ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Dassanattikam
            paticcavaro
   [577]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  dassanenapahatabbam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. Dassanenapahatabbam
dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya   dassanenapahatabbe  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  .  dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbo   ca   dhamma  uppajjanti
hetupaccaya  dassanenapahatabbam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam.
   [578]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  bhavanayapahatabbam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. Bhavanayapahatabbam
dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya   bhavanayapahatabbe  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  .  bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo
ca     nevadassanenanabhavanayapahatabbo     ca    dhamma
Upapajjanti  hetupaccaya  bhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha
cittasamutthananca rupam.
   [579]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam    patisandhikkhane   nevadassanenanabhavanayapahatabbam   ekam
khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve
khandha  katatta  ca  rupam khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha
ekam  mahabhutam  paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca dve
mahabhuta   mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam.
   [580]    Dassanenapahatabbanca    nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbanca   dhammam   paticca   nevadassanenanabhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati hetupaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute
ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [581]  Bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam    paticca    nevadassanenanabhavanayapahatabbo    dhammo
uppajjati  hetupaccaya  bhavanayapahatabbe  khandhe  ca mahabhute ca
Paticca cittasamutthanam rupam.
   [582]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  dassasenapahatabbam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [583]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo
dhammo   uppajjati   arammanapaccaya   bhavanayapahatabbam  ekam
khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [584] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbo    dhammo   uppajjati   arammanapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca tayo khandha dve khandhe
paticca dve khandha vatthum paticca khandha.
   [585]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  tini  .  bhavanayapahatabbam  dhammam
paticca  bhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya tini .
Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paticca   nevadassanena-
nabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam  ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca
Rupam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca dve
mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  upadarupam .
Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya  dassanenapahatabbe  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca
cittasamutthanam   rupam   .   bhavanayapahatabbanca  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbanca   dhammam   paticca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbo  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  bhavanayapahatabbe
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [586]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo uppajjati anantarapaccaya samanantarapaccaya. Arammanasadisam.
   [587]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  tini  . bhavanaya ... tini .
Nevadassanena . peyyalo . ekam mahabhutam paticca ... Bahiram ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
Dassanenapahatabbanca    nevadassanenanabhavanayapahatabbanca    dhammam
paticca   nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo   uppajjati
sahajatapaccaya  dassanenapahatabbe  khandhe  ca  mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam. Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
Dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
dhammo    uppajjati    sahajatapaccaya    bhavanayapahatabbe
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [588]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  annamannapaccaya  ekam . bhavanayapahatabbam ...
Ekam   .   nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbam    ekam    khandham    paticca
tayo  khandha  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane
nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe paticca dve khandha khandhe paticca vatthu vatthum paticca
khandha  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca
dve mahabhuta bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ...
Asannasattanam ... Dve mahabhute paticca dve mahabhuta.
   [589]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati nissayapaccaya . hetupaccayasadisam . upanissayapaccaya
tini  .  purejatapaccaya tini . patisandhi natthi . asevanapaccaya
vipakapatisandhi  natthi  .  kammapaccaya  paripunnam  ajjhattika  ca
asannasattananca mahabhuta.
   [590]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paticca
Nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo  uppajjati  vipakapaccaya
vipakam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
patisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam
mahabhutam  ...  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam.
   [591]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  aharapaccaya  .  paripunnam ajjhattika mahabhuta
ca  aharasamutthananca  .  indriyapaccaya  kammapaccayasadisam .
Jhanapaccaya   maggapaccaya  hetupaccayasadisam  .  sampayuttapaccaya
arammanapaccayasadisam  .  vippayuttapaccaya  kusalattike  vippayutta-
paccayasadisam  .  atthipaccaya  sahajatapaccayasadisam  .  natthipaccaya
.pe. Vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [592]  Hetuya nava arammane tini adhipatiya nava anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye
nava  upanissaye  tini  purejate  tini asevane tini kamme nava
vipake  ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava
sampayutte  tini  vippayutte  nava atthiya nava natthiya tini vigate
tini avigate nava.
      Imani padani anumajjantena anulomam ganetabbam.
            Anulomam.
   [593]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  vicikicchasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato moho.
   [594]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
uddhaccasahagato moho.
   [595]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo  uppajjati  nahetupaccaya
ahetukam  nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  ahetukam
patisandhikkhane  nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve khandha khandhe
paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam upadarupam bahiram
...  aharasamutthanam  ...  utusamutthanam ... asannasattanam ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  katattarupam
upadarupam.
   [596]  Dassanenapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbo  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya  dassanenapahatabbe
khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [597]  Bhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbo  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya  bhavanayapahatabbe
khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [598] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbo   dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbe   khandhe   paticca   cittasamutthanam
rupam      patisandhikkhane     nevadassanenanabhavanayapahatabbe
khandhe paticca katattarupam khandhe paticca vatthu ... Ekam mahabhutam ...
Bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ekam
mahabhutam ....
   [599]  Dassanenapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya  dassanenapahatabbe  khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [600]  Bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya  bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute  ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [601]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  .  paripunnam  hetupaccayasadisam .
Naanantarapaccaya     nasamanantarapaccaya     naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya ....
   [602]  ... Napurejatapaccaya arupe dassanenapahatabbam ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  .  dassanenapahatabbam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya
dassanenapahatabbe   khandhe   paticca  cittasamutthanam  rupam  .
Bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo  dhammo  .pe.
Arupe  bhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha dve
khandhe  paticca  dve  khandha  .  bhavanayapahatabbam  dhammam paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  .pe.  bhavanayapahatabbe
khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   {602.1}   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya
arupe  nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha dve khandhe paticca dve khandha nevadassanenanabhavanayapahatabbe
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha katatta ca
rupam dve khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu
vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo .pe. bahiram ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   {602.2}   Dassanenapahatabbanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbanca  dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo
.pe.  dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam   .   bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya  bhavanayapahatabbe  khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [603]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya nakammapaccaya
dassanenapahatabbe khandhe paticca dassanenapahatabba cetana.
   [604]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  bhavanayapahatabbe  khandhe  paticca
bhavanayapahatabba   cetana   .  nevadassanenanabhavanayapahatabbam
dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati
nakammapaccaya   nevadassanenanabhavanayapahatabbe   khandhe   paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabba cetana bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   [605]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  .  naadhipatipaccayasadisam  .pe.
Patisandhi natthi.
   [606] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati naaharapaccaya bahiram ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   [607] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam .pe. Naindriyapaccaya
bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam ... Asannasattanam
mahabhute paticca rupajivitindriyam.
   [608] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam .pe. Najhanapaccaya
pancavinnanasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Bahiram
... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   [609] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam .pe. Namaggapaccaya
ahetukam  nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ...  ahetukapatisandhikkhane
ekam mahabhutam ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
ekam mahabhutam ....
   [610]  Dassanenapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbo dhammo uppajjati nasampayuttapaccaya. Naarammanasadisam.
   [611]  Dassanenapahatabbam  dhammam  .pe.  navippayuttapaccaya
arupe  dassanenapahatabbam  ekam  khandham  paticca . bhavanayapahatabbam
dhammam  .pe.  navippayuttapaccaya  arupe  bhavanayapahatabbam  ekam
khandham ... . Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam ... Navippayuttapaccaya
Arupe nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca bahiram ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ....
   [612] Dassanenapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya ...
Nonatthipaccaya novigatapaccaya. Naarammanasadisam.
   [613]  Nahetuya  tini  naarammane  panca  naadhipatiya nava
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye   panca   napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
           Natva ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [614] Hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya nava naanantare
panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca  naupanissaye
panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme
tini  navipake  nava  nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya
panca novigate panca.
        Evam anumajjantena ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [615] Nahetupaccaya arammane tini ... Anantare tini samanantare
tini  sahajate  tini  annamanne  tini nissaye tini upanissaye tini
purejate tini asevane tini kamme tini vipake ekam ahare tini
indriye  tini  jhane tini magge dve sampayutte tini vippayutte
tini atthiya tini natthiya tini vigate tini avigate tini.
        Evam anumajjantena ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 188-200. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=3659&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=3659&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=577&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=577              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12719              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12719              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]