ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [662]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   dassanenapahatabba   hetu
sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [663]  Dassanenapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanenapahatabba
hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo.
   [664]  Dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa   ca   dhammassa   hetupaccayena
paccayo   dassanenapahatabba   hetu   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam.
   [665]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
Dhammassa   hetupaccayena   paccayo   bhavanayapahatabba   hetu
sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [666]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa ... bhavanayapahatabba hetu cittasamutthananam
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [667]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  bhavanayapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa  ca dhammassa ... bhavanayapahatabba
hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena
paccayo.
   [668]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa  ... nevadassanenanabhavanayapahatabba
hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena
paccayo   patisandhikkhane   nevadassanenanabhavanayapahatabba   hetu
sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [669]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo  dassanenapahatabbam  ragam
assadeti  abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  dassanenapahatabbam  domanassam
uppajjati  ditthim  assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo
Rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam
domanassam uppajjati vicikiccham arabbha vicikiccha uppajjati ditthi uppajjati
dassanenapahatabbam  domanassam  uppajjati  dassanenapahatabbam  domanassam
arabbha dassanenapahatabbam domanassam uppajjati vicikiccha uppajjati.
   [670] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya  dassanenapahatabbe
pahine  kilese  paccavekkhanti  pubbe samudacinne kilese jananti
dassanenapahatabbe  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
cetopariyananena   dassanenapahatabbacittasamangissa   cittam  jananti
dassanenapahatabba  khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussati-
nanassa   yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [671]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo  bhavanayapahatabbam  ragam
assadeti  abhinandati tam arabbha bhavanayapahatabbo rago uppajjati
uddhaccam  uppajjati  bhavanayapahatabbam  domanassam  uppajjati  uddhaccam
arabbha  uddhaccam  uppajjati  bhavanayapahatabbam  domanassam  uppajjati
bhavanayapahatabbam  domanassam  arabbha  bhavanayapahatabbam  domanassam
uppajjati uddhaccam uppajjati.
   [672]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo  bhavanayapahatabbam  ragam
assadeti  abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati  dassanenapahatabbam  domanassam
uppajjati  uddhaccam  arabbha  ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati
dassanenapahatabbam    domanassam   uppajjati   bhavanayapahatabbam
domanassam  arabbha  dassanenapahatabbam  domanassam  uppajjati  ditthi
uppajjati vicikiccha uppajjati.
   [673]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   ariya
bhavanayapahatabbam  pahinam  kilesam  paccavekkhanti  vikkhambhitam  kilesam
paccavekkhanti   pubbe  samudacinne  bhavanayapahatabbe  khandhe
aniccato   dukkhato   anattato   vipassanti   cetopariyananena
bhavanayapahatabbacittasamangissa   cittam  jananti  bhavanayapahatabba
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa  yathakammupaga-
nanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [674]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  danam
datva  silam  samadiyitva uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe
sucinnani  paccavekkhati  jhana  vutthahitva  jhanam  paccavekkhati
Ariya  magga  vutthahitva maggam paccavekkhanti nibbanam paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya
arammanapaccayena  paccayo  cakkhum  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati  sotam  ...  ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase
photthabbe  ...  vatthum  nevadassanenanabhavanayapahatabbe  khandhe
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati dibbena cakkhuna rupam passati
dibbaya  sotadhatuya  saddam  ...  cetopariyananena nevadassanena-
nabhavanayapahatabbacittasamangissa  cittam  jananti  akasanancayatanam
vinnanancayatanassa    akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa
rupayatanam    cakkhuvinnanassa    arammanapaccayena    paccayo
photthabbayatanam   kayavinnanassa   arammanapaccayena   paccayo
nevadassanenanabhavanayapahatabba     khandha     iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [675]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  danam  datva
silam  samadiyitva  uposathakammam  katva  tam assadeti abhinandati tam
arabbha  dassanenapahatabbo  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati
vicikiccha  uppajjati  dassanenapahatabbam  domanassam  uppajjati  pubbe
sucinnani  paccavekkhati  jhana  vutthahitva  jhanam  assadeti  tam
Arabbha dassanenapahatabbo rago ... Ditthi ... Vicikiccha ... Jhane
parihine  vippatisarissa  ...  dassanenapahatabbam  domanassam uppajjati
cakkhum assadeti abhinandati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde
gandhe  rase  photthabbe ... vatthum nevadassanenanabhavanayapahatabbe
khandhe  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  dassanenapahatabbo
rago ... Ditthi ... Vicikiccha ....
   [676]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  bhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  danam  datva
silam  samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  assadeti  abhinandati
tam  arabbha  rago  uppajjati  uddhaccam uppajjati bhavanayapahatabbam
domanassam  uppajjati  pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva ...
Cakkhum ... vatthum ... Nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe assadeti
tam  arabbha  bhavanayapahatabbo  rago uppajjati uddhaccam uppajjati
bhavanayapahatabbam domanassam uppajjati.
   [677]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  dassanenapahatabbam  ragam  garum  katva  assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  dassanenapahatabbo  rago  uppajjati
ditthi  uppajjati  ditthim  garum  katva  assadeti abhinandati tam garum
katva  dassanenapahatabbo  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati .
Sahajatadhipati:   dassanenapahatabbadhipati   sampayuttakanam   khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [678]  Dassanenapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:
dassanenapahatabbadhipati cittasamutthananam rupanam.
   [679]  Dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa   ca   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  dassanenapahatabbadhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [680]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  bhavanayapahatabbam  ragam  garum  katva  assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  bhavanayapahatabbo rago uppajjati .
Sahajatadhipati:   bhavanayapahatabbadhipati   sampayuttakanam   khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [681]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: bhavanayapahatabbam
ragam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva dassanenapahatabbo
rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [682] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa
Dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajatadhipati: bhavanayapahatabbadhipati
cittasamutthananam rupanam.
   [683]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  bhavanayapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa   ca   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  bhavanayapahatabbadhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam.
   [684]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam  datva  silam samadiyitva
uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani ...
Jhana vutthahitva jhanam garum katva paccavekkhati ariya magga vutthahitva
maggam garum katva paccavekkhanti phalam garum katva paccavekkhanti nibbanam
garum  katva  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa vodanassa maggassa
phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbadhipati  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [685]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  . arammanadhipati:
danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva
Assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  dassanenapahatabbo  rago
uppajjati  ditthi  uppajjati  pubbe  sucinnani  garum  katva  ...
Jhana  vutthahitva  jhanam  garum  katva  ... vatthum nevadassanena-
nabhavanayapahatabbe  khandhe  garum  katva  assadeti abhinandati tam
garum katva dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [686]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  bhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  ...  . arammanadhipati: danam datva silam
samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  assadeti  abhinandati  tam
garum  katva  bhavanayapahatabbo  rago  uppajjati  pubbe  .pe.
Nevadassanenanabhavanayapahatabbe  khandhe  garum  katva  assadeti
abhinandati tam garum katva bhavanayapahatabbo rago uppajjati.
   [687]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima purima dassanenapahatabba
khandha   pacchimanam   pacchimanam   dassanenapahatabbanam   khandhanam
anantarapacyena paccayo.
   [688]  Dassanenapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  ...  dassanenapahatabba  khandha vutthanassa
anantarapaccayena paccayo.
   [689]  Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  bhavanayapahatabba khandha
Pacchimanam  pacchimanam  bhavanayapahatabbanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo.
   [690]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  bhavanayapahatabba
khandha vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [691]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima
purima  nevadassanenanabhavanayapahatabba  khandha  pacchimanam  pacchimanam
nevadassanenanabhavanaya  .pe.  anantarapaccayena  paccayo  anulomam
gotrabhussa  anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa vodanam maggassa
maggo phalassa phalam phalassa anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa
nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [692]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa  dhammassa  .pe.  avajjana  dassanenapahatabbanam
khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [693]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  bhavanaya-
pahatabbassa   dhammassa   anantarapaccayena  paccayo  avajjana
bhavanayapahatabbanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [694]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
Dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarasadisam.
   [695]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa sahajatapaccayena paccayo tini.
   [696]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
dhammassa ... Tini.
   [697]     Nevadassanenanabhavanayapahatabbo     dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo
nevadassanenanabhavanayapahatabbo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha ...
Patisandhikkhane  khandha  vatthussa  sahajatapaccayena  paccayo  vatthu
khandhanam  ekam mahabhutam tinnannam mahabhutanam mahabhuta cittasamutthananam
rupanam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ....
   [698]  Dassanenapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca   dhamma   nevadassanenanabhavanayapahatabbassa  dhammassa  ...
Dassanenapahatabba khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam.
   [699]  Bhavanayapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo  bhavanayapahatabba  khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam.
   [700]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  dassanenapahatabbo  eko
khandho ....
   [701]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
dhammassa ... Bhavanayapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam.
   [702]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa  ... nevadassanenanabhavanayapahatabbo
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  annamannapaccayena  paccayo dve
khandha   ...   patisandhikkhane   nevadassanenanabhavanayapahatabbo
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vatthussa  ca  annamannapaccayena
paccayo dve khandha ... khandha vatthussa vatthu khandhanam ekam mahabhutam
tinnannam mahabhutanam annamannapaccayena paccayo asannasattanam ....
   [703]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  tini  . bhavanaya ... tini .
Nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo   nevadassanenanabhavanaya
.pe.    nevadassanenanabhavanayapahatabbo    eko   khandho
tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  dve  khandha  ...
Patisandhikkhane  khandha  vatthussa  vatthu  khandhanam ekam mahabhutam ...
Asannasattanam  ...  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  .pe.  kayayatanam
Kayavinnanassa vatthu ....
   [704]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa dhammassa nissaya paccayenapaccayo vatthu dassanenapahatabbanam
khandhanam  nissayapaccayena  paccayo  nevadassanenanabhavanayapahatabbo
dhammo  bhavanayapahatabbassa  dhammassa ... vatthu bhavanayapahatabbanam
khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [705]  Dassanenapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca   dhamma   dassanenapahatabbassa   dhammassa   nissayapaccayena
paccayo  dassanenapahatabbo  eko  khandho  ca  vatthu ca tinnannam
khandhanam nissayapaccayena paccayo dve khandha ....
   [706]  Dassanenapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca   dhamma   nevadassanenanabhavanayapahatabbassa  dhammassa  ...
Dassanenapahatabba  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
rupanam.
   [707]  Bhavanayapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca  dhamma  bhavanayapahatabbassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo
bhavanayapahatabbo  eko  khandho  ca  vatthu  ca tinnannam khandhanam
nissayapaccayena paccayo dve khandha ....
   [708]  Bhavanayapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca    dhamma    nevadassanenanabhavanayapahatabbassa    dhammassa
Nissayapaccayena  paccayo  bhavanayapahatabba  khandha ca mahabhuta ca
cittasamutthananam rupanam.
   [709]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  dassanenapahatabbam
ragam  upanissaya  panam  hanati  adinnam adiyati ... sangham bhindati
dassanenapahatabbam dosam ... Moham ... Ditthim ... Patthanam upanissaya panam
hanati ... sangham bhindati dassanenapahatabbo rago ... Doso moho
ditthi  ...  patthana  dassanenapahatabbassa ragassa dosassa mohassa
ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [710]  Dassanenapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  ...  anantarupanissayo  pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:  dassanenapahatabbam  ragam  upanissaya  danam  deti
silam samadiyati uposathakammam karoti . sankhittam . samapattim uppadeti
dassanenapahatabbam dosam ... patthanam upanissaya danam deti ... Samapattim
uppadeti dassanenapahatabbo rago ... doso moho ditthi ...
Patthana  saddhaya  pannaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa
phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [711]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
Anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo: bhavanayapahatabbo
rago ... doso moho mano ... patthana bhavanayapahatabbassa
ragassa  dosassa  mohassa  manassa  patthanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [712]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   bhavanayapahatabbam   ragam
upanissaya panam hanati ... sangham bhindati bhavanayapahatabbam dosam ...
Moham ... manam ... patthanam upanissaya panam hanati ... Sangham bhindati
bhavanayapahatabbo  rago ... doso moho mano ... patthana
dassanenapahatabbassa  ragassa  dosassa  mohassa  ditthiya  patthanaya
upanissayapaccayena   paccayo   sakabhande   chandarago  parabhande
chandaragassa  upanissayapaccayena  paccayo  sakapariggahe  chandarago
parapariggahe chandaragassa upanissayapaccayena paccayo.
   [713]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   bhavanayapahatabbam   ragam
upanissaya  danam  deti ... samapattim uppadeti bhavanayapahatabbam
dosam ... moham ... manam ... patthanam upanissaya danam deti ...
Samapattim  uppadeti  bhavanayapahatabbo rago ... doso moho
Mano  ...  patthana  saddhaya  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [714]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
saddham  upanissaya  danam deti ... samapattim uppadeti silam ...
Sutam cagam pannam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ... Senasanam
upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti saddha ... Silam sutam
cago  panna kayikam sukham kayikam dukkham utu bhojanam ... senasanam
saddhaya  pannaya  kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   [715]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   saddham
upanissaya ... Ditthim ganhati silam ... Senasanam upanissaya panam hanati ...
Sangham  bhindati  saddha  ...  senasanam dassanenapahatabbassa ragassa
dosassa mohassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [716] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   saddham
Upanissaya  manam jappeti silam ... pannam kayikam sukham kayikam dukkham
utum  bhojanam  ... senasanam upanissaya manam jappeti saddha ...
Panna  kayikam  sukham  kayikam  dukkham  utu  bhojanam  ... senasanam
bhavanayapahatabbassa  ragassa  dosassa  mohassa  manassa  patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [717]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa   dhammassa   purejatapaccayena   paccayo
arammanapurejatam  vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum aniccato
dukkhato anattato vipassati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde
gandhe  rase  photthabbe  vatthum ... dibbena cakkhuna rupam passati
dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam   kayavinnanassa  purejatapaccayena  paccayo  .
Vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam kayavinnanassa
vatthu  nevadassanenanabhavanayapahatabbanam  khandhanam  purejatapaccayena
paccayo.
   [718]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa  dhammassa  purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum  assadeti  abhinandati
tam   arabbha   dassanenapahatabbo   rago  uppajjati  ditthi
uppajjati   vicikiccha   uppajjati   dassanenapahatabbam  domanassam
Uppajjati .pe. vatthum assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo
rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam
domanassam  uppajjati  .  vatthupurejatam:  vatthu  dassanenapahatabbanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [719]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  bhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum assadeti abhinandati tam
arabbha   bhavanayapahatabbo   rago   uppajjati   uddhaccam
uppajjati  bhavanayapahatabbam  domanassam  uppajjati  sotam ... kayam
rupe  ... photthabbe ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha
bhavanayapahatabbo   rago   uppajjati   uddhaccam   uppajjati
bhavanayapahatabbam  domanassam  uppajjati  .  vatthupurejatam:  vatthu
bhavanayapahatabbanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [720]  Dassanenapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo . pacchajata:
dassanenapahatabba   khandha   purejatassa   imassa   kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [721]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo . pacchajata:
bhavanayapahatabba khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena
Paccayo.
   [722]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa      dhammassa     pacchajatapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  nevadassanenanabhavanayapahatabba  khandha
purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [723]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo purima purima dassanenapahatabba
khandha pacchimanam pacchimanam asevanapaccayena paccayo.
   [724]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo purima purima bhavanayapahatabba
khandha pacchimanam pacchimanam asevanapaccayena paccayo.
   [725]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa   dhammassa   asevanapaccayena   paccayo
purima  purima  nevadassanenanabhavanayapahatabba  khandha  pacchimanam
pacchimanam   asevanapaccayena   paccayo   anulomam   gotrabhussa
anulomam   vodanassa   gotrabhu   maggassa  vodanam  maggassa
asevanapaccayena paccayo.
   [726]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  dassanenapahatabba  cetana
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [727]   Dassanenapahatabbo   dhammo   nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajata
nanakhanika   .   sahajata:   dassanenapahatabba   cetana
cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
dassanenapahatabba  cetana  vipakanam  khandhanam  katatta ca rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [728]  Dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa   ca   dhammassa   kammapaccayena
paccayo   dassanenapahatabba   cetana  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [729]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  bhavanayapahatabba  cetana
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [730]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  bhavanayapahatabba
cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo.
   [731]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  bhavanayapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa   ca   dhammassa   kammapaccayena
paccayo   bhavanayapahatabba   cetana  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [732]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajata
nanakhanika   .   sahajata:   nevadassanenanabhavanayapahatabba
cetana   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabba   cetana   sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca
rupanam  .  nanakhanika:  nevadassanenanabhavanayapahatabba  cetana
vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [733]     Nevadassanenanabhavanayapahatabbo     dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo
vipako  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  eko  khandho  tinnannam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam  vipakapaccayena  paccayo
patisandhikkhane khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [734]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  .  sankhittam  . kabalimkaro .
Satta  panha  .  ...  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyanca
rupajivitindriyanca  .  satta  panha  .  jhanapaccayena  paccayo
maggapaccayena  paccayo  sampayuttapaccayena  paccayo  vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  dassanenapahatabba
khandha    cittasamutthananam    rupanam    vippayuttapaccayena
Paccayo  .  pacchajata:  dassanenapahatabba  khandha  purejatassa
imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [735]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo  sahajatam
pacchajatam. Idampi dassanena sadisam.
   [736]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam  pacchajatam  .  sahajata: nevadassanenanabhavanayapahatabba
khandha   cittasamutthananam   rupanam   vippayuttapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  nevadassanenanabhavanayapahatabba  khandha  katattarupanam
vippayuttapaccayena   paccayo  khandha  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo  vatthu  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
nevadassanenanabhavanayapahatabbanam    khandhanam    vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  nevadassanenanabhavanayapahatabba  khandha
purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [737]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam:
vatthu dassanenapahatabbanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [738] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa
Dhammassa    vippayuttapaccayena   paccayo   .   purejatam:
vatthu bhavanayapahatabbanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [739]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  dassanenapahatabbo  eko  khandho
tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ....
   [740]  Dassanenapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam .
Sahajata:  dassanenapahatabba  khandha  cittasamutthananam  rupanam
atthipaccayena   paccayo   .  pacchajata:  dassanenapahatabba
khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [741]  Dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo
dassanenapahatabbo  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam dve khandha .... Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa
dhammassa ... Tini. Dassanena sadisam katabbam.
   [742]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam  pacchajatam  aharam indriyam . sahajato: nevadassanena-
nabhavanayapahatabbo   eko   khandho   tinnannam   khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane
Khandha  vatthussa  vatthu  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  ekam
mahabhutam. Sankhittam. Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   {742.1} Purejatam: cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati
sotam ... Kayam rupe ... Photthabbe ... Vatthum aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati dibbaya sotadhatuya saddam
sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam  kayavinnanassa
cakkhayatanam    cakkhuvinnanassa    kayayatanam    kayavinnanassa
vatthunevadassanenanabhavanayapahatabbanam    khandhanam    atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  nevadassanenanabhavanayapahatabba  khandha
purejatassa  imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo . kabalimkaro
aharo imassa kayassa rupajivitindriyam katattarupanam.
   [743]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  . purejatam: cakkhum
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  dassanenapahatabbo  rago
uppajjati   ditthi   uppajjati  vicikiccha  uppajjati  domanassam
uppajjati  sotam  ...  vatthum  assadeti vatthu dassanenapahatabbanam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [744]     Nevadassanenanabhavanayapahatabbo     dhammo
bhavanayapahatabbassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  . purejatam:
cakkhum  assadeti  abhinandati  tam  arabbha bhavanayapahatabbo rago
Uppajjati  ditthi  uppajjati  bhavanayapahatabbam  domanassam  ...
Sotam  ...  vatthum  assadeti  abhinandati vatthu bhavanayapahatabbanam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [745]  Dassanenapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca   dhamma   dassanenapahatabbassa   dhammassa   atthipaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato:  dassanenapahatabbo
eko  khandho  ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo
dve khandha ca vatthu ca ....
   [746]  Dassanenapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca    dhamma    nevadassanenanabhavanayapahatabbassa    dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajata:   dassanenapahatabba   khandha   ca  mahabhuta  ca
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
dassanenapahatabba  khandha  ca  kabalimkaro  aharo  ca  imassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo  . pacchajata: dassanenapahatabba
khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [747]  Bhavanayapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca  dhamma  bhavanayapahatabbassa  dhammassa  ...  .pe.  dve
panha katabba.
   [748]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
Dhammassa   natthipaccayena   paccayo   vigatapaccayena   paccayo
avigatapaccayena paccayo.
   [749]  Hetuya  satta  arammane  attha  adhipatiya  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne
tini   nissaye  terasa  upanissaye  attha  purejate  tini
pacchajate  tini  asevane  tini  kamme  satta  vipake  ekam
ahare  satta  indriye  satta  jhane  satta  magge  satta
sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya
satta vigate satta avigate terasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [750]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [751] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa
dhammassa    arammanapaccayena    paccayo    sahajatapaccayena
paccayo    upanissayapaccayena    paccayo   pacchajatapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [752]  Dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa   ca   dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo.
   [753]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [754]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [755] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo.
   [756]  Bhavanayapahatabbo  dhammo  bhavanayapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa   ca   dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo.
   [757]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo
sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena
paccayo    pacchajatapaccayena    paccayo    kammapaccayena
paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [758]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  dassanena-
pahatabbassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena
paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [759] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa
Dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena paccayo.
   [760]  Dassanenapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca dhamma dassanenapahatabbassa dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [761]  Dassanenapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbassa  dhammassa ... sahajatam
pacchajatam aharam indriyam.
   [762]  Bhavanayapahatabbo  ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca dhamma bhavanayapahatabbassa dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [763]  Bhavanayapahatabbo  ca nevadassanennabhavanayapahatabbo
ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbassa  dhammassa ... sahajatam
pacchajatam aharam indriyam.
   [764]  Nahetuya  cuddasa  naarammane  cuddasa  naadhipatiya
cuddasa   naanantare  cuddasa  nasamanantare  cuddasa  nasahajate
dasa  naannamanne  dasa  nanissaye  dasa  naupanissaye  cuddasa
napurejate  dvadasa  napacchajate  cuddasa  naasevane  cuddasa
nakamme  cuddasa  navipake  cuddasa  naahare  cuddasa  naindriye
cuddasa  najhane  cuddasa  namagge  cuddasa  nasampayutte  dasa
Navippayutte  attha  noatthiya  attha  nonatthiya  cuddasa novigate
cuddasa noavigate attha. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [765]  Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naannamanne tini naupanissaye
satta   napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane
satta  nakamme  satta  navipake  satta naahare satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [766]  Nahetupaccaya  arammane  attha ... adhipatiya dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava annamanne tini
nissaye  terasa  upanissaye  attha purejate tini pacchajate tini
asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye satta
jhane  satta magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya
terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
           Dassanattikam atthamam
              nitthitam
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 215-243. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=4201&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=4201&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=662&items=105              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=662              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]