ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [662]   Dassanenapahātabbo   dhammo  dassanenapahātabbassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   dassanenapahātabbā   hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [663]  Dassanenapahātabbo  dhammo  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanenapahātabbā
hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [664]  Dassanenapahātabbo  dhammo  dassanenapahātabbassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   ca   dhammassa   hetupaccayena
paccayo   dassanenapahātabbā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ.
   [665]   Bhāvanāyapahātabbo   dhammo  bhāvanāyapahātabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page216.

Dhammassa hetupaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. [666] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa ... bhāvanāyapahātabbā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [667] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa ca dhammassa ... bhāvanāyapahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [668] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [669] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dassanenapahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati diṭṭhiṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page217.

Rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati diṭṭhi uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati vicikicchā uppajjati. [670] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā dassanenapahātabbe pahīne kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti dassanenapahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti cetopariyañāṇena dassanenapahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti dassanenapahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussati- ñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [671] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page218.

[672] Bhāvanāyapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati. [673] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā bhāvanāyapahātabbaṃ pahīnaṃ kilesaṃ paccavekkhanti vikkhambhitaṃ kilesaṃ paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe bhāvanāyapahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti cetopariyañāṇena bhāvanāyapahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti bhāvanāyapahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpaga- ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [674] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page219.

Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... cetopariyañāṇena nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [675] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti taṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page220.

Ārabbha dassanenapahātabbo rāgo ... Diṭṭhi ... Vicikicchā ... Jhāne parihīne vippaṭisārissa ... dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati cakkhuṃ assādeti abhinandati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo ... Diṭṭhi ... Vicikicchā .... [676] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāya- pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā ... Cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe assādeti taṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. [677] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: dassanenapahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page221.

Sahajātādhipati: dassanenapahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [678] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: dassanenapahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ. [679] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: dassanenapahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [680] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: bhāvanāyapahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati . Sahajātādhipati: bhāvanāyapahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [681] Bhāvanāyapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: bhāvanāyapahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [682] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page222.

Dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajātādhipati: bhāvanāyapahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ. [683] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: bhāvanāyapahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ. [684] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ... Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [685] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page223.

Assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā ... Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā ... vatthuṃ nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [686] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāya- pahātabbassa dhammassa ... . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati pubbe .pe. Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati. [687] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā dassanenapahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapacyena paccayo. [688] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa ... dassanenapahātabbā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [689] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā bhāvanāyapahātabbā khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page224.

Pacchimānaṃ pacchimānaṃ bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [690] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [691] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevadassanenanabhāvanāya .pe. anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa maggo phalassa phalaṃ phalassa anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [692] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa .pe. āvajjanā dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [693] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāya- pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo āvajjanā bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [694] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page225.

Dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarasadisaṃ. [695] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo tīṇi. [696] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... Tīṇi. [697] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa sahajātapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... [698] Dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... Dassanenapahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ. [699] Bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page226.

[700] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo dassanenapahātabbo eko khandho .... [701] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... Bhāvanāyapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ. [702] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ... khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo asaññasattānaṃ .... [703] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo tīṇi . bhāvanāya ... tīṇi . Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya .pe. nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ ... cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa .pe. kāyāyatanaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page227.

Kāyaviññāṇassa vatthu .... [704] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa nissaya paccayenapaccayo vatthu dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... vatthu bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [705] Dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā dassanenapahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo dassanenapahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā .... [706] Dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... Dassanenapahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ. [707] Bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā bhāvanāyapahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā .... [708] Bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page228.

Nissayapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ. [709] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: dassanenapahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati adinnaṃ ādiyati ... saṅghaṃ bhindati dassanenapahātabbaṃ dosaṃ ... Mohaṃ ... Diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati dassanenapahātabbo rāgo ... Doso moho diṭṭhi ... patthanā dassanenapahātabbassa rāgassa dosassa mohassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [710] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa ... anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: dassanenapahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti . saṅkhittaṃ . samāpattiṃ uppādeti dassanenapahātabbaṃ dosaṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Samāpattiṃ uppādeti dassanenapahātabbo rāgo ... doso moho diṭṭhi ... Patthanā saddhāya paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [711] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page229.

Anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbo rāgo ... doso moho māno ... patthanā bhāvanāyapahātabbassa rāgassa dosassa mohassa mānassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [712] Bhāvanāyapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati bhāvanāyapahātabbaṃ dosaṃ ... Mohaṃ ... mānaṃ ... patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... Saṅghaṃ bhindati bhāvanāyapahātabbo rāgo ... doso moho māno ... patthanā dassanenapahātabbassa rāgassa dosassa mohassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo sakabhaṇḍe chandarāgo parabhaṇḍe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo sakapariggahe chandarāgo parapariggahe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. [713] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti bhāvanāyapahātabbaṃ dosaṃ ... mohaṃ ... mānaṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Samāpattiṃ uppādeti bhāvanāyapahātabbo rāgo ... doso moho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page230.

Māno ... patthanā saddhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [714] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ... Sutaṃ cāgaṃ paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ saddhāya paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [715] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya ... Diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... Saṅghaṃ bhindati saddhā ... senāsanaṃ dassanenapahātabbassa rāgassa dosassa mohassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [716] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: saddhaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page231.

Upanissāya mānaṃ jappeti sīlaṃ ... paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya mānaṃ jappeti saddhā ... Paññā kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ bhāvanāyapahātabbassa rāgassa dosassa mohassa mānassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [717] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo . Vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu nevadassanenanabhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [718] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page232.

Uppajjati .pe. vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [719] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāya- pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... kāyaṃ rūpe ... phoṭṭhabbe ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbo rāgo uppajjati uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [720] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [721] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: bhāvanāyapahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page233.

Paccayo. [722] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [723] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā dassanenapahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [724] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā bhāvanāyapahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [725] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. [726] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo dassanenapahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page234.

[727] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: dassanenapahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: dassanenapahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [728] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo dassanenapahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [729] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [730] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [731] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page235.

[732] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ . nānākhaṇikā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [733] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. [734] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa āhārapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . kabaḷiṃkāro . Satta pañhā . ... indriyapaccayena paccayo cakkhundriyañca rūpajīvitindriyañca . satta pañhā . jhānapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: dassanenapahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page236.

Paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [735] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ. Idampi dassanena sadisaṃ. [736] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu nevadassanenanabhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [737] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [738] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page237.

Dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [739] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo dassanenapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā .... [740] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā: dassanenapahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. [741] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo dassanenapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ dve khandhā .... Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... Tīṇi. Dassanena sadisaṃ kātabbaṃ. [742] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto: nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhanānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page238.

Khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... {742.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... Kāyaṃ rūpe ... Phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthunevadassanenanabhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ. [743] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbo rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... vatthuṃ assādeti vatthu dassanenapahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [744] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbo rāgo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page239.

Uppajjati diṭṭhi uppajjati bhāvanāyapahātabbaṃ domanassaṃ ... Sotaṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati vatthu bhāvanāyapahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [745] Dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā dassanenapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: dassanenapahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca .... [746] Dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajātā: dassanenapahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [747] Bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... .pe. dve pañhā kātabbā. [748] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page240.

Dhammassa natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo. [749] Hetuyā satta ārammaṇe aṭṭha adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye aṭṭha purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [750] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [751] Dassanenapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [752] Dassanenapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page241.

[753] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [754] Bhāvanāyapahātabbo dhammo dassanenapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [755] Bhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo. [756] Bhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [757] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [758] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo dassanena- pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [759] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo bhāvanāyapahātabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page242.

Dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [760] Dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā dassanenapahātabbassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [761] Dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. [762] Bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā bhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [763] Bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanennabhāvanāyapahātabbo ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa dhammassa ... sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. [764] Nahetuyā cuddasa naārammaṇe cuddasa naadhipatiyā cuddasa naanantare cuddasa nasamanantare cuddasa nasahajāte dasa naaññamaññe dasa nanissaye dasa naupanissaye cuddasa napurejāte dvādasa napacchājāte cuddasa naāsevane cuddasa nakamme cuddasa navipāke cuddasa naāhāre cuddasa naindriye cuddasa najhāne cuddasa namagge cuddasa nasampayutte dasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page243.

Navippayutte aṭṭha noatthiyā aṭṭha nonatthiyā cuddasa novigate cuddasa noavigate aṭṭha. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [765] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [766] Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha ... adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye aṭṭha purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Dassanattikaṃ aṭṭhamaṃ niṭṭhitaṃ --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 215-243. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=4201&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=4201&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=662&items=105              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=662              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]