ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [617]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  tini  .  bhavanayapahatabbam  dhammam
paccaya bhavanaya ... Tini.
   [618] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanena-
nabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

Rupam dve khandhe ... patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paccaya dve khandha khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam paccaya tayo mahabhuta mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam vatthum paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha. {618.1} Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya vatthum paccaya dassanenapahatabba khandha . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya vatthum paccaya bhavanayapahatabba khandha. {618.2} Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya vatthum paccaya dassanenapahatabba khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya vatthum paccaya bhavanayapahatabba khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam. [619] Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

Dassanenapahatabbam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha . dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam . dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya dassanenapahatabbam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. [620] Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya bhavanayapahatabbam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca ... . Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbanca dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. {620.1} Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page203.

Uppajjanti hetupaccaya bhavanayapahatabbam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca ... Bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. [621] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya dassanenapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe .... [622] Bhavanayapahatabbam dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya bhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha. [623] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... vatthum paccaya khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha. {623.1} Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya vatthum paccaya dassanenapahatabba khandha . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page204.

Vatthum paccaya bhavanayapahatabba khandha. [624] Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya dassanenapahatabbam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya. [625] Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya bhavanayapahatabbam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha. [626] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati adhipatipaccaya . paripunnam . patisandhi natthi . Anantarapaccaya samanantarapaccaya arammanasadisam. [627] ... Sahajatapaccaya dassanenapahatabbam ekam khandham ... Tini . bhavanayapahatabbam dhammam ... Tini. Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati sahajatapaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paccaya dve khandha patisandhikkhane khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam paccaya tayo mahabhuta mahabhute paccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page205.

Ekam ... cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati sahajatapaccaya . avasesa hetupaccayasadisa. [628] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati annamannapaccaya nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya patisandhi natthi . asevanapaccaya patisandhi natthi vipakanca . kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. [629] Hetuya sattarasa arammane satta adhipatiya sattarasa anantare satta samanantare satta sahajate sattarasa annamanne satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejate satta asevane satta kamme sattarasa vipake ekam ahare sattarasa indriye sattarasa jhane sattarasa magge sattarasa sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiya sattarasa natthiya satta vigate satta avigate sattarasa. Evam ganetabbam. Anulomam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

[630] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati nahetupaccaya vicikicchasahagate khandhe paccaya vicikicchasahagato moho. [631] Bhavanayapahatabbam dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati nahetupaccaya uddhaccasahagate khandhe paccaya uddhaccasahagato moho. [632] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Ahetukapatisandhikkhane khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ... Cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya ahetuka nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha . nevadassanena- nabhavanayapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo ... nahetupaccaya vatthum paccaya vicikicchasahagato moho. Nevadassanena- nabhavanayapahatabbam dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo ... Nahetupaccaya vatthum paccaya uddhaccasahagato moho. [633] Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page207.

Dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo ... nahetupaccaya vicikicchasahagate khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato moho. [634] Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo ... nahetupaccaya uddhaccasahagate khandhe ca vatthunca paccaya uddhaccasahagato moho. [635] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanaya- pahatabbo dhammo uppajjati naarammanapaccaya dassanenapahatabbe khandhe paccaya cittasamutthanam rupam. [636] Bhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanaya- pahatabbo dhammo uppajjati naarammanapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe paccaya cittasamutthanam rupam. [637] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo ... naarammanapaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe paccaya katattarupam khandhe paccaya vatthu ekam mahabhutam paccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .pe. [638] Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page208.

Dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo ... naarammanapaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. [639] Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo ... Naarammanapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. [640] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya . sahajatasadisam . naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya. [641] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati napurejatapaccaya arupe dassanenapahatabbam ekam khandham paccaya . dassanenapahatabbam dhammam paccaya nevadassanena- nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati napurejatapaccaya dassanenapahatabbe khandhe paccaya cittasamutthanam rupam. [642] Bhavanayapahatabbam dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo ... napurejatapaccaya arupe bhavanayapahatabbam ekam .... Bhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo ... napurejatapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page209.

Paccaya cittasamutthanam rupam. {642.1} Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo ... napurejatapaccaya arupe nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane khandhe paccaya katattarupam khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam .... {642.2} Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbanca dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo ... napurejatapaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam . bhavanayapahatabbanca nevadassanena- nabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya nevadassanenanabhavanaya- pahatabbo dhammo ... napurejatapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. Dassanenapahatabbam dhammam .pe. Napacchajatapaccaya naasevanapaccaya .... [643] ... Nakammapaccaya dassanenapahatabbe khandhe paccaya dassanenapahatabba cetana . bhavanayapahatabbam dhammam ... Nakammapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe paccaya bhavanayapahatabba cetana . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam ... nakammapaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe paccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page210.

Nevadassanenanabhavanayapahatabba cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo ... nakammapaccaya vatthum paccaya dassanenapahatabba cetana . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo ... nakammapaccaya vatthum paccaya bhavanayapahatabba cetana. [644] Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo ... nakammapaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca vatthunca paccaya dassanenapahatabba cetana . bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paccaya bhavanayapahatabbo dhammo ... nakammapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca vatthunca paccaya bhavanayapahatabba cetana. [645] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya dassanenapahatabbo dhammo uppajjati navipakapaccaya . paripunnam . patisandhi natthi . ... Naaharapaccaya bahiram ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... ... Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam mahabhute paccaya rupajivitindriyam . ... Najhanapaccaya pancavinnanam ... bahiram ... .pe. Asannasattanam ... . ... namaggapaccaya ahetukam nevadassanenanabhavanayapahatabbam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page211.

Ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam ahetuka- patisandhikkhane ekam mahabhutam ... asannasattanam ... . ... Nasampayuttapaccaya ... navippayuttapaccaya arupe dassanena- pahatabbam ekam khandham paccaya arupe bhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanaya .pe. arupe nevadassanena- nabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... Nonatthipaccaya novigatapaccaya. [646] Nahetuya satta naarammane panca naadhipatiya sattarasa naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate satta napacchajate sattarasa naasevane sattarasa nakamme satta navipake sattarasa ahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca. Paccaniyam. [647] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya sattarasa naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate satta napacchajate sattarasa naasevane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page212.

Sattarasa nakamme satta navipake sattarasa nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca. Anulomapaccaniyam. [648] Nahetupaccaya arammane satta ... anantare satta samanantare satta sahajate satta annamanne satta nissaye satta upanissaye satta purejate satta asevane satta kamme satta vipake ekam ahare satta indriye satta jhane satta magge cha sampayutte satta vippayutte satta atthiya satta natthiya satta vigate satta avigate satta. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paccayavaro nitthito. Nissayavaro paccayasadiso katabbo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 200-212. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=3908&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=3908&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=617&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=617              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]