ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [2142]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
hetupaccayena   paccayo   ajjhattārammaṇā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ajjhattārammaṇā
hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ.
   [2143]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo bahiddhārammaṇā hetū ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [2144]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   ajjhattārammaṇaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ
paccavekkhati   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  paccavekkhati  ajjhattārammaṇaṃ
ajjhattaṃ  dibbaṃ  cakkhuṃ paccavekkhati dibbaṃ sotadhātuṃ ... iddhividhañāṇaṃ
... pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ... yathākammūpagañāṇaṃ ... anāgataṃsañāṇaṃ
paccavekkhati  ariyā  ajjhattārammaṇe  pahīne  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe ... Ajjhattārammaṇe
ajjhatte  khandhe  aniccato  ... vipassati assādeti abhinandati taṃ
ārabbha  ajjhattārammaṇo  rāgo  ...  domanassaṃ  uppajjati
ajjhattārammaṇā   ajjhattā   khandhā   pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2145]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
Ārammaṇapaccayena  paccayo paro ajjhattārammaṇaṃ viññāṇañcāyatanaṃ ...
Nevasaññānāsaññāyatanaṃ   paccavekkhati   paro   ajjhattārammaṇaṃ
ajjhattaṃ dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati dibbaṃ sotadhātuṃ ... Iddhividhañāṇaṃ ...
Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  ...  yathākammūpagañāṇaṃ  ...  anāgataṃsañāṇaṃ
paccavekkhati   ajjhattārammaṇe   ajjhatte   khandhe   aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  cetopariyañāṇena  ajjhattārammaṇa-
ajjhattacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ajjhattārammaṇā  bahiddhā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2146]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  paro  bahiddhārammaṇaṃ  bahiddhā  dibbaṃ
cakkhuṃ paccavekkhati dibbaṃ sotadhātuṃ ... Iddhividhañāṇaṃ ... Cetopariyañāṇaṃ ...
Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  ...  yathākammūpagañāṇaṃ  ...  anāgataṃsañāṇaṃ
paccavekkhati  paro  bahiddhārammaṇe  bahiddhā  khandhe  aniccato
dukkhato   anattato  vipassati  cetopariyañāṇena  bahiddhārammaṇa-
bahiddhācittasamaṅgissa   cittaṃ  jānāti  bahiddhārammaṇā  bahiddhā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2147]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ
Katvā taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ
paccavekkhanti  pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ...
Pubbe  samudāciṇṇe  .pe.  bahiddhārammaṇaṃ  ajjhattaṃ  dibbaṃ  cakkhuṃ
paccavekkhati  dibbaṃ  sotadhātuṃ ... iddhividhañāṇaṃ ... cetopariyañāṇaṃ
... pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ... yathākammūpagañāṇaṃ ... anāgataṃsañāṇaṃ
... bahiddhārammaṇe ajjhatte khandhe aniccato ... Vipassati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  ajjhattārammaṇo  rāgo  ...  domanassaṃ
uppajjati   bahiddhārammaṇā   ajjhattā  khandhā   iddhividhañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2148]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  ajjhattārammaṇaṃ  ajjhattaṃ  viññāṇañcāyatanaṃ  garuṃ
katvā  paccavekkhati  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  garuṃ  katvā  ...
Ajjhattārammaṇaṃ ajjhattaṃ dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā ... Dibbaṃ sotadhātuṃ ...
Iddhividhañāṇaṃ  ... pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ... yathākammūpagañāṇaṃ ...
Anāgataṃsañāṇaṃ  garuṃ  katvā  ...  ajjhattārammaṇe ajjhatte khandhe
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā ajjhattārammaṇo
Rāgo  ...  diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: ajjhattārammaṇādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [2149]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  bahiddhārammaṇādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [2150]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ
samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati
pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā
maggaṃ ... phalaṃ garuṃ katvā ... bahiddhārammaṇaṃ ajjhattaṃ dibbaṃ cakkhuṃ
garuṃ katvā ... Dibbaṃ sotadhātuṃ ... Iddhividhañāṇaṃ ... Cetopariyañāṇaṃ ...
Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  ... yathākammūpagañāṇaṃ ... anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ
katvā  paccavekkhati  bahiddhārammaṇe  ajjhatte  khandhe  garuṃ katvā
assādeti  taṃ  garuṃ  katvā  ajjhattārammaṇo  rāgo  ... diṭṭhi
uppajjati.
   [2151]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  ajjhattārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  ajjhattārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo.
   [2152]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo  ajjhattārammaṇaṃ  cuticittaṃ  bahiddhārammaṇassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  ajjhattārammaṇaṃ  bhavaṅgaṃ
bahiddhārammaṇāya  āvajjanāya anantarapaccayena paccayo ajjhattārammaṇā
khandhā   bahiddhārammaṇassa  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo
ajjhattārammaṇaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  anulomaṃ
phalasamāpattiyā   nirodhā   vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [2153]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  bahiddhārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  bahiddhārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  bahiddhārammaṇaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa
gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa  maggo  phalassa  phalaṃ  phalassa
anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [2154]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  bahiddhārammaṇaṃ  cuticittaṃ  ajjhattārammaṇassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  bahiddhārammaṇaṃ  bhavaṅgaṃ
ajjhattārammaṇāya  āvajjanāya anantarapaccayena paccayo bahiddhārammaṇā
khandhā ajjhattārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [2155]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
samanantarapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo aññamaññapaccayena
paccayo   nissayapaccayena   paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo    pakatūpanissayo   .
Pakatūpanissayo:   ajjhattārammaṇā  aniccānupassanā  dukkhānupassanā
anattānupassanā  ajjhattārammaṇāya  aniccānupassanāya  dukkhānupassanāya
anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [2156]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   ajjhattārammaṇā  aniccānupassanā  dukkhānupassanā
anattānupassanā  bahiddhārammaṇāya  aniccānupassanāya  dukkhānupassanāya
anattānupassanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [2157]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo. Pakatūpanissayo:
bahiddhārammaṇā   aniccānupassanā  dukkhānupassanā  anattānupassanā
bahiddhārammaṇāya  aniccānupassanāya  dukkhānupassanāya  anattānupassanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [2158]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  bahiddhārammaṇā  aniccānupassanā
Dukkhānupassanā      anattānupassanā      ajjhattārammaṇāya
aniccānupassanāya     dukkhānupassanāya     anattānupassanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [2159]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  ajjhattārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  ajjhattārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena
paccayo.
   [2160]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  ajjhattārammaṇaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo.
   [2161]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena   paccayo  bahiddhārammaṇaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ   vodānassa   gotrabhu   maggassa  vodānaṃ  maggassa
āsevanapaccayena paccayo.
   [2162]   Ajjhattārammaṇo   dhammo   ajjhattārammaṇassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:   ajjhattārammaṇā   cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  ajjhattārammaṇā  cetanā
vipākānaṃ ajjhattārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2163]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
Kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  ajjhattārammaṇā  cetanā
vipākānaṃ bahiddhārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2164]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
bahiddhārammaṇā   cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  bahiddhārammaṇā  cetanā  vipākānaṃ
bahiddhārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2165]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  bahiddhārammaṇā  cetanā
vipākānaṃ ajjhattārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2166]   Ajjhattārammaṇo   dhammo   ajjhattārammaṇassa
dhammassa   vipākapaccayena   paccayo   āhārapaccayena  paccayo
indriyapaccayena  paccayo  jhānapaccayena  paccayo  maggapaccayena
paccayo   sampayuttapaccayena   paccayo   atthipaccayena  paccayo
natthipaccayena   paccayo  vigatapaccayena  paccayo  avigatapaccayena
paccayo.
   [2167]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  cattāri adhipatiyā tīṇi
anantare   cattāri   samanantare   cattāri  sahajāte  dve
aññamaññe  dve  nissaye  dve  upanissaye  cattāri  āsevane
tīṇi  kamme  cattāri  vipāke  dve  .  saṅkhittaṃ  .  sabbattha
Dve  sampayutte  dve  atthiyā  dve  natthiyā  cattāri vigate
cattāri avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [2168]   Ajjhattārammaṇo   dhammo   ajjhattārammaṇassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2169]  Ajjhattārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [2170]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  bahiddhārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2171]  Bahiddhārammaṇo  dhammo  ajjhattārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [2172]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe cattāri naadhipatiyā
cattāri  naanantare  cattāri  .  saṅkhittaṃ  .  sabbattha  cattāri
napurejāte  napacchājāte  naāsevane  . saṅkhittaṃ . navippayutte
cattāri. Saṅkhittaṃ. Noavigate cattāri. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [2173] Hetupaccayā naārammaṇe dve ... naadhipatiyā dve
naanantare  nasamanantare  naupanissaye naāsevane nakamme nonatthiyā
novigate dve sabbattha dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [2174] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... adhipatiyā tīṇi
anantare  cattāri  samanantare cattāri sahajāte aññamaññe nissaye
dve  upanissaye  cattāri  āsevane tīṇi kamme cattāri vipāke
dve . saṅkhittaṃ . sampayutte dve natthiyā dve atthiyā cattāri
vigate cattāri avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Pañhāvāro niṭṭhito.
      Ajjhattārammaṇattikaṃ ekavīsatimaṃ
             niṭṭhitaṃ
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 598-607. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11724              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11724              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2142&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2142              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]