ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Dassanattikaṃ
            paṭiccavāro
   [577]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. Dassanenapahātabbaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā   dassanenapahātabbe  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   ca   dhammā  uppajjanti
hetupaccayā  dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   [578]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. Bhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā   bhāvanāyapahātabbe  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
ca     nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo     ca    dhammā
Upapajjanti  hetupaccayā  bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [579]   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ    paṭisandhikkhaṇe   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve
khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve
mahābhūtā   mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [580]    Dassanenapahātabbañca    nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbañca   dhammaṃ   paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati hetupaccayā dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [581]  Bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ    paṭicca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo    dhammo
uppajjati  hetupaccayā  bhāvanāyapahātabbe  khandhe  ca mahābhūte ca
Paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [582]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  dassasenapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [583]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā   bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [584] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo    dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā dve khandhe
paṭicca dve khandhā vatthuṃ paṭicca khandhā.
   [585]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  tīṇi  .  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ
paṭicca  bhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā tīṇi .
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve
mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ .
Dassanenapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  dassanenapahātabbe  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .   bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbañca   dhammaṃ   paṭicca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  bhāvanāyapahātabbe
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [586]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo uppajjati anantarapaccayā samanantarapaccayā. Ārammaṇasadisaṃ.
   [587]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  tīṇi  . bhāvanāya ... tīṇi .
Nevadassanena . peyyālo . ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... Bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
Dassanenapahātabbañca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca    dhammaṃ
paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati
sahajātapaccayā  dassanenapahātabbe  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Bhāvanāyapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
Dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
dhammo    uppajjati    sahajātapaccayā    bhāvanāyapahātabbe
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [588]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā  ekaṃ . bhāvanāyapahātabbaṃ ...
Ekaṃ   .   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ    ekaṃ    khandhaṃ    paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe paṭicca dve khandhā khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca
dve mahābhūtā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ... Dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā.
   [589]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati nissayapaccayā . hetupaccayasadisaṃ . upanissayapaccayā
tīṇi  .  purejātapaccayā tīṇi . paṭisandhi natthi . āsevanapaccayā
vipākapaṭisandhi  natthi  .  kammapaccayā  paripuṇṇaṃ  ajjhattikā  ca
asaññasattānañca mahābhūtā.
   [590]   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo  uppajjati  vipākapaccayā
vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ
mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [591]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  āhārapaccayā  .  paripuṇṇaṃ ajjhattikā mahābhūtā
ca  āhārasamuṭṭhānañca  .  indriyapaccayā  kammapaccayasadisaṃ .
Jhānapaccayā   maggapaccayā  hetupaccayasadisaṃ  .  sampayuttapaccayā
ārammaṇapaccayasadisaṃ  .  vippayuttapaccayā  kusalattike  vippayutta-
paccayasadisaṃ  .  atthipaccayā  sahajātapaccayasadisaṃ  .  natthipaccayā
.pe. Vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [592]  Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate nava.
      Imāni padāni anumajjantena anulomaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [593]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato moho.
   [594]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
uddhaccasahagato moho.
   [595]   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo  uppajjati  nahetupaccayā
ahetukaṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  ahetukaṃ
paṭisandhikkhaṇe  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā khandhe
paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ
...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   [596]  Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  dassanenapahātabbe
khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [597]  Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  bhāvanāyapahātabbe
khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [598] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe   khandhe   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ      paṭisandhikkhaṇe     nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe
khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu ... Ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ ....
   [599]  Dassanenapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā  dassanenapahātabbe  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [600]  Bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā  bhāvanāyapahātabbe khandhe ca mahābhūte  ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [601]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  .  paripuṇṇaṃ  hetupaccayasadisaṃ .
Naanantarapaccayā     nasamanantarapaccayā     naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā ....
   [602]  ... Napurejātapaccayā arūpe dassanenapahātabbaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  .  dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā
dassanenapahātabbe   khandhe   paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .
Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo  dhammo  .pe.
Arūpe  bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  .  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  .pe.  bhāvanāyapahātabbe
khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {602.1}   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā
arūpe  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu
vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo .pe. bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   {602.2}   Dassanenapahātabbañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbañca  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo
.pe.  dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   .   bhāvanāyapahātabbañca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā  bhāvanāyapahātabbe  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [603]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā nakammapaccayā
dassanenapahātabbe khandhe paṭicca dassanenapahātabbā cetanā.
   [604]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  bhāvanāyapahātabbe  khandhe  paṭicca
bhāvanāyapahātabbā   cetanā   .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
nakammapaccayā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe   khandhe   paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [605]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  .  naadhipatipaccayasadisaṃ  .pe.
Paṭisandhi natthi.
   [606] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati naāhārapaccayā bāhiraṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [607] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ .pe. Naindriyapaccayā
bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ
mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.
   [608] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ .pe. Najhānapaccayā
pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ
... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [609] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ .pe. Namaggapaccayā
ahetukaṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [610]  Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā. Naārammaṇasadisaṃ.
   [611]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  .pe.  navippayuttapaccayā
arūpe  dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca . bhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ  .pe.  navippayuttapaccayā  arūpe  bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ
khandhaṃ ... . Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ ... Navippayuttapaccayā
Arūpe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
   [612] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya ...
Nonatthipaccayā novigatapaccayā. Naārammaṇasadisaṃ.
   [613]  Nahetuyā  tīṇi  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
           Ñatvā gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [614] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā nava naanantare
pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca  naupanissaye
pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme
tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā
pañca novigate pañca.
        Evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [615] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare
tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi
purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi
indriye  tīṇi  jhāne tīṇi magge dve sampayutte tīṇi vippayutte
tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
        Evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 188-200. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=3659              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=3659              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=577&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=577              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12719              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12719              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]