ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Pañhāvāro.
   [1970] Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa hetupaccayena
paccayo   atītārammaṇā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo paṭisandhikkhaṇe atītārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ.
   [1971]  Anāgatārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  anāgatārammaṇā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [1972]   Paccuppannārammaṇo   dhammo  paccuppannārammaṇassa
dhammassa  hetupaccayena paccayo paccuppannārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  paccuppannārammaṇā
hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1973]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  atītaṃ  viññāṇañcāyatanaṃ  paccavekkhati
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  paccavekkhati  atītārammaṇaṃ  atītaṃ  iddhividhañāṇaṃ
paccavekkhati  cetopariyañāṇaṃ  ...  pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  ...
Yathākammūpagañāṇaṃ  paccavekkhati  ariyā  atītārammaṇe  pahīne kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  ...  pubbe samudāciṇṇe ...
Atītārammaṇe  atīte  khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha atītārammaṇo rāgo uppajjati
diṭṭhi ... vicikicchā ... uddhaccaṃ domanassaṃ uppajjati atītārammaṇā
atītā   khandhā   cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1974]  Atītārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  anāgataṃ  viññāṇañcāyatanaṃ  paccavekkhati
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   paccavekkhati   atītārammaṇaṃ   anāgataṃ
iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati cetopariyañāṇaṃ ... Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ...
Yathākammūpagañāṇaṃ   ...   atītārammaṇe   anāgate   khandhe
Aniccato ... vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha anāgatārammaṇo
rāgo  uppajjati  domanassaṃ uppajjati atītārammaṇā anāgatā khandhā
cetopariyañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1975]  Atītārammaṇo  dhammo  paccuppannārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   cetopariyañāṇena   atītārammaṇa-
paccuppannacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  atītārammaṇā  paccuppannā
khandhā cetopariyañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1976]  Anāgatārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  anāgatārammaṇaṃ  anāgataṃ  iddhividhañāṇaṃ
paccavekkhati  cetopariyañāṇaṃ ... anāgataṃsañāṇaṃ ... anāgatārammaṇe
anāgate  khandhe  aniccato  ... vipassati assādeti abhinandati taṃ
ārabbha  anāgatārammaṇo  rāgo  ...  domanassaṃ  uppajjati
anāgatārammaṇā  anāgatā  khandhā  cetopariyañāṇassa anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1977]  Anāgatārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo  anāgatārammaṇaṃ  atītaṃ  iddhividhañāṇaṃ
paccavekkhati cetopariyañāṇaṃ ... anāgataṃsañāṇaṃ ariyā anāgatārammaṇe
pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
pubbe samudāciṇṇe ... anāgatārammaṇe atīte khandhe aniccato ...
Vipassanti  assādenti  abhinnadanti  taṃ ārabbha atītārammaṇo rāgo
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  anāgatārammaṇā  atītā  khandhā
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1978]  Anāgatārammaṇo  dhammo  paccuppannārammaṇassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  cetopariyañāṇena anāgatārammaṇapaccuppanna-
cittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  anāgatārammaṇā  paccuppannā khandhā
cetopariyañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1979]   Paccuppannārammaṇo   dhammo  paccuppannārammaṇassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo    cetopariyañāṇena
paccuppannārammaṇapaccuppannacittasamaṅgissa     cittaṃ     jānāti
paccuppannārammaṇā   paccuppannā   khandhā   cetopariyañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1980]  Paccuppannārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  atītaṃ  dibbaṃ  cakkhuṃ  paccavekkhati  dibbaṃ
sotadhātuṃ  paccavekkhati paccupannārammaṇaṃ atītaṃ iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati
cetopariyañāṇaṃ  ...  ariyā  paccuppannārammaṇe  pahīne  kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  ...  pubbe samudāciṇṇe ...
Paccuppannārammaṇe atīte khandhe aniccato ... vipassanti assādenti
Abhinandanti  taṃ  ārabbha  atītārammaṇo  rāgo  ...  domanassaṃ
uppajjati  paccuppannārammaṇā  atītā  khandhā  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa    āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1981]  Paccuppannārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  anāgataṃ  dibbaṃ  cakkhuṃ paccavekkhati dibbaṃ
sotadhātuṃ  paccavekkhati  paccuppannārammaṇaṃ  anāgataṃ  iddhividhañāṇaṃ
paccavekkhati  cetopariyañāṇaṃ ... paccuppannārammaṇe anāgate khandhe
aniccato ... vipassati .pe. taṃ ārabbha anāgatārammaṇo rāgo ...
Domanassaṃ   uppajjati   paccuppannārammaṇā   anāgatā   khandhā
cetopariyañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1982]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  atītaṃ  viññāṇañcāyatanaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   garuṃ  katvā  paccavekkhati  atītārammaṇaṃ
atītaṃ  iddhividhañāṇaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  cetopariyañāṇaṃ ...
Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  ... yathākammūpagañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
atītārammaṇe atīte khandhe garuṃ katvā paccavekkhati ... assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  atītārammaṇo  rāgo  uppajjati diṭṭhi
Uppajjati   .  sahajātādhipati:  atītārammaṇādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1983]  Atītārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  . ārammaṇādhipati: anāgataṃ viññāṇañcāyatanaṃ
garuṃ  katvā  ... nevasaññānāsaññāyatanaṃ ... atītārammaṇaṃ anāgataṃ
iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā ... cetopariyañāṇaṃ ... Pubbenivāsānussati-
ñāṇaṃ ... yathākammūpagañāṇaṃ ... atītārammaṇe anāgate khandhe garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  anāgatārammaṇo
rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [1984]  Anāgatārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: anāgatārammaṇaṃ anāgataṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā ...
Cetopariyañāṇaṃ  ...  anāgataṃsañāṇaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati
anāgatārammaṇe  anāgate  khandhe  garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ katvā anāgatārammaṇo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .
Sahajātādhipati:   anāgatārammaṇādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1985]  Anāgatārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  anāgatārammaṇaṃ  atītaṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā ...
Cetopariyañāṇaṃ  ... anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā ... anāgatārammaṇe
atīte  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā
atītārammaṇo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [1986]  Paccuppannārammaṇo dhammo paccuppannārammaṇassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  paccuppannārammaṇādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1987]  Paccuppannārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  atītaṃ  dibbaṃ  cakkhuṃ
garuṃ  katvā  paccavekkhati  dibbaṃ  sotadhātuṃ garuṃ katvā paccavekkhati
paccuppannārammaṇaṃ  atītaṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā ... cetopariyañāṇaṃ
garuṃ katvā ... paccuppannārammaṇe atīte khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  atītārammaṇo  rāgo  uppajjati diṭṭhi
uppajjati.
   [1988]   Paccuppannārammaṇo   dhammo   anāgatārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  anāgataṃ
dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā paccavekkhati dibbaṃ sotadhātuṃ garuṃ katvā ...
Paccuppannārammaṇaṃ  anāgataṃ iddhividhañāṇaṃ garuṃ katvā paccuppannārammaṇe
anāgate  khandhe  garuṃ  katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
anāgatārammaṇo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [1989] Atītārammaṇo dhammo atītārammaṇassa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo   purimā   purimā   atītārammaṇā  khandhā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1990]  Atītārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  atītārammaṇaṃ  bhavaṅgaṃ  anāgatārammaṇāya
āvajjanāya anantarapaccayena paccayo.
   [1991]  Atītārammaṇo  dhammo  paccuppannārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  atītārammaṇaṃ  cuticittaṃ  paccuppannārammaṇassa
paṭisandhicittassa   anantarapaccayena  paccayo  atītārammaṇaṃ  bhavaṅgaṃ
paccuppannārammaṇāya āvajjanāya anantarapaccayena paccayo.
   [1992]  Anāgatārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  anāgatārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  anāgatārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo.
   [1993]  Anāgatārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena    paccayo    anāgatārammaṇaṃ    iddhividhañāṇaṃ
atītārammaṇassa   vuṭṭhānassa   cetopariyañāṇaṃ   atītārammaṇassa
vuṭṭhānassa  anāgataṃsañāṇaṃ  atītārammaṇassa  vuṭṭhānassa anāgatārammaṇā
khandhā atītārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1994]   Paccuppannārammaṇo   dhammo  paccuppannārammaṇassa
Dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā purimā paccuppannārammaṇā
khandhā     pacchimānaṃ    pacchimānaṃ    paccuppannārammaṇānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  paccuppannārammaṇaṃ  paṭisandhicittaṃ
paccuppannārammaṇassa    bhavaṅgassa   paccuppannārammaṇaṃ   bhavaṅgaṃ
paccuppannārammaṇassa bhavaṅgassa anantarapaccayena paccayo.
   [1995]  Paccuppannārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena    paccayo   paccuppannārammaṇaṃ   paṭisandhicittaṃ
atītārammaṇassa  bhavaṅgassa  paccuppannārammaṇaṃ  bhavaṅgaṃ  atītārammaṇassa
bhavaṅgassa  paccuppannārammaṇā  khandhā  atītārammaṇassa  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1996]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
samanantarapaccayena paccayo anantarasadisaṃ.
   [1997]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
sahajātapaccayena    paccayo    aññamaññapaccayena    paccayo
nissayapaccayena paccayo. Tayopi paccayā paṭiccavārasadisā.
   [1998]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  atītārammaṇā  aniccānupassanā
dukkhānupassanā  anattānupassanā  atītārammaṇāya  aniccānupassanāya
dukkhānupassanāya anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1999]  Atītārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  atītārammaṇā  aniccānupassanā
dukkhānupassanā  anattānupassanā  anāgatārammaṇāya  aniccānupassanāya
dukkhānupassanāya anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [2000]  Atītārammaṇo  dhammo  paccuppannārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   atītārammaṇā   aniccānupassanā   dukkhānupassanā
anattānupassanā     paccuppannārammaṇāya     aniccānupassanāya
dukkhānupassanāya anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [2001]  Anāgatārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  anāgatārammaṇā  aniccānupassanā
dukkhānupassanā      anattānupassanā      anāgatārammaṇāya
aniccānupassanāya  dukkhānupassanāya  anattānupassanāya upanissayapaccayena
paccayo.
   [2002]  Anāgatārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  anāgatārammaṇā  aniccānupassanā
dukkhānupassanā anattānupassanā atītārammaṇāya
Aniccānupassanāya  dukkhānupassanāya  anattānupassanāya upanissayapaccayena
paccayo.
   [2003]   Anāgatārammaṇo   dhammo   paccuppannārammaṇassa
dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   .   pakatūpanissayo:
anāgatārammaṇā  aniccānupassanā  dukkhānupassanā  anattānupassanā
paccuppannārammaṇāya     aniccānupassanāya     dukkhānupassanāya
anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [2004]   Paccuppannārammaṇo   dhammo  paccuppannārammaṇassa
dhammassa  ...  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
paccuppannārammaṇā  aniccānupassanā  dukkhānupassanā  anattānupassanā
paccuppannārammaṇāya     aniccānupassanāya     dukkhānupassanāya
anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [2005]  Paccuppannārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paccuppannārammaṇā aniccānupassanā
dukkhānupassanā  anattānupassanā  atītārammaṇāya  aniccānupassanāya
dukkhānupassanāya     anattānupassanāya     upanissayapaccayena
paccayo.
   [2006]   Paccuppannārammaṇo   dhammo   anāgatārammaṇassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
Pakatūpanissayo    .    pakatūpanissayo:    paccuppannārammaṇā
aniccānupassanā  dukkhānupassanā  anattānupassanā  anāgatārammaṇāya
aniccānupassanāya  dukkhānupassanāya  anattānupassanāya upanissayapaccayena
paccayo.
   [2007]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena paccayo purimā purimā atītārammaṇā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [2008]  Anāgatārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  anāgatārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  anāgatārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena
paccayo.
   [2009]   Paccuppannārammaṇo   dhammo  paccuppannārammaṇassa
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo purimā purimā paccuppannārammaṇā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   paccuppannārammaṇānaṃ   khandhānaṃ
āsevanapaccayena paccayo.
   [2010]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
atītārammaṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  atītārammaṇā  cetanā  vipākānaṃ  atītārammaṇānaṃ
khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2011]  Atītārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  atītārammaṇā  cetanā
vipākānaṃ anāgatārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2012]  Atītārammaṇo  dhammo  paccuppannārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  atītārammaṇā  cetanā
vipākānaṃ paccuppannārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2013]  Anāgatārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
anāgatārammaṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  anāgatārammaṇā  cetanā  vipākānaṃ
anāgatārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2014]  Anāgatārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  anāgatārammaṇā  cetanā
vipākānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2015]   Anāgatārammaṇo   dhammo   paccuppannārammaṇassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  anāgatārammaṇā
cetanā  vipākānaṃ  paccuppannārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [2016]   Paccuppannārammaṇo   dhammo  paccuppannārammaṇassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:  paccuppannārammaṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā: paccuppannārammaṇā cetanā
vipākānaṃ paccuppannārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2017]  Paccuppannārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena   paccayo   .  nānākhaṇikā:  paccuppannārammaṇā
cetanā vipākānaṃ atītārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2018]   Paccuppannārammaṇo   dhammo   anāgatārammaṇassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā: paccuppannārammaṇā
cetanā vipākānaṃ anāgatārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2019]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
vipākapaccayena  paccayo  āhārapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo   jhānapaccayena   paccayo   maggapaccayena   paccayo
sampayuttapaccayena  paccayo  atthipaccayena  paccayo  natthipaccayena
paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo.
   [2020]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare   satta   samanantare   satta  sahajāte  aññamaññe
nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  tīṇi  kamme  nava
vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  jhāne magge sampayutte
tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  satta  vigate  satta  avigate
Tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [2021]   Atītārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo  upanissaya-
paccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2022]  Atītārammaṇo  dhammo  anāgatārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2023]  Atītārammaṇo  dhammo  paccuppannārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [2024]   Anāgatārammaṇo   dhammo   anāgatārammaṇassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2025]  Anāgatārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena    paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [2026]   Anāgatārammaṇo   dhammo   paccuppannārammaṇassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [2027]   Paccuppannārammaṇo   dhammo  paccuppannārammaṇassa
Dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2028]  Paccuppannārammaṇo  dhammo  atītārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena    paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [2029]   Paccuppannārammaṇo   dhammo   anāgatārammaṇassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [2030]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  .  saṅkhittaṃ  . sabbattha nava
novigate nava noavigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [2031] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā naanantare
nasamanantare  naupanissaye  napurejāte  napacchājāte  naāsevane
nakamme  navipāke  tīṇi  sabbattha  tīṇi  . saṅkhittaṃ . nonatthiyā
novigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [2032]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  nava ... adhipatiyā satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  tīṇi aññamaññe tīṇi
nissaye  tīṇi  upanissaye  nava āsevane tīṇi kamme nava vipāke
Tīṇi  āhāre  indriye  jhāne  magge  sampayutte atthiyā tīṇi
natthiyā satta vigate satta avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Pañhāvāro niṭṭhito.
         Atītārammaṇattikaṃ ekūnavīsatimaṃ
              niṭṭhitaṃ
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 554-570. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10865              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10865              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1970&items=63              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1970              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]