ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [2203]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo anidassanaappatigha hetu sampayuttakanam
khandhanam    anidassanaappatighananca    cittasamutthananam   rupanam
Hetupaccayena   paccayo  patisandhikkhane  anidassanaappatigha  hetu
sampayuttakanam   khandhanam   anidassanaappatighananca   katattarupanam
hetupaccayena paccayo.
   [2204]   Anidassanaappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   anidassanaappatigha   hetu
sanidassanasappatighanam  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena  paccayo
patisandhikkhane  ...  anidassanaappatighamulakeyeva  imina  karanena
satta panha vibhajitabba.
   [2205]   Sanidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  arammanapaccayena paccayo rupe aniccato dukkhato anattato
vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati ditthi ...
Vicikiccha ... uddhaccam ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam
passati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa  arammanapaccayena  paccayo
sanidassanasappatigha  khandha  iddhividhananassa  pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [2206]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo cakkhum ... kayam sadde gandhe
rase  ... photthabbe aniccato .pe. domanassam uppajjati dibbaya
sotadhatuya   saddam   sunati   saddayatanam   sotavinnanassa
photthabbayatanam    kayavinnanassa   anidassanasappatigha   khandha
Iddhividhananassa    pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [2207]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  danam  datva silam samadiyitva
uposathakammam  katva  tam  paccavekkhati  pubbe sucinnani paccavekkhati
jhana  ...  ariya  magga  vutthahitva  maggam paccavekkhanti phalam
paccavekkhanti   nibbanam   paccavekkhanti   nibbanam   gotrabhussa
vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya  arammanapaccayena paccayo
ariya pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti
   {2207.1} pubbe samudacinne ... Vatthum ... Itthindriyam purisindriyam
jivitindriyam apodhatum kabalimkaram aharam ... anidassanaappatighe khandhe
aniccato ... domanassam uppajjati cetopariyananena anidassanaappatigha-
cittasamangissa  cittam  janati  akasanancayatanam vinnanancayatanassa
arammanapaccayena  paccayo  akincannayatanam  nevasannanasannayatanassa
anidassanaappatigha   khandha   iddhividhananassa   cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [2208]   Sanidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: rupam garum katva
assadeti abhinandati tam garum katva rago ... Ditthi uppajjati.
   [2209]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: cakkhum ... kayam
sadde gandhe ... photthabbe garum katva assadeti abhinandati tam garum
katva rago ... Ditthi uppajjati.
   [2210]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati: danam datva silam ... Uposathakammam ... Tam garum katva ...
Jhana vutthahitva ... Ariya magga vutthahitva ... Phala vutthahitva ...
Phalam garum katva ... nibbanam garum katva ... nibbanam gotrabhussa
vodanassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo vatthum ... Itthindriyam
purisindriyam jivitindriyam apodhatum kabalimkaram aharam ... Anidassanaappatighe
khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ... Ditthi
uppajjati    .    sahajatadhipati:    anidassanaappatighadhipati
sampayuttakanam   khandhanam   anidassanaappatighananca   cittasamutthananam
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [2211]   Anidassanaappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  anidassana-
appatighadhipati   anidassanasappatighanam   cittasamutthananam   rupanam
adhipatipaccayena   paccayo   anidassanaappatimulake  sattapi  panha
vibhajitabba adhipati tividharupasangahena.
   [2212]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima anidassanaappatigha
khandha pacchimanam pacchimanam anidassanaappatighanam khandhanam anantarapaccayena
paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa gotrabhu maggassa
vodanam  maggassa  maggo phalassa phalam phalassa anulomam phalasamapattiya
nirodha   vutthahantassa   nevasannanasannayatanam   phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [2213]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisam.
   [2214]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanasappatighassa
dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo   paticcavarasadisam   sadhukam
katabbam  .  annamannapaccaye  paticcavare  annamannasadisam  .
Nissayapaccaye paticcavarasadisam.
   [2215]   Sanidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  vannasampadam
patthayamano danam deti silam ... Uposathakammam ... Vannasampada saddhaya
pannaya  ragassa  patthanaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa
maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [2216]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
Dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  cakkhusampadam
patthayamano  ...  kayasampadam ... saddasampadam ... photthabbasampadam
patthayamano danam deti silam ... uposathakammam ... Utum ... Senasanam
upanissaya danam deti silam ... uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam
... maggam ... abhinnam ... samapattim ... panam hanati sangham bhindati
cakkhusampada ... photthabbasampada ... utu ... senasanam saddhaya
pannaya  ragassa  patthanaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa
maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [2217]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanasappatighassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  saddham upanissaya danam deti silam
... Uposathakammam ... Jhanam ... Samapattim ... Manam jappeti ditthim ganhati
silam ... pannam ragam patthanam kayikam sukham kayikam dukkham bhojanam upanissaya
danam deti ... sangham bhindati anidassanaappatigha khandha ... saddha
panna rago patthana kayikam sukham kayikam dukkham ... bhojanam saddhaya
pannaya  .  sankhittam  .  maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena
paccayo.
   [2218]   Sanidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  purejatapaccayena  paccayo  .  arammanapurejatam: dibbena
Cakkhuna ... Rupayatanam cakkhuvinnanassa purejatapaccayena paccayo.
   [2219]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... kayam ... sadde ... Photthabbe ...
Aniccato ... domanassam uppajjati dibbaya sotadhatuya saddam sunati
saddayatanam  sotavinnanassa  .pe.  photthabbayatanam  kayavinnanassa
purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa
kayayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo.
   [2220]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  vatthum  ...  itthindriyam purisindriyam jivitindriyam
apodhatum  kabalimkaram aharam aniccato ... domanassam uppajjati .
Vatthupurejatam:  vatthu  anidassanaappatighanam  khandhanam  purejatapaccayena
paccayo.
   [2221]  Sanidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
anidassanaappatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam
vatthupurejatam:  rupayatananca  vatthu  ca  anidassanaappatighanam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [2222]  Anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
anidassanaappatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam
Vatthupurejatam    cakkhayatananca    vatthu    ca    ...
Photthabbayatananca   vatthu   ca   anidassanaappatighanam   khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [2223]   Sanidassanasappatigho   ca   anidassanasappatigho  ca
dhamma  anidassanaappatighassa  dhammassa  purejatapaccayena  paccayo
arammanapurejatam   vatthupurejatam:   rupayatananca   cakkhayatananca
cakkhuvinnanassa purejatapaccayena paccayo.
   [2224]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  anidassana-
appatigha   khandha   purejatassa   imassa  anidassanaappatighassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [2225]   Anidassanaappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  anidassana-
appatigha   khandha   purejatassa   imassa  sanidassanasappatighassa
kayassa  pacchajatapaccayena  paccayo  evam satta panha vibhajitabba
tividharupasangaho.
   [2226]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima purima anidassanaappatigha
khandha   pacchimanam   pacchimanam   anidassanaappatighanam   khandhanam
asevanapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam vodanassa
Gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [2227]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:   anidassanaappatigha  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
anidassanaappatighananca   cittasamutthananam   rupanam   kammapaccayena
paccayo . nanakhanika: anidassanaappatigha cetana vipakanam khandhanam
anidassanaappatighananca katattarupanam kammapaccayena paccayo.
   [2228]   Anidassanaappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajata nanakhanika . sahajata:
anidassanaappatigha   cetana   sanidassanasappatighanam  cittasamutthananam
rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  anidassanaappatigha
cetana  sanidassanasappatighanam  katattarupanam  kammapaccayena  paccayo
evam  satta  panha  sahajata  nanakhanika  imina  karanena
vibhajitabba tividharupasangaho.
   [2229]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  anidassanaappatigho eko
khandho  tinnannam  khandhanam  anidassanaappatighanam  cittasamutthanananca
rupanam  vipakapaccayena  paccayo  dve  khandha  ... patisandhikkhane
anidassanaappatigho  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  anidassana-
appatighananca   katattarupanam  vipakapaccayena  paccayo  khandha
Vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [2230]   Anidassanaappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipaka  anidassanaappatigha khandha
sanidassanasappatighanam  cittasamutthananam  rupanam  vipakapaccayena  paccayo
patisandhikkhane   anidassanaappatigha   khandha   sanidassanasappatighanam
katattarupanam   vipakapaccayena  paccayo  evam  satta  panha
vittharetabba pavatti patisandhi.
   [2231]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  anidassanaappatigha  ahara
sampayuttakanam  khandhanam  anidassanaappatighananca  cittasamutthananam rupanam
aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  anidassanaappatigha  ahara
sampayuttakanam   khandhanam   anidassanaappatighananca   katattarupanam
aharapaccayena  paccayo  kabalimkaro  aharo  imassa  anidassana-
appatighassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [2232]   Anidassanaappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  anidassanaappatigha  ahara
sanidassanasappatighanam  cittasamutthananam  rupanam  aharapaccayena paccayo
patisandhikkhane   anidassanaappatigha   ahara   sanidassanasappatighanam
katattarupanam  aharapaccayena  paccayo  kabalimkaro aharo imassa
sanidassanasappatighassa  kayassa  aharapaccayena  paccayo  evam  satta
Panha  pavatti  patisandhi  vibhajitabba  sattasupi  kabalimkaro aharo
katabbo.
   [2233]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa   indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyam  cakkhuvinnanassa
kayindriyam kayavinnanassa indriyapaccayena paccayo.
   [2234]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anidassanaappatigha  indriya
sampayuttakanam   khandhanam   anidassanaappatighanam   cittasamutthanananca
rupanam  indriyapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  anidassanaappatigha
indriya    sampayuttakanam    khandhanam   anidassanasappatighananca
katattarupanam    indriyapaccayena    paccayo    rupajivitindriyam
anidassanaappatighanam katattarupanam indriyapaccayena paccayo.
   [2235]   Anidassanaappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  anidassanaappatigha  indriya
sanidassanasappatighanam  cittasamutthananam  rupanam  indriyapaccayena paccayo
patisandhikkhane   anidassanaappatigha   indriya   sanidassanasappatighanam
katattarupanam indriyapaccayena paccayo rupajivitindriyam sanidassanasappatighanam
katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo  evam pavatti patisandhi satta
panha vibhajitabba rupajivitindriyanca ante ante.
   [2236]  Anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
anidassanaappatighassa    dhammassa    indriyapaccayena    paccayo
cakkhundriyanca   cakkhuvinnananca   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam
indriyapaccayena  paccayo . sankhittam . kayindriyanca kayavinnananca
kayavinnanasahagatanam khandhanam indriyapaccayena paccayo.
   [2237]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa   jhanapaccayena   paccayo   maggapaccayena   paccayo
sampayuttapaccayena  paccayo  anidassanaappatigho  eko khandho tinnannam
khandhanam sampayuttapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [2238]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam:  cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   kayayatanam   kayavinnanassa   vippayuttapaccayena
paccayo.
   [2239]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam purejatam pacchajatam .
Sahajata:    anidassanaappatigha   khandha   anidassanaappatighanam
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
anidassanaappatigha   khandha   anidassanaappatighanam   katattarupanam
vippayuttapaccayena   paccayo  khandha  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu
Anidassanaappatighanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata:
anidassanaappatigha  khandha  purejatassa  imassa  anidassanaappatighassa
kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [2240]   Anidassanaappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata:
anidassanaappatigha   khandha   sanidassanasappatighanam   cittasamutthananam
rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  anidassanaappatigha
khandha   sanidassanasappatighanam   katattarupanam   vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  anidassanaappatigha  khandha  purejatassa
imassa  sanidassanasappatighassa  kayassa  vippayuttapaccayena  paccayo
avasesa panca panha evam vittharetabba sahajata pacchajata.
   [2241]   Sanidassanasappatigho   dhammo   anidassanasappatighassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo . purejatam: rupe aniccato ...
Domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  ...  rupayatanam
cakkhuvinnanassa atthipaccayena paccayo.
   [2242]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanasappatighassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  anidassanasappatigham  ekam  mahabhutam
dvinnam  mahabhutanam  atthipaccayena  paccayo  dve mahabhuta ekassa
mahabhutassa  atthipaccayena  paccayo  anidassanasappatigha  mahabhuta
Anidassanasappatighanam   cittasamutthananam   rupanam   katattarupanam
upadarupanam  atthipaccayena  paccayo  photthabbayatanam  cakkhayatanassa
rasayatanassa atthipaccayena paccayo bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  dvinnam  mahabhutanam  atthipaccayena
paccayo  dve  mahabhuta  ekassa mahabhutassa atthipaccayena paccayo
utusamutthana   mahabhuta   anidassanasappatighanam   upadarupanam
atthipaccayena  paccayo  asannasattanam  anidassanasappatigham ekam mahabhutam
dvinnam mahabhutanam atthipaccayena paccayo dve mahabhuta ....
   [2243]   Anidassanasappatigho   dhammo   sanidassanasappatighassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: paticcavare nissayasadisam.
   [2244]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  . sahajata:
anidassanasappatigha   mahabhuta   anidassanaappatighanam  cittasamutthananam
rupanam  katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena  paccayo  yava
asannasatta vittharetabba. Purejatam: cakkhum ... Kayam ... Sadde ...
Photthabbe  aniccato  ...   domanassam  uppajjati  cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa   atthipaccayena
paccayo  avasesa  cattaro  panha  vittharetabba  paticcavare
sahajatasadisa ninnanakarana.
   [2245]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sahajato:  anidassanaappatigho  eko  khandho tinnannam
khandhanam    anidassanaappatighanam    cittasamutthanananca   rupanam
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha ... patisandhikkhane apodhatu
anidassanaappatighanam   cittasamutthananam   rupanam   katattarupanam
upadarupanam   apodhatu   indriyassa   kabalimkaraharassa  ca
atthipaccayena paccayo bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam apodhatu anidassanaappatighanam katattarupanam.
   {2245.1} Purejatam: vatthum ... Itthindriyam purisindriyam jivitindriyam
apodhatum ... kabalimkaram aharam aniccato ... Domanassam uppajjati vatthu
anidassanaappatighanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo . pacchajata:
anidassanaappatigha  khandha  purejatassa  imassa  anidassanaappatighassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo  .  kabalimkaro  aharo  imassa
anidassanaappatighassa   kayassa   atthipaccayena   paccayo  .
Rupajivitindriyam   anidassanaappatighanam   katattarupanam   atthipaccayena
paccayo  evam  avasesa  cha panha vibhajitabba sahajatam pacchajatam
aharam indriyampi katabba.
   [2246]  Sanidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
anidassanaappatighassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:
rupayatananca  vatthu  ca  anidassanaappatighanam  khandhanam  atthipaccayena
Paccayo.
   [2247]  Anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
sanidassanasappatighassa    dhammassa    atthipaccayena    paccayo
anidassanaappatigha  khandha  ca  mahabhuta  ca  sanidassanasappatighanam
cittasamutthananam  rupanam atthipaccayena paccayo patisandhikkhane ... .
Sankhittam. Asannasattananca katabba.
   [2248]  Anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
anidassanasappatighassa dhammassa .... Sankhittam.
   [2249]  Anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
anidassanaappatighassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam  .  sahajata:  anidassanaappatigha khandha ca mahabhuta ca
anidassanaappatighanam  cittasamutthananam  rupanam  yava  asannasatta
katabba . purejatam: cakkhayatananca vatthu ca ... Photthabbayatananca
vatthu  ca  anidassanaappatighanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo
avasesa panha vibhajitabba.
   [2250]  Sanidassanasappatigho  ca  anidassanasappatigho  ca  dhamma
anidassanaappatighassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:
rupayatananca    cakkhayatananca   cakkhuvinnanassa   atthipaccayena
paccayo.
   [2251] Sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho
Ca   dhamma   anidassanaappatighassa   dhammassa   atthipaccayena
paccayo   sahajatam   purejatam:   rupayatananca   cakkhayatananca
cakkhuvinnananca   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam   atthipaccayena
paccayo.
         Natthivigatapaccayam anantarasadisam.
         Avigatapaccayam atthisadisam.
   [2252]  Hetuya  satta  arammane  tini  adhipatiya  nava
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekavisa  annamanne
cha   nissaye   ekavisa   upanissaye  tini  purejate  cha
pacchajate  satta  asevane  ekam  kamme  satta vipake satta
ahare  satta  indriye  nava  jhane  satta  magge  satta
sampayutte  ekam  vippayutte  attha  atthiya  pancavisa  natthiya
ekam vigate ekam avigate pancavisa.
   [2253]  Hetupaccaya  adhipatiya  satta  ... sahajate satta
annamanne  ekam  nissaye  satta  vipake  satta  indriye satta
magge  satta  sampayutte  ekam  vippayutte  satta  atthiya
satta avigate satta.
   [2254]    Hetusahajatanissayaatthiavigatanti    satta   .
Hetusahajataannamannanissayaatthiavigatanti ekam.
Hetusahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     ekam    .
Hetusahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti satta.
Hetusahajatanissayavipakaatthiavigatanti
satta  .  hetusahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti  ekam  .
Hetusahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti    ekam   .
Hetusahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti     satta     .
Hetusahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
       Evam sabbo gananavaro ganetabbo.
            Anulomam.
   [2255]   Sanidassanasappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena paccayo.
   [2256]   Anidassanasappatigho   dhammo   anidassanasappatighassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  .  anidassanasappatigho  dhammo
sanidassanasappatighassa   dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo  .
Anidassanasappatigho    dhammo    anidassanaappatighassa    dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo  purejatapaccayena  paccayo  .  anidassanasappatigho  dhammo
sanidassanasappatighassa   ca   anidassanaappatighassa   ca   dhammassa
sahajatapaccayena   paccayo   .   anidassanasappatigho   dhammo
anidassanasappatighassa   ca   anidassanaappatighassa   ca   dhammassa
sahajatapaccayena   paccayo   .   anidassanasappatigho   dhammo
sanidassanasappatighassa ca anidassanasappatighassa
Ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  .  anidassanasappatigho
dhammo   sanidassanasappatighassa   ca   anidassanasappatighassa   ca
anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [2257]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena    paccayo    purejatapaccayena    paccayo
pacchajatapaccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo  aharapaccayena
paccayo  indriyapaccayena  paccayo  .  anidassanaappatigho  dhammo
sanidassanasappatighassa    dhammassa    sahajatapaccayena    paccayo
pacchajatapaccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo  aharapaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayo.
   {2257.1}   Anidassanaappatigho  dhammo  anidassanasappatighassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo
kammapaccayena  paccayo  aharapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo  .  anidassanaappatigho  dhammo  sanidassanasappatighassa  ca
anidassanaappatighassa   ca   dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo
pacchajatapaccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo  aharapaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayo.
   {2257.2}  Anidassanaappatigho  dhammo  anidassanasappatighassa  ca
anidassanaappatighassa  ca  dhammassa sahajatapaccayena paccayo pacchajata-
paccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo aharapaccayena paccayo
Indriyapaccayena   paccayo   .   anidassanaappatigho   dhammo
anidassanasappatighassa   ca   anidassanaappatighassa   ca   dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  kammapaccayena  paccayo  aharapaccayena
paccayo  indriyapaccayena  paccayo  .  anidassanaappatigho  dhammo
sanidassanasappatighassa   ca   anidassanasappatighassa   ca   dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   {2257.3}   Anidassanaappatigho  dhammo  sanidassanasappatighassa
ca   anidassanasappatighassa  ca  anidassanaappatighassa  ca  dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [2258]  Sanidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
anidassanaappatighassa dhammassa ... Purejatam.
   [2259]  Anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma
sanidassanasappatighassa   dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo  .
Anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma  anidassana-
sappatighassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo . anidassanasappatigho
ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma  anidassanaappatighassa  dhammassa
... Sahajatam purejatam.
   {2259.1}  Anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca
dhamma    sanidassanasappatighassa    ca    anidassanaappatighassa
Ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  .  anidassanasappatigho  ca
anidassanaappatigho  ca  dhamma  anidassanasappatighassa  ca  anidassana-
appatighassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  . anidassana-
sappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma  sanidassanasappatighassa
ca anidassanasappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   {2259.2}  Anidassanasappatigho  ca anidassanaappatigho ca dhamma
sanidassanasappatighassa  ca  anidassanasappatighassa  ca  anidassanaappatighassa
ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [2260]  Sanidassanasappatigho  ca  anidassanasappatigho  ca  dhamma
anidassanaappatighassa dhammassa ... Purejatam.
   [2261]   Sanidassanasappatigho   ca   anidassanasappatigho  ca
anidassanaappatigho   ca   dhamma   anidassanaappatighassa   dhammassa
sahajatapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [2262]  Nahetuya  pancavisa  naarammane  dvavisa naadhipatiya
pancavisa  naanantare  pancavisa  nasamanantare  pancavisa  nasahajate
dvadasa  naannamanne  catuvisa  nanissaye  nava  naupanissaye pancavisa
napurejate  bavisa  napacchajate  pancavisa  naasevane  pancavisa
nakamme  pancavisa  navipake  catuvisa  naahare pancavisa naindriye
tevisa  najhane  pancavisa  namagge  pancavisa  nasampayutte  catuvisa
navippayutte bavisa
Noatthiya nava nonatthiya pancavisa novigate pancavisa noavigate nava.
   [2263]  Nahetupaccaya  naarammane  bavisa  pathamagamanasadisam .
... Noavigate nava.
   [2264]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatiya  bavisa
...  naanantare  bavisa  nasamanantare  bavisa  nasahajate  nava
naannamanne  bavisa  nanissaye nava naupanissaye ekavisa napurejate
bavisa  napacchajate  bavisa  .  sankhittam  . nasampayutte bavisa
navippayutte  bavisa  noatthiya  nava  nonatthiya  bavisa novigate
bavisa noavigate nava. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [2265]  Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta naannamanne satta naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  .  sankhittam .
Sabbattha  satta  .  nasampayutte satta navippayutte ekam nonatthiya
satta novigate satta.
   [2266] Hetu sahajata nissaya atthi avigatanti naarammane satta
...  naanantare  satta  nasamanantare  satta  naannamanne satta .
Idhapi  sankhittam  . nasampayutte satta navippayutte ekam nonatthiya
satta novigate satta.
   [2267]   Hetusahajataannamannanissayaatthiavigatanti   naarammane
ekam sabbattha ekam ... Novigate ekam. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [2268]  Nahetupaccaya  arammane  tini  ... adhipatiya nava
anantare  ekam  samanantare  ekam sahajate ekavisa annamanne cha
nissaye  ekavisa  upanissaye  tini purejate cha pacchajate satta
asevane ekam kamme satta vipake satta ahare satta indriye
nava  jhane  satta  magge satta sampayutte ekam vippayutte attha
atthiya pancavisa natthiya ekam vigate ekam avigate pancavisa.
           Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Panhavaro nitthito.
      Sanidassanasappatighattikam bavisatimam
              nitthitam.
          Anulomatikapatthanam pacchimam
             nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 625-647. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=12276&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=12276&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2203&items=66              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2203              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]