ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

        Sanidassanasappaṭighattikaṃ
           paṭiccavāro
   [2175]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  dve  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
anidassanasappaṭighe  mahābhūte  paṭicca  anidassanasappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ   upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭiccacakkhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  .  anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā   anidassanasappaṭighe  mahābhūte
paṭicca   sanidassanasappaṭighaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ.
   {2175.1}  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  paṭicca
anidassanaappaṭighaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭicca  āpodhātu  indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro .
Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  anidassanasappaṭighe  mahābhūte
paṭicca  sanidassanasappaṭighañca  anidassanaappaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ āpodhātu indriyaṃ
Kabaḷiṃkāro āhāro.
   {2175.2}  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
ca   anidassanaappaṭigho   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  dve mahābhūtā āpodhātu
ca dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ āpodhātu ca anidassanasappaṭighe
mahābhūte    paṭicca   anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ   upādārūpaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ
paṭicca  cakkhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  āpodhātu  indriyaṃ  kabaḷiṃkāro
āhāro.
   {2175.3}  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho
ca   anidassanasappaṭigho   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
anidassanasappaṭighe    mahābhūte    paṭicca   sanidassanasappaṭighañca
anidassanasappaṭighañca   cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ.
   {2175.4}  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho
ca  anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  paṭicca  sanidassanasappaṭighañca
anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭicca  rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ āpodhātu indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   [2176]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
dhammo  ...  hetupaccayā  anidassanaappaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
Tayo  khandhā  anidassanaappaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  anidassanaappaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
anidassanaappaṭighañca  kaṭattārūpaṃ  dve  khandhe  ...  khandhe paṭicca
vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  āpodhātuṃ  paṭicca  anidassanaappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  āpodhātuṃ  paṭicca
indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   {2176.1}  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho
dhammo ... hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe  khandhe  paṭicca
sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ  āpodhātuṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ.
   {2176.2}  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo ... hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe  khandhe  paṭicca
anidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ  āpodhātuṃ  paṭicca  anidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ.
   {2176.3}  Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca
anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  ...  hetupaccayā  anidassanaappaṭighaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ
ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   sanidassanasappaṭighañca
anidassanaappaṭighañca  kaṭattārūpaṃ  dve khandhe ... āpodhātuṃ paṭicca
sanidassanasappaṭighañca     anidassanaappaṭighañca     cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  āpodhātuṃ  paṭicca  rūpāyatanaṃ indriyaṃ
kabaḷiṃkāro āhāro.
   {2176.4}  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā ... hetupaccayā anidassanaappaṭighaṃ
ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo   khandhā   anidassanasappaṭighañca
anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
anidassanaappaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanasappaṭighañca
anidassanaappaṭighañca  kaṭattārūpaṃ  dve khandhe ... āpodhātuṃ paṭicca
anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  āpodhātuṃ  paṭicca  cakkhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   {2176.5}  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho
ca   anidassanasappaṭigho   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
anidassanaappaṭighe    khandhe    paṭicca    sanidassanasappaṭighañca
anidassanasappaṭighañca    cittasamuṭṭhānaṃ    rūpaṃ    paṭisandhikkhaṇe
anidassanaappaṭighe    khandhe    paṭicca    sanidassanasappaṭighañca
anidassanasappaṭighañca    kaṭattārūpaṃ    āpodhātuṃ    paṭicca
sanidassanasappaṭighañca     anidassanasappaṭighañca     cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ   upādārūpaṃ  āpodhātuṃ  paṭicca  rūpāyatanaṃ
cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ.
   {2176.6}  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho
ca  anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā  anidassanaappaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
sanidassanasappaṭighañca    anidassanasappaṭighañca    anidassanaappaṭighañca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca
anidassanaappaṭighañca  kaṭattārūpaṃ  dve khandhe ... āpodhātuṃ paṭicca
sanidassanasappaṭighañca    anidassanasappaṭighañca    anidassanaappaṭighañca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ
cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   [2177]   Anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   dhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā
anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe  khandhe  ca
mahābhūte  ca  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe
khandhe  ca  mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca
āpodhātuñca   paṭicca   rūpāyatanaṃ   .   anidassanasappaṭighañca
Anidassanaappaṭighañca   dhammaṃ   paṭicca   anidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte ca
paṭicca   anidassanasappaṭighaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   paṭisandhikkhaṇe
anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca anidassanasappaṭighaṃ
kaṭattārūpaṃ   anidassanasappaṭighaṃ   ekaṃ  mahābhūtañca  āpodhātuñca
paṭicca  dve  mahābhūtā  dve  mahābhūte  ca āpodhātuñca paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  ca  āpodhātuñca
paṭicca  anidassanasappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ.
   {2177.1}    Anidassanasappaṭighañca    anidassanaappaṭighañca
dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca anidassanaappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe  khandhe  ca
mahābhūte  ca  paṭicca  anidassanaappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe
mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca  anidassanaappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ   upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  āpodhātuñca
paṭicca indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   {2177.2}  Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca
sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā
anidassanaappaṭighe  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca
Anidassanaappaṭighañca    cittasamuṭṭhānaṃ    rūpaṃ    paṭisandhikkhaṇe
anidassanaappaṭighe  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca
anidassanaappaṭighañca  kaṭattārūpaṃ  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  ca
āpodhātuñca   paṭicca   sanidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca
āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   {2177.3}   Anidassanasappaṭighañca  anidassanaappaṭighañca  dhammaṃ
paṭicca  anidassanasappaṭigho  ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā  anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
anidassanasappaṭighañca      anidassanaappaṭighañca      kaṭattārūpaṃ
anidassanasappaṭighe  mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca  anidassana-
sappaṭighañca    anidassanaappaṭighañca    cittasamuṭṭhānaṃ    rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  āpodhātuñca  paṭicca
cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   {2177.4}   Anidassanasappaṭighañca  anidassanaappaṭighañca  dhammaṃ
paṭicca  sanidassanasappaṭigho  ca anidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassana-
sappaṭighañca  anidassanasappaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
Anidassanaappaṭighe  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca
anidassanasappaṭighañca  kaṭattārūpaṃ  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  ca
āpodhātuñca   paṭicca   sanidassanasappaṭighañca   anidassanasappaṭighañca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca
āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ.
   {2177.5}    Anidassanasappaṭighañca    anidassanaappaṭighañca
dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  ca  ca  anidassanasappaṭigho  ca
anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  anidassana-
appaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  sanidassanasappaṭighañca
anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
sanidassanasappaṭighañca    anidassanasappaṭighañca    anidassanaappaṭighañca
kaṭattārūpaṃ  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca
sanidassanasappaṭighañca    anidassanasappaṭighañca    anidassanaappaṭighañca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca
āpodhātuñca  paṭicca  rūpāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  indriyaṃ
kabaḷiṃkāro āhāro.
   [2178]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  anidassanaappaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  ...  vatthuṃ
Paṭicca khandhā.
   [2179]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  dve  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
anidassanasappaṭighe  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ
anidassanasappaṭighamūlake  iminā  kāraṇena  satta  pañhā  vibhajitabbā
pariyosānapadā natthi.
   [2180]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  anidassanaappaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  anidassanaappaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ dve
khandhe  ...  āpodhātuṃ  paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
iminā  kāraṇena  anidassanaappaṭighamūlake  satta  pañhā  vibhajitabbā
niṭṭhānapadā natthi.
   [2181]  Anidassanasappaṭighañca  anidassanaappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  anidassanaappaṭighe
khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
anidassanaappaṭighe  mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca  sanidassana-
sappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  iminā  kāraṇena sattapi
pañhā vibhajitabbā.
   [2182]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
Dhammo uppajjati anantarapaccayā samanantarapaccayā ārammaṇasadisaṃ.
   [2183]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassana-
sappaṭighe   mahābhūte   paṭicca  anidassanasappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭicca  cakkhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  dve  mahābhūtā  anidassanasappaṭighamūlakā
satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.
   [2184]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  anidassanaappaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  anidassanaappaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  anidassanaappaṭighaṃ  kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ...
Khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā āpodhātuṃ paṭicca anidassana-
appaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  āpodhātuṃ
paṭicca  indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ
kaṭattārūpaṃ  anidassanaappaṭighamūlake  satta  pañhā  iminā  kāraṇena
kātabbā.
   [2185]   Anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   dhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati  sahajātapaccayā
anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe  khandhe  ca
mahābhūte  ca  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ  anidassana-
sappaṭighe  mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca
āpodhātuñca  paṭicca  rūpāyatanaṃ  bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  ca
āpodhātuñca   paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā.
   [2186]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā   anidassanasappaṭighaṃ   ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ.
Anidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   anidassanaappaṭigho   dhammo
uppajjati  aññamaññapaccayā  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  paṭicca
āpodhātu  .  anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  aññamaññapaccayā
anidassanasappaṭighaṃ   ekaṃ   mahābhūtaṃ   paṭicca  dve  mahābhūtā
āpodhātu ca dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ āpodhātu ca.
   [2187]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
dhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā   anidassanaappaṭighaṃ   ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ
ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   tayo  khandhā  vatthu  ca  dve
khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā. Anidassanaappaṭighaṃ
dhammaṃ    paṭicca    anidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati
aññamaññapaccayā āpodhātuṃ paṭicca anidassanasappaṭighā mahābhūtā.
   [2188]   Anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   dhammaṃ
paṭicca   anidassanasappaṭigho   dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtañca  āpodhātuñca  paṭicca  dve
mahābhūtā dve mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ.
   [2189]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
āsevanapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [2190]  Hetuyā  ekavīsa ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā ekavīsa
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekavīsa  aññamaññe
cha  nissaye  ekavīsa  upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane
ekaṃ  kamme  ekavīsa vipāke āhāre ekavīsa indriye ekavīsa
Jhāne  magge  ekavīsa  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  ekavīsa
atthiyā  ekavīsa  natthiyā  ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekavīsa .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [2191]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  dve  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
anidassanasappaṭighe  mahābhūte  paṭicca  anidassanasappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭicca  cakkhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
anidassanasappaṭighaṃ   ekaṃ   mahābhūtaṃ   paṭicca  dve  mahābhūtā
dve  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ  anidassanasappaṭighamūlake
iminā kāraṇena sattapi pañhā vibhajitabbā.
   [2192]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  anidassanaappaṭighaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  anidassanaappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  anidassanaappaṭighañca  kaṭattārūpaṃ  khandhe
paṭicca  vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ   upādārūpaṃ   āpodhātuṃ
Paṭicca indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho anidassanaappaṭighamūlakā
iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā.
   [2193]   Anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   dhammaṃ
paṭicca  sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā ahetuke
anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe khandhe ca
mahābhūte  ca  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe
mahābhūte   ca   āpodhātuñca   paṭicca   sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca
āpodhātuñca  paṭicca  rūpāyatanaṃ  bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  ca
āpodhātuñca   paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
iminā kāraṇena satta pañhā vitthāretabbā asammohantena.
   [2194]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā   anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  dve  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ
mahābhūtaṃ   anidassanasappaṭighe  mahābhūte  paṭicca  anidassanasappaṭighaṃ
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭicca
cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  dve
mahābhūtā  dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighamūlakā
iminā kāraṇena sattapi pañhā vitthāretabbā.
   [2195]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
dhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā  anidassanaappaṭighe  khandhe
paṭicca   anidassanaappaṭighaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   paṭisandhikkhaṇe
anidassanaappaṭighe  khandhe  paṭicca  anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ khandhe
paṭicca  vatthu  āpodhātuṃ  paṭicca  anidassanaappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  āpodhātuṃ  paṭicca indriyaṃ kabaḷiṃkāro
āhāro  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ   āpodhātuṃ  paṭicca  anidassanaappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  anidassanaappaṭighamūlake  iminā  kāraṇena  sattapi  pañhā
vitthāretabbā.
   [2196]   Anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   dhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā
anidassanaappaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighe  khandhe  ca
mahābhūte  ca  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe
Mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  āpodhātuñca paṭicca
rūpāyatanaṃ ... bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  anidassanasappaṭighe  mahābhūte  ca  āpodhātuñca paṭicca
sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  ghaṭane  iminā  kāraṇena
sattapi pañhā vibhajitabbā.
   [2197]  Anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  sahajātasadisaṃ  .  naanantarapaccayā
nasamanantarapaccayā   naaññamaññapaccayā  anidassanasappaṭighe  mahābhūte
paṭicca   anidassanasappaṭighaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca
anidassanaappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  iminā  kāraṇena  ekavīsa
pañhā vibhajitabbā.
   {2197.1} Naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā. Nakammapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
... anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ  anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ
upādārūpaṃ kammaṃ vibhajitvā nakammeneva ekavīsa pañhā kātabbā. Navipākapaccayā
paṭisandhipi kaṭattāpi natthi pañcavokāreyeva kātabbā. Naāhārapaccayā
Bāhiraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ... Iminā kāraṇena vibhajitabbā
ekavīsāpi.
   {2197.2} Naindriyapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
... anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca
rūpajīvitindriyaṃ . saṅkhittaṃ . sabbe pañhā vibhajitabbā . najhānapaccayā
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Sattapi pañhā vibhajitabbā.
   [2198]  Anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho
dhammo  uppajjati  najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ evaṃ sattapi pañhā vibhajitabbā.
   [2199]   Anidassanasappaṭighañca   anidassanaappaṭighañca   dhammaṃ
paṭicca  sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati najhānapaccayā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighe
mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca  sanidassanasappaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  evaṃ  sattapi  pañhā  vibhajitabbā  .  namaggapaccayā
nahetusadisaṃ  kātabbaṃ  paripuṇṇaṃ  moho  natthi  .  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā paripuṇṇaṃ. Nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [2200]  Nahetuyā  ekavīsa  naārammaṇe  ekavīsa naadhipatiyā
Ekavīsa  .  saṅkhittaṃ  .  sabbattha  ekavīsa  nonatthiyā  ekavīsa
novigate ekavīsa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [2201]  Hetupaccayā  naārammaṇe  ekavīsa  ... naadhipatiyā
ekavīsa  .  saṅkhittaṃ  .  navipāke  ekavīsa nasampayutte ekavīsa
navippayutte  ekavīsa  nonatthiyā  ekavīsa  novigate  ekavīsa .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [2202]  Nahetupaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte ekavīsa . saṅkhittaṃ . jhāne ekavīsa
magge ekavīsa sampayutte ekaṃ vippayutte ekavīsa atthiyā ekavīsa
natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekavīsa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi paṭiccavārasadisā
  saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi arūpeyeva kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 608-625. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11915              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11915              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2175&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2175              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12770              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12770              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]