  maggarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   .   arammanupanissayo:   ariya
magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti.
   [1844]   Maggahetuko   dhammo   maggadhipatissa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pathamo  maggo  dutiyassa maggassa
tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1845]  Maggahetuko  dhammo  maggarammanassa ca maggadhipatissa
ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  arammanupanissayo:
ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti.
   [1846]  Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:  pathamo
maggo dutiyassa maggassa .pe. Upanissayapaccayena paccayo.
   [1847]   Maggadhipati   dhammo   maggadhipatissa   dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
Pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pathamo  maggo  dutiyassa maggassa
tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo
paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1848]   Maggadhipati   dhammo   maggarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  paccavekkhana  paccavekkhanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1849]   Maggadhipati   dhammo   maggahetukassa   dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:  pathamo  maggo
.pe. Catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1850]  Maggadhipati  dhammo  maggarammanassa  ca maggadhipatissa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .    pakatupanissayo:
paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1851]  Maggadhipati  dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:  pathamo
maggo .pe. Catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1852]  Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  paccavekkhana  paccavekkhanaya
Upanissayapaccayena paccayo.
   [1853]  Maggarammano  ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  paccavekkhana  paccavekkhanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1854]  Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
ca   maggadhipatissa   ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .    pakatupanissayo:
paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1855]  Maggahetuko  ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  arammanupanissayo:  ariya
magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti.
   [1856]  Maggahetuko  ca  maggadhipati ca dhamma maggahetukassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:  pathamo
maggo  dutiyassa  maggassa  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1857] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:  pathamo  maggo  dutiyassa
maggassa  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa  upanissayapaccayena
Paccayo.
   [1858] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca
maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Arammanupanissayo:
ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti.
   [1859] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa ca
maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo . pakatupanissayo:
pathamo  maggo  dutiyassa  maggassa  tatiyo maggo catutthassa maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1860]   Maggarammano  dhammo  maggarammanassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  maggarammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  maggarammananam  khandhanam  asevanapaccayena
paccayo.
   [1861]   Maggarammano   dhammo  maggadhipatissa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  . anantarasadisam nava panha katabba .
Avajjana na katabba.
   [1862]   Maggarammano  dhammo  maggarammanassa  dhammassa
kammapaccayena   paccayo  sahajatapaccayena  paccayo  nanakhanika
natthi  sattarasa  panha  katabba  .  maggarammano  dhammo
maggarammanassa  dhammassa  aharapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo   jhanapaccayena   paccayo   maggapaccayena   paccayo
sampayuttapaccayena  paccayo  atthipaccayena  paccayo  .  ime satta
Paccaya sattarasapanha hetusadisa . natthipaccayena paccayo vigatapaccayena
paccayo  anantarasadisa  .  avigatapaccayena  paccayo  sattarasa
panha.
   [1863]  Hetuya  sattarasa  arammane nava adhipatiya ekavisa
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  sattarasa  annamanne
sattarasa  nissaye  sattarasa  upanissaye  ekavisa  asevane  nava
kamme  sattarasa  ahare  indriye  jhane  magge  sampayutte
sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  nava  vigate  nava  avigate
sattarasa. Evam ganetabbam.
             Anulomam
   [1864]   Maggarammano  dhammo  maggarammanassa  dhammassa
sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1865]   Maggarammano   dhammo  maggadhipatissa  dhammassa
sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1866]  Maggarammano  dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa
ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1867]   Maggahetuko   dhammo   maggahetukassa  dhammassa
sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1868]   Maggahetuko   dhammo  maggarammanassa  dhammassa
Arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1869]  Maggahetuko  dhammo maggadhipatissa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1870]  Maggahetuko  dhammo  maggarammanassa ca maggadhipatissa
ca   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   upanissayapaccayena
paccayo.
   [1871]  Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1872]   Maggadhipati   dhammo   maggadhipatissa   dhammassa
sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1873]   Maggadhipati   dhammo   maggarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo    sahajatapaccayena    paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [1874]   Maggadhipati   dhammo   maggahetukassa   dhammassa
sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1875]  Maggadhipati dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1876]  Maggadhipati  dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1877]  Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1878]  Maggarammano  ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa
dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1879]  Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
ca  maggadhipatissa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena paccayo upanissaya-
paccayena paccayo.
   [1880]  Maggahetuko  ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1881]  Maggahetuko  ca  maggadhipati ca dhamma maggahetukassa
dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1882]  Maggahetuko  ca  maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa
dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1883] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca
maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1884] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa ca
maggadhipatissa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  upanissaya-
paccayena paccayo.
   [1885]  Nahetuya  ekavisa naarammane sattarasa naarammane
gahite   pakatarammanampi   upanissayarammanampi   dve   chijjanti
Naadhipatiya  ekavisa  naanantare  nasamanantare nasahajate naannamanne
nanissaye  naupanissaye napurejate napacchajate naasevane nakamme
navipake  naahare  naindriye  najhane  namagge  nasampayutte
navippayutte  noatthiya  nonatthiya novigate noavigate ekavisa .
Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1886]  Hetupaccaya  naarammane  sattarasa ... naadhipatiya
naanantare  nasamanantare  naupanissaye  napurejate  napacchajate
naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane namagge
navippayutte nonatthiya novigate sattarasa. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1887] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya ekavisa anantare
nava  samanantare  nava sahajate sattarasa annamanne sattarasa nissaye
sattarasa upanissaye ekavisa asevane nava kamme sattarasa ahare
sattarasa indriye jhane magge sampayutte sattarasa atthiya sattarasa
natthiya nava vigate nava avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Panhavaro nitthito.
          Maggarammanattikam solasamam
             nitthitam
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 515-531. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10090&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10090&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1796&items=92              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1796              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]