ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [2142]  Ajjhattarammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
hetupaccayena   paccayo   ajjhattarammana  hetu  sampayuttakanam
khandhanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  ajjhattarammana
hetu sampayuttakanam khandhanam.
   [2143]  Bahiddharammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo bahiddharammana hetu ... Patisandhikkhane ....
   [2144]  Ajjhattarammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo   ajjhattarammanam   vinnanancayatanam
paccavekkhati   nevasannanasannayatanam  paccavekkhati  ajjhattarammanam
ajjhattam  dibbam  cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum ... iddhividhananam
... pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ... anagatamsananam
paccavekkhati  ariya  ajjhattarammane  pahine  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne ... Ajjhattarammane
ajjhatte  khandhe  aniccato  ... vipassati assadeti abhinandati tam
arabbha  ajjhattarammano  rago  ...  domanassam  uppajjati
ajjhattarammana   ajjhatta   khandha   pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [2145]  Ajjhattarammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
Arammanapaccayena  paccayo paro ajjhattarammanam vinnanancayatanam ...
Nevasannanasannayatanam   paccavekkhati   paro   ajjhattarammanam
ajjhattam dibbam cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum ... Iddhividhananam ...
Pubbenivasanussatinanam  ...  yathakammupagananam  ...  anagatamsananam
paccavekkhati   ajjhattarammane   ajjhatte   khandhe   aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  cetopariyananena  ajjhattarammana-
ajjhattacittasamangissa  cittam  janati  ajjhattarammana  bahiddha
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [2146]  Bahiddharammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  paro  bahiddharammanam  bahiddha  dibbam
cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum ... Iddhividhananam ... Cetopariyananam ...
Pubbenivasanussatinanam  ...  yathakammupagananam  ...  anagatamsananam
paccavekkhati  paro  bahiddharammane  bahiddha  khandhe  aniccato
dukkhato   anattato  vipassati  cetopariyananena  bahiddharammana-
bahiddhacittasamangissa   cittam  janati  bahiddharammana  bahiddha
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [2147]  Bahiddharammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam
Katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva
jhanam  paccavekkhati ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam
paccavekkhanti  pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ...
Pubbe  samudacinne  .pe.  bahiddharammanam  ajjhattam  dibbam  cakkhum
paccavekkhati  dibbam  sotadhatum ... iddhividhananam ... cetopariyananam
... pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ... anagatamsananam
... bahiddharammane ajjhatte khandhe aniccato ... Vipassati assadeti
abhinandati  tam  arabbha  ajjhattarammano  rago  ...  domanassam
uppajjati   bahiddharammana   ajjhatta  khandha   iddhividhananassa
pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [2148]  Ajjhattarammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  ajjhattarammanam  ajjhattam  vinnanancayatanam  garum
katva  paccavekkhati  nevasannanasannayatanam  garum  katva  ...
Ajjhattarammanam ajjhattam dibbam cakkhum garum katva ... Dibbam sotadhatum ...
Iddhividhananam  ... pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ...
Anagatamsananam  garum  katva  ...  ajjhattarammane ajjhatte khandhe
garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum katva ajjhattarammano
Rago  ...  ditthi uppajjati . sahajatadhipati: ajjhattarammanadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [2149]  Bahiddharammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  bahiddharammanadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [2150]  Bahiddharammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  danam  datva  silam
samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  garum  katva  paccavekkhati
pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva ... Ariya magga vutthahitva
maggam ... phalam garum katva ... bahiddharammanam ajjhattam dibbam cakkhum
garum katva ... Dibbam sotadhatum ... Iddhividhananam ... Cetopariyananam ...
Pubbenivasanussatinanam  ... yathakammupagananam ... anagatamsananam garum
katva  paccavekkhati  bahiddharammane  ajjhatte  khandhe  garum katva
assadeti  tam  garum  katva  ajjhattarammano  rago  ... ditthi
uppajjati.
   [2151]  Ajjhattarammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  ajjhattarammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  ajjhattarammananam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo.
   [2152]  Ajjhattarammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo  ajjhattarammanam  cuticittam  bahiddharammanassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  ajjhattarammanam  bhavangam
bahiddharammanaya  avajjanaya anantarapaccayena paccayo ajjhattarammana
khandha   bahiddharammanassa  vutthanassa  anantarapaccayena  paccayo
ajjhattarammanam  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa  anulomam
phalasamapattiya   nirodha   vutthahantassa   nevasannanasannayatanam
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [2153]  Bahiddharammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  bahiddharammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  bahiddharammananam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  bahiddharammanam  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa
gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa  maggo  phalassa  phalam  phalassa
anulomam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [2154]  Bahiddharammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  bahiddharammanam  cuticittam  ajjhattarammanassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  bahiddharammanam  bhavangam
ajjhattarammanaya  avajjanaya anantarapaccayena paccayo bahiddharammana
khandha ajjhattarammanassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [2155]  Ajjhattarammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
samanantarapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo annamannapaccayena
paccayo   nissayapaccayena   paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
arammanupanissayo    anantarupanissayo    pakatupanissayo   .
Pakatupanissayo:   ajjhattarammana  aniccanupassana  dukkhanupassana
anattanupassana  ajjhattarammanaya  aniccanupassanaya  dukkhanupassanaya
anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [2156]  Ajjhattarammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   ajjhattarammana  aniccanupassana  dukkhanupassana
anattanupassana  bahiddharammanaya  aniccanupassanaya  dukkhanupassanaya
anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [2157]  Bahiddharammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo. Pakatupanissayo:
bahiddharammana   aniccanupassana  dukkhanupassana  anattanupassana
bahiddharammanaya  aniccanupassanaya  dukkhanupassanaya  anattanupassanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [2158]  Bahiddharammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  bahiddharammana  aniccanupassana
Dukkhanupassana      anattanupassana      ajjhattarammanaya
aniccanupassanaya     dukkhanupassanaya     anattanupassanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [2159]  Ajjhattarammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  ajjhattarammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  ajjhattarammananam  khandhanam  asevanapaccayena
paccayo.
   [2160]  Ajjhattarammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  ajjhattarammanam  anulomam  gotrabhussa
anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo.
   [2161]  Bahiddharammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
asevanapaccayena   paccayo  bahiddharammanam  anulomam  gotrabhussa
anulomam   vodanassa   gotrabhu   maggassa  vodanam  maggassa
asevanapaccayena paccayo.
   [2162]   Ajjhattarammano   dhammo   ajjhattarammanassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:   ajjhattarammana   cetana  sampayuttakanam  khandhanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  ajjhattarammana  cetana
vipakanam ajjhattarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2163]  Ajjhattarammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
Kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  ajjhattarammana  cetana
vipakanam bahiddharammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2164]  Bahiddharammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
bahiddharammana   cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  bahiddharammana  cetana  vipakanam
bahiddharammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2165]  Bahiddharammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  bahiddharammana  cetana
vipakanam ajjhattarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2166]   Ajjhattarammano   dhammo   ajjhattarammanassa
dhammassa   vipakapaccayena   paccayo   aharapaccayena  paccayo
indriyapaccayena  paccayo  jhanapaccayena  paccayo  maggapaccayena
paccayo   sampayuttapaccayena   paccayo   atthipaccayena  paccayo
natthipaccayena   paccayo  vigatapaccayena  paccayo  avigatapaccayena
paccayo.
   [2167]  Hetuya  dve  arammane  cattari adhipatiya tini
anantare   cattari   samanantare   cattari  sahajate  dve
annamanne  dve  nissaye  dve  upanissaye  cattari  asevane
tini  kamme  cattari  vipake  dve  .  sankhittam  .  sabbattha
Dve  sampayutte  dve  atthiya  dve  natthiya  cattari vigate
cattari avigate dve. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [2168]   Ajjhattarammano   dhammo   ajjhattarammanassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2169]  Ajjhattarammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [2170]  Bahiddharammano  dhammo  bahiddharammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2171]  Bahiddharammano  dhammo  ajjhattarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [2172]  Nahetuya  cattari  naarammane cattari naadhipatiya
cattari  naanantare  cattari  .  sankhittam  .  sabbattha  cattari
napurejate  napacchajate  naasevane  . sankhittam . navippayutte
cattari. Sankhittam. Noavigate cattari. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [2173] Hetupaccaya naarammane dve ... naadhipatiya dve
naanantare  nasamanantare  naupanissaye naasevane nakamme nonatthiya
novigate dve sabbattha dve. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [2174] Nahetupaccaya arammane cattari ... adhipatiya tini
anantare  cattari  samanantare cattari sahajate annamanne nissaye
dve  upanissaye  cattari  asevane tini kamme cattari vipake
dve . sankhittam . sampayutte dve natthiya dve atthiya cattari
vigate cattari avigate dve. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Panhavaro nitthito.
      Ajjhattarammanattikam ekavisatimam
             nitthitam
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 598-607. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11724&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11724&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2142&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2142              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]