ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [2203]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo anidassanaappaṭighā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ    anidassanaappaṭighānañca    cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
Hetupaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighā  hetū
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   anidassanaappaṭighānañca   kaṭattārūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [2204]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   anidassanaappaṭighā   hetū
sanidassanasappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  ...  anidassanaappaṭighamūlakeyeva  iminā  kāraṇena
satta pañhā vibhajitabbā.
   [2205]   Sanidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo rūpe aniccato dukkhato anattato
vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi ...
Vicikicchā ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ
passati   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
sanidassanasappaṭighā  khandhā  iddhividhañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2206]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo cakkhuṃ ... kāyaṃ sadde gandhe
rase  ... phoṭṭhabbe aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati dibbāya
sotadhātuyā   saddaṃ   suṇāti   saddāyatanaṃ   sotaviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa   anidassanasappaṭighā   khandhā
Iddhividhañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2207]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dānaṃ  datvā sīlaṃ samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  taṃ  paccavekkhati  pubbe suciṇṇāni paccavekkhati
jhānā  ...  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ
paccavekkhanti   nibbānaṃ   paccavekkhanti   nibbānaṃ   gotrabhussa
vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena paccayo
ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti
   {2207.1} pubbe samudāciṇṇe ... Vatthuṃ ... Itthindriyaṃ purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ ... anidassanaappaṭighe khandhe
aniccato ... domanassaṃ uppajjati cetopariyañāṇena anidassanaappaṭigha-
cittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  ākiñcaññāyatanaṃ  nevasaññānāsaññāyatanassa
anidassanaappaṭighā   khandhā   iddhividhañāṇassa   cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2208]   Sanidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: rūpaṃ garuṃ katvā
assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ... Diṭṭhi uppajjati.
   [2209]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: cakkhuṃ ... kāyaṃ
sadde gandhe ... phoṭṭhabbe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā rāgo ... Diṭṭhi uppajjati.
   [2210]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Taṃ garuṃ katvā ...
Jhānā vuṭṭhahitvā ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā ... Phalā vuṭṭhahitvā ...
Phalaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ gotrabhussa
vodānassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo vatthuṃ ... Itthindriyaṃ
purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ ... Anidassanaappaṭighe
khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ... Diṭṭhi
uppajjati    .    sahajātādhipati:    anidassanaappaṭighādhipati
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   anidassanaappaṭighānañca   cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [2211]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  anidassana-
appaṭighādhipati   anidassanasappaṭighānaṃ   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
adhipatipaccayena   paccayo   anidassanaappaṭimūlake  sattapi  pañhā
vibhajitabbā adhipati tividharūpasaṅgahena.
   [2212]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā anidassanaappaṭighā
khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa gotrabhu maggassa
vodānaṃ  maggassa  maggo phalassa phalaṃ phalassa anulomaṃ phalasamāpattiyā
nirodhā   vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [2213]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisaṃ.
   [2214]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanasappaṭighassa
dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo   paṭiccavārasadisaṃ   sādhukaṃ
kātabbaṃ  .  aññamaññapaccaye  paṭiccavāre  aññamaññasadisaṃ  .
Nissayapaccaye paṭiccavārasadisaṃ.
   [2215]   Sanidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  vaṇṇasampadaṃ
patthayamāno dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Vaṇṇasampadā saddhāya
paññāya  rāgassa  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [2216]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
Dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  cakkhusampadaṃ
patthayamāno  ...  kāyasampadaṃ ... saddasampadaṃ ... phoṭṭhabbasampadaṃ
patthayamāno dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Utuṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Vipassanaṃ
... maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ ... pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati
cakkhusampadā ... phoṭṭhabbasampadā ... utu ... senāsanaṃ saddhāya
paññāya  rāgassa  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [2217]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanasappaṭighassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ
... Uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Samāpattiṃ ... Mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti
sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ bhojanaṃ upanissāya
dānaṃ deti ... saṅghaṃ bhindati anidassanaappaṭighā khandhā ... saddhā
paññā rāgo patthanā kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ ... bhojanaṃ saddhāya
paññāya  .  saṅkhittaṃ  .  maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo.
   [2218]   Sanidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  purejātapaccayena  paccayo  .  ārammaṇapurejātaṃ: dibbena
Cakkhunā ... Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo.
   [2219]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... kāyaṃ ... sadde ... Phoṭṭhabbe ...
Aniccato ... domanassaṃ uppajjati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
saddāyatanaṃ  sotaviññāṇassa  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo.
   [2220]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  vatthuṃ  ...  itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ
āpodhātuṃ  kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ... domanassaṃ uppajjati .
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  anidassanaappaṭighānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena
paccayo.
   [2221]  Sanidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ:  rūpāyatanañca  vatthu  ca  anidassanaappaṭighānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [2222]  Anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ
Vatthupurejātaṃ    cakkhāyatanañca    vatthu    ca    ...
Phoṭṭhabbāyatanañca   vatthu   ca   anidassanaappaṭighānaṃ   khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [2223]   Sanidassanasappaṭigho   ca   anidassanasappaṭigho  ca
dhammā  anidassanaappaṭighassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo
ārammaṇapurejātaṃ   vatthupurejātaṃ:   rūpāyatanañca   cakkhāyatanañca
cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo.
   [2224]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  anidassana-
appaṭighā   khandhā   purejātassa   imassa  anidassanaappaṭighassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [2225]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  anidassana-
appaṭighā   khandhā   purejātassa   imassa  sanidassanasappaṭighassa
kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo  evaṃ satta pañhā vibhajitabbā
tividharūpasaṅgaho.
   [2226]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā purimā anidassanaappaṭighā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   anidassanaappaṭighānaṃ   khandhānaṃ
āsevanapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ vodānassa
Gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [2227]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:   anidassanaappaṭighā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
anidassanaappaṭighānañca   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   kammapaccayena
paccayo . nānākhaṇikā: anidassanaappaṭighā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ
anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2228]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
anidassanaappaṭighā   cetanā   sanidassanasappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  anidassanaappaṭighā
cetanā  sanidassanasappaṭighānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo
evaṃ  satta  pañhā  sahajātā  nānākhaṇikā  iminā  kāraṇena
vibhajitabbā tividharūpasaṅgaho.
   [2229]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  anidassanaappaṭigho eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  anidassanaappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  dve  khandhā  ... paṭisandhikkhaṇe
anidassanaappaṭigho  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  anidassana-
appaṭighānañca   kaṭattārūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  khandhā
Vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [2230]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipākā  anidassanaappaṭighā khandhā
sanidassanasappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe   anidassanaappaṭighā   khandhā   sanidassanasappaṭighānaṃ
kaṭattārūpānaṃ   vipākapaccayena  paccayo  evaṃ  satta  pañhā
vitthāretabbā pavatti paṭisandhi.
   [2231]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  anidassanaappaṭighā  āhārā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  anidassanaappaṭighānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighā  āhārā
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   anidassanaappaṭighānañca   kaṭattārūpānaṃ
āhārapaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  anidassana-
appaṭighassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [2232]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  anidassanaappaṭighā  āhārā
sanidassanasappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  āhārapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe   anidassanaappaṭighā   āhārā   sanidassanasappaṭighānaṃ
kaṭattārūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro āhāro imassa
sanidassanasappaṭighassa  kāyassa  āhārapaccayena  paccayo  evaṃ  satta
Pañhā  pavatti  paṭisandhi  vibhajitabbā  sattasupi  kabaḷiṃkāro āhāro
kātabbo.
   [2233]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa   indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo.
   [2234]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anidassanaappaṭighā  indriyā
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   anidassanaappaṭighānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighā
indriyā    sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ   anidassanasappaṭighānañca
kaṭattārūpānaṃ    indriyapaccayena    paccayo    rūpajīvitindriyaṃ
anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [2235]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anidassanaappaṭighā  indriyā
sanidassanasappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  indriyapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe   anidassanaappaṭighā   indriyā   sanidassanasappaṭighānaṃ
kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ sanidassanasappaṭighānaṃ
kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  evaṃ pavatti paṭisandhi satta
pañhā vibhajitabbā rūpajīvitindriyañca ante ante.
   [2236]  Anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
anidassanaappaṭighassa    dhammassa    indriyapaccayena    paccayo
cakkhundriyañca   cakkhuviññāṇañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ
indriyapaccayena  paccayo . saṅkhittaṃ . kāyindriyañca kāyaviññāṇañca
kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [2237]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa   jhānapaccayena   paccayo   maggapaccayena   paccayo
sampayuttapaccayena  paccayo  anidassanaappaṭigho  eko khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [2238]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vippayuttapaccayena
paccayo.
   [2239]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātā:    anidassanaappaṭighā   khandhā   anidassanaappaṭighānaṃ
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
anidassanaappaṭighā   khandhā   anidassanaappaṭighānaṃ   kaṭattārūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo  khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu
Anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā:
anidassanaappaṭighā  khandhā  purejātassa  imassa  anidassanaappaṭighassa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [2240]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā:
anidassanaappaṭighā   khandhā   sanidassanasappaṭighānaṃ   cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  anidassanaappaṭighā
khandhā   sanidassanasappaṭighānaṃ   kaṭattārūpānaṃ   vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  anidassanaappaṭighā  khandhā  purejātassa
imassa  sanidassanasappaṭighassa  kāyassa  vippayuttapaccayena  paccayo
avasesā pañca pañhā evaṃ vitthāretabbā sahajātā pacchājātā.
   [2241]   Sanidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanasappaṭighassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo . purejātaṃ: rūpe aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  ...  rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo.
   [2242]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanasappaṭighassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  anidassanasappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve mahābhūtā ekassa
mahābhūtassa  atthipaccayena  paccayo  anidassanasappaṭighā  mahābhūtā
Anidassanasappaṭighānaṃ   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  phoṭṭhabbāyatanaṃ  cakkhāyatanassa
rasāyatanassa atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  atthipaccayena
paccayo  dve  mahābhūtā  ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo
utusamuṭṭhānā   mahābhūtā   anidassanasappaṭighānaṃ   upādārūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  asaññasattānaṃ  anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo dve mahābhūtā ....
   [2243]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   sanidassanasappaṭighassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: paṭiccavāre nissayasadisaṃ.
   [2244]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  . sahajātā:
anidassanasappaṭighā   mahābhūtā   anidassanaappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhanānaṃ
rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  yāva
asaññasattā vitthāretabbā. Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Kāyaṃ ... Sadde ...
Phoṭṭhabbe  aniccato  ...   domanassaṃ  uppajjati  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena
paccayo  avasesā  cattāro  pañhā  vitthāretabbā  paṭiccavāre
sahajātasadisā ninnānākaraṇā.
   [2245]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajāto:  anidassanaappaṭigho  eko  khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ    anidassanaappaṭighānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā ... paṭisandhikkhaṇe āpodhātu
anidassanaappaṭighānaṃ   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ   āpodhātu   indriyassa   kabaḷiṃkārāhārassa  ca
atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ āpodhātu anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ.
   {2245.1} Purejātaṃ: vatthuṃ ... Itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ
āpodhātuṃ ... kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati vatthu
anidassanaappaṭighānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo . pacchājātā:
anidassanaappaṭighā  khandhā  purejātassa  imassa  anidassanaappaṭighassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  .  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa
anidassanaappaṭighassa   kāyassa   atthipaccayena   paccayo  .
Rūpajīvitindriyaṃ   anidassanaappaṭighānaṃ   kaṭattārūpānaṃ   atthipaccayena
paccayo  evaṃ  avasesā  cha pañhā vibhajitabbā sahajātaṃ pacchājātaṃ
āhāraṃ indriyampi kātabbā.
   [2246]  Sanidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
anidassanaappaṭighassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:
rūpāyatanañca  vatthu  ca  anidassanaappaṭighānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
Paccayo.
   [2247]  Anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
sanidassanasappaṭighassa    dhammassa    atthipaccayena    paccayo
anidassanaappaṭighā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  sanidassanasappaṭighānaṃ
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... .
Saṅkhittaṃ. Asaññasattānañca kātabbā.
   [2248]  Anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
anidassanasappaṭighassa dhammassa .... Saṅkhittaṃ.
   [2249]  Anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
anidassanaappaṭighassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajātā:  anidassanaappaṭighā khandhā ca mahābhūtā ca
anidassanaappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  yāva  asaññasattā
kātabbā . purejātaṃ: cakkhāyatanañca vatthu ca ... Phoṭṭhabbāyatanañca
vatthu  ca  anidassanaappaṭighānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo
avasesā pañhā vibhajitabbā.
   [2250]  Sanidassanasappaṭigho  ca  anidassanasappaṭigho  ca  dhammā
anidassanaappaṭighassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:
rūpāyatanañca    cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇassa   atthipaccayena
paccayo.
   [2251] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho
Ca   dhammā   anidassanaappaṭighassa   dhammassa   atthipaccayena
paccayo   sahajātaṃ   purejātaṃ:   rūpāyatanañca   cakkhāyatanañca
cakkhuviññāṇañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   atthipaccayena
paccayo.
         Natthivigatapaccayaṃ anantarasadisaṃ.
         Avigatapaccayaṃ atthisadisaṃ.
   [2252]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekavīsa  aññamaññe
cha   nissaye   ekavīsa   upanissaye  tīṇi  purejāte  cha
pacchājāte  satta  āsevane  ekaṃ  kamme  satta vipāke satta
āhāre  satta  indriye  nava  jhāne  satta  magge  satta
sampayutte  ekaṃ  vippayutte  aṭṭha  atthiyā  pañcavīsa  natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate pañcavīsa.
   [2253]  Hetupaccayā  adhipatiyā  satta  ... sahajāte satta
aññamaññe  ekaṃ  nissaye  satta  vipāke  satta  indriye satta
magge  satta  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  satta  atthiyā
satta avigate satta.
   [2254]    Hetusahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti ekaṃ.
Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti satta.
Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti
satta  .  hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti     satta     .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
       Evaṃ sabbo gaṇanavāro gaṇetabbo.
            Anulomaṃ.
   [2255]   Sanidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena paccayo.
   [2256]   Anidassanasappaṭigho   dhammo   anidassanasappaṭighassa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  .  anidassanasappaṭigho  dhammo
sanidassanasappaṭighassa   dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo  .
Anidassanasappaṭigho    dhammo    anidassanaappaṭighassa    dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo  purejātapaccayena  paccayo  .  anidassanasappaṭigho  dhammo
sanidassanasappaṭighassa   ca   anidassanaappaṭighassa   ca   dhammassa
sahajātapaccayena   paccayo   .   anidassanasappaṭigho   dhammo
anidassanasappaṭighassa   ca   anidassanaappaṭighassa   ca   dhammassa
sahajātapaccayena   paccayo   .   anidassanasappaṭigho   dhammo
sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa
Ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  .  anidassanasappaṭigho
dhammo   sanidassanasappaṭighassa   ca   anidassanasappaṭighassa   ca
anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [2257]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena    paccayo    purejātapaccayena    paccayo
pacchājātapaccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo  āhārapaccayena
paccayo  indriyapaccayena  paccayo  .  anidassanaappaṭigho  dhammo
sanidassanasappaṭighassa    dhammassa    sahajātapaccayena    paccayo
pacchājātapaccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo  āhārapaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayo.
   {2257.1}   Anidassanaappaṭigho  dhammo  anidassanasappaṭighassa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo
kammapaccayena  paccayo  āhārapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo  .  anidassanaappaṭigho  dhammo  sanidassanasappaṭighassa  ca
anidassanaappaṭighassa   ca   dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo
pacchājātapaccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo  āhārapaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayo.
   {2257.2}  Anidassanaappaṭigho  dhammo  anidassanasappaṭighassa  ca
anidassanaappaṭighassa  ca  dhammassa sahajātapaccayena paccayo pacchājāta-
paccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo āhārapaccayena paccayo
Indriyapaccayena   paccayo   .   anidassanaappaṭigho   dhammo
anidassanasappaṭighassa   ca   anidassanaappaṭighassa   ca   dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo  āhārapaccayena
paccayo  indriyapaccayena  paccayo  .  anidassanaappaṭigho  dhammo
sanidassanasappaṭighassa   ca   anidassanasappaṭighassa   ca   dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   {2257.3}   Anidassanaappaṭigho  dhammo  sanidassanasappaṭighassa
ca   anidassanasappaṭighassa  ca  anidassanaappaṭighassa  ca  dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [2258]  Sanidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
anidassanaappaṭighassa dhammassa ... Purejātaṃ.
   [2259]  Anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā
sanidassanasappaṭighassa   dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo  .
Anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  anidassana-
sappaṭighassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo . anidassanasappaṭigho
ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  anidassanaappaṭighassa  dhammassa
... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   {2259.1}  Anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca
dhammā    sanidassanasappaṭighassa    ca    anidassanaappaṭighassa
Ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  .  anidassanasappaṭigho  ca
anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  anidassanasappaṭighassa  ca  anidassana-
appaṭighassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  . anidassana-
sappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  sanidassanasappaṭighassa
ca anidassanasappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   {2259.2}  Anidassanasappaṭigho  ca anidassanaappaṭigho ca dhammā
sanidassanasappaṭighassa  ca  anidassanasappaṭighassa  ca  anidassanaappaṭighassa
ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [2260]  Sanidassanasappaṭigho  ca  anidassanasappaṭigho  ca  dhammā
anidassanaappaṭighassa dhammassa ... Purejātaṃ.
   [2261]   Sanidassanasappaṭigho   ca   anidassanasappaṭigho  ca
anidassanaappaṭigho   ca   dhammā   anidassanaappaṭighassa   dhammassa
sahajātapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [2262]  Nahetuyā  pañcavīsa  naārammaṇe  dvāvīsa naadhipatiyā
pañcavīsa  naanantare  pañcavīsa  nasamanantare  pañcavīsa  nasahajāte
dvādasa  naaññamaññe  catuvīsa  nanissaye  nava  naupanissaye pañcavīsa
napurejāte  bāvīsa  napacchājāte  pañcavīsa  naāsevane  pañcavīsa
nakamme  pañcavīsa  navipāke  catuvīsa  naāhāre pañcavīsa naindriye
tevīsa  najhāne  pañcavīsa  namagge  pañcavīsa  nasampayutte  catuvīsa
navippayutte bāvīsa
Noatthiyā nava nonatthiyā pañcavīsa novigate pañcavīsa noavigate nava.
   [2263]  Nahetupaccayā  naārammaṇe  bāvīsa  paṭhamagamanasadisaṃ .
... Noavigate nava.
   [2264]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  bāvīsa
...  naanantare  bāvīsa  nasamanantare  bāvīsa  nasahajāte  nava
naaññamaññe  bāvīsa  nanissaye nava naupanissaye ekavīsa napurejāte
bāvīsa  napacchājāte  bāvīsa  .  saṅkhittaṃ  . nasampayutte bāvīsa
navippayutte  bāvīsa  noatthiyā  nava  nonatthiyā  bāvīsa novigate
bāvīsa noavigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [2265]  Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta naaññamaññe satta naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  .  saṅkhittaṃ .
Sabbattha  satta  .  nasampayutte satta navippayutte ekaṃ nonatthiyā
satta novigate satta.
   [2266] Hetu sahajāta nissaya atthi avigatanti naārammaṇe satta
...  naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe satta .
Idhāpi  saṅkhittaṃ  . nasampayutte satta navippayutte ekaṃ nonatthiyā
satta novigate satta.
   [2267]   Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti   naārammaṇe
ekaṃ sabbattha ekaṃ ... Novigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [2268]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi  ... adhipatiyā nava
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ sahajāte ekavīsa aññamaññe cha
nissaye  ekavīsa  upanissaye  tīṇi purejāte cha pacchājāte satta
āsevane ekaṃ kamme satta vipāke satta āhāre satta indriye
nava  jhāne  satta  magge satta sampayutte ekaṃ vippayutte aṭṭha
atthiyā pañcavīsa natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate pañcavīsa.
           Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Pañhāvāro niṭṭhito.
      Sanidassanasappaṭighattikaṃ bāvīsatimaṃ
              niṭṭhitaṃ.
          Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
             niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 625-647. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=12276              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=12276              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2203&items=66              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2203              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]