ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page515.

Panhavaro [1796] Maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa hetupaccayena paccayo maggarammana hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo .pe. [1797] Maggarammano dhammo maggadhipatissa dhammassa hetupaccayena paccayo maggarammana hetu sampayuttakanam maggadhipatinam khandhanam hetupaccayena paccayo. [1798] Maggarammano dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa hetupaccayena paccayo .pe. imina karanena sattarasa panha katabba. [1799] Maggahetuko dhammo maggarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti cetopariyananena maggahetukacittasamangissa cittam jananti maggahetuka khandha cetopariyananassa pubbenivasanussati- nanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo [1800] Maggahetuko dhammo maggadhipatissa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1801] Maggahetuko dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page516.

Garum katva paccavekkhanti. [1802] Maggadhipati dhammo maggadhipatissa dhammassa arammana- paccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1803] Maggadhipati dhammo maggarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti cetopariyananena maggadhipaticittasamangissa cittam jananti maggadhipati khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1804] Maggadhipati dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1805] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti cetopariyananena maggahetukamaggadhipaticittasamangissa cittam jananti maggahetuka ca maggadhipati ca khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1806] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page517.

Maggam garum katva paccavekkhanti. [1807] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1808] Maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggarammanadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1809] Maggarammano dhammo maggadhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggarammanadhipati sampayuttakanam maggadhipatinam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1810] Maggarammano dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggarammanadhipati sampayuttakanam maggarammanananca maggadhipatinanca khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1811] Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggahetukadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1812] Maggahetuko dhammo maggarammanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page518.

[1813] Maggahetuko dhammo maggadhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti . sahajatadhipati: maggahetukadhipati sampayuttakanam maggadhipatinam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1814] Maggahetuko dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1815] Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggahetukadhipati sampayuttakanam maggahetukananca maggadhipatinanca khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1816] Maggadhipati dhammo maggadhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: ariya magga vutthahitva .pe. paccavekkhanti . sahajatadhipati: maggadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1817] Maggadhipati dhammo maggarammanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page519.

Arammanadhipati: ariya magga vutthahitva .pe. paccavekkhanti . Sahajatadhipati: maggadhipati adhipati sampayuttakanam maggarammananam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1818] Maggadhipati dhammo maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggadhipati adhipati sampayuttakanam maggahetukanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1819] Maggadhipati dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: ariya magga vutthahitva .pe. Sahajatadhipati: maggadhipati adhipati sampayuttakanam maggarammanananca maggadhipatinanca khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1820] Maggadhipati dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggadhipati adhipati sampayuttakanam maggahetukananca maggadhipatinanca khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1821] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggarammana ca maggadhipati ca adhipati sampayuttakanam maggarammananam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1822] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page520.

Dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggarammana ca maggadhipati ca adhipati sampayuttakanam maggadhipatinam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1823] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajatadhipati: maggarammana ca maggadhipati ca adhipati sampayuttakanam maggarammanananca maggadhipatinanca khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1824] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1825] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggahetuka ca maggadhipati ca adhipati sampayuttakanam maggahetukanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1826] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: ariya magga vutthahitva .pe. sahajatadhipati: maggahetuka ca maggadhipati ca adhipati sampayuttakanam maggadhipatinam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page521.

[1827] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Arammanadhipati: ariya magga .pe. Paccavekkhanti. [1828] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: maggahetuka ca maggadhipati ca adhipati sampayuttakanam maggahetukananca maggadhipatinanca khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1829] Maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggarammana khandha pacchimanam pacchimanam maggarammananam khandhanam anantarapaccayena paccayo avajjana maggarammananam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1830] Maggarammano dhammo maggadhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggarammana khandha pacchimanam pacchimanam maggadhipatinam khandhanam anantarapaccayena paccayo avajjana maggadhipatinam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1831] Maggarammano dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggarammana khandha pacchimanam pacchimanam maggarammanananca maggadhipatinanca khandhanam anantarapaccayena paccayo avajjana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page522.

Maggarammanananca maggadhipatinanca khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1832] Maggadhipati dhammo maggadhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggadhipati khandha pacchimanam pacchimanam maggadhipatinam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1833] Maggadhipati dhammo maggarammanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggadhipati khandha pacchimanam pacchimanam maggarammananam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1834] Maggadhipati dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggadhipati khandha pacchimanam pacchimanam maggarammanananca maggadhipatinanca khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1835] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggarammana ca maggadhipati ca khandha pacchimanam pacchimanam maggarammananam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1836] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggarammana ca maggadhipati ca khandha pacchimanam pacchimanam maggadhipatinam khandhanam anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page523.

[1837] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima maggarammana ca maggadhipati ca khandha pacchimanam pacchimanam maggarammanananca maggadhipatinanca khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1838] Maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisam . sahajatapaccayena paccayo annamannapaccayena paccayo nissayapaccayena paccayo tisupi sattarasa panha katabba. [1839] Maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo. [1840] Maggarammano dhammo maggadhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo. [1841] Maggarammano dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: paccavekkhana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page524.

Paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo. [1842] Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa upanissaya- paccayena paccayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo . sankhittam . tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1843] Maggahetuko dhammo maggarammanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . arammanupanissayo: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1844] Maggahetuko dhammo maggadhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1845] Maggahetuko dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo . arammanupanissayo: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1846] Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa .pe. Upanissayapaccayena paccayo. [1847] Maggadhipati dhammo maggadhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page525.

Pakatupanissayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo. [1848] Maggadhipati dhammo maggarammanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo. [1849] Maggadhipati dhammo maggahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . pakatupanissayo: pathamo maggo .pe. Catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1850] Maggadhipati dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo. [1851] Maggadhipati dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo . pakatupanissayo: pathamo maggo .pe. Catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1852] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: paccavekkhana paccavekkhanaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page526.

Upanissayapaccayena paccayo. [1853] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo. [1854] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: paccavekkhana paccavekkhanaya upanissayapaccayena paccayo. [1855] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . arammanupanissayo: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1856] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1857] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page527.

Paccayo. [1858] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Arammanupanissayo: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1859] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1860] Maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima maggarammana khandha pacchimanam pacchimanam maggarammananam khandhanam asevanapaccayena paccayo. [1861] Maggarammano dhammo maggadhipatissa dhammassa asevanapaccayena paccayo . anantarasadisam nava panha katabba . Avajjana na katabba. [1862] Maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo nanakhanika natthi sattarasa panha katabba . maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo atthipaccayena paccayo . ime satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page528.

Paccaya sattarasapanha hetusadisa . natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo anantarasadisa . avigatapaccayena paccayo sattarasa panha. [1863] Hetuya sattarasa arammane nava adhipatiya ekavisa anantare nava samanantare nava sahajate sattarasa annamanne sattarasa nissaye sattarasa upanissaye ekavisa asevane nava kamme sattarasa ahare indriye jhane magge sampayutte sattarasa atthiya sattarasa natthiya nava vigate nava avigate sattarasa. Evam ganetabbam. Anulomam [1864] Maggarammano dhammo maggarammanassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1865] Maggarammano dhammo maggadhipatissa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1866] Maggarammano dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1867] Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1868] Maggahetuko dhammo maggarammanassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page529.

Arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1869] Maggahetuko dhammo maggadhipatissa dhammassa arammana- paccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1870] Maggahetuko dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1871] Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1872] Maggadhipati dhammo maggadhipatissa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1873] Maggadhipati dhammo maggarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1874] Maggadhipati dhammo maggahetukassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1875] Maggadhipati dhammo maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1876] Maggadhipati dhammo maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page530.

[1877] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1878] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1879] Maggarammano ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissaya- paccayena paccayo. [1880] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1881] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1882] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggadhipatissa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1883] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggarammanassa ca maggadhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. [1884] Maggahetuko ca maggadhipati ca dhamma maggahetukassa ca maggadhipatissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissaya- paccayena paccayo. [1885] Nahetuya ekavisa naarammane sattarasa naarammane gahite pakatarammanampi upanissayarammanampi dve chijjanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page531.

Naadhipatiya ekavisa naanantare nasamanantare nasahajate naannamanne nanissaye naupanissaye napurejate napacchajate naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane namagge nasampayutte navippayutte noatthiya nonatthiya novigate noavigate ekavisa . Evam ganetabbam. Paccaniyam. [1886] Hetupaccaya naarammane sattarasa ... naadhipatiya naanantare nasamanantare naupanissaye napurejate napacchajate naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane namagge navippayutte nonatthiya novigate sattarasa. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1887] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya ekavisa anantare nava samanantare nava sahajate sattarasa annamanne sattarasa nissaye sattarasa upanissaye ekavisa asevane nava kamme sattarasa ahare sattarasa indriye jhane magge sampayutte sattarasa atthiya sattarasa natthiya nava vigate nava avigate sattarasa. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Panhavaro nitthito. Maggarammanattikam solasamam nitthitam --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 515-531. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10090&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10090&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1796&items=92              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1796              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]