ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Uppannattikaṃ
            pañhāvāro
   [1888]  Uppanno  dhammo  uppannassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  uppannā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  uppannā  hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1889] Uppanno dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  uppannaṃ  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati vicikicchā ... uddhaccaṃ ... Domanassaṃ ... Uppannaṃ sotaṃ ...
Ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... Uppanne
khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  .pe.  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  uppannā  khandhā  iddhividhañāṇassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1890] Anuppanno dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo anuppanne rūpe ... sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ...
Anuppanne  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  .pe.
Domanassaṃ   uppajjati   anuppannā   khandhā   iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1891]  Uppādī dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo uppādiṃ cakkhuṃ ... kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
vatthuṃ ... uppādī khandhe aniccato dukkhato anattato .pe. Domanassaṃ
uppajjati  uppādī khandhā iddhividhañāṇassa ceto- .pe. āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1892]  Uppanno  dhammo uppannassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
uppannaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā .pe.
Diṭṭhi  uppajjati uppannaṃ sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde
gandhe  rase  phoṭṭhabbe  vatthuṃ ... uppanne khandhe garuṃ katvā
assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  .pe.
Sahajātādhipati:  uppannā  adhipati  sampayuttakānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1893]  Anuppanno dhammo uppannassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo . ārammaṇādhipati: anuppanne rūpe ... sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ... anuppanne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [1894]  Uppādī  dhammo  uppannassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo . ārammaṇādhipati: uppādiṃ cakkhuṃ ... Kāyaṃ rūpe ... Phoṭṭhabbe
vatthuṃ ... uppādī khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [1895]  Uppanno dhammo uppannassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
uppanno  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  dve  khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  khandhā  vatthussa  sahajātapaccayena
paccayo  vatthu  khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo dve mahābhūtā ...
Mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  upādārūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo  bāhiraṃ  ... āhāra ... utu ... asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ ... dve mahābhūtā ... Mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [1896]  Uppanno  dhammo  uppannassa  dhammassa  aññamañña-
paccayena  paccayo  uppanno  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe
Uppanno  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ vatthussa ca aññamañña-
paccayena paccayo dve khandhā ... khandhā vatthussa aññamaññapaccayena
paccayo  vatthu  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo  ekaṃ mahābhūtaṃ
... bāhiraṃ ... āhāra ... utu ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve mahābhūtā ....
   [1897]  Uppanno  dhammo uppannassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo  uppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe khandhā
vatthussa vatthu khandhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhāra ... Utu ...
Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
uppannānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1898] Uppanno dhammo uppannassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo: uppannaṃ utuṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ...
Maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ ... Mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti uppannaṃ
bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... Maggaṃ ...
Abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ ... mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti uppannaṃ
Utuṃ ... bhojanaṃ ... senāsanaṃ uppannāya saddhāya paññāya kāyikassa
sukhassa    kāyikassa   dukkhassa   maggassa   phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   [1899] Anuppanno dhammo uppannassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  anuppannaṃ  vaṇṇasampadaṃ  patthayamāno  dānaṃ deti sīlaṃ
samādiyati  uposathakammaṃ  karoti anuppannaṃ saddasampadaṃ ... gandhasampadaṃ
rasasampadaṃ  phoṭṭhabbasampadaṃ  ... anuppanne khandhe patthayamāno dānaṃ
... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Anuppannā vaṇṇasampadā ... Anuppannā
khandhā  uppannāya  saddhāya  paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa
dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1900]  Uppādī dhammo uppannassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo: uppādiṃ cakkhusampadaṃ patthayamāno dānaṃ ... sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... Uppādiṃ sotasampadaṃ ... Kāyasampadaṃ vaṇṇasampadaṃ gandhasampadaṃ
... rasasampadaṃ ... phoṭṭhabbasampadaṃ ... uppādī khandhe patthayamāno
dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Uppādī cakkhusampadā ... Kāyasampadā
vaṇṇasampadā  .pe. phoṭṭhabbasampadā ... uppādī khandhā uppannāya
saddhāya  paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  maggassa
Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1901] Uppanno dhammo uppannassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  ...  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
.pe. Vatthu uppannānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1902]   Uppanno   dhammo   uppannassa   dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  uppannā  khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1903]  Uppanno  dhammo  uppannassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  uppannā  cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  uppannā  cetanā
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1904]  Uppanno  dhammo uppannassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo  vipāko  uppanno  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ...
Paṭisandhikkhaṇe  uppanno  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ dve khandhā ... Khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [1905]  Uppanno dhammo uppannassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  uppannā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe kabaḷiṃkāro āhāro
imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [1906]  Uppanno dhammo uppannassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo  uppannā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   indriyapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe  cakkhundriyaṃ
cakkhuviññāṇassa    kāyindriyaṃ   kāyaviññāṇassa   rūpajīvitindriyaṃ
kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [1907]  Uppanno  dhammo  uppannassa dhammassa jhānapaccayena
paccayo   maggapaccayena   paccayo   sampayuttapaccayena  paccayo
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Sahajātā:  uppannā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe uppannā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo   khandhā  vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ
...  vatthu  uppannānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  uppannā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
Vippayuttapaccayena paccayo.
   [1908]  Uppanno  dhammo  uppannassa dhammassa atthipaccayena
paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto:
uppanno  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhanānañca rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe . saṅkhittaṃ.
Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ....
Purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
atthipaccayena   paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  vatthu  uppannānaṃ  khandhānaṃ atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  uppannā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa
rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1909]  Uppanno  dhammo uppannassa dhammassa avigatapaccayena
paccayo.
   [1910]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ  upanissaye
tīṇi purejāte ekaṃ pacchājāte kamme vipāke āhāre indriye
jhāne  magge  sampayutte  vippayutte  atthiyā  avigate ekaṃ .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1911] Uppanno dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena  paccayo pacchājātapaccayena paccayo āhārapaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1912] Anuppanno dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1913]  Uppādī dhammo uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1914] Nahetuyā tīṇi naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi .pe.
Navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi
noavigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1915]  Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ . saṅkhittaṃ . ...
Nonatthiyā novigate ekaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1916]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi ... adhipatiyā tīṇi
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ upanissaye tīṇi
purejāte ekaṃ pacchājāte ekaṃ kamme vipāke āhāre indriye
Jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā avigate ekaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Pañhāvāro niṭṭhito.
          Uppannattikaṃ sattarasamaṃ
             niṭṭhitaṃ
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 532-541. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10430              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10430              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1888&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1888              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12750              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12750              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]