ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

        Sanidassanasappatighattikam
           paticcavaro
   [2175]  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  anidassanasappatigham  ekam  mahabhutam
paticca  dve  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
anidassanasappatighe  mahabhute  paticca  anidassanasappatigham  cittasamutthanam
rupam   katattarupam   upadarupam  photthabbayatanam  paticcacakkhayatanam
rasayatanam  .  anidassanasappatigham  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho
dhammo   uppajjati   hetupaccaya   anidassanasappatighe  mahabhute
paticca   sanidassanasappatigham   cittasamutthanam   rupam   katattarupam
upadarupam photthabbayatanam paticca rupayatanam.
   {2175.1}  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  anidassanasappatighe  mahabhute  paticca
anidassanaappatigham   cittasamutthanam   rupam   katattarupam  upadarupam
photthabbayatanam  paticca  apodhatu  indriyam kabalimkaro aharo .
Anidassanasappatigham  dhammam  paticca sanidassanasappatigho ca anidassanaappatigho
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  anidassanasappatighe  mahabhute
paticca  sanidassanasappatighanca  anidassanaappatighanca  cittasamutthanam  rupam
katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca rupayatanam apodhatu indriyam
Kabalimkaro aharo.
   {2175.2}  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
ca   anidassanaappatigho   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
anidassanasappatigham  ekam  mahabhutam  paticca  dve mahabhuta apodhatu
ca dve mahabhute paticca ekam mahabhutam apodhatu ca anidassanasappatighe
mahabhute    paticca   anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca
cittasamutthanam   rupam   katattarupam   upadarupam   photthabbayatanam
paticca  cakkhayatanam  rasayatanam  apodhatu  indriyam  kabalimkaro
aharo.
   {2175.3}  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho
ca   anidassanasappatigho   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
anidassanasappatighe    mahabhute    paticca   sanidassanasappatighanca
anidassanasappatighanca   cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam
photthabbayatanam paticca rupayatanam cakkhayatanam rasayatanam.
   {2175.4}  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho
ca  anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya  anidassanasappatighe  mahabhute  paticca  sanidassanasappatighanca
anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   cittasamutthanam   rupam
katattarupam  upadarupam  photthabbayatanam  paticca  rupayatanam cakkhayatanam
rasayatanam apodhatu indriyam kabalimkaro aharo.
   [2176]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
dhammo  ...  hetupaccaya  anidassanaappatigham  ekam  khandham  paticca
Tayo  khandha  anidassanaappatighanca  cittasamutthanam  rupam  dve khandhe
paticca  dve  khandha  anidassanaappatighanca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  anidassanaappatigham  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
anidassanaappatighanca  katattarupam  dve  khandhe  ...  khandhe paticca
vatthu  vatthum  paticca  khandha  apodhatum  paticca  anidassanaappatigham
cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  apodhatum  paticca
indriyam kabalimkaro aharo.
   {2176.1}  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho
dhammo ... hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe paticca sanidassanasappatigham
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  anidassanaappatighe  khandhe  paticca
sanidassanasappatigham  katattarupam  apodhatum  paticca  sanidassanasappatigham
cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca rupayatanam.
   {2176.2}  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo ... hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe paticca anidassanasappatigham
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  anidassanaappatighe  khandhe  paticca
anidassanasappatigham  katattarupam  apodhatum  paticca  anidassanasappatigham
cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca cakkhayatanam
rasayatanam.
   {2176.3}  Anidassanaappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho ca
anidassanaappatigho  ca  dhamma  ...  hetupaccaya  anidassanaappatigham
ekam khandham paticca tayo khandha sanidassanasappatighanca anidassanaappatighanca
Cittasamutthanam  rupam  dve khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham
ekam   khandham   paticca   tayo   khandha   sanidassanasappatighanca
anidassanaappatighanca  katattarupam  dve khandhe ... apodhatum paticca
sanidassanasappatighanca     anidassanaappatighanca     cittasamutthanam
rupam  katattarupam  upadarupam  apodhatum  paticca  rupayatanam indriyam
kabalimkaro aharo.
   {2176.4}  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma ... hetupaccaya anidassanaappatigham
ekam   khandham   paticca   tayo   khandha   anidassanasappatighanca
anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam dve khandhe ... patisandhikkhane
anidassanaappatigham  ekam  khandham paticca tayo khandha anidassanasappatighanca
anidassanaappatighanca  katattarupam  dve khandhe ... apodhatum paticca
anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   cittasamutthanam   rupam
katattarupam  upadarupam  apodhatum  paticca  cakkhayatanam  rasayatanam
indriyam kabalimkaro aharo.
   {2176.5}  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho
ca   anidassanasappatigho   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
anidassanaappatighe    khandhe    paticca    sanidassanasappatighanca
anidassanasappatighanca    cittasamutthanam    rupam    patisandhikkhane
anidassanaappatighe    khandhe    paticca    sanidassanasappatighanca
anidassanasappatighanca    katattarupam    apodhatum    paticca
sanidassanasappatighanca     anidassanasappatighanca     cittasamutthanam
Rupam   katattarupam   upadarupam  apodhatum  paticca  rupayatanam
cakkhayatanam rasayatanam.
   {2176.6}  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho
ca  anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya  anidassanaappatigham  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
sanidassanasappatighanca    anidassanasappatighanca    anidassanaappatighanca
cittasamutthanam  rupam  dve khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham
ekam khandham paticca tayo khandha sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca
anidassanaappatighanca  katattarupam  dve khandhe ... apodhatum paticca
sanidassanasappatighanca    anidassanasappatighanca    anidassanaappatighanca
cittasamutthanam  rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca rupayatanam
cakkhayatanam rasayatanam indriyam kabalimkaro aharo.
   [2177]   Anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   dhammam
paticca   sanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati   hetupaccaya
anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca sanidassanasappatigham
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  anidassanaappatighe  khandhe  ca
mahabhute  ca  paticca  sanidassanasappatigham  katattarupam anidassanasappatighe
khandhe  ca  mahabhute  ca  apodhatunca  paticca  sanidassanasappatigham
cittasamutthanam   rupam   katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca
apodhatunca   paticca   rupayatanam   .   anidassanasappatighanca
Anidassanaappatighanca   dhammam   paticca   anidassanasappatigho  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute ca
paticca   anidassanasappatigham   cittasamutthanam   rupam   patisandhikkhane
anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca anidassanasappatigham
katattarupam   anidassanasappatigham   ekam  mahabhutanca  apodhatunca
paticca  dve  mahabhuta  dve  mahabhute  ca apodhatunca paticca
ekam  mahabhutam  anidassanasappatighe  mahabhute  ca  apodhatunca
paticca  anidassanasappatigham  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam
photthabbayatananca apodhatunca paticca cakkhayatanam rasayatanam.
   {2177.1}    Anidassanasappatighanca    anidassanaappatighanca
dhammam  paticca  anidassanaappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca anidassanaappatigham
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  anidassanaappatighe  khandhe  ca
mahabhute  ca  paticca  anidassanaappatigham  katattarupam anidassanasappatighe
mahabhute  ca  apodhatunca  paticca  anidassanaappatigham  cittasamutthanam
rupam   katattarupam   upadarupam  photthabbayatananca  apodhatunca
paticca indriyam kabalimkaro aharo.
   {2177.2}  Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca
sanidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya
anidassanaappatighe  khandhe  ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatighanca
Anidassanaappatighanca    cittasamutthanam    rupam    patisandhikkhane
anidassanaappatighe  khandhe  ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatighanca
anidassanaappatighanca  katattarupam  anidassanasappatighe  mahabhute  ca
apodhatunca   paticca   sanidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca
cittasamutthanam   rupam   katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca
apodhatunca paticca rupayatanam indriyam kabalimkaro aharo.
   {2177.3}   Anidassanasappatighanca  anidassanaappatighanca  dhammam
paticca  anidassanasappatigho  ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya  anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   cittasamutthanam   rupam
patisandhikkhane  anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
anidassanasappatighanca      anidassanaappatighanca      katattarupam
anidassanasappatighe  mahabhute  ca  apodhatunca  paticca  anidassana-
sappatighanca    anidassanaappatighanca    cittasamutthanam    rupam
katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca  apodhatunca  paticca
cakkhayatanam rasayatanam indriyam kabalimkaro aharo.
   {2177.4}   Anidassanasappatighanca  anidassanaappatighanca  dhammam
paticca  sanidassanasappatigho  ca anidassanasappatigho ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassana-
sappatighanca  anidassanasappatighanca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
Anidassanaappatighe  khandhe  ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatighanca
anidassanasappatighanca  katattarupam  anidassanasappatighe  mahabhute  ca
apodhatunca   paticca   sanidassanasappatighanca   anidassanasappatighanca
cittasamutthanam   rupam   katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca
apodhatunca paticca rupayatanam cakkhayatanam rasayatanam.
   {2177.5}    Anidassanasappatighanca    anidassanaappatighanca
dhammam  paticca  sanidassanasappatigho  ca  ca  anidassanasappatigho  ca
anidassanaappatigho  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  anidassana-
appatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  sanidassanasappatighanca
anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   cittasamutthanam   rupam
patisandhikkhane  anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
sanidassanasappatighanca    anidassanasappatighanca    anidassanaappatighanca
katattarupam  anidassanasappatighe  mahabhute  ca  apodhatunca  paticca
sanidassanasappatighanca    anidassanasappatighanca    anidassanaappatighanca
cittasamutthanam   rupam   katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca
apodhatunca  paticca  rupayatanam  cakkhayatanam  rasayatanam  indriyam
kabalimkaro aharo.
   [2178]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  anidassanaappatigham  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  ...  vatthum
Paticca khandha.
   [2179]  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  anidassanasappatigham  ekam  mahabhutam
paticca  dve  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
anidassanasappatighe  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  upadarupam
anidassanasappatighamulake  imina  karanena  satta  panha  vibhajitabba
pariyosanapada natthi.
   [2180]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  anidassanaappatigham  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  anidassanaappatighanca  cittasamutthanam  rupam dve
khandhe  ...  apodhatum  paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam
imina  karanena  anidassanaappatighamulake  satta  panha  vibhajitabba
nitthanapada natthi.
   [2181]  Anidassanasappatighanca  anidassanaappatighanca  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  anidassanaappatighe
khandhe  ca  mahabhute  ca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam
anidassanaappatighe  mahabhute  ca  apodhatunca  paticca  sanidassana-
sappatigham  cittasamutthanam  rupam  upadarupam  imina  karanena sattapi
panha vibhajitabba.
   [2182]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
Dhammo uppajjati anantarapaccaya samanantarapaccaya arammanasadisam.
   [2183]  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  anidassanasappatigham  ekam  mahabhutam
paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassana-
sappatighe   mahabhute   paticca  anidassanasappatigham  cittasamutthanam
rupam  katattarupam  upadarupam  photthabbayatanam  paticca  cakkhayatanam
rasayatanam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
ekam  mahabhutam  paticca  dve  mahabhuta  anidassanasappatighamulaka
satta panha imina karanena vibhajitabba.
   [2184]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  anidassanaappatigham  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  anidassanaappatighanca  cittasamutthanam  rupam
dve  khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca
tayo  khandha  anidassanaappatigham  katatta ca rupam dve khandhe ...
Khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha apodhatum paticca anidassana-
appatigham  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  apodhatum
paticca  indriyam kabalimkaro aharo bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  apodhatum paticca anidassanaappatigham
katattarupam  anidassanaappatighamulake  satta  panha  imina  karanena
katabba.
   [2185]   Anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   dhammam
paticca   sanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati  sahajatapaccaya
anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca sanidassanasappatigham
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  anidassanaappatighe  khandhe  ca
mahabhute  ca  paticca  sanidassanasappatigham  katattarupam  anidassana-
sappatighe  mahabhute  ca  apodhatunca  paticca  sanidassanasappatigham
cittasamutthanam   rupam   katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca
apodhatunca  paticca  rupayatanam  bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  anidassanasappatighe  mahabhute  ca
apodhatunca   paticca  sanidassanasappatigham  katattarupam  upadarupam
imina karanena satta panha vibhajitabba.
   [2186]  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo   uppajjati   annamannapaccaya   anidassanasappatigham   ekam
mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam.
Anidassanasappatigham   dhammam   paticca   anidassanaappatigho   dhammo
uppajjati  annamannapaccaya  anidassanasappatighe  mahabhute  paticca
apodhatu  .  anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma  uppajjanti  annamannapaccaya
anidassanasappatigham   ekam   mahabhutam   paticca  dve  mahabhuta
apodhatu ca dve mahabhute paticca ekam mahabhutam apodhatu ca.
   [2187]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
dhammo   uppajjati   annamannapaccaya   anidassanaappatigham   ekam
khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane anidassanaappatigham
ekam   khandham   paticca   tayo  khandha  vatthu  ca  dve
khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha. Anidassanaappatigham
dhammam    paticca    anidassanasappatigho   dhammo   uppajjati
annamannapaccaya apodhatum paticca anidassanasappatigha mahabhuta.
   [2188]   Anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   dhammam
paticca   anidassanasappatigho   dhammo  uppajjati  annamannapaccaya
anidassanasappatigham  ekam  mahabhutanca  apodhatunca  paticca  dve
mahabhuta dve mahabhute ca apodhatunca paticca ekam mahabhutam.
   [2189]  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
asevanapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya
jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya
atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [2190]  Hetuya  ekavisa arammane ekam adhipatiya ekavisa
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekavisa  annamanne
cha  nissaye  ekavisa  upanissaye ekam purejate ekam asevane
ekam  kamme  ekavisa vipake ahare ekavisa indriye ekavisa
Jhane  magge  ekavisa  sampayutte  ekam  vippayutte  ekavisa
atthiya  ekavisa  natthiya  ekam vigate ekam avigate ekavisa .
Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [2191]  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  anidassanasappatigham  ekam  mahabhutam
paticca  dve  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
anidassanasappatighe  mahabhute  paticca  anidassanasappatigham  cittasamutthanam
rupam  katattarupam  upadarupam  photthabbayatanam  paticca  cakkhayatanam
rasayatanam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
anidassanasappatigham   ekam   mahabhutam   paticca  dve  mahabhuta
dve  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam  anidassanasappatighamulake
imina karanena sattapi panha vibhajitabba.
   [2192]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  anidassanaappatigham  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  anidassanaappatigham  cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  ... ahetukapatisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham
paticca  tayo  khandha  anidassanaappatighanca  katattarupam  khandhe
paticca  vatthu vatthum paticca khandha apodhatum paticca anidassanaappatigham
cittasamutthanam   rupam   katattarupam   upadarupam   apodhatum
Paticca indriyam kabalimkaro aharo bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  apodhatum paticca anidassanaappatigham
katattarupam  upadarupam  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho anidassanaappatighamulaka
imina karanena satta panha vibhajitabba.
   [2193]   Anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   dhammam
paticca  sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya ahetuke
anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca sanidassanasappatigham
cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane  anidassanaappatighe khandhe ca
mahabhute  ca  paticca  sanidassanasappatigham  katattarupam anidassanasappatighe
mahabhute   ca   apodhatunca   paticca   sanidassanasappatigham
cittasamutthanam   rupam   katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca
apodhatunca  paticca  rupayatanam  bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  anidassanasappatighe  mahabhute  ca
apodhatunca   paticca  sanidassanasappatigham  katattarupam  upadarupam
imina karanena satta panha vittharetabba asammohantena.
   [2194]  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya   anidassanasappatigham  ekam
mahabhutam  paticca  dve  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca  ekam
mahabhutam   anidassanasappatighe  mahabhute  paticca  anidassanasappatigham
Cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  photthabbayatanam  paticca
cakkhayatanam rasayatanam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  anidassanasappatigham  ekam  mahabhutam  paticca  dve
mahabhuta  dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighamulaka
imina karanena sattapi panha vittharetabba.
   [2195]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
dhammo   uppajjati  naarammanapaccaya  anidassanaappatighe  khandhe
paticca   anidassanaappatigham   cittasamutthanam   rupam   patisandhikkhane
anidassanaappatighe  khandhe  paticca  anidassanaappatigham katattarupam khandhe
paticca  vatthu  apodhatum  paticca  anidassanaappatigham  cittasamutthanam
rupam  katattarupam  upadarupam  apodhatum  paticca indriyam kabalimkaro
aharo  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...  utusamutthanam ...
Asannasattanam   apodhatum  paticca  anidassanaappatigham  katattarupam
upadarupam  anidassanaappatighamulake  imina  karanena  sattapi  panha
vittharetabba.
   [2196]   Anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   dhammam
paticca   sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya
anidassanaappatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca sanidassanasappatigham
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  anidassanaappatighe  khandhe  ca
mahabhute  ca  paticca  sanidassanasappatigham  katattarupam anidassanasappatighe
Mahabhute  ca  apodhatunca  paticca  sanidassanasappatigham  cittasamutthanam
rupam  katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca  apodhatunca paticca
rupayatanam ... bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ...
Asannasattanam  anidassanasappatighe  mahabhute  ca  apodhatunca paticca
sanidassanasappatigham  katattarupam  upadarupam  ghatane  imina  karanena
sattapi panha vibhajitabba.
   [2197]  Anidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  sahajatasadisam  .  naanantarapaccaya
nasamanantarapaccaya   naannamannapaccaya  anidassanasappatighe  mahabhute
paticca   anidassanasappatigham   cittasamutthanam   rupam   katattarupam
upadarupam  photthabbayatanam  paticca cakkhayatanam rasayatanam bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam mahabhute paticca
anidassanaappatigham  katattarupam  upadarupam  imina  karanena  ekavisa
panha vibhajitabba.
   {2197.1} Naupanissayapaccaya napurejatapaccaya napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya. Nakammapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
... anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute
paticca ekam mahabhutam  anidassanasappatighe mahabhute paticca anidassanasappatigham
upadarupam kammam vibhajitva nakammeneva ekavisa panha katabba. Navipakapaccaya
patisandhipi katattapi natthi pancavokareyeva katabba. Naaharapaccaya
Bahiram ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ... Imina karanena vibhajitabba
ekavisapi.
   {2197.2} Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
... anidassanasappatigham ekam mahabhutam ... Asannasattanam mahabhute paticca
rupajivitindriyam . sankhittam . sabbe panha vibhajitabba . najhanapaccaya
bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam ekam
mahabhutam. Sankhittam. Sattapi panha vibhajitabba.
   [2198]  Anidassanaappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho
dhammo  uppajjati  najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  apodhatum paticca anidassanaappatigham
katattarupam upadarupam evam sattapi panha vibhajitabba.
   [2199]   Anidassanasappatighanca   anidassanaappatighanca   dhammam
paticca  sanidassanasappatigho dhammo uppajjati najhanapaccaya bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam anidassanasappatighe
mahabhute  ca  apodhatunca  paticca  sanidassanasappatigham  katattarupam
upadarupam  evam  sattapi  panha  vibhajitabba  .  namaggapaccaya
nahetusadisam  katabbam  paripunnam  moho  natthi  .  nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya paripunnam. Nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [2200]  Nahetuya  ekavisa  naarammane  ekavisa naadhipatiya
Ekavisa  .  sankhittam  .  sabbattha  ekavisa  nonatthiya  ekavisa
novigate ekavisa. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [2201]  Hetupaccaya  naarammane  ekavisa  ... naadhipatiya
ekavisa  .  sankhittam  .  navipake  ekavisa nasampayutte ekavisa
navippayutte  ekavisa  nonatthiya  ekavisa  novigate  ekavisa .
Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [2202]  Nahetupaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate ekavisa . sankhittam . jhane ekavisa
magge ekavisa sampayutte ekam vippayutte ekavisa atthiya ekavisa
natthiya ekam vigate ekam avigate ekavisa. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi paticcavarasadisa
  samsatthavaropi sampayuttavaropi arupeyeva katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 608-625. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11915&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11915&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2175&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2175              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12770              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12770              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]