ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [662]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   dassanenapahātabbā   hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [663]  Dassanenapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanenapahātabbā
hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [664]  Dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   ca   dhammassa   hetupaccayena
paccayo   dassanenapahātabbā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ.
   [665]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
Dhammassa   hetupaccayena   paccayo   bhāvanāyapahātabbā   hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [666]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa ... bhāvanāyapahātabbā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [667]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāyapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  ca dhammassa ... bhāvanāyapahātabbā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo.
   [668]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  ... nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo   paṭisandhikkhaṇe   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [669]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo  dassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ
assādeti  abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ
uppajjati  diṭṭhiṃ  assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo
Rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ
domanassaṃ uppajjati vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati diṭṭhi uppajjati
dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ
ārabbha dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati vicikicchā uppajjati.
   [670] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  dassanenapahātabbe
pahīne  kilese  paccavekkhanti  pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti
dassanenapahātabbe  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
cetopariyañāṇena   dassanenapahātabbacittasamaṅgissa   cittaṃ  jānanti
dassanenapahātabbā  khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussati-
ñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [671]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo  bhāvanāyapahātabbaṃ  rāgaṃ
assādeti  abhinandati taṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati
uddhaccaṃ  uppajjati  bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  uddhaccaṃ
ārabbha  uddhaccaṃ  uppajjati  bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati
bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  ārabbha  bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ
uppajjati uddhaccaṃ uppajjati.
   [672]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo  bhāvanāyapahātabbaṃ  rāgaṃ
assādeti  abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati  dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ
uppajjati  uddhaccaṃ  ārabbha  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati
dassanenapahātabbaṃ    domanassaṃ   uppajjati   bhāvanāyapahātabbaṃ
domanassaṃ  ārabbha  dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati vicikicchā uppajjati.
   [673]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   ariyā
bhāvanāyapahātabbaṃ  pahīnaṃ  kilesaṃ  paccavekkhanti  vikkhambhitaṃ  kilesaṃ
paccavekkhanti   pubbe  samudāciṇṇe  bhāvanāyapahātabbe  khandhe
aniccato   dukkhato   anattato   vipassanti   cetopariyañāṇena
bhāvanāyapahātabbacittasamaṅgissa   cittaṃ  jānanti  bhāvanāyapahātabbā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa  yathākammūpaga-
ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [674]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dānaṃ
datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati pubbe
suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati
Ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena  paccayo  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati  sotaṃ  ...  ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe  khandhe
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  ...  cetopariyañāṇena nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa    ārammaṇapaccayena    paccayo
phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   ārammaṇapaccayena   paccayo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā     khandhā     iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [675]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dānaṃ  datvā
sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ assādeti abhinandati taṃ
ārabbha  dassanenapahātabbo  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati
vicikicchā  uppajjati  dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  pubbe
suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  assādeti  taṃ
Ārabbha dassanenapahātabbo rāgo ... Diṭṭhi ... Vicikicchā ... Jhāne
parihīne  vippaṭisārissa  ...  dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ uppajjati
cakkhuṃ assādeti abhinandati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde
gandhe  rase  phoṭṭhabbe ... vatthuṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe
khandhe  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbo
rāgo ... Diṭṭhi ... Vicikicchā ....
   [676]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dānaṃ  datvā
sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  assādeti  abhinandati
taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ
domanassaṃ  uppajjati  pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā ...
Cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe assādeti
taṃ  ārabbha  bhāvanāyapahātabbo  rāgo uppajjati uddhaccaṃ uppajjati
bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati.
   [677]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  dassanenapahātabbo  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  diṭṭhiṃ  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā  dassanenapahātabbo  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati .
Sahajātādhipati:   dassanenapahātabbādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [678]  Dassanenapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:
dassanenapahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ.
   [679]  Dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   ca   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  dassanenapahātabbādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [680]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  bhāvanāyapahātabbaṃ  rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati .
Sahajātādhipati:   bhāvanāyapahātabbādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [681]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: bhāvanāyapahātabbaṃ
rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā dassanenapahātabbo
rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [682] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa
Dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajātādhipati: bhāvanāyapahātabbādhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ.
   [683]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāyapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   ca   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  bhāvanāyapahātabbādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ.
   [684]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā
uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ...
Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati ariyā maggā vuṭṭhahitvā
maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ
garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa vodānassa maggassa
phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [685]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  . ārammaṇādhipati:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
Assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  dassanenapahātabbo  rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  ...
Jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  ... vatthuṃ nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbe  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati taṃ
garuṃ katvā dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [686]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  ...  . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ
samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  assādeti  abhinandati  taṃ
garuṃ  katvā  bhāvanāyapahātabbo  rāgo  uppajjati  pubbe  .pe.
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati.
   [687]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā purimā dassanenapahātabbā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   dassanenapahātabbānaṃ   khandhānaṃ
anantarapacyena paccayo.
   [688]  Dassanenapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  ...  dassanenapahātabbā  khandhā vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo.
   [689]  Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  bhāvanāyapahātabbā khandhā
Pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  bhāvanāyapahātabbānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo.
   [690]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  bhāvanāyapahātabbā
khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [691]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā
purimā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
nevadassanenanabhāvanāya  .pe.  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa vodānaṃ maggassa
maggo phalassa phalaṃ phalassa anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [692]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa  dhammassa  .pe.  āvajjanā  dassanenapahātabbānaṃ
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [693]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāya-
pahātabbassa   dhammassa   anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā
bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [694]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
Dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarasadisaṃ.
   [695]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo tīṇi.
   [696]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa ... Tīṇi.
   [697]     Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo     dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ...
Paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa  sahajātapaccayena  paccayo  vatthu
khandhānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
   [698]  Dassanenapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca   dhammā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  ...
Dassanenapahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ.
   [699]  Bhāvanāyapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  bhāvanāyapahātabbā  khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ.
   [700]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  dassanenapahātabbo  eko
khandho ....
   [701]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa ... Bhāvanāyapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ.
   [702]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  ... nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo dve
khandhā   ...   paṭisandhikkhaṇe   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca  aññamaññapaccayena
paccayo dve khandhā ... khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo asaññasattānaṃ ....
   [703]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  tīṇi  . bhāvanāya ... tīṇi .
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   nevadassanenanabhāvanāya
.pe.    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo    eko   khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  dve  khandhā  ...
Paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa  vatthu  khandhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ...  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  .pe.  kāyāyatanaṃ
Kāyaviññāṇassa vatthu ....
   [704]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa dhammassa nissaya paccayenapaccayo vatthu dassanenapahātabbānaṃ
khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
dhammo  bhāvanāyapahātabbassa  dhammassa ... vatthu bhāvanāyapahātabbānaṃ
khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [705]  Dassanenapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca   dhammā   dassanenapahātabbassa   dhammassa   nissayapaccayena
paccayo  dassanenapahātabbo  eko  khandho  ca  vatthu ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ....
   [706]  Dassanenapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca   dhammā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  ...
Dassanenapahātabbā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ.
   [707]  Bhāvanāyapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca  dhammā  bhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo
bhāvanāyapahātabbo  eko  khandho  ca  vatthu  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
nissayapaccayena paccayo dve khandhā ....
   [708]  Bhāvanāyapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca    dhammā    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa    dhammassa
Nissayapaccayena  paccayo  bhāvanāyapahātabbā  khandhā ca mahābhūtā ca
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ.
   [709]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  dassanenapahātabbaṃ
rāgaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati  adinnaṃ ādiyati ... saṅghaṃ bhindati
dassanenapahātabbaṃ dosaṃ ... Mohaṃ ... Diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ
hanati ... saṅghaṃ bhindati dassanenapahātabbo rāgo ... Doso moho
diṭṭhi  ...  patthanā  dassanenapahātabbassa rāgassa dosassa mohassa
diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [710]  Dassanenapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  ...  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:  dassanenapahātabbaṃ  rāgaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti
sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti . saṅkhittaṃ . samāpattiṃ uppādeti
dassanenapahātabbaṃ dosaṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Samāpattiṃ
uppādeti dassanenapahātabbo rāgo ... doso moho diṭṭhi ...
Patthanā  saddhāya  paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [711]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
Anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbo
rāgo ... doso moho māno ... patthanā bhāvanāyapahātabbassa
rāgassa  dosassa  mohassa  mānassa  patthanāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [712]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   bhāvanāyapahātabbaṃ   rāgaṃ
upanissāya pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati bhāvanāyapahātabbaṃ dosaṃ ...
Mohaṃ ... mānaṃ ... patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... Saṅghaṃ bhindati
bhāvanāyapahātabbo  rāgo ... doso moho māno ... patthanā
dassanenapahātabbassa  rāgassa  dosassa  mohassa  diṭṭhiyā  patthanāya
upanissayapaccayena   paccayo   sakabhaṇḍe   chandarāgo  parabhaṇḍe
chandarāgassa  upanissayapaccayena  paccayo  sakapariggahe  chandarāgo
parapariggahe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo.
   [713]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   bhāvanāyapahātabbaṃ   rāgaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti ... samāpattiṃ uppādeti bhāvanāyapahātabbaṃ
dosaṃ ... mohaṃ ... mānaṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti ...
Samāpattiṃ  uppādeti  bhāvanāyapahātabbo rāgo ... doso moho
Māno  ...  patthanā  saddhāya  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   [714]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ...
Sutaṃ cāgaṃ paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ
cāgo  paññā kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ
saddhāya  paññāya  kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   [715]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   saddhaṃ
upanissāya ... Diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ...
Saṅghaṃ  bhindati  saddhā  ...  senāsanaṃ dassanenapahātabbassa rāgassa
dosassa mohassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [716] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   saddhaṃ
Upanissāya  mānaṃ jappeti sīlaṃ ... paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
utuṃ  bhojanaṃ  ... senāsanaṃ upanissāya mānaṃ jappeti saddhā ...
Paññā  kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyikaṃ  dukkhaṃ  utu  bhojanaṃ  ... senāsanaṃ
bhāvanāyapahātabbassa  rāgassa  dosassa  mohassa  mānassa  patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   [717]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa   dhammassa   purejātapaccayena   paccayo
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato
dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde
gandhe  rase  phoṭṭhabbe  vatthuṃ ... dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo  .
Vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
vatthu  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena
paccayo.
   [718]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  assādeti  abhinandati
taṃ   ārabbha   dassanenapahātabbo   rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati   vicikicchā   uppajjati   dassanenapahātabbaṃ  domanassaṃ
Uppajjati .pe. vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo
rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ
domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  dassanenapahātabbānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [719]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ
ārabbha   bhāvanāyapahātabbo   rāgo   uppajjati   uddhaccaṃ
uppajjati  bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  sotaṃ ... kāyaṃ
rūpe  ... phoṭṭhabbe ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
bhāvanāyapahātabbo   rāgo   uppajjati   uddhaccaṃ   uppajjati
bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu
bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [720]  Dassanenapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo . pacchājātā:
dassanenapahātabbā   khandhā   purejātassa   imassa   kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [721]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo . pacchājātā:
bhāvanāyapahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena
Paccayo.
   [722]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa      dhammassa     pacchājātapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [723]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo purimā purimā dassanenapahātabbā
khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [724]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo purimā purimā bhāvanāyapahātabbā
khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [725]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa   dhammassa   āsevanapaccayena   paccayo
purimā  purimā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  khandhā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ   āsevanapaccayena   paccayo   anulomaṃ   gotrabhussa
anulomaṃ   vodānassa   gotrabhu   maggassa  vodānaṃ  maggassa
āsevanapaccayena paccayo.
   [726]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  dassanenapahātabbā  cetanā
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [727]   Dassanenapahātabbo   dhammo   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajātā
nānākhaṇikā   .   sahajātā:   dassanenapahātabbā   cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
dassanenapahātabbā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [728]  Dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   ca   dhammassa   kammapaccayena
paccayo   dassanenapahātabbā   cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [729]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa   kammapaccayena   paccayo  bhāvanāyapahātabbā  cetanā
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [730]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  bhāvanāyapahātabbā
cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [731]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāyapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   ca   dhammassa   kammapaccayena
paccayo   bhāvanāyapahātabbā   cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [732]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajātā
nānākhaṇikā   .   sahajātā:   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbā   cetanā   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca
rūpānaṃ  .  nānākhaṇikā:  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [733]     Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo     dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo
vipāko  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [734]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  .  saṅkhittaṃ  . kabaḷiṃkāro .
Satta  pañhā  .  ...  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyañca
rūpajīvitindriyañca  .  satta  pañhā  .  jhānapaccayena  paccayo
maggapaccayena  paccayo  sampayuttapaccayena  paccayo  vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  dassanenapahātabbā
khandhā    cittasamuṭṭhānānaṃ    rūpānaṃ    vippayuttapaccayena
Paccayo  .  pacchājātā:  dassanenapahātabbā  khandhā  purejātassa
imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [735]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo  sahajātaṃ
pacchājātaṃ. Idampi dassanena sadisaṃ.
   [736]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   vippayuttapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  khandhā  kaṭattārūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo  khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena
paccayo  vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbānaṃ    khandhānaṃ    vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  khandhā
purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [737]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:
vatthu dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [738] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa
Dhammassa    vippayuttapaccayena   paccayo   .   purejātaṃ:
vatthu bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [739]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  dassanenapahātabbo  eko  khandho
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   [740]  Dassanenapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātā:  dassanenapahātabbā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
atthipaccayena   paccayo   .  pacchājātā:  dassanenapahātabbā
khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [741]  Dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo
dassanenapahātabbo  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ dve khandhā .... Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa ... Tīṇi. Dassanena sadisaṃ kātabbaṃ.
   [742]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto: nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo   eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhanānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
Khandhā  vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  ekaṃ
mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   {742.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati
sotaṃ ... Kāyaṃ rūpe ... Phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
cakkhāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa    kāyāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa
vatthunevadassanenanabhāvanāyapahātabbānaṃ    khandhānaṃ    atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  khandhā
purejātassa  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo . kabaḷiṃkāro
āhāro imassa kāyassa rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ.
   [743]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  . purejātaṃ: cakkhuṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbo  rāgo
uppajjati   diṭṭhi   uppajjati  vicikicchā  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati  sotaṃ  ...  vatthuṃ  assādeti vatthu dassanenapahātabbānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [744]     Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo     dhammo
bhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  . purejātaṃ:
cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha bhāvanāyapahātabbo rāgo
Uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  bhāvanāyapahātabbaṃ  domanassaṃ  ...
Sotaṃ  ...  vatthuṃ  assādeti  abhinandati vatthu bhāvanāyapahātabbānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [745]  Dassanenapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca   dhammā   dassanenapahātabbassa   dhammassa   atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  dassanenapahātabbo
eko  khandho  ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
dve khandhā ca vatthu ca ....
   [746]  Dassanenapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca    dhammā    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa    dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:   dassanenapahātabbā   khandhā   ca  mahābhūtā  ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
dassanenapahātabbā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  . pacchājātā: dassanenapahātabbā
khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [747]  Bhāvanāyapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca  dhammā  bhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  ...  .pe.  dve
pañhā kātabbā.
   [748]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
Dhammassa   natthipaccayena   paccayo   vigatapaccayena   paccayo
avigatapaccayena paccayo.
   [749]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  aṭṭha  adhipatiyā  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi   nissaye  terasa  upanissaye  aṭṭha  purejāte  tīṇi
pacchājāte  tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ
āhāre  satta  indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta
sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā
satta vigate satta avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [750]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [751] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo    sahajātapaccayena
paccayo    upanissayapaccayena    paccayo   pacchājātapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [752]  Dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   ca   dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo.
   [753]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [754]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [755] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo.
   [756]  Bhāvanāyapahātabbo  dhammo  bhāvanāyapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   ca   dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo.
   [757]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo
sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena
paccayo    pacchājātapaccayena    paccayo    kammapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [758]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  dassanena-
pahātabbassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena
paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [759] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena paccayo.
   [760]  Dassanenapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca dhammā dassanenapahātabbassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [761]  Dassanenapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa ... sahajātaṃ
pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [762]  Bhāvanāyapahātabbo  ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
ca dhammā bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [763]  Bhāvanāyapahātabbo  ca nevadassanennabhāvanāyapahātabbo
ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa ... sahajātaṃ
pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [764]  Nahetuyā  cuddasa  naārammaṇe  cuddasa  naadhipatiyā
cuddasa   naanantare  cuddasa  nasamanantare  cuddasa  nasahajāte
dasa  naaññamaññe  dasa  nanissaye  dasa  naupanissaye  cuddasa
napurejāte  dvādasa  napacchājāte  cuddasa  naāsevane  cuddasa
nakamme  cuddasa  navipāke  cuddasa  naāhāre  cuddasa  naindriye
cuddasa  najhāne  cuddasa  namagge  cuddasa  nasampayutte  dasa
Navippayutte  aṭṭha  noatthiyā  aṭṭha  nonatthiyā  cuddasa novigate
cuddasa noavigate aṭṭha. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [765]  Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta   napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane
satta  nakamme  satta  navipāke  satta naāhāre satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [766]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  aṭṭha ... adhipatiyā dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava aññamaññe tīṇi
nissaye  terasa  upanissaye  aṭṭha purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta
jhāne  satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā
terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
           Dassanattikaṃ aṭṭhamaṃ
              niṭṭhitaṃ
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 215-243. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=4201              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=4201              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=662&items=105              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=662              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]