ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            ajjhattattikaṃ
            paṭiccavāro
   [2033]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto  dhammo uppajjati
hetupaccayā   ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  ajjhattaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ...
Khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo   mahābhūtā   mahābhūte   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [2034]  Bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo  uppajjati
hetupaccayā   bahiddhā  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe bahiddhā ekaṃ
Khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca
dve  khandhā  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [2035]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  paṭicca  paṭisandhikkhaṇe  ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā vatthuṃ paṭicca khandhā.
   [2036]  Bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  bahiddhā  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā.
   [2037]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto  dhammo uppajjati
adhipatipaccayā  ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca
mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ.
   [2038] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo ... Adhipatipaccayā
bahiddhā  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe ... ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [2039] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo ... Anantarapaccayā
Paccayā  samanantarapaccayā  sahajātapaccayā  ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...
Paṭisandhikkhaṇe  ajjhattaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  dve  khandhe  ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca mahābhūte
paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [2040]  Bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  bahiddhā  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe bahiddhā ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [2041]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto  dhammo uppajjati
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
āsevanapaccayā purejātepi āsevanepi paṭisandhi natthi . Kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
Maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [2042]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  .  saṅkhittaṃ .
Avigate dve.
            Anulomaṃ.
   [2043]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte
paṭicca  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [2044]  Bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  bahiddhā  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [2045]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto  dhammo uppajjati
Naārammaṇapaccayā  ajjhatte  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  ajjhatte  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhe paṭicca
vatthu  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [2046]  Bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā  bahiddhā  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  bahiddhā khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu
ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ....
   [2047]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā   .pe.   anulomasahajātasadisaṃ   ninnākaraṇaṃ  .
Naanantarapaccayā     nasamanantarapaccayā     naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā  arūpe  ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca .pe. ajjhatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ....
   [2048]  Bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo uppajjati
napurejātapaccayā arūpe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhe ...
Bahiddhā  khandhe  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe paripuṇṇaṃ .
Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ....
   [2049]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā   nakammapaccayā   ajjhatte   khandhe   paṭicca
ajjhattā cetanā āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ....
   [2050]  Bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo  ...
Nakammapaccayā   bahiddhā   khandhe   paṭicca  bahiddhā  cetanā
bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ....
   [2051]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ paṭicca ... navipākapaccayā paṭisandhi
natthi. Naāhārapaccayā utu ... Asaññasattānaṃ ....
   [2052] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca ... Naāhārapaccayā bāhiraṃ ...
Utu ... Asaññasattānaṃ ....
   [2053]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naindriyapaccayā
āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca
rūpajīvitindriyaṃ.
   [2054] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca ... Naindriyapaccayā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca
rūpajīvitindriyaṃ.
   [2055]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto  dhammo  ...
Najhānapaccayā pañcaviññāṇa ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ....
   [2056] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo ... Najhānapaccayā
Pañcaviññāṇa ... bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ....
   [2057]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ paṭicca ... namaggapaccayā nahetusadisaṃ
moho  natthi  .  nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  arūpe
āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
   [2058]  Bahiddhā dhammaṃ paṭicca ... navippayuttapaccayā arūpe
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ...
Nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [2059]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe dve naadhipatiyā dve
naanantare  dve  nasamanantare  dve . saṅkhittaṃ . sabbattha dve
novigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [2060]  Hetupaccayā  naārammaṇe  dve  .  saṅkhittaṃ .
Navipāke nasampayutte nonatthiyā novigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [2061] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve.
Saṅkhittaṃ. Magge dve avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 570-576. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11177              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11177              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2033&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2033              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12765              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12765              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]