ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [2073]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo  ajjhatta  hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [2074]  Bahiddha  dhammo  bahiddha  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  bahiddha  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayo patisandhikkhane ....
   [2075]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa  dhammassa  arammana-
paccayena  paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam
katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva ...
Ariya  magga  vutthahitva  maggam  paccavekkhanti  phalam paccavekkhanti
pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
pubbe  samudacinne  kilese  jananti  ajjhattam  cakkhum ... kayam
rupe ... Photthabbe vatthum ... Ajjhatte khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assadenti abhinandanti tam arabbha rago ... domanassam
uppajjati dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya saddam sunati
akasanancayatanam     vinnanancayatanassa    arammanapaccayena
paccayo      akincannayatanam     nevasannanasannayatanassa
arammanapaccayena paccayo rupayatanam ... photthabbayatanam kayavinnanassa
arammanapaccayena   paccayo   ajjhatta  khandha  iddhividhananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [2076]  Ajjhatto  dhammo  bahiddha dhammassa arammanapaccayena
paccayo  paro  ajjhattam cakkhum . sankhittam . vatthum ... ajjhatte
khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati assadeti abhinandati
tam arabbha rago ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam ...
Dibbaya sotadhatuya saddham ... cetopariyananena ajjhattacittasamangissa
cittam   janati  ajjhattam  rupayatanam  bahiddha  cakkhuvinnanassa
ajjhattam     photthabbayatanam    bahiddha    kayavinnanassa
arammanapaccayena   paccayo   ajjhatta  khandha  iddhividhananassa
Cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [2077]  Bahiddha  dhammo  bahiddha  dhammassa arammanapaccayena
paccayo paro danam datva silam ... uposathakammam ... Tam paccavekkhati
pubbe  sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva ... ariya magga
vutthahitva  maggam  paccavekkhanti  phalam  ...  nibbanam paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya
arammanapaccayena paccayo ariya pahine kilese paccavekkhanti
   {2077.1} vikkhambhite kilese ... Pubbe samudacinne ... Paro
bahiddha cakkhum ... vatthum ... bahiddha khandhe aniccato ... Domanassam
uppajjati dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya saddam ...
Cetopariyananena  bahiddha  cittasamangissa  ...  akasanancayatanam
vinnanancayatanassa   arammanapaccayena   paccayo  akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa   arammanapaccayena   paccayo   bahiddha
khandha  iddhividhananassa cetopariyananassa avajjanaya arammanapaccayena
paccayo.
   [2078]  Bahiddha  dhammo ajjhattassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  ariya  nibbanam  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa
vodanassa   maggassa   phalassa   avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo bahiddha cakkhum ... vatthum ... bahiddha khandhe aniccato ...
Domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunati  cetopariyananena  bahiddha cittasamangissa
cittam  janati  bahiddha  rupayatanam  ajjhattassa  cakkhuvinnanassa
bahiddha   photthabbayatanam   ajjhattassa  kayavinnanassa  bahiddha
khandha   iddhividhananassa   cetopariyananassa   pubbenivasanussati-
nanassa   yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [2079]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
danam  datva  silam  ...  uposathakammam  ...  tam  garum  katva
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  garum katva ... jhana vutthahitva
jhanam garum katva ... ariya magga vutthahitva maggam garum katva ...
Phalam garum katva paccavekkhanti ajjhattam cakkhum ... Vatthum ... Ajjhatte
khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ...
Ditthi  uppajjati  .  sahajatadhipati:  ajjhattadhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [2080]  Ajjhatto  dhammo  bahiddha  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  .  arammanadhipati: paro ajjhattam cakkhum ... vatthum ...
Ajjhatte  khandhe  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam  garum
katva rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [2081]  Bahiddha  dhammo  bahiddha  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
paro danam datva silam ... uposathakammam ... tam garum katva ...
Pubbe  sucinnani  garum katva ... jhana vutthahitva ... ariya
magga vutthahitva maggam garum katva ... phalam garum katva ... Nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo
bahiddha cakkhum ... vatthum ... bahiddha khandhe garum katva assadeti
abhinandati tam garum katva rago ... ditthi uppajjati. Sahajatadhipati:
bahiddhadhipati    sampayuttakanam    khandhanam   cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [2082]  Bahiddha  dhammo  ajjhattassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  arammanadhipati:  ariya  nibbanam  garum  katva
paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa
adhipatipaccayena paccayo bahiddha cakkhum ... Vatthum ... Bahiddha khandhe garum
katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ... Ditthi uppajjati.
   [2083]  Ajjhatto  dhammo ajjhattassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  ajjhatta  khandha  pacchimanam  pacchimanam
ajjhattanam   khandhanam   anantarapaccayena   paccayo   anulomam
gotrabhussa   anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa  vodanam
maggassa  maggo  phalassa  .pe.  anulomam  phalasamapattiya  nirodha
Vutthahantassa  nevasannanasannayatanam  phalasamapattiya  anantarapaccayena
paccayo.
   [2084]  Bahiddha  dhammo  bahiddha  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo purima purima bahiddhati nanakaranam tamyeva gamanam.
   [2085]  Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo   anantarasadisam   .pe.   sahajatapaccayena   paccayo
annamannapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo.
   {2085.1} Pakatupanissayo: ajjhattam saddham upanissaya danam deti
silam ... Uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam ... Maggam ... Abhinnam ...
Samapattim  uppadeti  manam  jappeti  ditthim  ganhati  ajjhattam
silam ... pannam ragam patthanam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ...
Senasanam upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti panam hanati
sangham  bhindati  ajjhatta saddha ... panna rago patthana kayikam
sukham kayikam dukkham ... senasanam ajjhattaya saddhaya pannaya ragassa
patthanaya  kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa maggassa phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   [2086]  Ajjhatto  dhammo  bahiddha dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo   pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
paro ajjhattam saddham upanissaya danam deti ... manam jappeti ditthim
Ganhati paro ajjhattam silam ... senasanam upanissaya danam deti ...
Panam  hanati  sangham bhindati ajjhatta saddha ... senasanam bahiddha
saddhaya maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [2087]  Bahiddha  dhammo  bahiddha  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  paro  bahiddha saddham ... patthanam kayikam sukham ...
Senasanam upanissaya danam deti ... sangham bhindati bahiddha saddha ...
Senasanam   bahiddha  saddhaya  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [2088]  Bahiddha  dhammo ajjhattassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo   pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
bahiddha saddham ... senasanam upanissaya danam deti ... Sangham bhindati
bahiddha  saddha  ...  senasanam ajjhattaya saddhaya phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   [2089]  Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
ajjhattam cakkhum ... vatthum aniccato dukkhato anattato ... Domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  ... dibbaya sotadhatuya saddam
sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam  kayavinnanassa
purejatapaccayena   paccayo   .   vatthupurejatam:   cakkhayatanam
Cakkhuvinnanassa   kayayatanam   kayavinnanassa  vatthu  ajjhattanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [2090]  Ajjhatto  dhammo  bahiddha dhammassa purejatapaccayena
paccayo  .  arammanapurejatam:  paro  ajjhattam  cakkhum ... vatthum
aniccato  ...  domanassam  uppajjati  dibbena cakkhuna rupam passati
dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  ajjhattam  rupayatanam  bahiddha
cakkhuvinnanassa  ajjhattam  photthabbayatanam  bahiddha  kayavinnanassa
purejatapaccayena paccayo.
   [2091]  Bahiddha  dhammo  bahiddha  dhammassa purejatapaccacena
paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
paro bahiddha cakkhum ... vatthum aniccato ... dibbena cakkhuna rupam
passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  bahiddha  rupayatanam
bahiddha   cakkhuvinnanassa   bahiddha   photthabbayatanam   bahiddha
kayavinnanassa . vatthupurejatam: bahiddha cakkhayatanam ... Kayayatanam ...
Vatthu bahiddha khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [2092]  Bahiddha  dhammo ajjhattassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo . arammanapurejatam: bahiddha cakkhum ... Vatthum aniccato ...
Domanassam  uppajjati dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya
saddam  ...  bahiddha  rupayatanam  ajjhattassa  cakkhuvinnanassa .pe.
Bahiddha  photthabbayatanam  ajjhattassa  kayavinnanassa purejatapaccayena
Paccayo.
   [2093]  Ajjhatto  ca bahiddha ca dhamma ajjhattassa dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam: bahiddha
rupayatananca  ajjhattam  cakkhayatananca  ajjhattassa  cakkhuvinnanassa
purejatapaccayena    paccayo    bahiddha    photthabbayatananca
ajjhattam   kayayatananca   ajjhattassa   kayavinnanassa  bahiddha
rupayatananca  ajjhattam  vatthu  ca  ...  bahiddha  photthabbayatananca
ajjhattam vatthu ca ajjhattanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [2094]  Ajjhatto  ca  bahiddha  ca dhamma bahiddha dhammassa
purejatapaccayena   paccayo   arammanapurejatam   vatthupurejatam:
ajjhattam  rupayatananca  bahiddha  cakkhayatananca bahiddha cakkhuvinnanassa
purejatapaccayena  paccayo  ajjhattam  photthabbayatananca  bahiddha
kayayatananca  bahiddha  kayavinnanassa  purejatapaccayena  paccayo
ajjhattam rupayatananca bahiddha vatthu ca ... ajjhattam photthabbayatananca
bahiddha vatthu ca bahiddha khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [2095] Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo . pacchajata: ajjhatta khandha purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [2096]  Bahiddha  dhammo  bahiddha dhammassa pacchajatapaccayena
Paccayo  .  pacchajata:  bahiddha  khandha  purejatassa  imassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [2097] Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo purima purima ajjhatta khandha pacchimanam pacchimanam ajjhattanam
khandhanam  asevanapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam
vodanassa  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa  asevanapaccayena
paccayo.
   [2098]  Bahiddha  dhammo  bahiddha dhammassa asevanapaccayena
paccayo purima purima .pe. Ajjhattasadisamyeva.
   [2099]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  ajjhatta cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo   .   nanakhanika:   ajjhatta  cetana  vipakanam
ajjhattanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [2100]  Bahiddha  dhammo  bahiddha  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  bahiddha  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  bahiddha  cetana  vipakanam  bahiddha
khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [2101]  Ajjhatto  dhammo ajjhattassa dhammassa vipakapaccayena
Paccayo paripunnam paticcavarasadisam.
   [2102]  Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa aharapaccayena
paccayo  ajjhatta ahara sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane ajjhatto kabalimkaro
aharo ajjhattassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [2103]  Ajjhatto  dhammo  bahiddha dhammassa aharapaccayena
paccayo ajjhatto kabalimkaro aharo bahiddha kayassa aharapaccayena
paccayo.
   [2104]  Bahiddha  dhammo  bahiddha  dhammassa aharapaccayena
paccayo  pavatti  patisandhi  . bahiddha kabalimkaro aharo bahiddha
kayassa aharapaccayena paccayo.
   [2105]  Bahiddha  dhammo ajjhattassa dhammassa aharapaccayena
paccayo bahiddha kabalimkaro aharo ajjhattassa kayassa aharapaccayena
paccayo.
   [2106]  Ajjhatto  dhammo ca bahiddha dhammo ca ajjhattassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo ajjhatto kabalimkaro aharo ca
bahiddha  kabalimkaro aharo ca ajjhattassa kayassa aharapaccayena
paccayo.
   [2107]  Ajjhatto  dhammo  ca  bahiddha dhammo ca bahiddha
Dhammassa  aharapaccayena  paccayo ajjhatto kabalimkaro aharo ca
bahiddha  kabalimkaro  aharo  ca bahiddha kayassa aharapaccayena
paccayo.
   [2108]  Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo  ajjhattika  indriya  rupajivitindriyampi  vittharetabbam .
Jhanapaccayena  paccayo  maggapaccayena  paccayo  sampayuttapaccayena
paccayo  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam
matikapadani anumajjantena vittharetabbani.
   [2109]  Bahiddha  dhammo  bahiddha dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo sahajatam purejatam pacchajatam. Sankhittam.
   [2110]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa dhammassa atthipaccayena
paccayo sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato:
ajjhatto  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  dve  khandha  ...  patisandhikkhane  khandha  vatthussa vatthu
khandhanam  ekam  mahabhutam  ...  . sankhittam . asannasattanam ekam
mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam . purejatam: cakkhum ... vatthum ...
Purejatasadisam  . vatthu ajjhattanam khandhanam atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  ajjhatta  khandha  ajjhatto  kabalimkaro aharo ca
imassa kayassa rupajivitindriyam katattarupanam.
   [2111]  Ajjhatto  dhammo  bahiddha  dhammassa  atthipaccayena
Paccayo  purejatam aharam . purejatam: paro ajjhattam cakkhum ...
Vatthum aniccato ... Vipassati dibbena cakkhuna ... Dibbaya sotadhatuya ...
Ajjhattam  rupayatanam  ...  photthabbayatanam  bahiddha  kayavinnanassa
atthipaccayena  paccayo  .  ajjhatto  kabalimkaro aharo bahiddha
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [2112] Bahiddha dhammo bahiddha dhammassa atthipaccayena paccayo
sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam indriyam bahiddha ninnakaranam
matikapadani vittharetabbani.
   [2113]  Bahiddha  dhammo  ajjhattassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo purejatam aharam . purejatam: bahiddha cakkhum ... Vatthum ...
Dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya saddam ... bahiddha
rupayatanam ... photthabbayatanam ajjhattassa kayavinnanassa atthipaccayena
paccayo  .  bahiddha  kabalimkaro  aharo  ajjhattassa  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [2114]  Ajjhatto  dhammo ca bahiddha dhammo ca ajjhattassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejatam  aharam  . purejatam:
bahiddha  rupayatananca  ajjhattam  cakkhu  ca ajjhattassa cakkhuvinnanassa
bahiddha   photthabbayatananca  ajjhattam  kayayatananca  ajjhattassa
kayavinnanassa   atthipaccayena   paccayo  bahiddha  rupayatananca
ajjhattam  vatthu  ca  ...  bahiddha  photthabbayatananca  ajjhattam
Vatthu  ca  ajjhattanam  khandhanam  atthipaccayena paccayo . aharam:
ajjhatto  kabalimkaro  aharo ca bahiddha kabalimkaro aharo ca
ajjhattassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [2115]  Ajjhatto  dhammo  ca  bahiddha dhammo ca bahiddha
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejatam  aharam  . purejatam:
ajjhattam  rupayatananca  bahiddha  cakkhayatananca bahiddha cakkhuvinnanassa
atthipaccayena   paccayo   ajjhattam   photthabbayatananca  bahiddha
kayayatananca   bahiddha  kayavinnanassa  atthipaccayena  paccayo
ajjhattam rupayatananca bahiddha vatthu ca bahiddha khandhanam atthipaccayena
paccayo   ajjhattam   photthabbayatananca   bahiddha   vatthu  ca
bahiddha  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  aharam:  ajjhatto
kabalimkaro  aharo  ca  bahiddha kabalimkaro aharo ca bahiddha
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [2116]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa dhammassa natthipaccayena
paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo.
   [2117]  Hetuya dve arammane cattari adhipatiya cattari
anantare  dve  samanantare  dve  sahajate  annamanne  nissaye
dve  upanissaye  cattari  purejate  cha  pacchajate asevane
kamme  vipake  dve  ahare cha indriye dve jhane magge
sampayutte  vippayutte dve atthiya cha natthiya dve vigate dve
Avigate cha. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [2118] Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo kammapaccayena
paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [2119]  Ajjhatto  dhammo bahiddha dhammassa arammanapaccayena
paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  purejatapaccayena  paccayo
aharapaccayena paccayo.
   [2120]  Bahiddha  dhammo  bahiddha dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo kammapaccayena
paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [2121]  Bahiddha dhammo ajjhattassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  purejatapaccayena  paccayo
aharapaccayena paccayo.
   [2122]  Ajjhatto  dhammo ca bahiddha dhammo ca ajjhattassa
dhammassa ... Purejatam aharam.
   [2123]  Ajjhatto  dhammo  ca  bahiddha dhammo ca bahiddha
dhammassa ... Purejatam aharam.
   [2124]  Nahetuya  cha  naarammane  cha  naadhipatiya cha .
Sankhittam  .  sabbattha  cha  katabba  navippayutte  cha  noatthiya
cattari  nonatthiya  cha  novigate cha noavigate cattari . evam
ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [2125] Hetupaccaya naarammane dve ... Naadhipatiya naanantare
nasamanantare  naannamanne  naupanissaye dve . sankhittam . sabbattha
dve  nasampayutte  navippayutte nonatthiya novigate dve . evam
ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [2126] Nahetupaccaya arammane cattari ... Adhipatiya cattari
anulomapadani ganetabbani avigate cha. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Panhavaro nitthito.
           Ajjhattattikam visatimam
              nitthitam
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 579-594. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11359&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11359&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2073&items=54              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2073              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]