ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

             Pitittikam
            paticcavaro
   [465]  Pitisahagatam  dhammam  paticca pitisahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya  pitisahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo
khandhe  paticca  eko  khandho  dve  khandhe paticca dve khandha
patisandhikkhane  pitisahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  paticca  dve  khandha . pitisahagatam dhammam paticca sukhasahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  pitisahagatam  ekam  khandham  paticca
sukhasahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane
pitisahagatam  ekam  khandham paticca sukhasahagata tayo khandha dve khandhe
paticca  dve  khandha  .  pitisahagatam  dhammam  paticca pitisahagato ca
sukhasahagato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  pitisahagatam  ekam
khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca tayo khandha dve khandhe
paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  pitisahagatam  ekam khandham paticca
pitisahagato ca sukhasahagato ca tayo khandha dve khandhe paticca dve
khandha.
   [466]  Sukhasahagatam  dhammam  paticca sukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya  sukhasahagatam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha  dve
Khandhe  paticca  eko  khandho  patisandhikkhane sukhasahagatam ekam khandham
paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho . sukhasahagatam
dhammam  paticca  pitisahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya sukhasahagatam
ekam  khandham  paticca  pitisahagata  tayo khandha dve khandhe paticca
dve  khandha  patisandhikkhane sukhasahagatam ekam khandham paticca pitisahagata
tayo  khandha .pe. dve khandhe paticca dve khandha . sukhasahagatam
dhammam  paticca  pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya  sukhasahagatam  ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata
ca  dve  khandha  dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane
sukhasahagatam  ekam  khandham  paticca  pitisahagata ca sukhasahagata ca dve
khandha dve khandhe paticca eko khandho.
   [467]  Upekkhasahagatam  dhammam  paticca upekkhasahagato dhammo
uppajjati  hetupaccaya  upekkhasahagatam  ekam  khandham  paticca  dve
khandha dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane ....
   [468]  Pitisahagatanca  sukhasahagatanca  dhammam  paticca  pitisahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  pitisahagatanca  sukhasahagatanca  ekam
khandham  paticca  pitisahagata  tayo  khandha dve khandhe paticca dve
khandha  patisandhikkhane  pitisahagatanca  sukhasahagatanca  ekam  khandham
paticca pitisahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   {468.1} Pitisahagatanca sukhasahagatanca dhammam paticca sukhasahagato dhammo
Uppajjati  hetupaccaya  pitisahagatanca  sukhasahagatanca  ekam  khandham
paticca  sukhasahagata  dve khandha dve khandhe paticca eko khandho
patisandhikkhane  pitisahagatanca  sukhasahagatanca  ekam  khandham  paticca
sukhasahagata dve khandha dve khandhe paticca eko khandho.
   {468.2}  Pitisahagatanca  sukhasahagatanca  dhammam paticca pitisahagato
ca  sukhasahagato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  pitisahagatanca
sukhasahagatanca  ekam  khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca dve
khandha  dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane pitisahagatanca
sukhasahagatanca  ekam  khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca dve
khandha dve khandhe paticca eko khandho.
            Hetupaccayam.
   [469]  Pitisahagatam  dhammam  paticca pitisahagato dhammo uppajjati
arammanapaccaya  adhipatiya  patisandhikkhane  natthi  .  anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya  purejatapaccaya  .  purejate  patisandhikkhane
natthi  .  asevanapaccaya  asevane vipakam natthi . kammapaccaya
vipakapaccaya  aharapaccaya  .pe.  indriyapaccaya  jhanapaccaya
maggapaccaya  sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya
vigatapaccaya avigatapaccaya.
            Matika.
   [470]  Hetuya dasa arammane dasa adhipatiya dasa anantare
samanantare  sahajate  annamanne  nissaye  upanissaye  purejate
asevane kamme vipake ahare indriye jhane magge sampayutte
vippayutte atthiya natthiya vigate avigate sabbattha dasa.
        Evam anulomaganana ganetabba.
            Anulomam.
   [471]  Pitisahagatam  dhammam  paticca pitisahagato dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  pitisahagatam  ekam  khandham paticca tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha . pitisahagatam dhammam paticca sukhasahagato
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  pitisahagatam  ekam  khandham
paticca sukhasahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha .
Pitisahagatam  dhammam  paticca  pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma
uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam  pitisahagatam  ekam  khandham  paticca
pitisahagata  ca  sukhasahagata  ca  tayo  khandha dve khandhe paticca
dve khandha.
   [472]  Sukhasahagatam  dhammam  paticca sukhasahagato dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  sukhasahagatam  ekam  khandham paticca dve khandha
dve  khandhe  paticca  eko  khandho  .  sukhasahagatam dhammam paticca
pitisahagato  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  sukhasahagatam
ekam  khandham  paticca  pitisahagata  tayo khandha dve khandhe paticca
Dve khandha . sukhasahagatam dhammam paticca pitisahagato ca sukhasahagato ca
dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam  sukhasahagatam  ekam  khandham
paticca  pitisahagata  ca  sukhasahagata  ca  dve khandha dve khandhe
paticca eko khandho.
   [473]  Upekkhasahagatam  dhammam  paticca upekkhasahagato dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  upekkhasahagatam ekam khandham paticca
dve  khandha dve khandhe paticca eko khandho ahetukapatisandhikkhane
upekkhasahagatam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha  dve  khandhe
paticca  eko  khandho vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [474]  Pitisahagatanca  sukhasahagatanca  dhammam  paticca  pitisahagato
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  pitisahagatanca  sukhasahagatanca
ekam khandham paticca pitisahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve
khandha  .  pitisahagatanca  sukhasahagatanca  dhammam  paticca  sukhasahagato
dhammo   uppajjati   nahetupaccaya   ahetukam   pitisahagatanca
sukhasahagatanca  ekam  khandham  paticca  sukhasahagata  dve  khandha
dve  khandhe  paticca  eko  khandho  . pitisahagatanca sukhasahagatanca
dhammam  paticca  pitisahagatanca  sukhasahagato  ca  dhamma  uppajjanti
nahetupaccaya  ahetukam  pitisahagatanca  sukhasahagatanca  ekam  khandham
paticca  pitisahagata  ca  sukhasahagata  ca  dve khandha dve khandhe
Paticca eko khandho.
   [475]  Pitisahagatam  dhammam  paticca pitisahagato dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya . na adhipati patisandhikkhane paripunnam. Napurejatapaccaya
arupeti  niyametabbam  patisandhikkhaneti ca . ... napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya  .  pitisahagatam  dhammam  paticca  pitisahagato  dhammo
uppajjati  nakammapaccaya  pitisahagate  khandhe  paticca  pitisahagata
cetana  .  pitisahajatam  dhammam  paticca  sukhasahagato dhammo uppajjati
nakammapaccaya  pitisahagate  khandhe  paticca  sukhasahagata  cetana .
Imina  karanena  dasa  panha  vittharetabba  .  pitisahagatam
dhammam   paticca  pitisahagato  dhammo  uppajjati  navipakapaccaya
.pe. Paripunnam. Patisandhi natthi .pe.
   [476]  Sukhasahagatam  dhammam  paticca sukhasahagato dhammo uppajjati
najhanapaccaya  sukhasahagatam  kayavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca
dve khandha dve khandhe paticca eko khandho.
   [477]  Upekkhasahagatam  dhammam  paticca upekkhasahagato dhammo
uppajjati  najhanapaccaya  cakkhuvinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca
dve  khandha  dve  khandhe paticca eko khandho . namaggapaccaya
nahetupaccayasadisam  .  moho  natthi  .  navippayuttapaccaya  paripunnam
arupapanhameva.
   [478] Nahetuya dasa naadhipatiya dasa napurejate napacchajate
Naasevane  nakamme  navipake  dasa  najhane  dve namagge dasa
navippayatte dasa. Paccaniyam paripunnam katabbam.
            Paccaniyam.
   [479]  Hetupaccaya  naadhipatiya  dasa ... napurejate dasa
napacchajate  naasevane  nakamme  navipake  navippayutte dasa .
Anulomapaccaniyam vittharena ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [480]  Nahetupaccaya  arammane  dasa  ... anantare dasa
samanantare  dasa  sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate
asevane kamme vipake ahare indriye jhane sabbe dasa .
Magge  ekam  sampayutte  dasa  vippayutte atthiya natthiya vigate
avigate sabbe dasa.
           Paccaniyanulomam.
           Paticcavaro.
      Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi
     samsatthavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 152-158. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=2954&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=2954&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=465&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=465              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12716              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12716              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]