ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            ajjhattattikam
            paticcavaro
   [2033]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto  dhammo uppajjati
hetupaccaya   ajjhattam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane  ajjhattam
ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ...
Khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam paticca
tayo   mahabhuta   mahabhute   paticca   cittasamutthanam   rupam
katattarupam upadarupam.
   [2034]  Bahiddha  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo  uppajjati
hetupaccaya   bahiddha  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... patisandhikkhane bahiddha ekam
Khandham  paticca  tayo  khandha  katatta ca rupam dve khandhe paticca
dve  khandha  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam.
   [2035]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto  dhammo uppajjati
arammanapaccaya  ajjhattam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  paticca  patisandhikkhane  ajjhattam  ekam  khandham paticca
tayo khandha vatthum paticca khandha.
   [2036]  Bahiddha  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  bahiddha  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha.
   [2037]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto  dhammo uppajjati
adhipatipaccaya  ajjhattam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  ekam  mahabhutam paticca
mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam.
   [2038] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo ... Adhipatipaccaya
bahiddha  ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve
khandhe ... ekam mahabhutam paticca mahabhute paticca cittasamutthanam rupam
upadarupam.
   [2039] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo ... Anantarapaccaya
Paccaya  samanantarapaccaya  sahajatapaccaya  ajjhattam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...
Patisandhikkhane  ajjhattam  ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca
rupam  dve  khandhe  ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca
cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   [2040]  Bahiddha  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo  uppajjati
sahajatapaccaya  bahiddha  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... patisandhikkhane bahiddha ekam
khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Khandhe
paticca  vatthu  vatthum  paticca khandha ekam mahabhutam paticca mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ...
Aharasamutthanam  ...  utusamutthanam  ...  asannasattanam  ekam
mahabhutam paticca mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   [2041]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto  dhammo uppajjati
annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
asevanapaccaya purejatepi asevanepi patisandhi natthi . Kammapaccaya
vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya   jhanapaccaya
Maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya
natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [2042]  Hetuya  dve  arammane  dve  .  sankhittam .
Avigate dve.
            Anulomam.
   [2043]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto  dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  ajjhattam  ekam  khandham  paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe
paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  ekam  mahabhutam  ...  mahabhute
paticca  katattarupam  upadarupam  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [2044]  Bahiddha  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  bahiddha  ekam  khandham  paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe
paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam  mahabhutam  paticca
bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ekam
mahabhutam  paticca  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [2045]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto  dhammo uppajjati
Naarammanapaccaya  ajjhatte  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  ajjhatte  khandhe  paticca  katattarupam  khandhe paticca
vatthu  ekam mahabhutam paticca aharasamutthanam ... utusamutthanam ...
Asannasattanam ekam mahabhutam paticca.
   [2046]  Bahiddha  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya  bahiddha  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  bahiddha khandhe paticca katattarupam khandhe paticca vatthu
ekam mahabhutam ... Bahiram ... Ahara ... Utu ... Asannasattanam ....
   [2047]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya   .pe.   anulomasahajatasadisam   ninnakaranam  .
Naanantarapaccaya     nasamanantarapaccaya     naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya  arupe  ajjhattam  ekam  khandham
paticca .pe. ajjhatte khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
ajjhattam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha katatta ca rupam dve
khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam
paticca ahara ... Utu ... Asannasattanam ....
   [2048]  Bahiddha  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo uppajjati
napurejatapaccaya arupe bahiddha ekam khandham paticca dve khandhe ...
Bahiddha  khandhe  paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane paripunnam .
Ekam mahabhutam ... Bahiram ... Ahara ... Utu ... Asannasattanam ....
   [2049]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ...  napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya   nakammapaccaya   ajjhatte   khandhe   paticca
ajjhatta cetana aharasamutthanam ... Utusamutthanam ....
   [2050]  Bahiddha  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo  ...
Nakammapaccaya   bahiddha   khandhe   paticca  bahiddha  cetana
bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ....
   [2051]  Ajjhattam  dhammam paticca ... navipakapaccaya patisandhi
natthi. Naaharapaccaya utu ... Asannasattanam ....
   [2052] Bahiddha dhammam paticca ... Naaharapaccaya bahiram ...
Utu ... Asannasattanam ....
   [2053]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ...  naindriyapaccaya
aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam mahabhute paticca
rupajivitindriyam.
   [2054] Bahiddha dhammam paticca ... Naindriyapaccaya bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam mahabhute paticca
rupajivitindriyam.
   [2055]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto  dhammo  ...
Najhanapaccaya pancavinnana ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam ....
   [2056] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo ... Najhanapaccaya
Pancavinnana ... bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam ....
   [2057]  Ajjhattam  dhammam paticca ... namaggapaccaya nahetusadisam
moho  natthi  .  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  arupe
aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ....
   [2058]  Bahiddha dhammam paticca ... navippayuttapaccaya arupe
bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ...
Nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [2059]  Nahetuya  dve  naarammane dve naadhipatiya dve
naanantare  dve  nasamanantare  dve . sankhittam . sabbattha dve
novigate dve. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [2060]  Hetupaccaya  naarammane  dve  .  sankhittam .
Navipake nasampayutte nonatthiya novigate dve. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [2061] Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve.
Sankhittam. Magge dve avigate dve. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 570-576. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11177&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11177&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2033&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2033              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12765              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12765              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]